1 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

1 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

casuslar vükeladan iki üç kişiye paralar vererek, bu alçak hainler de bir kafesde kapalı padişahlarını kandırıyor. Herifler imzayı alıyor. Bir dakikada idilen taahhüd, bir anda idilen imza, asırlarca, belki de ila gayr-ı nihaye milletin sırtında yük, ağzında gem, dudağında halka olur. Bu kuvvetle her istedikleri vakit çüş diyorlar. Millet Meclisi olunca, çüş demek kuvveti ahalide oluyor. Türklere olduğu gibi, Acemlere evvelce eşek gibi çüş diyenlere, bugün Acemistan çüş diyor. -{ BULGARİSTAN HAVADİSİ }- Fehametlu Prens hazretlerinin misafir-i hasları bulunan prens ve prensesler hazeratı, dün Sofya'dan müfarakatla, Avrupa'ya müteveccihen hareket etmişlerdir. Prenses Klementina hazretleri (Marie Clémentine Léopoldine) Sofya'da kalmışlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bulgaristan'ın, Mısır Politika Me'muruluğuna Gaspodin Varnaçe tayin edilmiştir. Mumaileyhin yerine Hariciye Ministırlığı Politika Şu'besi Direktörlüğü'ne de, şimdiye kadar Mısır Politika Me'muriyetinde bulunan Dimitrof tayin edilmiş ve Çetina Politika Me'murluğu vekaletine de, Roma Politika Me'muru Başkati Koloşof tayin edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki gün, Belçika Sofya Politika Me'muru, Avrupa'ya muveccihen Sofya'dan hareket etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ceneral Paprikof Viyana'ya azimet etmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra Balkan Sergisi'ne, Bulgarların dahi ne yolda iştirak idebileceklerine dair komisyon-u mahsusunda bir talimatname tanzim idilerek, Nafia' ve Ticaret Ministırlığı'ndan tasdik olundukdan sonra, kaza ve sancaklarda menfa'ati olacaklara birer nüsha göderilecekdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sobranya a'zasından birisine, Hariciye Ministırı İstançef verdigi cevabda, Avusturya devletinin Bulgaristan üzerinden kapitülasyonlarını ref' eyledigini te'minen beyan eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tatar Pazarcık'da Hacı Alişzade Hüseyin Efendi'nin Mahdumunun birkaç günden beri ortadan ğaib olduğu müstahber ise de, hakikatin neden ibaret bulunduğunun iş'arını Pazarcıklılardan bekleriz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE İstanbul'da Begoğlu!nda hafiye Fehim Paşa geçer iken atılan bombadan, merkumun hafifçe yaralandıgı ve bunun ağraz-ı şahsiyeden ileri gelüb, politika ile hiçbir münasebeti olmadığı işarat-ı telgrafiyedendir. Bomba kullananlar, yine hükumet mensubini olduğu delil-i adide sabit olmasına mebni, efendilerinin en çok yine kendi memurlarından korkması beyhude degildir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zat-ı Şahane yine hafifçe hastalandığı, son telgrafların cümle-i beyanatındandır. Zaten bir hastalık bir kere başladı mı, kah hafifçe, kah biraz daha ziyadece gelir. Nihayet bir kere de çokça gelir! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya'da (Loç) kasabasında cem'an 12.000 amelesi olan iki fabrika, paydos itmege lüzum görmüştür. Bu def'a bu fabrikalrın tatil-i i'mal itmesi, amele tarafından degil, sahibleri tarafından bir mecburiyet neticesidir. Zira amelenin gayr-ı muntazam gelmesi, fabrikanın i'malat ve irsalatına külliyen halel getirmiş olduğu gibi, ticaretde de dahili ihtilaller sebebiyle zuhura gelen buhran, külli destgahlara, külli zarar ve ziyan ihraz etmiş olmağl, zarara karşı gidememek kaide-i tabi'iyesine tebean, fabrikalar kapularını kapamağı eslem-i tarik etmiştir. Yine bu kasabada 1.000 amele işleyen kurdela

Bu sayıdan diğer sayfalar: