28 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

28 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türk - Bulgar hanası | Milli takım teşkil edilmedi- ğinden davet kabul olunamayor 1927 senesi teşrinievelinde İs- tanbulda Türk - Bulgar ” haftası 'namile fatbol, atletizm ve bisik- let müsabakaları icra edilmiş, bu müsabakaların her sene bir şe- hirde tekrarı tekarrür etmişti. Geçen 1928 senesi Amsterdam elempiyadı münasebetile -müsa- bakalar yapılamamıştı. Müsaba- kaların her halde icrasını arzu eden bulgarlar bu sene teşrinievel içinde tarafımızdan tespit edilecek bir tarihte iki memleket sporcu- larının Sofya da karşılaşmasını teklif ediyorlar. Çok şayamı arzu temasın yapılabilmesi için teşkilâ 'tın yalnız iki düşünci 1 — Acaba bugün teşkil etmek kabil midir? 2 — Bu takım temsil edeceği işte muvaffak olur mu? Bizim teşkilâtın tek bir sporu vardır, o da pek tabiidir ki fut- boldur. Şüphesiz bu düşünce se- bebiledir ki futbol diğer sporlar için bir ölçü addolunuyor. Futbol işleri iyi ize mesele yoktur, alısi takdirde diğer sporlar ve bütün işler bozuktur. Netekim — milli takım teşkiline imkân değil kim- sede cesaret olmadığı şu sırada Türk- Bulgar haftası yapılamıyor. Dolayısile, değil bulgarlara bal- kanlarda / bile oldukça mühim kaç dereceye malik olan atletlerimiz. futbolun artık tama- mile düşük —olması — yüzünden memleketin renklerini Bulgaris- tanda temsilden mahrum kalıyor- kır, ürk - Bulgar haftası müsaba- kaları ve iki memleketin bugünkü dereceleri - hatırlanacak — olursa atletlerimizin Bulgarlara çok faik oldukları ve bu müsabakaların icrası kabil olursa çok şerefli neticeler alınacağı tabakkuk cder. Atletizm — federasyonu atletizm — teması - için etmektedir. Bu temas kabil olursa bir zamanlar futbolun memlekette kazandığı fakat idame ettireme- diği büyük şerefi atletlerimiz temin edecektir. — Ö, Besim Spor ieşkılllımıı . aslah edilecek| 1923 senesinde uzun emeklerle meydana getirilen Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 6 senelik bir faaliyetten sonra yürüdüğü yolda muvaffak oldu denemez. Bu acı hakıkat Amsterdam Ölempiyadın- dan sonra bütün açıklığıyla mey- dana çıktı. Yalnız teşkilâtta değil bütün spor himaye edenler ve sporı yavaş yavaş sevmeğe baş- layan efkârı umüumiye - üzerinde bu çok fena tesir yaplı. Senelerin bugüne kadar sürük- lediği bozuk işler artık tahammül edilmez bir hal aldı. İş başında- kilerin mübim bir kısmm yavaş yavaş çekilirken geride kalan bir kaç sima bir türlü ayrılam: dıkları spor işlerini angarya gil karşılayorlar. Burada yalnız atletizm işle: dair bir kaç misal zikri memle- ket sporu hesabına kaçan büyük fırsatları izaha kâfi gelir. Eylül sonunde Atinada icra edilecek olan Balkan şampiyonasına - bi sene evvel davet edildik. Öyle bir davetteki bütün ması ği onlara aitti. Bu müsabakalara iştirak edecek olan romanyalılar bize müracaatla Atinaya giderken İstanbulda iki gün kalacak olan vaporlarının bu. tevekkküfünden istifade ederek atletlerimizle hu- susi bir karşılaşma teklif ettiler, maalesef cevap vermek - zahme- tinde bile bulunmadık.. Bulgarların türk - bulgar haftası için vaki olan tekliflerinden bizim federasyonun henüz haberdar ol- madığını da ilâve edersek spor işlerinin neden yürümediği kendi kendine meydana çıkar. Şu halde yalnız müracaat | Toto otomobil ile sık sık gezintiler yapmaktadır. Her kes tarafından Toto sini istiap edecek kadar küçi Magelları Dr. Ekenerin Graf Zeppelin balonunun 21 günde devri âlem | seyahati yapmış olması münase- betile ilk devri âlem seyahatı ya- pan meşhur seyyahin ismi ve mu- vaffakıyeti her tarafta tekrar ha- iki garip cephe arzeden teşkilât erkânından — bir — kısmı — elinde nizamname dolaşırken diğer bir e çağırlan bu çocuğun, ancak kendi. kısım her şeye lükayt kalmaktadır. | Spor işlerinin islahı çareleri aran- W Dunyamn en kuçuk sporcusu Üç buçuk yaşında Toto küçük otomobilini mükemmel surette kullanıyor ite dolaşırken Dünyanın en küçük sporcusu Fransada, Paris civarında “Asmieres, te oturan Roje Gürdebo isminde bir | yaşında olan bu çocuk pek iyi etomobil ocuktur. Henüz üç buçuk kullanmakta ve otomkbili vardır. Bu otomobil bir motörle işlemektedir, polis dairsinde kaytlı olup numarası vardır. Toto bununla Asnieres sokaklarında ve civarında dolaşmaktadır. İki devrı âlem seyahatı.. /Graf zeplinin 21 gunde yaptığı seyahatı Magellan 1124 günde ikmal edebilmişti tırlatılmaktadır. İlk devri âlem seyahatım yapan Magellan isminde bir denizçi Aslen Portekizli olup daima İs- panyanın hizmetinde bulunan bu seyyab 400 sene evel 1124 gün- | de devri âlem seyahatı yapmıştır. Magellan, cografya ilmi gayet iptidai, ve fenni aletler çok adi olduğu balde beş tekne ile yola çıkmıştı. Dünyanın küreviyeti © zamana kadar şüpheli idi. Ma- gellanın devri âlem muvaffakıyeti Aarzın kürevi — olduğuna — şüphe birakmamıştır. Magellan 1590 senesi 20 eylü- Tanda İguğmdür: gurla di Bi yola çıkmış ve ilk kışı Patagon | | | | yada geçirdikten sonra szyaxııımmW 'on dördüncü ayında, kendi izalet olunan maruf boğazı keş- | fetmiştir. Magellan Bahrı muhiti kebiri geçmeğe muvaffak olduktan son- ra Filipin adalarını keşfetmiştir. Magellan d adalarından Matan — adasında vuku — bulan muharebede maktül düşmüş isede heyeti / seferiyesi cenubi Afrika ve Asor adaları tarikile İsyanya- 'ya dönmüştür. dığı şu sırada kaç kişinin elinde oyuncak olan nizamnamede de esaslı tadilat icrasına muvaf- fakiyet hasıl olursa/ bütün spor- cular memnun olacaklardır. Tehdit mektubunu kim göndermiş? Almanyada yeni bir hay- keşfedildi dutluk usulü Almanyada ga- yet garip bir vaka olmuş ve ilk defa olarak polisler bir hır- sızı / yakalamak için tayyare kul- lanmışlardır: Berlin civarında bir. köşkte otu: ran banker M. Varştayn bir gün bir mektup ah mıştır. Mektuba imza- olarak bir kama resmedil- mişti * İki gün zar- fında, civardaki ormanda bulunan meşhur. büyük bir meşe ağacı mark — koymalı- sınız. Aksi tak- dirde hayatınızın tehlikede - oldu- gunu biliniz.,, M. Varştayın tehdit mektubunu olise haber vermiş orman taras- bt sülee Glat” el ge layan - bulunamamıştır. İki gü sozf benkirin <Aneliy yi gelmiştir. Cüvercinin —ayağında bağlı bulunan bir tezkerede şu sözler yazılı bulunmuştur: * İlk mektupta istenilen parayı YedesiE gee BC l | Yeni usul haydut Eva Bruner bulmamış. geri dönmüştür. Po- lisler evi anladıkları için bir oto- bile binmişler ve bankeri alarak Eve girildiği zaman bir dan beri köşkte yalnız bir çisi ile oturmakta olan genç bir kadın bulunmuştur. Eva Bruner isminde olan genç nc akibete uğrayacağınızı siz tah- — kadın önce inkâr etmiş, fakat —— Pa ai Ve a G nîşaığ konulan E miş meseleyi anlatmıştır. Bu defa Evakar bekek M örne rari 10.000 mark'a nişan koymasını ve | öimüş. Kadın İralan serveti idare —— güvercinin avağına — bağlayarak — edemiyerek a7 zaman zarfında — sabah saat enda salmasımı söyle- ğ örakrdir. kakmca çakaaağ G M. Varştayn güvercinin ayağına | şünmüştür. Fakat öcvdiği gencin” parayı bağlamış ve kuşu salıvermiştir. | ailesi parasız ve çalışan bir kızı Polülür de bir tayşareri barlidi kabul — etmiyeceklerini — saat onda Varştayaım evi ürerin- | anlayınca, sevdiği Fred ile ev- den geçmişler, © saatte uçurulan | lenebilmek için bir çok çareler güvercini takip etmişlerdir. Aaramış nihayet çok zengin oldu- Güvercin on dakika uçmuş ve | ğunu işittigi M.Varştayndan 10000 * küçük — şirin bir köşkün bah- — markı kolayça almak için bu ça- çesindeki kutluğuna inmiştir. Tay- — reyi bulmuştur. Paralar istirdat, yare - cıvarda inecek — bir yer — edilmiş, Eva da tevkif olunmuştur. Sıgırları ürkütmemek için Amerikanın merkezinde bulu- | eti satmakta imişler. nan Kanzas çiftçileri, hükümet Son zamanlarda günde yüzlerce müracaatla çiftlikleri üzerinden | tayyare — geçtiğinden çayırlarda geçen. haval posta seferlerini | otlamakta olan sığırlar molör Şapan” tayyarelerden şikâyet et- | sesinden ürkerek kaçışmakta ve mişlerdir. ekseriyetle sahiplerinin çayırların- — — Tayyareler, kendilerinin pek | dan pek uzaklara gitmekte büyük zararlara girmelerine se- | İişler. ğ bep olmakta imiş. Mesele şudur: Kanzasın arazisi gayet münbit ve sığır, dana, yetiştirilmesi için fevkalâde elverişli imiş, Eskiden bir iki ay bu arazide beslenen sığır ve danaların eti gayet yağlı / ve lezzetli olmakta imiş. Amerikanın her tarafından” | Bü kayvinlani eli grnlanlaa ” | | çiftçiler de yüksek fiatlerle bu | Bu hal sığırları sinirlendirmekte ve Zalekirekte Tş. Çifçilerin mezbahaya - yolladık- — darı sığırlar, yağsız çıkmış ve eski — fiatine satılamamıştır. Hükümet bu mesele ile alâkadar olmuş ve lezzetli rozbifler, fileto- lar, külbastılar yenilebilmesi içim tayyarelerin seferlerini geceye çee — virmelerine karar vermiştir

Bu sayıdan diğer sayfalar: