1 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

1 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

olunmaz. Esnaf ise dükkanına, tüccar ise ticaretgahına, avukat ise idaresine çekilir, işine bakar. Lakin ayrı hükumetlerin hepsi birden harici düşmana karşı müttefik ve müttehiddir. Umumunun birden tekrar bir meclisleri vardır ki, hükumetlerin arasında münaza'atı hal ve fasl ider. Düvel-i mütecavize ile sulh ve harb akd itmege me'zundur. Bu meclisin a'zaları öteki a'zalar arasında intihab olunur. Bunlar [(Federasyon) Cumhur-u Müttehide] a'zaları olur. Bu umumi meclis, şimdiki halde Zürih ve Cenevre'den küçük olan (Bon) şehrindedir. Pazar irtesi güni Cenevre'nin üç sene için şura-yı devlet a'zaları intihab ve millete sadakat ve hüsn-ü hizmet ideceklerne dair yemin resmi icra olunmuştur. Cenevre'nin hükümdarları degişti demekdir. Gelen kimler, geden kimler? Kimin umurunda? Ahali yine ahali, idare yine idare, politika yine politika! Gazetelerde bunların isimleri ilan olunur. Mamafih bunlara tabasbus ve hulus zahmetini, kimse ihtiyara lüzum görmez. Çünkü vazifelerinden haric, biraz fazla, biraz eksik keyfi bir şey yapmak ellerinden gelmez. Kuvvet miletde, hükumet ahalide oldukdan sonra, bu meclisler yerinde kral da olsa netice yine birdir. Zulüm ve istibdadla olamaz. Mesela bugün koca İngiltere Kralı millet meclisleri huzurunda mes'ul olan nazırın izni, yani ahalinin vekilleri emri altında bulunan vükelanın imzası olmayarak, devlet namına 400 arşun çuka bile alub satamaz. Öyle falanı nefiy, bilmem kimi idam idemez. Kral culusunda, milletin kanun-i esasiyesine sadık kalacağına yemin ettikden sonra, millet artık bundan zarar bile  me'mul itmez. Çünkü millet dizginlerini elden bırakmaz. Yemin eden hükümdar, yemini naks ettigi anda, def' ve hal' idilir. Lakin bu hükumetlerde iş bu derece ve usulü buluncaya kadar dökülen kanlar, berheva idilen saraylar, parlamentolar, katl idilen nüfuslar, siyasetgah meydanında idam idilen krallar, inkılablar küşad etmiştir. Tarihde dehşetli sahifeler teşkil etmiştir.Fas kongresine dehalet etmiş olan devletler, müttehid'ül emel bir nota tertib idirek, Fas hükumetine vermeke ve bunda Fas memleketindeki hal ve mevkiin takat-fersa bir derecede olması zikr idilerek, bu halin ref'ini taleb itmege karar vermiş oldukları, istihbarat-ı mevsukedendir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -{ SON TELGRAFLAR }- İstanbul 17 Gümrüklere yüzde üç tarh edilmesi lazım gelen fazla vergünün istifasına el'an daha mübaşeret idilememiş ve İngiltere hükumetinin bu babda mümanaat edip, işi sürüncemede bırakmasından, bu vergünün tarh edilmeyecegi zan ve tahmini üzerine, Maliye Nezareti endişe etmekde ve maliye cihetinin şu vecihle tenakusa duçar edilmesi Hükumet-i Osmaniye'yi düşündürmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Berlin 18 Amsterdam'dan varid olan haberlere göre, İngiltere devleti Belçika ve Hollanda'ya hücum içün gayet hafi bir plan tertib etmekde ve bu maksadla Yafa Adası'na bir kuvvetli donanma gönderilecegi mukarrer imiş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Avusturya meb'usanına Makedonya'da icra idilen ıslahat ve izahatı havi bir kırmızı kitab verilmiştir. ___________________________________________________ Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: