2 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

2 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Herkes halince bir parça bir şey kazanıyor. Zaten 7 evladı olan bir baba, bunların boğazı içün laakal ikişer frank harc itse, yevmi 14 frank atar. Kendi masrafı, ev kirası ile günde en az yigirmi franga baliğ olurlar. Bunları nereden bulsun? Halbuki 7 evladın boğazlarından ma'ada masaraflarını çıkardıkdan sonra her birinin binlerce frangı olduğuna hayret itmemek kabil degildir. Bunları gözle gördükden sonra günah ve vebali ve her türlü mes'uliyeti, encümen efendilerin üstüne yükletmek icab itmez ise de, millet namına çocuklarımızın yarım gün ameli çalıştırılmalarını musırren iddia ve rica ideriz. Ağalar, efendiler, beyler mekteblerde velev ki küçük bir ameliyat tatbikine himmet ve muavenet itmezlerse, istikballeri namına şakirdler kendiliginden bilittifak ögleden sonra mektebi paydos itdürüb, birer usta yanına gitmege mecbur ve haklı sayılır! Böyle ayrı usta yanında çalışmakda çok faide yokdur. Halbuki yalnız kundura ta'miriyle beraber çalışan, yarım gün işleyen bir çocuk daha yekden iki buçuk kuruş çıkaracağına taksim-i mesai kanunu şahiddir. Servet-i memleket ve istikbal bundadır. Bizim mekteb çocukları bedelen degil! Nihayet bunlarda da bir ittifak ve teşebbüs elbet görülecekdir! Ne olursa olsun sakın san'atsız kalmayınız yavrular!.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -{ BULGARİSTAN HAVADİSLERİ }- Umum Devel-i Muazzama ile yapılan ticaret muahadelerinde kapitülasyonların kaldırılması şart ittihaz edilmiş olması üzerine, Bulgaristan'ın istiklalinde, Türkiya'dan miras kalan kapitülasyon usulünün Bulgaristan üzerinden ref'i, umum devletler tarafından kabul edilmiş ve o suretle Bulgaristan Devel-i Muazzama ile ticaret muahedelerinin akdine muvafakat edilmişti. Bu meyanda yalnız Avusturya ve Macaristan hükumeti ref' etmek istemediginden hükumet-i müşarünileyha ile, Bulgar hükumeti de ticaret muahedesini kabul itmiyordu. Nihayet geçenlerde Avusturya Reis-i Nüzzar'ının tebdilindeki Kabine'nin muvafakatıyla, Avusturya ve Macaristan hükumeti dahi kapitülasyonların ref'ine ve teb'asının Bulgar teb'ası gibi Bulgar mahkemeletinde icra-yı muhakeme içün rıza göstermiş olduğunı ve Bulgaristan ile gümrük ve ticaret muahedelerinin akdini kabul ettigini, Hariciye Nazırı Gaspodin İstançef Sobranya'da beyan eylemiş ve fevkalade alkışlar ile kabul edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki Sobranya meclisinde ministırlar hususi olarak ictima' etmişler ve mesail-i mühimme-i hükumet üzerine bazı müzakerat ve mukerreratda bulunmuşlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bulgaristan hükumeti tarafından (Dresden) şehrinde ini'kad idecek olan beynelmilel şimendüferler kongresinde bulunmak üzere iki şahıs, memuriyet-i mahsusa ile gönderilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya Bankası tarafından umur-u ticariyeyi tahsil içün Brüksel şehrine bir memur gönderilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dünki Sobranya meclisinde Sofya polisi hakkında olan nizamname ve bazı kuranın isimlerinin tebdili ve Bulgaristan Ceza Kanunnamesi'nin bazı maddelerinin tebdil ve ikmali içün, meclise vaz' idilen layihalar müzakere edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ticaret ve Nafia Ministırı tarafından ticaret kamaraları hakkında hakkında kaleme alınan kanun layihası Sobranya Meclisi'ne verilmiştir. Yeni ticaret kamaraları nizamnamesi mucibince ba'dema ticaret kamaralarına aid birer müzehane bulundurılackdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: