11 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

11 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tetrika No.8 ğa > 79 tutamadığı eaniler de vardir: “(| Karısını zehirliyen koca — —. ne olm 30 Türkiye idil kraliç HABERİNİZ VAR MI ? ammını — Yahu duydun —— 11 Hazen 1990... MÜBECCEL NAMIK HANIM EE COLUMBİA Plâklarma okumuş. — Bunda şaşıla li ne var? — Hilkatin her gan bir arada vermesi. Yüzü, vücudu kadar sesini de güzel yaratım — Peki, > MÜBECCELİM, BEN I,, alıp dinlemeli | COLUMBIA plâkları ri umum gramofon mağazalarında arayınız. bir tane Nâkıli : (Va - Na ) — Cemiyetin işi bir kım İşte bu deruni mücadele, geceli çörük çank, hastalıklı, alil | gündüzlü tam iki gri viçi da- insanlarla dolu... Beşeriyete bun- | mında devam edip duruyordu | ların ne faydaları dokunur? Hiç. Hikmet, bir gün, gene e Zinoçka' a Bilâkis, zararları dekunur.. Çün i. bunlardan doğacak (müstakbel kızı, oğlanı deli diva- nesil de Okendilerime (benzer. meye döndürmek için, > > İyisi mi, kadim İspartalı'lar gibi | tün i irlere ca . Nekadar işe a yordu. Du tahrik iü tahrik gosuk doğarsa hepsini ifna etmeli. iyon rdu. Hattâ, yalnız değil. Evet Bütün öğledensonr geçirdiler, Hikmet'in kuca- yalnız çocukları değil... ( Bu n da ii mi Gi ani a sesinim perdesimi değiştiriyor; | eder vaziyete geldi. Amma — | ve, göm bebeklerini, forsumuz, değil mi? Yarı yanı a | ndini teslim önler vaziyete. İ Hükmen ayırmıyordu. ) Beşeriyetin menfaati bundadır... Filosof dilo işte, şu ki- tapta diyor ki, bu nazariye tatbik edilecek , vasati Ö bir sülüs mikdarında artarmış; yani, , şimdi, topar- şayet İnsanlar, lak hesap — sene > © zaman yaşarlarmı Hikmet, gözleri re tik dalgın dinliyordu. Zinoçka, devam ediyordu: mağa mahküm kısmı için de iyi.. m bu bedbabt insanlar, şadıkları müddetçe, her hadiseden yalnız ve ıstırap duyarlar. M. ve manevi elem ve Min. Peki, böyle bir hayatı sürmek mi daha İyi, sürmemek mi?. erdem sür- olmak. mat e mer uzun sg — vücudile Nesibe yi gördükçe, kederi apmak ister gi “— Vah zavallı ayr vah! - diye cebren düşünüyordu. - layıncaya kadar azap çekmesi kendi hakkında daha hayırlı ol- maz mı? Şayet ben... Meşum muhakemesine devam edemiyordu. Bu noktada, kendi- ray kendi de Ben odak, . Haleti , de; iğ et beni ryrsnn hür Bi a bulürsunı ki Derken, birdenbire, .— X seleri, kenetlenmeleri, maları yarıda bıra| Ki etmişçesine: — Beni ne zannettiniz, Siz, kuzum? - Diye haykırdı. - Fahişe mi.? Metresiniz mi?.. Hayır, hayır! Ben, sukut ede Aslâ.. Bi Ka lere en, ancak, beni alacak se karısı” olacağım... Halbu Böyle başladı. a e | söylüyerek, hıçkırmağa eni sevmiyorsunuz! - Diyor- sadece bir oyunca — Beni di Beni, k is kal- oyuncak... sey ber vermeksizin kaçı gitmek... Elbet dünyanın başka ye de aç kalmama... San- arasından , hakika- "bir şey Başını lları re ki gözleri, ktı. Aklıma gli gibi. uradaki “sirk, lı mukave- Mar n beş gün sonra bitiyor sil anime, Arkadaşlar da, daha kalabalık ve tiyarodan daha onlar bir şehre gidelim diyip duruyo: en. Ben, bu arzu- larının önüne geçiyordum. Artık, mem, ? ( Arkası yarın ) İstikrazlar Tahvilat hil Tramvay 427,50 d. yolları Tünel 4,27,80 D. Muvahhide © 113,50 a der 25'5g | Rıhtım 16,75 Saydi mahi pane). Aram. Be ie 14,50 «ii n— T. askeriye 4,50 EM Esh İş Bankası 11,17) Terkos ? Asad 10,— te Ar. 24,75 Reji 10,50| Ünyon Şir. hayriye 17,25| Şark dey. 440 Tramvay — . 10,75 Umumi sigorta o 15,50| Şark m. ecza | 4,75 Bomonti 40—! Telefon 28,— Çek fiatları Lendra 1094,75 | Madrit 3,87,70 Paris 1197,0 m 4,19,50 Milano 8,96,50 36,26 Berlin 1,96,75 Mali 10,88 Batya 64,75 | Viyana 3,320 ,0| Bükreş 79,07 Amsterdam 1,16,80| Prağ 1543 Cinevre 242,50 | Belgrat 26,57 'Nüyork 47,—| Peşte 2,68,50 Nukut je kuruş | kuruş | 1 sterlin 1032,75| 20 ley H,— 1 dolar 70,—| 20 dina 7— 30 4. İsviçre 7 pozata 25,50 4. Beli 117,—) 1 Mark “e 30 (, Franmn (o 166,50) 1 Florin “0 a Z 1 şilin, Av, 30,— ” 1 aleti A, 29 leva —lı Sa — M0 kurun (Çek.) .- 1 Alin *1,— 3 drahmi Mecidiye 61,— 1 Pengo Me 40,— 1 Banknot İ GÜNÜN HABERLERİ : (Amanullah Han geliyor ol Afgan kıralı Amanullah zda (şehrimize li teeyyüt etmiş Tarabya- daki köşkün ihzarına başlanmıştır. Amanullah (OHanın (biraderi İnayetullah — elyevm şehri- mizdedir. Amanullah Han şehri- min Bani mumaileyh âilesi kine mukabil talip olduğu Şişlide Uncıyan ay birinci katı temlik edilmişi Dahiliye vekâleti bunu muvafık görmemiş ve istirdadını vilâyete bildirmiştir. Vilâyet te bu emri mvali rt müdürjüğüne tebliğ | etmiş! * else — Lima- Dımıza bir yatla Admiral Lo rika Ziraat nazırlarından birisi maa ismen rmuş ve yedi sene Mere le önal yatı Kabataş önünde demmirlemişti. x Şirketi Hayriye bilet ücretlerinde biraz zam yaptı— Şirketi Hayriye bir -hazirandan itibaren vap: ücretlerine bir mil zam yap- ıştır. zam ba ıntakalarda fazla olduğundan Pare bu fiat tarifesinin esasen tenha olan g“ azı > oşaltacağını lüle nses İleana — Romany. ik ikinci Karol Hazretlerinin a) girerim İleana Roman- yanın Mısır sefiresi Madam La- ii ile birlikt kte şehrimize mü- teveccihen hareket etmiştir. Pren- ses Romanyaya gidecek ve bira- derinin Ai merasiminde hazır bulun ei rük resmi alınmıy müzakere edilecektir. Her nevi buğday, arpa, mısır, kaplıca, yulaf, SN pirinç, nohut, fasulye, bakla ve sair hububat un kepek ve pamuk ipliği ve şeker ihraç olunduğu vakit güm- rük resminden istisna edileçektir. Münhasıran elle nılmağa mahsus ilmik ğa, ağ resimden istisna ccanen tevzi m daki lâyiha meclisçe kabul edil- miştir. 11 TAKSİM Bahçesi Haziran Çarşamba a sahnesi e gögüslü EDERS trapezde u VOOD HEMŞİRELER ile eksantrik trumblers THE KİNDLEY'S tarafından şayanı hayret ve fevkalâde numaralar arından itibaren OPERA SİNEMASINDA Dilber VİLMA BANKİnin nutul SEHER V sesli ve şarkılı filmi cek ve ahenkli saukikdisini ğe âzadan müre Bi sağlık müşavere hey'eti teşkili kararlaştırılmıştır. E t muavini Hâmit B.in Ankaradaki Omeşguliyeti — Bir a Ema- sn er ği Ankard muhtel e meşgul vi yüninii pe âmit be şehrimize avdet e. bey Yıldız va amm si me- selesi — Emi memura Bare: vee istifadeleri, Viya Emaneti terkidi işlerini ip Bundan maada Gazi ki öprüsün biyo aim muştur. Konsorsiyom dün içtima Bankalar konsorsiyom M4 umumiyesi dün içtima Hâmit inşası için kam- ilede meşgul ol- Zr mitesinin son 15 günlük faaliyet ve muamelâtım gözden geçirmiştir. Neticede icra komitesinin son bir aylık faaliyeti tasvip edilmiş ve Ürer bir karara lüzum görül- me: Şeker andığını 10 kuruş — — Şeker inhisarının kalkın. tır. Bu ven 50 kiloluk olduğun” dan erde ehemmiyetli bir tebeddül. çer mala 7 7 O GIS Yelkenci Vapurları Kiralık hane 1 Kn Moda dll) KARA DENİZ POSTASI vapuru 11 Haziran ÇALMA, nhtımından teli Glenyekdak, İnebolu, Gireson, Trab- 'Tafsılât — sirkecide 9 ör Hanında racaat. Tel. indi 104 İstanbul ie Sultanse- limde pe hallesinde ve Sultanselim esinde oC, şerif vidi) , 49 numaralı ve bulundı k müştemi biri”9, di İğei ve bahçel hane Görmek isteyenlerin omezkör numaralı banede mukı derviş ağaya Galatada Tapta Hanında HA inşaat şirketine müracaat etmeleri pazarlık ilân olunur. İst 1 başmemurluğun Akay da mr N mahal ir Eşbe çeşme sokağını Ta: ikleri sesi vakfı misvak iği indi verilen iki kıta vesaiki tasarrufiyyenin kayıtları bulunamadığından (Omahallen tahkikat için 20/6/930 tarihine müsadif pazat aat Tg da mahalline Tapu memuru izam edileceğinden mâhalli mezkür hak“ kında bir iddeayı rruf edenlerin yedlerindeki vesmiki O tasarrufiye İle birlikte movza bahs mahalde İsbatı cut eylemeleri ilân olunur. ni e

Bu sayıdan diğer sayfalar: