13 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

13 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 Haziran 1930 Maşaratı öldürenler arasında FAYDA dah. bayvanlara ve SA zararı Aİ Seyrisefain Merke A rin ersazf Beyoğlu e Mahmudiye Hanı la ge 2740. Mudanya aga Cuma, Pazar, Salı, şam- ba günleri İdare Slm di 9 da kalkar. izmir sür" at postası (İZMİR) vapuru 13 Haziran cuma 14,30 da Galata rıhtı- mindan hareketle cumartesi sabahi İzmir'e ve pazar 14,30 da İzmirden ha- reketle pazartesi sabahı gele- gidecek tir. Vapurda mükemmel bir or- kestra ve cazbant mevcuttur. Geliboluya uğrayarak gelecek- tir. apeme postası rıhtımından hareketle Gelibolu psek mek ri Bor caada'ya dönüşte nakkale ir e Giely sak gelecektir. TAVİL ZADE VAPURL Muntazam Ayvalık postası elâmet vapuru Her Pe at 17 de Sirkeci rihtımından hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altın oluk, Edremit, Burhaniye ve iskelelerine azimet ve avdet edecektir, Dikkat ! Cuma akşamı Ed- remit yolcusu trene yetiştirilir. ve Ayvalık yolculari gurupta karaya çikarılır. Yolcu bileti vapurda da verilir mişte 'Tavilzade biraderler. Telefon İst. 2210 KAR e İ EKSPRES POSTAS Birinci, ikinci sınıf |! iza güv y n her türlü istirahat- le del 14 mil sür'atinı TEKiIRDAĞ VAPURU ler hafta pazartesi ve pe gün- leri akşam saat 7 de I rıhtımın-Ş dan hareketle doğru Tekirdağ, Müref te, arabiga'ya et ve aynı acentasına ve Galata'da ıhtım karşısında Mösyö Mayot'a müracaa Hareket günleri muamele vapurdadır. Telefon İstani bul mashkemi asliye birinci ticaret hemi en : iel > Sirke, de in 8-4 el üşti gi Sol 2 teşrinisani 929 tarihinde mahkemece #lisına karar verilmiş olan de biraderlerin 6 haziran 930 tarihinde mahitemece co Mllslarının ref'ine nur. 3370 5250 12225 1260 475 karar verilmiş olduğu #n olü meç ve yarı Müzayede ie Merhunatın cins ve nev'i Hrnmn bedeli 1810 1807 Beyazıt'ta Eminbey mahallesinde çimin a a ucuzdur. caddesinde atik 4 mi kerrer 4 yg Ali cedit 4, 4-1,6,6-1, alı dört di e Abdül- ör havi 2 hanenin on iki hisse itibarile kesim Ce- ört hissesi lâl caddesi sokağinda atik a mükerrer 4 B. 6, 6- 1,62 numaralı Raife H. dört dükkânı havi bir kirin on iki hisse itibarile sekiz hissesi. pe göstermek isteyen şık sevki İS ile pe Broği / İl caddesinde 405 TÜCCAR TERZİ J.iTKiN , e giderler, Orada mün- tahap mi çe- gitlerini ei ve güzel biçimi K iliinmiie emindirler. Telefon Beyoğlu 450 Sahife 11 FAYDA DAİMA BİRİNCİLİĞİ kazanır. yarı sinek vesair haşaratı yumurtalarile imha AYDA ismine dikkat ediniz. Sai Tr ve müessese FAYDA istimal eder. Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: eder. Kokusu hafif ve leke yapmaz. İnsanlara, HASAN ECZA DEPOSU. itiraş bıçakları ; hakikaten değeri Ke Feriköy ikinci kısım mahalle- Orhan Mit- ik Haso ve emi Bye hat B. sr 2 sr ef i 34 numaralı 2892 Kankaya id dl Süleymanağa mah. Abdülhay sinde Ördekli Mei sokağında BE “ Avni, Ah- yeni 17 num. altı hisse met Hamdi ve Sadi B.ler Mm. Agavni r dükkânın itibarile üç Rem 3171 Beyoğlu KRM TN Cibali ğında eski 16, 18, 20 ve yeni ni pü 25 Ye maâ öy bir hanenin 3240 Boğa Ge a azeri atik Abdülhilmi sokağında eski 12 mü- ve Kadri b eni 31 alda bir İlel il mamı. OEf.ler 3530 ğe Feriköy birinci kısım mahallesi Mehmet ki Sabri B. ostantin sokağında eski 37,37 müker, rer yeni e 115 numaralı Eiepi ema bir dükk; r hane elyevm bir han: 3618 > han nda Göksu Ee a çal e Niş sokağında eski 7 yeni 3 Ağa e vini > ia, hanenin tam: Kâtiphüsrev rank Hasan Ef. Acıçeşme Kasapbaşı cedit Acı- çeşme sokağında eski 53, 13 pi yeni 55 numaralı bir hanenin tamamı. 4108 Kadıköy Osmanağa mahallesinde atik Ba- yağı hariye cedit Nail bey sokağında eskil4 mü- Sacide kerrer ii 6 al bir hanenin tamamı. X hide mlar 4228 Pangaltı mahallesinde atik Çınar ee kbaba sokağında eski 37 mükerrer Menasyan i 38 numaralı bir hanenin tamamı. ii ağa (mahallesinde M.Rigart 4272 Hitrimiğak dn Osman: Rıhtım — a aa , 6, mai nda 15, 15, 15 numaralı bir apar- ta 4313 Küşükmatlıpaşda Mollahüsrev mahal- Nimetullah e Küçükmustafapaşa ca inde > EF, bir dükknın t e caddesi bir ça 90 numaralı 4355 Bostancıda Bostancı Çatalçeşme cedit Bağdat 398-398 numaralı mai atik Süheylâ H. ki54- een 4411 End b afer ağa mahallesinde eski ve ia Mühürdar caddesinde v2 yl çiğ i 149 numaralı bir hanı 4430 Kedili a Lâlâ Hüse: baz mahalesi de Nişancıçeşmesi gelsin? eski 14 yı 20,22 numaralı bir Kan tamamı. 4 uzaffer, Abbas Hilmi Beyler Fatih” te İş a de Emir- (Meh atiçe Lütfiye H. Hacer H. Halil İbr; 4501 y 4527 cedit Çayır caddesi de atik 4 cedit 12 numaralı bir hanenin tamamı. Üsküdar'da Tavaşi Hasanağa mahallesinde 4606 — Dolap sokağındâ eski 29 yeni 39, 39-1 Nebil, numaralı üç hanenin tamamı. o Sabiha, Seniha, Mediha, Mükerrem H.lar 10946 Unkapanın'da | Hızır mahallesinde Hacı acıkadın sokağında eski 13 yeni 11, 13 İzzet B. numaralı iki dükkânın tamamı, 20158 Boğ: B ebe mahallesinde Havuz-. Mehmet ğında atik 8,8 cedit 27, 27... Asım B, Çenberitaş'da Türbe karşısında Fikretin aile ai nde ORTA O YU UNU veİNCE SAZ Küçük İsmail ve ge LE Beylerin idaresinde orta Kesi ani Memduh Beyin ilkesi Hafız Osman a ei e En saz az yundan evvel soura nefi: salli ti i edecek ği 40 kuruştur. Dühuliye yoktur TABiP ARANIYOR Fethiye'de Fehthiye şirketi ma- ml De öğrenmek için şirketin Galata'da, Merkez eğri hanının ikinci katında kâin m kezi idaresine müracaatları. Dr.A. KUTİEL mii ve tedavii riki labo- uvarı. Karaköy DE lir 34 ” Gillette - Operatör MEHMET ALİ tehassısı e ye Kema pi va En son Amerikan usulüne tevfikan istih- zar edilmiş diş macununu bir defa Müzayede ile satış Haziranın 13 üncü Cuma günü sabah saat 10 Beyoğlu Tepebaşı pera palas oteli yanındı koparan yokuşunda Aslan Fresko arala Beşir dairesinde mi nefis yalar müza- yede ile satılac: ekkep Viyana ma sitrizli mü Hardinyeri salon aze müzeyyen yatak oda takımı ni mamulâtı büfe, yemek masası ve san- dalyeler, maroken kanape ve koltuklu şezlong, sandaliye kadife ve kumaş per. r, kadın yazıhanesi, divar tabaka- ları, nefis çini sobalar, tablolar, muşarabi ve Ja ravanları, samaver, vazolar heykeller, çatal biçak, ve ç takım rtmanto, biblo, muşamba vesair yi beytiye. Nefis bir Fr: piyanosu, güzel bir m. AAA Andolu ve ilen halıları tecrübe ediniz. Her yerde bulunur. mama Fenerbahçe civarında Ee) ÇiFTE aile PARK birahanesinde 13 üncu Cuma gününden itibaren orkestra AN Kadıki ei Son servisi var Müessif bir irtila! Tırhala © eşrafından merhum nimeti bey zade abtullah beyle İstanbul Umum Manifatura ve İY mahatahtemsini cemi- yetinden ve eti yakl canibinden tasdik berayı tastik İktisat yel nup bu ke eti eölilesinde hü mıntakası ret Mil etine tebliğ edilen e nce esnain mensup oldukları cemiyetlere kayıtları mecburi olduğun: ize mensup esnaf müs- Gi nihayetine emel El, eyoğlu dar merkezindeki ye merkezine mü- beyin toronı ühen. usuf Nejat beyin mesi, tuğrul yatı mülazim kaptanı Kemal Nejat beyin hemşiresi küçük Suzan Nejat henüz 12 yi aa iken çok kısa bir hastalığı müteakip Salı gü alemi hat yurdunda ailesini büyü içinde bırakarak muş ük matemler rahmeti ei kavuşmi muşla oOÇengelköyüne nakil “edilerek ailesi kabristanına defnedilmiştir ailei kederdidesine mevla sabur versin. YARDIM YURDU herat üzerine No. han i kat 16, 18 telefon: Beyoğlu 3837 eski 82 tamamı, 1012 20524 Boğaziçi cadde: Y rıda ikraz numaraları deyin edilmemesi hasebile (Altmış ğından talip li um maabağ bir köşkün tamamı. 20522 Boğaziçi Kuzguncukta yeni v mp yazılı olanların ve fazla tal Satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olu; Çarşı caddesinde oVahram, bir hilkanınla Haçadur, m Dernersisy a ve maron Norhan isyan EF. le ernersi Kuzguncuk ği Çarşı o Vahram, sinde eski 80, yeni 22 numaralı sm ğiihanenin tamamı. ve Aram Dernersisyan ve Maron Norhan yanii, "ek, ler emlâk vadesi hitamında tediyel bir) gün müddetle sabıliğa çıkarı ide fsilât almak istiyenlerin Sandık nur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: