9 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

9 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mein m A miz ii Sahife 6 Akşalh a . 9 Temmuz 1930 Tarihi roman tefrlkamız:94 Lindberg'in oğlu ( fer imi T > e öd ) EE EET bir hikâ, vi . Amerikada büyük Müz L j BİZANSIN SON GÜNLERİ İSTANBUL'U! Cellat (Ayda)nın boynuna sarıldı: em eş. dedi, halbuki sen bana, ot Fethinden sonra... zan: İskender Fahreddin kanallar şarap içmezlerse şarap içeren Dre divorsun..I Haydi Prensesim, doldur bir kadeh d Bir akşam Edirne kalesi civarında ot yüklü bir araba gidiyor: rdu. mazlie ni genç kadın, uzaktan bir atlının geldiğini gördü korkudan elini ağzına götürerek: «Eyvah, Ayda, Sırbistanda, küçükken kendisine - istikbaline dair - fena şeyler söyliyen kadının sözlerini çim ladı. anda, Avurduyırık'la göğüs yattığı sırada gözüne nu, ölünciye kadar n felâkete sürükliyecekti? Galen kurtulmuştu. Hayatta göğü duyırık'la ne yapacaktı ? Ona söz vermişti: — “Beni öldürmezsen, ölünceye kadar senin Ayda, ancak, riyle tamamile hâkim O olmak celladı bir i suretile tahammül akşam, Avurduyırık, gene etine e gelmiş, şarap testisini doldurmuştu. Ayda” — — Pre Diye — ediy ordu. Ayda, Elk ckie söylendi: — Her şeyden ziyade bıyıkla- rından nefret ediyorum. Yanakla: rımdan öperken, boynuma iki uzun yılan e gibi, del ve giriyi Artık tahammü- im be amda Avurduyırık'ın se - sini Elime oralı Sey bit- e mi? Seni bekliyoi in ö kule Wi le. kın gil ateş zi et pişir- mekle vw — Gen . Onun sesi... Azrailin s. iye izlemi iz > — Bu akşamda içeceksin? — i ona sen alıştırdın, Prensesim | rel içince o seni vimli görüyo- — Her akşam bu kadar çok şarap içersen ölürsün..! Avurduyırık elini göğsüne vura- rak mağrurane bir tavırla: — Ben, de: böyle bir kaç in şarapla “ölecek bir adam mi, <a kollarını uzattı ve bir tutuşta ayaklarını yerden keserek, Ş v> Da kaldırdı. bir b benim şu ri “sağlam kollarıma.. ben öyle riyEsi vid ölecek, devrile- cek bir -a benziyor muyum hiyd. e kolları arasında gm unutmuyordu. Sen arslanların (şahısın! dedi. - ne kuvvetli kolların var..! — Doldur bir kadeh daha..! — Çeol ii içme, sarhoş olursun! olmak için içiyorum! rdağı D. © m Gc 5 Pi Ş ş 3 d B » ağzına kadar — etiği taşıyor... — Bahtı yar bir adam olma- sam senin gibi güzel bir çiçeğe malik biri meyda? yor musun sahiden? Cellât, gözlerini süzerek cevap verdi: — Senin ör kellemi koltuğuma aldım... aydan, o Padişal bütün inler kaçtım. Seni sevmesem, bu sıkıntılara katlanır mıyım? 5 «B — Beni sevmediğin yani benden bıktığın gün ne yaparsın? Cellat bir kaç saniye önüne baktı. on birden gülerek: ekmek yemekten br- Er Ee Ayda celladın alm inmek istedi: — Beni ekmek kadar aziz tanıdınsa, tebrik ederim seni.. yan > kalpli bir adamsın! Demek, mek kadar çok ihtiyacın Avurduyırık, sevgilisini, a arasından uzaklaşmasına müsaa. medi: — Doğru söyle, dedi, sen de merasim yapıldı kralı Amerikalı Lind- Havalar Mek- Amiral M. Huver, erğin her saat binlerce tebrik kartı gelmektedir. İki hafta evel M indberg müttehidei Amerikayı eni ri apmak için tayyar ile katetmişti. Bu tehlikeli seya- ergin zevcesi de iştirak işti, Rusyada bir muhakeme İdama mahküm edilen hâki ler Rig; Tayı gazetesi bildiğidiğine yöre “Türkistandaki sovyet cumhuriyetlerinden Özbe- kistan cumhuriyeti âli mahkemesi reisi (Kasimof ve zbekistan üddei umumisi gi ve diğer iki maruf adam vadan emerkande gönderilen: Sör et mahkemei fevkalâdesi andan idama mahküm edilmişlerdir. unların muhakemesi ağ Martta Senieszlkdda başlanı Mah- ii zi ömerin riayet mek vyet eyhtarı elerine ka- etm: salim meniz akid itham olunmuşlardır. pılmakla disatından biri addediyor. Muha- keme günleri salon gençlerle rr muhakemeyi i büyük bir r ve bazı di sene bir çok defalar muhake- yi inl ir uğratmışlardır. Süt yerine şarap Macaristan Bardak süt verilmesini emretmişti. Bu emir şarap müstabhsilleri ara- 1g! emirname ile iie ” bardak halis macar şarabi verilmesini emret- miştir. beni seviyor musun? Avurduyı iie kırkından sonra ayranı kabari Ayda, hiç kini dığı vi ciye kadar da eril bir adama nasıl; razı olsun senden, bu nefis içkiye beni ie Ben eskiden bu zıkkımı kırk yılda bir içerdim. Bizans tacirleri bu tarafa ile şarap oldu. Bizanslılar şarap ir er s “Çok er berlerinin hiç birinden böyle söz işitmedim, (Mabadi var) — Haydi, karıl Bp azıcık dışarı k... Biz iş konuşacağız Kadın, k ie dişi uyalliğı ile, sessizce dışarı çıktı O zaman, Dev Hasan sakliluha cebinden çıkardı: — Herif göndermiş (o - dedi Doğrusu, mükemmel habercilik ediyor... Amma itoğlu iti gözüm çıkaracak gibi görü, — Canına izini inizi Bir halt bile edem Hele oku bakalım ne yazmış “Ha VE “a 7 nu n ikide gili, "Ev sahipleri” bak telkin yetişeceği için, bavullarını vr ladı. an İki b mücevheri ümüş ri kürkler ve ir var. Sokak EE se bırakacağım. Hiç bir tehlil cut değildir. Yarın vie üzeri isi uğrarım. Sakın geçen seferki gibi oyun etmiyin ha... OBavuldakilerin üçte biri üçte biri Paü - Dedi. e Alâeddin de: —Zırl - e raridiz - Cart kaba kâğıt! On buçukta, bir taksi ile Hacı ara gile civarına geldiler. bir saat, ortalığı zi ie Gidden hiç bir tehlike mevcut ge İhtiyata Di yarım hattâ rek daha beklediler Tam on ikiyi 'çeyrek ogeçe, mektupta yazılı evin kapısına a ar. Kapı, hakikaten de (aralı! Çopur Alâeddin itti. İçeri girdi. Dev Hasan, ibtiyaten, azıcık dışarda bekledi. Fakat, Alâ'nın verdiği işaret üzerine, o da içeri Ir. Bi © EE Ne kolay sirkatti bu be... İşte, cep elektrik > sofayı aydın- attıkları zama tane bavulun orada a EE, bavulları Kii İkisi- de Etrafa kulak verdiler. Giy SE Dev Hatdü; Kir e böyü- ie yüklendi; Çopur Alâ, küçü- inü,. Tehlikesizce a çıktılar, Selâ matte ler artık. Ev- lerine gelmişlerdi. Ortadaki masayı kenara çektiler. ire bavulları koydular. Hasan, ilkönce küçük ba açtı. 000:. Oooo.. Mei İyem | han e Enfesl.. En- iel gigi da va — Mi Baez kan . Bu ağn ie kanlı — Hem de taze kan — İşin içinde bir Se eslik olmasın. Asabi asabi ikinci, yani büyük bavulu da açtılar. m çıplak bir kadının cese- üye eee kabardı. r Alâ — Şaka aya asci Hemen ko- miserliğe gidip haber vermeli. — Hemen! Yallah. Fakat, Çopur Alâ, kulak ka- barttı. — Nafile... Hapı yuttuk... Ge- ciktik... Dile. Sesleri işitiyor Merdivende ayaksesleri vardı. Dev Hasan'ın karısı, içeri koştu: — Polis! Polis! Evi polisler “© Nâkıli: (Vâ- Nü) İran demir yolu İran hükümeti Bahri Hazeri Basra körfezine raptetmek için aktetmiş olduğu mukaveleyi ahi- ren feshetmiş idi. Şimdi İran hükümeti hattın şimal kısmının ikmali için başka bir Alman ai iii giriş- Zi eni sendika eski beynelmilel sendikaya dahil Alman şirketle- rinden mürekkeptir. Hattın şimal kısmına ait —. inşaati şimdiye kadar bu Alman şirketleri vücuda akn idi. İr idi. Bunun için İran ir kebirinin za En inşasına yakın za Almanlar tarafından e ileriki Kraliçe ünvanını etmiyor Bükreşten Deyli Meyil ka sine bildiğine göre Rom anya kraliçesi Elen maiyetindeki İf rifat memurelerini ve müstahi mini kendisine ki diye hitap etmekten menetmiştir. Çinde vaziyet Çinde mühim hadiseler devam ediyor. Nani kin milli ame şimdi çinde isyan eden cet Jen arasındaki harp. gimaliler lehine devam ediyor. Şimallilei Şadtung eyaleti merkezini YE mesi Çin milli hükümeti için ağır bir darbadır. Fak; ili hükü- et daha ğ ir Odarbeye ğramıştır. illi le askeri b arp plânını hazırlıyan dl riebel istifa etmiştir. ve er Alman er emen de istifa ede- a bekleni; Alman zabit- ile re hükümet arasında ihtar çıkmı Sl cen diplomat olamazlar? Kar diplomat ve konsolos olup olmıyacaklarını tetkik için İngiltere baziiye nazareti, iza arafını dan tayin edi İlme! ek — me eu hükmolunmuş başlıca atideki ire gösterilmiştir. Ecnebiler iş ve ticaret meselesini daha ziyade erkek memurlar ile görüş- meği tercih ediyorlar. Konsoloslara âit bazı vezaif ir çoğu

Bu sayıdan diğer sayfalar: