6 Temmuz 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

6 Temmuz 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T YAT ”A Festivaller Herkes gider Mersine.... &z ayları ilerledikçe her yıl Avru- panın muhtelif şehirlerinde mu- &ayyen tarihlerde yapılmakta olan ti- yatro festivalleri de en hararetli gün- lerini, hattâ saatlerini yaşamağa baş- lyorlardı. Fakat sıcakların artması zim üıerimizde zaten hazır olduğu- kluğu körüklüyor ve - ta- bii tiyatromuzu hiç de yabancılara tınak hevesinde olmadığımız İ- çin - tam bir hareketsizlik içinde kal- mayı tercih edip gidiyorduk. Şüphe yok ki bizi dışarda tiyatro adına ta- nıtacak bir numaralı temsilci olarak #kla Devlet Tiyatrosu geliyordu. Fa- kat Devlet Tiyatrosu her halde ken- dinde henüz yabancıların karşısına çıkacak cesareti bulamamış olacak ki ya yapılan davetlere hiçbir cevap vVermemeği tercih ediyor, yahut ce- vabını bilhassa geciktiriyordu. Nisan başlarında — Stratford'da "“Shakespeare Memorial Theatre” da bıqlıyın 1957 Shakespeare Festivali kiyle devı.m etmekte “As You Like It”, “King John”, ' Nius Caesar" “Tempest”, “Cymbeline” Bibi eserler yaz sonuna kadar “Sha- kespeare Memorial Theatre” sahne- sinde seyircilerine gerçek birer ti- yatro ziyafeti çekmekte iken bu yıl bu festivale iştirak etmeyip karısı Vivien Leigh'le birlikte Paris Fes- tivaline katılan Laurence Olivier de “Titus Andronicus la Parislilere mühim tler yaşatmaktaydı. Tahii Olivier lle Leigh'i seyredenler sadece Parisliler değildi. Mayıs ve Haziran ayları içerisinde her yıl Paris'te ya- pılan milletlerarası tiyatro festivali- ne bu yıl da pek cok yabancı tiyat- tolar iştirak etmişti. Geçen yıl bu festivale Devlet Tiyatrosunun davet edildiği, fakat bu davete en basit bir nezaket kaidesi olarak dahi tiyatro Idnmsince cevap bile verilmediği ma- Jümdur. Bu yıl et Tiyatrosunun Paris Festivahne tekrar davet edilip edilmediğînı bilmiyoruz. Fakat davet edilmiş olsa da bunun neticeyi hiç- hir şoknde değiştirmiyeceğim biliyo- . Zira Devlet Tiyatrosu bu yıl da Bahçellevler DÖRT MEVSİM ANA OKULU İYİ BAKIM . MODERN TESİSAT . TFEMİZ VE BoOL GEDA Bahçelievler, 19 cu Sokak, o: ANKARA — TEL: 33425 ABİS,6 THMMUZ 1951 & Vivien Leigh ve Laurence Olivier “Titus Andronicus”ta Paris Festivalindeki zafer Venedik Tiyatro Festivalinden bir davetname almış fakat dâvete işti- rak edeceği hakkında çok geç cevap verdiği için maalesef Venedik Festi- valine katılmamız timitleri de suya düşmüştür. Bu, Devlet Tiyatrosunun tiyatromuzu yabancı ülkelerde tem- sili yönünden ilk çabuk hareketidir. Yahut kısacası ilk hareketidir. Bir cevap, gecikmiş de olsa yine bir ce- vaptır. Önümüzdeh yıllar Devlet Ti- yatrosunun bir adım daha ılerliyece- ği ve alacağı davetlere vaktinde receği bir cevapla her yıl Avrupada yapılmakta olan mutad festivaller- den birine iştiraki Ümit edilebilir. Salzbrugen festivali izi! dışarda temsil edecek olanlar gene bir kere daha atör tiyatrolardır. rolar * Üniversiteliler Tiyatrosu bir davet- name almış ve çok şükür davete vak- tinde cevap vererek Festivale katıl- maktan büyük bir memnunluk duya- cağını bildirmişti. Bu yıl alınan yen bir kararla festivalin yeri Erlangen deği! Salzbrugen olarak — değiştiril- miştir. Temmuzun 26 sıyla Ağusto- sun 3 Ü arasında Salzbrugen'de ya- pılacak bu “Amatör Tiyatrolar Fes- Lıvaıl" ne Ankara Üniversiteliler Ti- yatrosu en evVs AŞATTY temsil edecekleri “İkili Sistem”le kı- tılacaklardır. Gençlerin festivale yer- li bir eserle katılabilmeleri temenni olunurdu. O takdirde yazarlığımız hakkında yabancıların ne düşüne- cekleri de nabzımızı yoaklamak bakı- mından elbet daha faydalı neticeler verirdi. Zıra festivalde her temsil e- dilecek eserden sonra hemen ertesi oyunun tartışmalı yapılaca.ktı Şimdilik karşısına sadece yabancı bir yazarın oyunuyla çıkabilecek olan gençlerin hiç değilse reji ve oyun yönünden tar- tışmalarda iyi puanlar acaklarını temenni edelim. Maliye Bakanlığının anlayışlı davranışıyla nihayet döviz- lerini almağa muvaffak olan gençler Temmuzun 18 ine Almanya'ya doğru yola çıkacaklar. Paris Festivalinde “Le Thâatre des Nations” bilhassa Olivier'nin oynad us And- ronicus”la — milletlerarası — tiyatro- mm en büyük, en mühim saatleri- yaşadı. Venedik “Goldoni ra.mı" nın heyecanı içinde. İngi- lizler Shakespeare'i bir kere daha hatırasına en lâyık şekilde anma- nın sevincini duymaktalar. Bu bü- yük tiyatro hareketlerinin yanısıra bir avuç Üniversiteli genç, tiyatro- muzu hariçte temsile hazırlanıyor Ve Devlet Tiyatrosu dört aylık bir ta- tile girdi, uyuyor... ARAYIŞ AYLIK EDEBİYAT DERGİSİ Temmuz sayısını görünüz Sayısı 25 Kr., Yıllık abone 3 liradır. Haberleşme Adresi: Posta Kutusu : 198, ANKARA

Bu sayıdan diğer sayfalar: