27 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

27 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 26 Ağustos 1930 —ş— Teirika No.25 ma İdam kaçkını Muharriri: Joseph Conrad hesaplıyordum Vakti neredeyse, Rubles'in ilerleşizim borusu dağlarda km tı, * Hindu reisi Peneleo, il postlarına sarılmış; endişeyle etra: funda dolaştı, dolaştı; zilyet; yanıma gelip ötürdan. Ebedi naka- ratını tekrarladı : Bir enirada (> bir delik) .. Eğer bir entrada yaparsa, lâ)... Yapmazsa azalmadı sonra , i bir hücuma ezani Rİ hayretle gördüm. Dağların karanlığında, safları, Yasi Bir insan iris nin, olduğu yerde oynayıp durduğunu da Bana Hiç. kimse dikkat etmi- kaydım. yordu. Sırttan aşağı Ay, dağların havasında, güneş ii ışıldıyı F ordu. kabalığı gözlerimi şaşır- een küme- — ne olup ne bittiğini tefer- ruatile göremiyordum. Topçu Jorgue'nin we İrnseei Garip bir (tari erek in'ikâs ediyordu: — Hizan senor! pun içinde, bir sada — Del sisi : Bu, Ruiz'in sesi idi. iğ bir süküt oldu. Bu müddet zarfında, muhasara altındakiler ından atılan kur- e havayı deldi. Onlarda, bir işler döndüğünü turdum; ve, ve cehennemi hayale doğru yaklaşı Garip bir ine See ben- Ziyen bir ses emir — Düğümleri azıcık ina sı- ıştarın. Korkularmı belli eden birkaç ses birden tehalükle: — Peki, senorl - Mirim Boğulura benziy — Elverir! - dali resi. Nefes almam i Lar de yer kalsm... sami ses bird. Yardım edin, çocuklari - Mi bağırdı. - Öteki kolu üstüne Boğuk ses, kumanda etti: — Bueno (> İyi oldu.) Hey artk etrafından savulı adamların gruptan e görünce , lerim diken diken oldu. Ma ei sam sesin kumanda ldağımn unut, Jor- e Bir fitilin cızırdadığını duydum. Bir yanık kokusu burnuma çalındı. yüklenmiş bir adam . Başıni iğmişti. dan İm bağlan- Mütercimi: (Va - Nü mış top, bronz kitlesile, sırtında parlıyor: Dört ayak insanın etrafına, öte- iler, at nalı şeklinde sıralanmış- u Jorgue'nin yanında pçu topun arkan m ayakta duruyordu. Yarı e a me alıyordu. parmak o Senor1 Fazla döndünüz. Hah, la ta- evşet: gilin. “o dn bk Malili. Ateş- atladı, fitili (Odeliğe ar'ın sırtına bağlı diki ağzından bir ateş fevvaresi ıktı. Bun Gaspar, yunca yere Senor | — Öyleyse sekdür doldur, ba- kalım ! Önünde, yüzükoyun yatıyordu. Tunç Kiri tarafından eyilmişti. Bu hâdise, insanlık tarihinde biricik defa meydana gelmiştir. Hiçbir zaman, aşkla kuvvet el ele verecek, bu derece ağır bir sademeyi sırtlarında kamışlar, (Arkası yarın) yese ara Muhtelit dei komisyonu Tevfik Kâmil ukları 440 bin > ger sureti tevzi hakkında u beyanatta bulunmuştur: Ma Gayri oem e mallara mu nin. el tarapdan İ Trakya'daki müslüman re verilecek ol 150 bin ili lirası ile ni daki eta! bıraktıkları mallar: 150 bin İngiliz Ele da muhtelit komisyon emrine iin banka- sına yatırılmıştır. mucibince vermiş oldu! paranın tevziat tarzı e alâkadar büro ve memurlara teb- ligat yapılacaktır. vi yezeleri — ere, nın Alpullu fabrikası Evvelki gece azkaldı yanıyordu.. Evvelki gece Alpullu şeker fabrikasında bir yangın e Yangın fal kazan tavanından sıçrıyan Seyma çıkmıştır. Fakat alınan tertibat sayesinde tarafa sirayet etmeden ür. Bu - başlamıştır. | Yangını duyan Kırklareli, Te- | irdağ, Edi z | kirdağ, , Lüleburgaz, Ke- şan itfaiyeleri Alpulluya gelmiş- lersede o vakite kadar söndürülmüştür. a di İstanbul 25 Ağustos 1930 (Akşam fiatları) İstikrazlar Tahvilât İst. dahili 98,87,50| Tramvay ve bale el D. Muv: . Rıhi imi san) Seydi maki Anadolu 1 > ei 57 “ 31,75 T. askeriye — . 47— Esham 4 9,50 39,50 Anadolu 18,30) Çimento Ar. o 25,80 Reji 7,40 — Şir. hay 16,30 — Tramvay 60,—| Balya — Umumi sigorta —| Şark m, ecza 43,90) Telefon Çek fiatları Londra 1030,—| Prağ 16,— Nüyork 0,47,38) Viyana 1,50 Paris 12,02 Madrit 7,— 9,03,—| Berlin. 197,75 3,38,40| V: 4,21, tina 36,40 te 270, Cinevre 2,43,—| Bükre; 79,50 fya 65,10 | Belgrat 26, Amsterdam 117,50 ! Nukut kuruş / kuruş 1 isterlin 1035,—| 1 şflin, Av, 31,— 1 3,50İ 1 pezeta 1,50 20 £, Fransız 167,75 | 1 Mark 50,50 20 liret 295,—| 1 zloti n,— 1 Pengo s1, 20£. 117,50 N 20 drahmi mez e £.İsvik 318,—İ 1 Çernoveç |oO— leva 31,25) 1 Altan Ma,— 82,50 Mecidiye 57,50 20 kurun (Çek.) 125,—| 1 Banknot (| 240,50 e Bell bir a İle dün sabah şehrimize gelmiş ve le de istikbal edilmiştir. “o “Ege satın alacaktır. Vapur ee büyüktür mı ? — Kahireden an göre. başvekil Sıtla' bir teyebbils kr treninin sonra bir köy- lünün tevkifi year menedil- | miştir. Şimendifer amelesi kıyafetinde geyinmiş olan ve bir balta ile mücehhez bulunan bir köylü mi Paşayı Kahireye götürmi trenin koridorunda li » Bir Arjantin ami yemi geliyor — Ağystas A bir mektep gemisi İstanbul'a re » Liseler — Lise ve orta lk 15 eylülde açılacağı vekâletten tamimen maarif ema- netine bildirilmişti. eni gelen bir tebliğde mek- teplerin 1 teşrinievvelde açılacağı sa er olduğu bildiril: ir ecnebi ve ekalliyet we Gğlüüz de şamildir. » Şarkta içtimaiy. iki Darülfi olduğu henüz ( belli Mü, İzettin B.in gideceği söylenmektedir. emini — Maarif emini Muzaffer B. Yolovadan şehrimize avdet Muzaffer B. lise muallimleri eri geri tebeddülât hakkında ademi malü- mat beyan etmektedir. > Romen siğyükilir Dün manyadan Rerel Karl vapuru kırk âyan azası ve 110 zı la ailelerinden mürekkep 0 kişilik bir seyyah kafilesi Ka *» Hava postal Doyçe Lüfthans isminde bir alman şirketi emleketimizde iyatı yapmak için hükümete müracaat etmiştir. 27 Ağustos 1930 ( TAKSIM Miss TRiO MAU Büyük dans 'TAVİL ZADE VAPURLARI Muntazam Ayvalık postası 7 de Sirkeciden hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altın oluk, Edremit, Burhaniye ve Ayvalığa azimet ve avdet edecektir. ik Cuma akşamı Edremit yolcuları trene yetiştirilir. Yolcu bileti vapurda da verilir. Adrı Vemişte Tavilzade bira- derler” Telefon İst. 2210 Selâmet vapuru her Perşembe 1 BAHÇESİ yakında SİM ONS terbiyeli küçük atları ve köpekleri ile RAKOW şayanı hayret akrobatik dansörler D AND SKY CHARLEY eğlencelerinde Romanya'da deri ve kundura sergisi Romanya kraliyeti hükfmetince mu- « Romanın dibağlar ve kundura- de cıları eemiyeti > nin üsü Bükreş'te Karol parkında 1 ilâ 81 teşri- nievvel 930 da devam edecek bir bey- mere şa ve kundura sergisi açılacağı €nzarı ıtlaıma arz olunur. rgiyi ziyaret etmek isteyenler, Romanya trenleri ile pasaportların vize ratında yüzde elli tenzilâttan pi sell gibi Romanya'da 15 Teşı Yelkenci Mİ JENİZ POSTASI Samsun” ii 21 ÇARŞAMBA Sirkeci orıhıtımından hareketle Sğyiziii Eğitime Samsun, Giresi ZON, eni akşamı azimet TTafsılât için İş yelkenci Hanında kâin acentesine mü- Tacaat. Tel. İstanbul 1515 aruşşafaka müdüriyetinden: — için (19) kalem kırtasi- ye.ile bir senelik et ve ekmek münakasa suretile alınacağından vermek isteyenler eylulun 16 ıncı Salı günü saat onda N uru Osma- niyede iyeti Tedrisiye mer- kezine gelmeleri ve şartnameleri görmek istiyenlerinde daha evvel a müracaatları. mn sergi idarehanesi ) tara- verilir. Fazla tafsilât için Taksim'de li - vilerde Romanya Jen sine müracaat Öinime ral konsoloshane- Vapurları İzmir - Mersin Postası za RüSTEMİYE Sirkeci rıhtı- Vapuru 26 ei SALI Gün 1 ai ii doğru ( Gelibolu, Çanakkale , İzmir, Küllük, Bod- Tü Radus, Fethiye, Antalya, Alâiye ve Mersin) e azimet ve ayni iskelelere uğrayarak avdet ecektir. Yük ve yolcu için Emin önü Re- emaKiralık hane K da ve t odalı mükemmel bir hane ki- ralıktır. 3 sene kontrato yapı- kalorifer de konacaktır. Öğleden evvel Beyoğlu 8 numaraya telefon edilmesi. kremi İthalat lar e ,yannamesine 3it irat mal buzunu Zayi eyledim. Yenisini çıkarta cagımdan alt hükmü hai: Kapriel Arisyan .şadiye caddesinde 12 numarali İngiliz Hüseyin Rüstem vapurları idarehanesine müracaat. Telefon: İstanbul 2876 Hantal Zade Tayyar vapurları AYVALIK -İZMİR postası Seyyar Vapuru 27 ii Çarşam akşamı saat 17de Sirkeci si tıumından hareketle (Gelibolu, Çanakkale, Edremit, Ayvalık, Zayi—2583No'lı şoför vesikamı kaybettim. bg aldığım cihetle Mn hükmü olmadığını ilân Şoför. Nevzat Dikili, ve İzmir)e azimet ve avdet edecektir. Yük ve yolcu için Eminönü Reşadiye caddesi ini ha- nındaki İdarehanesi Adanada kadın belediye azaları Yeni belediye intihabında Adana iye âzalığına bir kaç - ilm, terzi Refil hanımlar namzet gösterilmiştir. Hermanı" ım veraset vergisi Herman Spirer şirketinin vergisi son şekli 15,000 Tira olarak tesbit edilerek tahsilât yapılmıştır. » Hüsrev bey — Yeni Tahran sefirimiz Hüsrev e dün e bandıralı “ Gade: Batum tarikile önlü samir etmiştir * Misir geldi — malik Ham: vapuru iy kereden şehri- mize gelmi sefiri dün şehrimize be Mısır sefiri Abdül- at Tel. İstanbul 7. iii İst - Hantal Tay; i Yolcu bileti KADİR verilir. İngiliz Hüseyin Rüstem | NAİM VAPURLARI İZMİR - MERSİN lüks ve sür'at postası A ği & Peryombe li ai silme ii amımdan hareketle (Çanakkak İzmir, Kilük, Bodrum, Rados, Fethiye Antalya, Ae ve Mersine azimet Yi avdet ecektir. DI a eme gümrük ml Sit da 12 numarada umumi isi müracaat. Telefon Beyoğlu 1041. Kadıköy Himayeietfal balosu Himayeietfal cemiyeti Kadıköy besinin kır balosu 28 ağustos Perşembe günü akşamı Fener bahçe'de (OBelvü © gazinosunda verilecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: