28 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

28 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İZ mmm 28 Ağustos 1930 DANTOS HASA Diş Macunu bir harikai san'at olup yirmi kuruştur. OS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi een Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında I a m all ve ufuneti izale eder. Diş ağ ani . Avrupada daima biri eposu. Dantos diş macunu yerine başka bir a verirlerse almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes mükemmel al sirayetine mani olur. Hasan ecza dej TAVİL ZADE VAPURLARI Muntazam Ayvalık postası — -Selâmet vapuru her Perşembe 7 de Sirkeciden hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altın oluk, Edremit, Burhaniye ve Ayvalığa azimet ve avdet edecektir. Dikkat : Cuma akşamı Edremit yolcuları ed yetiştirilir. nı ami vapurda da verilir. ğrılarına, ğe mani olur. Ağızda gayet lâtif bir Iı rinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ri 2 gelecek her türlü alır birinciliği diplemalarla imnndel a al En büyük mükâfatı ihraz eder. Altın ve nişanlar almıştır. diş el kuruştur 7 ML za eylül 1930 da devam edecek Sahibinin Sesi baş muganniyesi ani I a beynelmilel al . n ziyaret edini: Li en mühim alım merkezidir. Avt e turya'nın bütün k < bi al ve badi en mühim Kelle çok faydalı ve ucuz İ mallar eledi edeceklerdir. İyi ve ucuz mal tedarik için Kaçırılmı nıyacak bir fırsattır. Ziyaretçilere teshilâtı lâzıme göste örilödelEkir afsilât Avusturya görmek ve dinlemek ister ce salaetinden anablr. İstanbul - Viyana e ya tarikile ) seyahat için tenzili fiata bilet verilmektedir. Hüviyet, yarakaları fahri mümessilleri Bu akşam saat alı alas LED (NATTA) seyahat acentasından edilebilir. Ticareti Bahriye mektebi âlisi için pazarlıkla 65 adet yerli malı demir KUÇUK ÇiFLiK PARKINA diniz. Son eserlerinden vereceği 9 inci KONSERİ dinleyiniz. 'emişte Tavilzade bira — NiŞANTASINDA | e da 2210 karyola mübayaası : . | ş ş NAiM VAPURLARI 65 adet yerli malı demir karyola 31/8/930 pazar günü saat on ŞiŞLi T E RR A K Ki LiSESi İZMİR - MERSİN lamak Lüks ve sür'at Dos Telefon: Beyo; Me 17 LEYLİ vapuru Teşkilâtını tevsi yi “YUVA, | ADANA ağüstosun ve “İLK, snf ile “KIZ LEYLİ, NEHARI ünü ei KE ee akşamı, yev aati mezkürda Mektepte müteşekkil komisyona müracaatları. m ke LR inci ERKEK ci rıhtımından z | Kula Bodrum, Rados, Fethiye İkti Vekâleti 5 -ilk - orta - lise Antalya, Ali e ape tisat ekâletinden: Sınıflarına Kii kayeeimekidir. Her gün 10'dan iin kadar avdet öğüt Tafsilak için Galata, k karşısında, Site Fransez hanın- ŞSekayık caddesi ifat paşa kona, umi acantalığına '#üracaat. Telefon Beyoğlu 1041. İTALYAN'İLK ERKEK MEKTEBİ " Beyoğlu Hayriye sokağı No 16 Talebe kayıt muamelesine 1 Ey- i her gün an tüld ibi 12ye kadar devam edilecektir. 7 alamam KAMIDAR HALE Em incesaz kon Komik DUMBULLU İSMAİL EFENDİ temsili DUŞKUN KADINLAR Komedi 3 perde ANASTAS bale heyeti, ala Cazband, du: ii mıntıkası ticaret müdürlü Merkezi idaresi Londra'da bulunan Marüis ii e nsiledetet Ensürens ie şirketine MN olan sanli dan gönderimi akları ait Eş usul ulalarının, n, Uracaatla ibraz e m , Raşit ap 2 ie sille saran aş yatrosunda, psa kşa: üyükdere Ahmet B B. “bahçesi. 5 ma Lie Komedi ağ im Nuri B. nde Halil mü. dürlüğe müracaat ALMAN LiSESi VE TiCARET MEKTEBİ Derslere 8 Eylülde başlanac. Tavakçuluk Gnsikisi, inşaalı ra'da ziraat ve Baytari enstitüleri il 1Ş aki arazide inşa Mere olup 25165 beş bedeli keşfi İren Tavukçuluk enstitüsü bir talibe ihale edil üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl- Ka eti balm 28/8/930 — rihinden 17/9/930 tarihine ei 1 gündür evrakı fenniyesi ve projesi ktisat vekâleti muha- ber günleri 1-6 Eylüle Kadar saat sekiz buçuktan on me kadar. ee verilecek 15 lira mukabilinde telsiz telgraf: civarında ensti- raber getirilecek evral tüler inşaatındaki heyeti same tarafından verilmektedir. Zarfların Ni fus tezkeresi, ağı kâğıdı ve son mektebin, tasdiknamesi. 17/9/930 çarşamba günü saat 5 te İktisat vekâleti ziraat ea lun kısmında komisyon Katli küşat olmasi ilân olu; Feyziye Lisesi Devlet Demiryolları Kz o İstanbulNiŞANTAŞI Lev Erkek (Telefon: Beyoğlu > Nehari 1000 ton yerli çimento kapalı zarfla A konmuştu Tam devreli Lisedir, İlk kısmı ve çocuk yuvası vardır Münakasa 15/9/930 pazartesi za saat 16da Ainkinkedi Deve demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak szleri “teklif mektuplarını ve muvakkat 5,30 a aydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan id ye kadar, Nişantaşında Karakol teminatlarını aynı eni kadar müna kasa komisyonu karşısında bulunan, mektebimizde ziyaret kabul olunur. kâtipliğine vermeleri lâzıı PO İL A Talipler mün ni beş lira mukabilinde Ankarada edenlere tahriren izahat verilir. ve Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. Kız ve erkek - Leyli ve nehari ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. Kız ve erkek talebe ayrı kısı! sml n ayrı teşkilât inde idare edilmektedir. TALEBE KAYDINA BAŞLANDI Talep vukuunda tarifname gönderilir. Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında ) Telefon: İstanbul 2534 Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münakasaya onmuştur. Münalai 17/9/930 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Devlet demiryolları ae yapılaca! ka: iştirak pp teklif mektoplarını ve muvakkat a gönde saat 15 şe kadar münakasa kâtipliğine dır. Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada e Haydarpaşada idare veznelerinden ve Eskişehirde istasyon gişele- inde tedarik edebilirler. İstanbul erkek muallim mektebi 929-950 senesi mezunlarının mürettep olduğu mahaller Leyli ve nehari - kız ve eri YRIYE LİSELERİ bei 24 eylül 930 çarşanba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur taliplerin encümeni vilâyete müracaatları. içme ve tren fiatlarında tenzilât Yazan : 34 Celâl Ef. İli 7 Ömer » Çorum Saraçhane başında Horhor caddesinde Münir Paşa konağında İ Kadı h icrasından : 153 Baki » O Ankar: a 726 Kenan ” asya Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları havidir. , Muallim Enisi beyin ödemediği bir | 163 Nuri ” Kocaeli 728 Alaettin , Oo Çanakkale Kız ve EL talebe ayrı ayrı kısımlardadır. borçtan dolayı tahtı e alınan bazı | 281. Avni » Sinop 98 Mustafa ,, ayseri alin heyeti en maruf müderris ve Me si mürekkeptir. v eşyasının para vrilmesi takarrür | 291 Şükrü e 99 Mitat » — İstanbul Leyli talebenin bilh gıda ve sıhhatine dikka t ve ihti- kia t14 293 Nuri ö ursa! 368 Niyazi » mir manı olunmaktadır. Kayıt muamelesi başlamı a Her 10,5- . z 316 Nihat ö asi 402 Mustafa , Zonguldak adar müracaat. Talebe mektebin hususi. otombillerle mek- pazar mahallinde Sesi 321 Hayri 5 İstanbul 406 Fahri " Antalya | tebe gelir ve akşam evlerine aynı vesajfle gönderilir. dan olunur. 322 Cavit » © Balıkesir de Zal ” italya İ b I 5 hhi > l ib t Dor TA ANI) e e e ri sika Kl tanbul Sıhhı muesseseler mubayaa Doktor TAŞÇIYAN | 333 Sıtkı o, Zonguldak ( 464 Yakup O, Anka Ss a i : y Muayene ve tedavli elektrikiya | 348 Enis |oO,|OArtewin oç, Vi o» o Çine | komisyonu riyasetinden: ... ahtan akşama kadar Emin- 522 Salih » o Çanakkale | sab ş . 346 Azam Ankara a i dar lüz i önü İzmir sokağında No. 348 A > Brt 525 Suat » O Zonguldak | Sıhhi müesseselere siz 1931 ça kadar lüzumu olan eczayı mi a san 528 Tahsin (O, Zonguldak | tıbbiyye tanzim edilen namesi veçhile 9 eylül 930 salı günü saat Dr. A. KUTİEL 358 Taceddin , İstanbul 532 Sırı ” Kocaeli İ 15 te kapalı zarf uni İhale edilmek üzere eğime nulmuştur. v A ve ti : 465 Murtaza , OoÇanakkale (o 631 Burhan Denizli | Bu arial şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin pazar, salin Karaköy ni ,g, | 684 Halit ime 699 Tahsin ” Bilecik ha perşembe günleri saat 13,30 ilâ 17,30 mezküir komisyona müra- Z Dun 7 | Mektebe iin veya son adreslerinin iş'arı. caatları ilân olunur. Pğayi—Dawtegof'En »met | ai iç me de | T d “ K iğer, mide, barsak, taş, kum hastalıkları etm i eimin ; Vilâyet daimi encümeninden: İ macar, mide, bar l | > keşfi iki bin dört yüz yetmiş sekiz lira altmış bir kuruşdan | T | Kemer burgaz nahiyesinin Pirinççi köy mektebi binasının | uz a I me eri mm RR 2 1 A A YEN DAN / vw. a

Bu sayıdan diğer sayfalar: