2 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Altın ikramiyelerimiz; 1 inciye : 3 ği Altın 2 2 , Altın piyahgosu 3 üncüyol ng 7 tane : 1 in iin K Ne: (7 7 10 >» 2 upon EŞ 45 ; 80 » VE MAM —— Sene 12 — No: 4152 Tahrir telefonu: İstanbul — 1686 CUMA — 2 Mayıs 1930 Idare telefonu ı İstanbul — 1484 Fiatı 5 kuruş Paramızın selâmeti Ankara 29 Maliye vekâleti, sim işlerinde tatbik edilen bütü; kyidatın yakında Klin derpiş edi- yor. Bunlara, id. dahi, temin edilmiştir. Şunu nazarı diki almak lâzımdır ki, kambiyo iye ğin edilen takyidat manlard» zaruri a) aki tefek ah- metler (istisna (edilirse, hiç bir Okimsenin, ihtiyacı rda alma- mıştır. Borsa tak- yidatından deleyi zamanında ve ya etrafına kadar yükseltmek bilhassa ihracat mevsi e yaklaş- tiği e kolaydır. Pp emleket bear ve e iktisadi. kuruş etrafında nisbi bir istikrar teminine çalışılıyor. Borsa ve kambiyo işlerine vaz'ı yet edildiği, ve bükümetin Millet S şuursuz- lukla, elindeki beş on türk lirasını ecnebi siye tyahvil için za- köylerden şehirl oştuğu (Devamı ikinci sahifede) Türk mahkemeleri Bir mahkemenin tesir altında- kalabileceğini düşünen makam Istanbul müddei umumisi Kenan bey Adliye vekili Mahmut Esat bey Ankarada cereyan eden muha- keme esnasında irat ettiği nutukta türk honaz agi pu tesire tabi olmadıkları pek olarak gym Halbuki z vekâle- ir icra memuru olan İstan- bel müddei (Oumumisi (Kenan beyin oObu beyanata in e tt bir hareke ardır: Matbuat “arlann m Me naklettirilm. ei umumi kai bey Şehre- mini ve polis müdürü beyler tara- fından bir ei ine ikame edilen dav; mahkeme heyeti- nin bu pk tesiri vini ka- m bahsederek (o bütün atbuat davalarını Bursaya nak- lettirmişti Mü ddei mumiliğin bu husus- taki EE İstanbul ikinci ceza mahkemesinde okunduğu zaman mahkemede hazır bulunan gaze- teciler ve vekilleri: “Biz a buradan teessürle ayrılıyoruz. ,, demişlerdi. Mahkeme reisi: “Biz İki vapur seyyah geldi Dün şehrimize iki vapur seyyah gelmiştir. Seyyahlar ingiliz, alman Se ve fransızdır. Bunlar şehrin muhtelif yerlerini gezmişlerdir. Seyyah- lardan bir kısmı peri. camii rai ki kahvelerde oturarak ü fincanlarla urka kahve içmişlerdir. 1 mayıs Amele işine geldi, hrısti- eni süt içmeğe gittiler Bugün mayısın biridir. 1 mayıs şehrimizde çok sükünetle geçmiş- tir. Bütün amele bu sabah erken- den rai başına ll Bugü mayıs * dolayısı ile ul itibaren Gahdelekdi dolu otomobiller, kamyonlar göze bik a Taksim bahçesi, Hür- ebediye tepesi sabahtan icn a başlamıştı. evlerinin Lİ bisi, lee almıştı, uzakça sayfiyelere gitmişlerdir. Bugünkü hava Garbi Anadoluda fırtına Yeşilköy rasat merkezinden rilen malümata göre bugün hava ekseriyetle açık ola üzgâr cenup istikametinden k düne nazaran Dün en > ce 12, sabahi. esecektir. Sıcaklı yakit pe sıcaklı 17 derece Ankara rasat merkezi havanın Anadoluda sisli olacağını Garbi Anadoluda ktır. Cenup vilâyetleri az bulut! diğer (o mıntakalarda e va de müteessiriz, fakat böyle mü- nasip görülmüş,, cevapını vermişti. Gazatecilerin (o davasına imdi Bursa ceza mahkemsinde u mahkı lâne karardan emin bulunuyoruz. Gazetecilerin ( vey. mr a her hafta lm gidip gelm. suretile yem. mi tzLilnii Mi bir tarafa bırakıyo; Fakat Türk like elerinin tesir altında kalabileceğini idin edenlerin bu hareketleri ne olacak? — Anne müjde, aylıklar v Mavi ve “Belki benim de semasından geçmiş — Abdülhak Hâmit beyin ha- yatından Green dokuz kadın ismi sayıl Uşşakı zade eri Ziza beyfendi hayretli bakışlarla beni süzdü: — İsterseniz ayım., — Rica ederim.. — Türk edebiyatına Makber'i kazandıran Fatma hanım, Abdül- hak Hâmit beyefendiye “ Divane- erim,, ismin. nd eki eserini vurun: z in bu nada bir hafiye şaire iftira ediyor, kendisini İstanbul'a çağırıyorlar... Tekrar sefaret müsteşarlığı ile Londraya giden Hâmit bey mis Nelli Kol isimleri sa; z tam doku baliğ Sli görür im Sn ia e ği rdi: — Dediğiniz doğru olabilir. Ancak bütün bunlar içinde Hâmit ayı da Melezi kadın vardır. Lâkin bunların içinden sanatkârın ü rinde müessir olan ancak dört kadındır. ney Gn ki Öjeni, (Kâmil, al İz 2 5 3 i t beyin eat bir gelmiş bir geçmisti Edebiyat üstatlarımızın aşkları. “Mavi ve siyah,, mı? sarı mı? gençliğimin mavi bir sarı yıldız vardıj» ( Terceme ve iktibas hakkı mahfuzdur | Halit EE B.. "oto « Febüs» — Çok deg le Halit Ziya Beyfendinin hayatı memnu ,, muharriri aynı zamanda Edebiyat cedide sanatkârlarının en santimantal simasıdır. .Küçücük bir tesadüf, beyaz bir şemsiye, bir köyde rast geli- en bir yü in mir. onun içinde tı a hikâyeler ci fırtınaların oOhiç biri ve devamlı olmamıştur. Halit Ziya beyefendi evlendikten sonra da- ima ailesine çok sadık bir baba olarak kalmıştır. Halit Ziya eğriye iye tında bell başlı iki aşk vardır. Bu aşklardan ki Mavi - ei üellifi: i beni de gençliğimin ileriki ikinci sahifede ) Las Haşlanmış; iii ki aldin pizol kokuları eeliyer Li EŞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: