27 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

27 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 Temmuz 1930 lo Sinema yildızı Worma Talmaçın son r&smi NEMA| -Sinema ve tıp Mühim: ameliyatlar filme çekiliyor Sinema yalnız eğlence İz çıktı; bir müddet beye filim ile göteriliyo, Nazik mühim ln talebenin hepsinin takip etmesine imkân yoktur. n Si a ameliyat —eynadılda, ucunda büyük yi re abilik yo lunmasını: isteme; Filim cana e ameliyatın İçtimai müşavir! Holivut stüdyolarında yeni bir memuriyet Lord İondondarz in kızı ve Kiza meb'usu: İstanley'in zevcesi: Holivuta “içtimai müşavir olarak davet olmuştur. Metro: Goldwin ingiliz. sosyete hayatina ait mul- | telif şesli filim Kazırliyacağından : i ” » Holivuta davet eği t #*“ Holivt'ta” fransızca “filim evirmek için Fransadan yeniden irçok artist celbedilmiştir. Yeni- den Holivut'a gidenler a Jan Helbling ve Suzi Vem vardır. Bu artistler Varner si stüdyolarında çalışacaklardır. sevebileceği b Holi çıktığı halde A: SE ce kardeşile oynamaktan çok zevk duymaktadır. Resi otomobil vere olduğu halde bisiklete binen kardeşile evinin bahçesinde yarış dil görünüyor. il sevimli yıldızlarından Anita Pag Anita — ami Banatkir aileni 9 yanın ençl leneceğini X Adolf Menju bu defa Holi- uzun bir mukavele akdet- miyerek an ve filim çevirecektir. Men, versal şirketi çevirecektir. Evlenmeği düşünmiyen bir artist vutta yakında Uni- İhan bir filim evlenmemiştir. söylemektedir. Bu güzel izde Anita sebe Saint eni Bou- col ve madam Margueritt Moreno küçük sesli komediler çeviriyorlar. X* Paramount şirketi Londra ü yo tesisine: ve çevirmeğe (kara! e artiste bir çok mesut e şimdiye kadar si mide Sevimli atki boş biri DER ailesi ani geçirmekte ve bilhassa çok talipler olduğunu ve sevebileceği bir Page ayakla küçük bir çevrilen Fesle Sühife 7 renk arasındaki münasebet Amerikalılar türkleri zenci zannederlermiş? Bir Amerika gazetesi bunu anlatıyor: Çünkü türkler fes giyerler... Amerikalılar arasında garip bir nneder muharrirleri de bu yanlışlığa kapılmışlar ve yazdıkları eserlerde türklerin zenci, Türkiyenin Afri- zencileri o hiç sevmedikleri malümdur. Türkleri zenci belleyince türklere karşı da aralarında bir husumet hissi baş- lamıştir. ke ayi bir kısmı ara- i türk düşmanlığının baş- bei sebebi: budur.. Amerikalılar (türkleri oneden zenci zannediyorlar?.. Bunu şim- diye kadar iki memleketin uzak- ığına ve Amerikalıların Türkiye Amerikalıların bizi zenci sanma- larının asıl sebebi fes imiş... A- erika mecmuası bunu, şöyle kan a kadar türk di- yince akla, Başymd kocu bir kır- İ mızı fes, üstünde şalvar, belinde pala olan bir adam m gelir irdi. Ame- rikalıların see hepsi zen | | m | anlatıyo | | | | tenli: en nâsebat teessüsü ve bilhassa Gazi Mustafa Kemalin: muhtelif. pozda çıkan resimlezi fikri zalıyor., Sİ parça aa Elci gazetesi fesle yahşi arasında sıkı bir münasebet oldu- | gunu söylüyor ve şu şayanı dikkat Var Dikin Afrika içerilerinden ray götürdüğü yarı vahşi iki eğin an Van > m bi filim ii se Afri ie Myra meşhur sal Dik Amerikaya dönerken yarı vahşi bir halde yaşıyan bir mii efradından arak birlikte getir, Van Dikle e gelen zei ze kasti vermiştir. putpei ci kostümü giyerek yakalık kravat ta taktıkları bald. apka giymeğe bir türlü kğ, Z amanlârda al da n çıkarılmasını gösteriyor. Sa maka

Bu sayıdan diğer sayfalar: