28 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

28 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Eylül 1930 TI EEir- li İl "Eylül ayının 35 inci günü geli, Evvelki gün bir mektup aldım. Zarfın üstünde şu damğa vardı: İn Damganın tarih Okısmında 35-9-1930 yazıyordu.. 1930 zu anladık: re 9'da ay.. fakat 35 ne olsa ger Evvelâ sene, sonra ay yayi ğına nazaran acaba bu seni kaçına haftasında bulunduğumu: güsteriyordu?. re rhalde bu Sinlerin adedini gösteremezdi. Çünkü bir ayda 35 gün gün yok... 35 rakamı benim için dert . Elimde mektubun zarfı ta boring kadar gittim. ei lardan birine gösterdim.. Küç bir telin sonra memur 25 olmuş.. Dedi. çıkarırsa memurların hali nice olur bi Malümya.. Maaş Lie rhalde bu yanlışlığı yapan zat bir evde gerdi ON gere Çünkü ay soi esini tahil borçlular el bor ereyim.. Diye ala- takıları kimler. Hikmet Feridun Küçük ilânlarımız muhterem kari'lerimiz arasında büyük rağbet kazanmıstır: apartıman o kiralamak, kâtip, muhasip, daktilo, işçi çeyd emlâk alıp RE için hep sütuna müracaat ederler. Bunu siz de pa ediniz | Akşam İ ŞEHİR HABERLERİ | Doktorlar EGbbâ odasının aleyhinde bir takrir oktorlar (o arasında (o Etibba e şen nde bir cereyan baş Bir çok doktorlar böyle ig ya lüzumsuz olduğu! iddia ediyor. Verilen malümata göre odanın ilk içtimamda bu cihet görüşü- lecektir. Hattâ bu hususta ortada bir takrir bile dolaşmaktadır. Bu takrir daha ziyade genç doktorlar ürken imza edilmektedir. enç doktorlar Etibba odası- e ka dar hiç bir faidesi dok- torları tazyik ettiği söylenilmek: tedir. Buna roukabil Bee doktorlar bei Etibba odası eyhindeki yanın doğru ie nı iddia ediyorlar. Ortada dolaşan takririn söylenmektedir. Etibba odası etrafın. aleyhte kuvvetli mik vardır. Önümüzdeki oda içtimaıın gürül- tülü olacağı anlaşılıyor. m muallim mektebi z muallim mektebinde kabul Li e başlanmıştır. kle” 175 giriyor. alınacak talebe 20 kişidir Sokaklar Beyoğlu belediyesi faaliyete hazırlanıyor Beyoğlu belediyesi dahilindeki na olarak ekser sokaklardan kışın çamurdan, yazın tozdan geçmek kabil değildir. rem ve t beyin bu a ne rik dedi ki: ibtiyaç o karşısın- yapılan belediye işler Kh > çok ipeği anamış olacaktır. Kendi eline giri de sokaklardan birine bir ilirsem (bahtiyar olacağım. İlk yaptırmak istediğim yol 3 kilometrodan ibaret olan Hasköy yoludur.,, Buğday piyasası Rusya Akdenize de buğday göndermeğe başladı Son hafta içinde limanımızın transit faaliyeti artmıştır. İle Yunan bandıralı olan çok çipler Rusyaya asar " Veri. n malümata göre Yunan şilepleri Mide limanlarına buğday taşı yacaklardır Borsaya gelen r habere nazaran Rusya Akde- nized gday piyasasını elde e yüzden yaza mallarının e kasi elde kalmı: mer Abit marsi buğday Sovyet - hükümetinin uğday piyasasına bu kadar hâ kim olmasını hayretle karşılıyor- ar. Sovyet buğday iyi bizim araş mıza dai |tesir - yapmıştır. a, mintan. da ha ucuz il vermektedir. Zonguldak yüksek yüksek maden mektebi Zonguldak yüksek maden mek- tebi kabul imtihanları bitmiştir. Neticede mektebe 25 talebe alın- mıştır. Derslere teşrinievelde baş- lanacaktır. Bina cemiyetleri İki noktadan çok şikâyet iyorlar İktisat t vekâleti esnaf cemiyet- tı. Bu nizamname danberi tatbik edilmektedir. 5 naf cemiyetleri eriği itibari nizamnameden şikâyet Şikâyetler şu İp dai toplan. Biri 1 Nizaı ede u kâtip t tayini iie müdüriyetine aittir. 2 — Bütçe tanzimi salâhiyeti yoktur. Bi Me asi azaları bir gün toplanar: bu esaslar hak- kında kendi emiri görüşe: cekler: AKŞAM ABONE ÜCRETLERİ seneliği 1700. altı e Ecnebi liği 3000; altı ğı 1600; üç a; ip 900 kuruştur. e İçin: Cemaziyelevvel 5 — Ruzıhizır 146 Katil Piç Ali Bulgaristana kaçmak isterken yakalandı Tophanede Klıç Ali mahalle- sinde bir cinayet olmuş, sabıkalı Piç Ali; bir kDa em 2 kişiyi | vurmi abani SarilieamMirdilk Selin diğerinden kurşun çıkarılırken ölmüş, Mu- hiddin bağırsaklarında ( yapılan bir ameliyat neticesi sakat kal- mıştır. Piç dil cinayeti müteakip izini kaybetm ütün polis merkezle- rinin kam rağmen yakalan- mami Piç Alin izi aranırken Bulga- ristana kaçmak için hazırlık yap- haber İzi Silivrikapı, Yedikule, Ri apı, Topkapı sur methalleri tarassut altında bakimi l ill Silivrikapıdan geçen bir oto- mobilin e ar Piç Ali teşhis için otomobilin sur haricine çık- masına göz yumulmuştur. Otomobille birlikte sur haricine Se polis memurları ; otomobile dur ,, | emri vermişler ve katili korkutmak için havaya silâl atmışlardır. Piç Ali yakalanacağını anlayınca o a silâh kullanmış, fakat hiç y yapamadan polisin pençesine yl ür. Hal tiyatro Alman grupu ile mukavele yapılıyor Hal, vi gi iğ Alman grupile yap e projesi dahiliye vela tasdik edildi- ğinden İstanbul belediyesi muka- veleyi EŞ ee Mukavele rine ob projeyi yane ilân edilecek, münakasada başka grup talip olmazsa inşaatı — Alman grupu deruhte edecektir. Bunun için grup 50 bin lira teminat göste- recektir. Pendik trenleri Akşam ire kii kaç vagon fazla ilâve edilem. i? ME Sahife 3 MAHKEMELERDE Huvardalık âlemindel uharrem; kalın bir sopa ka- mek ii lal atladı! anın çık- tığı gazinoya geldik. Evvelâ bira, onun kadınile el şakası yapmağa başladım. Ağa amele bu işe kızdı. tutuştuk. Tı kata, yumruk yumruğa geldik, masa altına yuvarlandık. Ki avga esn. e ve > bir çatalı yanağıma batırdı. yarami sarmak li ez o, garsonla bir ği la Her iki agg yanına , bana bir tekme attı ve m Ee ai Ke mil de Muharremin girip sikii hapishanede 1 sene 4 ay yatmış, Di Ki kayıtlı bir sabıkalı ii Kabadayı, tok tok söz söy- ii bey! Siz ne beni dinleyin, sa onun yüzüne çatalı ben batır- ilmi heyeti şahitlerin — lenmesine karar verdi. koridorda bekleyen bir sekin ona diyordu ki: “Herifin yanağını meze mi zan- ie de çi batırdın?. cemiyet teşkil. etmişlerdir. Tefrika numarası: 48 Gönül Ferman Dinlemez. lâmi İzzet Aşkımızı sss ergime agi diye meyus oluyo! İlmi zevki gizli klelsinilkdr. nı ya- e Celâl'in Mi Sa gele yemiş gibi yerin- den s mağ Seher, benim derdim başka... Vicdanımda naaş edilmek bir azap duyuyo; , Sesi titriyordu, dişlerini ç datarak e etti: — İnsan böyle bir sevda ile “mesut Sin için çok deni, çok iğrenç bir mahlük olmalıdır! — Kâfil Seher sapsarı kapi Doğ- ruldu. seyr di değil, “ei ziyade eşle "tahkir ediy: Buna müsaade e€ “Bizim seviş: memiz: ne oluyor? B aşkın kimseye fenalığı dokunuyor elâl , nepeye (yüzükoyun yatmış 2 ağ Seher erine yana: — Deli olma Celi Kabak benim. in ai olduğuna eğilim ki.. Celâl doğrul du: — Kardeşim olmadığına emin olsam... Buna tamamile o emin ola- mazsın. Bani emin olduğumuz gün, babamızı mahvederiz. — Söyle, sende bir sır var. — Ben' annemin kızı imişim Celâl, babamın değ ME iyice ii mısın? zun bir sessizlik oldu. Celâl muttat bir haleti) ruhiyenin ara- e ere mi, daha fazla essir olması mı lâzım gli arm çıkar, dedi, herkes e biliyer ya.. babam bile... — — Binler, seviştiğimizi bilmi- bizi Hattâ cağına oturdu: — Haydi, çocukluğu, inatçılığı ırak... Celâl, gergin * olan ae biraz daha gerdi, fakat uyanai hislerine mukavemet elime ğini anladı, Seher'in ağzına mırıl- dandı. — Yapma! Seher'de artık Mi sevki tabii ile meydana çıkan kurnaz- lıkları vardı. Ca kucağında kıvranmağa başladı. — Yı heiilen bıktın mı? Celâl Seher'e sarıldı... Tam bu esnada kapı vuruldu, matmazelin sesi duyuldu: — Sedat bey geldi. um Celâl, kolların “Seher'i in belinde yorlar — en ntarisini başından siyırdı, göm- leğini iii doladı, Celâl'in ku- kenetlemişi li seni seviyorum! Git- me... Hakkın var, ben deliyim, bir an deli. — lum... Seninle böyle gizli sevişiriz... Benden ayrılma. Seher ii kiyetinden mem- nundu. Munis bir sesle; — Haydi, ği beraber aşağı inelim... Amma dur. — Caydın mi? — Hayır, benim yalnız inmem daha dürüst olur. Cevap almağa geldi. Kendim ret cevabı veririm. Merak etme koca kıskanç, ben de seni seviyorum. Hem senin beni sevdiğinden çok daha fazla seviy orum. Celâl berbat bir halde idi. Biraz evvel yanan eg hisle- rini tatmin edememişti. Bu mah- rumiyete bir de ei inzi- mam eti mişti R a i eher'e âşık olan bu genci cid- di bir “tehlike Sena tmedi )

Bu sayıdan diğer sayfalar: