29 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

29 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 "Ağustos 1930 Ankara Gazi Muallim mektebi ilk kısmına girmek isteyenler için imtihan Ankara Gazi Muallim mektebi mü- dürlüğunden: I — Mektebimizin ilk kısmına bu sene imtihanla talebe alınacaktır. İmtihan 7 Eylül 1930 tarihinde Ankara'da Gazi muallim mektebinde ve İstanbul'da Erkek muallim mektebinde yapılacaktır. İmtihanlar şifahidir. İmtihanlara sabah saat dokuzda başlana- caktır. 11 — İmtihana girmek isteyenlerde aranan şartlar şunlardır. 1) On üç yaşından aşağı ve on yedi yaşından yu- karı olmamak. 2) Bedenen ve ruhan hasta, malül, sakat ve kusurlu olmamak. 3) Tam devreli yani beş sınıflı bir ilk mektepten mezun olmak. 4) Türk tabiiyetini haiz olmak. II — Yukarda yazılı şartları haiz talipler 6 Eylül 1930 Cumhrtesi akşamına kadar Ankara'da Gazi muallim mektebine ve İstanbul'da erkek muallim mektebine müracaat etmelidirler. Galatasaray lisesi müdürlüğünden: 1 — Yeni talebenin namzet kayit Ne başlanmıştır. Bu muamele 7 Eylüle kadar devam edecektir. 2 — 1 Eylülden itibaren eski talebi dai tecdit ve 6 Eylül akşamı kayda nihayet verilerek elde a neticeye göre yeni talebenin kat'i kabullerine âit muameleye başlanacaktır. — Kaydı tecdit: ilk taksitin yale mümkün olabilecek ve b lkekkanlın evvel daimi olmıyan talebe mektepte ibate ve iâşe edilmiyecektir. — İmtihanlara 1 Eylülde ve tedrisata 15 Eylülde başlanılacaktır. 5 — 25 Eylülde yapılacak bir müsabaka ile ve kadronun müsaadesi nisbetinde tali e leyli meccani alınacak ilk kısma bu sene Mmeccani —— mıyac: 6 — Eski ve yeni ni talebe ücretlerinden — yirmi tenzilâta tabi olanlar talimat ettirdikleri resmi vesaiki ve yeni talebeden kardeş olduklarını iddia edenler de mahalli kli idaresinden musa Ei kardeş ye ibraz ai mecburdurlar. Mektebimiz ilk kısmından ücretle takibe mali vaziyetleri müsait Ale yapılacak meçcani müsabakasına iştirak edebilirler. Ameli Hayat Kız Erkek Ticaret ve Lisan mektepleri Istanbul vilâyeti umumi meclisi tarafından tesis edilen kız ve erkek Ameli Hayat mektepleri bu defa yeniden ıslah ve tevsi edilmiştir. Tahsil müddeti dört senedir ve tedrisat Fransız'çadır. Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kılmak ve en ucuz şeraitle en orta tahsil vermek e Mn Tahsil ücreti 1 ale el ilmek için ilk mekte i bi a muamelesi 20/8/< li mektebi binası Tel, ist. 2781. Erkek mektebi: Cağaloğlunda Tel. 1630. İstanbul erkek muallim mektebine girecekler İstanbul emi muallim mektebi müdürlüğünden: İstanbul e lim mektebine kayt ve habul zamanı 15/8/930 dan 30/8/930 Gemi kadardır. Bu tarihten sonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak Mi rin gimdiden her — mektebe müracaat etmeleri ve şeraiti kabulü anla- maları ilân olunu; Vilâyet daimi encümeninden: Unkapanında Hamit efendi medresesi ittisalinde bulunan ahşap büyük hanenin hedm ve ankazının kaldırılması 3 eylül 930 tarihine müsadif çarşamba günü pazarlıkla pr Taliplerin ye mez- kürda saat on birde vilâyet encümeni müracaatlar, | ,Vilâyet daimi encümeninden: i misine garşamba günü şaat Muayyene kadar teminat ve teklif mektuplarını ençümeni vilâyete tevdi eylemeleri. İ Akşam Caddesinde Leyli ve nehari Ana, ilk, orta ve lise kı: sımlari vardır. Kız ve erkek ektebin hususi otomobillerile mektebe Kayıt li başlamıştı İzmir Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: Kayıt ve kabul şeraiti 1 - Mektebe orta mektebi mezunları bilâ müsabaka alınır. Talipler mektebe alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya tabi tutulur. 2 - Mektep leyli ve meccanidir. Birinci maddedeki evsaftan başka mektebe girmek istiyen efendiler aşağı- daki şartları da haiz olacaklardır : A - Türkiye tebasından olmak, B - Yaşı 19 dan yukarı olmamak, C - Vücudu ziraata mütahammil olmak, D - Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabip raporile tevsik etmek, E - Aşı şehadetnamesi ve hüsnühal mazbatasını haiz olmak, 3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiftlik ve arazi sahibi evlâdı olduğunu tevsik edenler tercih olunur. 4 - Kayıt ve kabul zamanı Teşrinievvel e bidayetine kadardır. “HAYRİYE Liseleri ebe ayrı ayrı kısımlardadır. ve ani evlerine aynı vesaitle gönderilir. ır, Sahife 15 Kız ve ğe aktadır. Taliplerin ya doğruca veya Ziraat müdürü ve memur- lar ve'mahalli mülkiye memuru vasıtasile mektep mü- düriyetine üçer kıt'a fotoğraf ve vesaikle ba istida müracaat etmeleri lâzımdır. 930 senesi bedeni yol mükelleflerine Istanbul Nafia Başmühendisliğinen: 930 senesi bedeni yol mükelleflele- rinin hangi yolda ifayı mükellefiyet etmek üzere ne tarihte ve nerede bu- lunacaklarını mübeyyin tertip edilen cetvelleri âit olduğu bilumum hey'eti ihtiyariyelere peyderpey gönderil- mekte olduğundan mükellefini meb- huSenin hey'eti mezküreye müracaatla | : keyfiyeti öğrenerek ana göre hareket eylemeleri alâkadarana tebliğ ve ilân olunur. ne LUFT Ham Te e postası vasıtasile nak ru seri 1 a MERİLEKETLERİ ara d ALMANYA İĞİN” HAVA POSTASI : Mektuplar bütün posta merkezleri tarafından kabul bi Adi mektuplar için munzam ücre uruştur. Zarfların üzerine TAYYARE VASITASİLE - LUFHANSA işaretinin vaz'ı muktazidir. Her vi malümat: istihsal için zirdeki acentaya müracaat etme iktiza e Memleketler arasında Nakliyat ve Muvasalat Türk Anonim Şirketi Galata Çinili Rıhtım Hanı, Telefeon Beyoğlu 1294 - 1295 İstanbul ikinci icra memurluğundan: Beyoğlunda Aynalı çeşmede al hatun sokağında 6 numaralı hanede mukim iken Yunanistana gittiği ve fakat ika â mechul bulunan Kostantin İ İstanbul Beşinci İcra Dairesinden: | Kiri ie muka mahcuz ve rrer Kanape konsol perde, masa, ve saire aa ayn 1/9/930 Tarihine müsadüf pazar- borçtan dolayı ile taşıran talip olanların yevmü muayyende mahalli mez- kürda iü ye memuruna müracaatları Mes” me : Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: