2 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

2 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vE in Sahife 10 Küç Lang Umumi malümat | 1— ye ilânlar,, tarifesi: 1 30 kuruş 3 wo Her fazla defa için (— 10 ük ilânlar 4 ra satır minen satırlar için ayrıca ücret alınır. 3— sütundaki ilânlar bii idareh Pazartes, l nz “ sin kabul ve nmaralı hane 8 oda, elekt Satılık ve kiralık hane — Şiş Cabi caddesinde 65 rik gezmek için A Osman beyde terkos, banyo) hallaca müracaat Binay günleri sıra ile neşro ıköyünde — Yoğurtçu çeşme- diğer DE pi tarafı © ye tçu arkı ği — Ticari mahiyeti haiz ilân- tarafı deniz; iki buçu dönüm bahçeli, İle li asimi, | on odalı köşk sabıl a İçindekilere n nişan, E KE Şİ » İ müracaat —3 irtihal ilânları bu sütune derce- 5 dili rik iki depo — Galatada ar- gile, ve fabrika Ri Ku nılır, iki s olarak “ Akşam, Si yo kiralıkt afat yeri Şi po 5 — Adre idarehanesini pri ilân sahip- k mek- tır. a Ee e Sadi bey kalafat mahaline. mü- 10 lerinin namlarına “gelecel Kr daire — Babıali caddesinde e ei e aldırm No 54 kl bir yi müsait şera- ları rica olunu! itle kira ike . Dokti e dişçi kya çok Wen ahali. EĞ — 1 - İş arıyanlar 5 - Müteferrik Fransızcaya, Almanca — mükem- 40 yaşındayım — Ayda 250 lira melen vakıf, daktilografi ve piyasayı | iradım var. 20- 30 yaş arasında güzel iyi bilen bir genç iş arıyor. «Akşam» | bir kız veya dul ile evlenmek ii gazete idarehanesine İ, M. rumuzuna Görüşüp Kakma şarttır. Fotograflı müracaat Ke mı ez e vap veririm. « / Mi $. > rümuzuna yazılması. 6 dolar mukabilin e > - İşçi arıyanlar el ustası aranı vk girden yukarı dizel motorların! işle t- ve tamiratını yapablimeğe ZLE de tecrübeli ustabaşıya ihtiyaç vardır. El in ei , beraber Galata'da Voyvoda caddesi No 15 Gri Halit Salih müessesesin caatı. Telefon ilini. Galata posta Beyoğlu 1227 Bir 482 3 - Satılık eşya re İk a Satılık piyano — Müstacel, a7 klan üç «Bradbar Smit» pedalli Yaşım > a in k kruaze pi su satılıktır. Si bey ar Ay a ği il 5 ikbal : E var. A ira a EE eni Beni e malak) Saleyman Kasik No 70 evlenmek arzu eden Hamımefendiyi ta ikinci nımak ve kendimi de tanıtmak için şimdilik mekuuplaşmak isterim. Adres: » - Kiralık- Satlik Me - dn bir hanımla izdi- ME YAZ RE ERE ÜRER .ç etme um. 40 yağımı ra kazancım var serbes ar efikam 25 ile 35 6Zal yw ai ri Tanışmak zu ie ila ik ez SİRİN irilik edenlerin İsta postanesinde 255 — 4 umaralı ku! ME adreslerini Miş rini rica ederi Satılık ki — x iki oda, mez : konfor, büyük bağ, garaj, terkos, Sult ral mile ia Fare - ultariahm. alle: piri Kinay Cami sokak 10 8 oğlu sokak 14 No, 6 odalı hane tamam lik köşk — Kadıköyünde Ziver üçer oda kiralıktı; a mü- bey yokuşunda nezareti im kulla- ma nışli, Kiaiya suya yulu sekiz Kiralık gazino Arnavutköyü odalı, 17 numaralı pi e Deru- | akıntı burnu birinci gazino sahibi tara- nuna, müracaat. —5 | findan kiralıktır. İstanbul 3615 iiüra- at. : e Kir orman vr iri > Z Z een 120 dön Fransızca dersler — Pek mute- ormanı ortasında iki e Vk dil şeraitle evlerinde ders alarak seri ve büyük sebzelik, inek, hayvan ahır. | bir surette fransızca öğrenmek istiyenler ” a i ” derhal adrleserini (F. K. D, post-restan e AYA, ea Er ee ia” adresime bildirebilirler. > — milâttan mürekkej rüzel manzaralı mekte eek sında 259 numaralı haneye mü ap Arsa — Feyoğlunda ez e nesi arkasında apartıman yapm verişli arsa satılıktır, Elk iinde Süleyman Servet beye mü, pe e e ile — Kuzanapıkte. Marko ine la ik No 10- 12 boğa bir heykeltir. no” re Şarklı ve msi ya eli gözlü genç bir 7 Siklet i 60 kilodan ii u o erika'da maruf stal kıt er sarih adreslerile Me (Akşar n) vasıtasile Mr. lik ne göndermelidirler. — — Bi e edın aranıyor Bekâ ve halü vakti yerinde ai a ii çocuklarına na yi ele yi bir aile kadını rıyol . Ankara halk iş idarehane- si: Her nevi yel ve isale ni merkez Ş takibi, lan hane, e ye sai m. car ii az a si Va isandan ve Lİ ile yazı iş lar yönte pula alım ve rta, e her sınıf fen il ur LE kâr ie. sup, , daktilo, muallim, aliye, ahçı ve er İşçi: e ihtiyacı olanlara işçi ve işsizlere *atle iş temini gibi mütefer- rk mama En ele ve Ankara- iddiy 7 ya e n yegâne Akşam Rakılarımız dinlendirilmiştir. levazimatı iksaiyesinin en mühimmi şapkadır. HABİG ŞAPKALARI cins ve ie olanlardı Başlıca şapka mağazalarında atılır. Gayri menkul mallarin açık arttırma ilânı Ista anbul ii üncü icra memurluğundan: 1914 lira kıymet takdir calan “İvipte e Babahaydar mahallesinde Arı paemin e atik 38 mükerrer ce it 12 No. dükkânı müştemil maa arsa bir ba) ii ei ve tamamına 262 lira kırk kuruş kiymet takdir edilen e akademi Kilise sokğında 38, 3i kerrer atik V ci vi o.lı iki ve tamamına er e tarafından 329 lira 60 kuruş takdir en a eek sik Ni sol a 23 cedit 19- h A tamamına 88 'ra e takır lem cedit Bahçe ke Rİ ve 19-21 cedit arsa £ Açik filmle konulmuştur. İstan. Dördüncü icra KR sinde 31 mayıs nal 5#leden t 16 e sadi sonra 1 şbu gayrı me b şartnamesi 20/5/930 tarihinden 9/113 No. ile e bul a dalan mua kesin göre bilr İâ yazılı GE LA fa; 1 kir almak isteyenler, işbu şartnameye ve 29/113 di numarasile inn ota, mü Taci etmelidir. 2 — Arttırmaya a için yayılı kıymetin yüzde yedi gösterilecektir. e a tekli. artırma açıktır. da yukarda “teminat 7 rı tapu sicillile sabit olm a alacaklılarla diğer k i akk ildir- tolere. bi meleri icap eder ii lde ai ları tapu sici ie sabit e yanl bedelinin ylaşmasından hariç kalırla wi — Gö: eki günde arttırmaya iş edenler artırma AİN okü: nn ele almış ve My kabul etmiş ad ve ibi tünde birakılan gay menkulün be- Zse g deli zamanında verilmi ayrı menkul ikinci bir arttırma ile satılır ve bedel ra memuriy: Ee Beş numaralı ve diğer zaı kalmaksızın t 7 olunur. tahakkuk si şartile defa bağlılar sonra gayrı El en çok arttıran, n üstünde al Şart rt tahak- u Mi arttırma geri A gi in, kurtulur ve alta a rn manın birinci veya ikinci mü sidir. ZA re: alık pazarı vE anl gı Dol nol DEzL sı karam ya Anki 2037 dl ara, telefonu: EZA ei âmileyi havi, geniş ve havadar saçlarla mi bir bahçe işle de, dört Oda, ei ve hamam, kumpanya suyu. Çarşamba ve cuma içindekine üra 7 iralık hane — Kadıköy ve Kuşdilinde Mis sokağında beş oda, kos suyu, Winyo mahalli ve Bi si ol J h kiralıktır. Arzu e soka (28) numaraya 1 EİN ei er İŞ Ankara'da işi olanlar — Anka. il da vekâ etlere işi olanların çabuk ve wcuz takip edilir. Ankar'd muhabiri Bilâl adresinde mi Se > gazeti racnat, ei eml liği Di ve satışın tarzına göre mi kann hakka diğer şar! ix e ae yukarıda P rilen - 980 tarihinde İstanbul 4 üncü mr odasında işbu ilân ve erilen arttırma şartnamesi dairesinde cağı ilân olunur, 3 1 gb Sa 2 Mayıs 1930 FL NMOKS Olarak tasnif edilmiştir. İşletmek için : Fişi cereyana takmak, bir tek düğmesini çevirmek KÂFİDİ Umnmi vekilleri : Helios Müessesatı Galata Hezaran Han No 14, Posta kutusu Galata 400 7-8 aylarından Itibaren sütten kesilme 7: ve neşvü nlması esnasında Istimal iie salsız bir unsuru gıdalı olan — — mm FAL FATİN FA El sayesi Gi temin edilir. Fosfatin Faller Yavruların yüzlerine tazelik eek adelâta ku verir, ve onları gürbüz e niz bir Fosi o da FOSFATİN FALİER dir. it TAKLİTLERİNDEN İÇTİNAP EDİNİZ — HER YERDE SATILIR - Likör Fabrikası İNŞAAT MUNAKASASI İspirto ve Sagi içkiler inhisarı Um O de Taliplerin şartna; a riayet imei melerinden dolayı Gere tesisi gesi eden 1 fabrikası için inşası 930 Paz: t İdte & yapılacaktır. Taliplere si ve ikizi. fat çöle muhasebece on lira mk alimde verilece ktir. İzahat almak isteyenlerin Galata'da a komisyo; sliğine müracaat i ilâ Kefeli Hi etmeleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: