28 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 İsmet paşa programını perşembe günü okuyacak Program fırka grubunun son müza kerelerinde izhar edilen temayüller nazarı...
 Mutemetlikler kalkıyor Teftiş vazifesini de idare heyeti âzası ifa edecek Ankara, 27 (Hususi) — Fırka grubu tarafından kabul
 Recep bey kâtibi umumi oldu Ankara, 26 — Recep bey Halk fırkası kâtibi umumisi olmuştur. Kırk kişilik idare heyeti için...
 Halk fırkası grubu Fırka grubunda İsmet Pş. Hz.nin beyanatı Fırkanın idaresinde zihniyet itibarile esaslı bir değiş ol...
 Yeni müsabakamız yakında başlıyor Tevzi edilecek ikramiyelerin listesini bugün neşrediyoruz Gazetemiz tarafından tertip...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kak ngosu Kupon No: İ7 Sene 13 — No: 4298 Tahrir telefonu: İstanbul — PAZAR — 28 Eylül 1930 AKŞAM EŞ. Altın Piyangosu ku- ponlarını saklayınız, altın kazanırsınız. İdare telefonu : İstanbul — 1484 Fiatı 5 kuruş ismet paşa kabine yi teşkil etti Ankara 27 |Hususi| — İsmet paşanın istifasından sonra > reisi ve muhalif fırka reisi e diğer siyasi rical ile uzun istişarelerde bulunan Reisiçum- hur ri sonra başvekâleti kabul etmiştir. Ismer paşa Hz. Gazi Hz. saat onda meclisi listesini lam tasdi- te iri ankayaya avdet kine arzetmiştir. etmişlerdir. li ve İsmet paşanın başvekâleti kabinesine alacağı mebuslarla kabul etmemekteki (ısrarını bir kaç saat mecliste müza- izah buyuran Gazi hazretleri, m iktidar a başka bi tecrübeye tahammülü olmadı- ğını söylediler ve dediler ki: ÖbEİ gelerek okabine mek. paşa programını perşembe günü okuyacak Program fırka grubunun son müza- kerelerinde izhar edilen temayüller nazarı dikkate alınarak ona göre tanzim edilecek “-Eğer İsmet paşa hü- kümet teşkilini kabul- den sureti katiyede imtina etseydi başve kâleti bizzat deruhte etmekten başka çare kalmazdı. Ya ben, ya İsmet paşa.,, İsm perş da okuy iü ubaliğ elini tenkitle. rine de cevap verecek ve ilk siyasi müsademe başlıya- caktır. izini kadar devam cd fırka grubu işümlarında hükümet prog- aslai arı münakaşa edilec ike mdiye kadar fırkada izllar sell eeiyülle e ei eticeleri ihale e Bu ln m liman inhisarları, şeker etrafında temerküz etmektedir. Mutemetlikler kalkıyor Teftiş vazifesini de idare heyeti âzası ifa edecek Ankara, 27 (Hususi) — Fırka grubu tarafından kabul edilen yeni teşkilâta nazaren müfettişiklerle ee ilga ediliyor. Fırka şubeleri mahalli idare heyetleri tarafından idare edilecektir Bu mahalli heyetlerin intihap edeceklari reis o mahal ide fırkanın mümessili olacaktir. Bazı mühim yerlere merkezden maaşla kâtipler gönderilecektir. Muayyen teftiş heyetleri olmiyacak ve idare merkezi azası lüzu- mund ftiş e gideceklerdir. Kırk kişiden mürekkep idare, heyet , matbuat, istil at ve teşkilât, milli ve içtimai s şubelerine ayrılmıştır. heyeti derhal faaliyete pe ve bilhassa meselelerile yakından meşgul ve alâkadar olmayı proğrama ithal amele ve mesai edecektir. Recep bey kâtibi umumi oldu Ankara, 26 — Recep bey Halk fırkası kâtibi umumisi olmuştur. Kırk kişilik idare heyeti için namzet gösterilmemiş, aza tamamen serbes bırakılmıştır. Hatta mzet gösterilmesi teklifine karşı İsmet paşa kürsüye çıka- rak, buna lüzum olmadığını beyan etmiştir. İntihabat fırka heyeti idaresinin müdahalesi olmadan serbes ceryan etmişti ir. Dünkü maçlar Mütekaitler maçından bir ens. tantane: Galatasarayın bir akını (Maçlara dair tafsilât ikinci sitemizdedir ,Bu sabahki sis sabah saat beşten itibaren imanımız kesif bir sis kaplamiş- üzden ve Kadıkö; Bu Adalar öy yaparlar biye ge gelmişler- dir. a ünde dala kesifti, “Boğa, azici li sefer lerini müntazaman paklar” li Halk fırkası grubu Fırka grubunda İsmet Pş. Hiz.nin beyanatı Fırkanın idaresinde zihniyet itibarile ei — değişi gire : içtimaından bir enstantane diği şu cümle ile hülâsa edilebilir: 3 ın idaresinde zihniyet fırkası grubu dün s: ei üçte to landı. Gece saat on ikiye an itibarile esaslı bir değişiklik devai ek mühim a- | yapma keratında fırka Mr ii Dünkü “içtimada İsmet paşa Hz. iye verdi. Bu k söz alarak şimdiye kadar cerey: İsmet paşa Hz. nin fırkada söyle (Devamı ikinci sahifede Yeni müsabakamız yakında başlıyor Tevzi edilecek ikramiyelerin listesini bugün neşrediyoruz Gazetemiz tarafından tertip edilen ve yakında başlıyacak olan yeni müsabakada kari'lerimize tekdim edilecek hediyelerin listesini SE zikredilen mağazaların camekânlarında teşhir eşya ismi edilmektedir. — Hakiki gümüşü tilki derisi. Bey Zaharyadis MM a oğlu İstiklâl caddesi 391 numa- sinden arzu edilen eşy a alınmak rada Eprem büyük kürk ma üzere s0 liralık 0. gazası mamulâtından. Kıymeti: | 10 — Galata köyde - mahallebici 150 lira. evkinde kâin Ekselsior fabri- 2 — Maruf Lonjim markası erkek ve kasında kadın için ipekli bir kadın için bir altın saat. (Bu muşamba, Kıymeti: 85 lira. saat Beyoğlu İstiklâl caddesi 343 | 11 — Galatasaray si o karşısında numarada ye paz al Davit ei deve tü- biraderler ?şhir yünden mamül bir rob dö şambr edilmektedir e meti: 2 lira. 35 lira. Yaz ge eli Meleği Klm a nu z . Klekner ticarethanesinde li teşhir. edilmiş Odeon ii bir gramofon. Kiymeti: 35 Ilra, 4 18 — Yeni açılacak Glorla sinemasın- da bütün mevsim için daimi £ ında z E koltuk bileti. E a şar en 1 14 — İstiklâl desinde M. Vaym- m. Kıymeti: ra. z 5— İstiklal caddesinde iie > a e maruf eski bir müess de 50 ebadında siperi: edile: Lazaro Franko ve ahd cek renkli büyük fotoğraf. Kıy- ticarethanesinden ipekli bir çay meti: 40 lira. masası örtüsü ve altı peçe | 15 — oğlu başı tesi, Kıymeti: 65 lira. mağazasında teşhir edilen meşhur 6 — İstiklâl caddesi 198 numaralı İkon markalı J. Pastellas ticarethanesinde misyoncu M. Jak Rottenberg'den 9 parçadan ibaret porselenden alınan 6 x 9 bir otomatik fotog- mamul bir lat l, raf maki 1.Kıymeti: 29 lira Kıymeti ira. — İstiklâl caddesinde Rus Sovi 7 — Karlmann büyük mağazaların- konsoloshanesi karşısında Mihale dan arzu edilen eşya alınmak li mağazasında sipariş edil üzere 50 liralık bono. cek erkek veya kadın için bir 8 — İstiklâl caddesi umarada çift terlik. Kıymeti: 30 lira. kâm Au Lion büyük ticaretha- | 17 — va en 588 numaralı nesinden aazu edilen eşya alın- Mimo moda mağazasından mak üzere 50 liralık bir bono. arzu mik eşya alınmak üzere 9 — İstiklâl caddesi 408 numaralı 15 Meal: bi no. zu Yeni müsabakam kolay olduğu den her Kiri b iştirak sebili. ba suretle Ve eölerieeli vakıt geçir. müş hem de güzel bir hediye mak fırsatını bulmuş olacaktır. k ——— şerai ae neşredilecekti : anma

Bu sayıdan diğer sayfalar: