29 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

29 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ite 4 Sahi 28 EyiM 1930 Tetrika No. 30 ee Kadın var, kadıncık var Nâkıli: Leylâ — Zaten neş'esiz, hiddetli bir hâliniz var, gidiyorum. Ahmet Behlül — Hayır, kalın.. ik anlaşmamız lâzım. anım- efendiye çay, evet... | Çay gelin- vr kadar süküt; sonra, deva im m iu ık anlıyın, “Hanımefediciğim... Ben, dosdoğru, e, asri bir insanım... Tereddüt- lerden, kaybolan Ylaliirdari ihoşlanmam ... Evet, O evelce 'bundan (o yirmi bir erkeğin bir kur yapı onun m: idi; elzemdi. Kadı en son İruyuiltifat gösterirdi. Bu teehbür, İe zaman kadın için izzeti nefis meselesiydi. Artık bu sahte hicap modası geçti. İnsanların artık vakti kıt... Evet mi? Hayır mı?... “Kadınlar, cevaplarını vermekte #teehhür göstermiyorlar. Vallahi İben de bu sizin romantikli- İğinize dayanamıyorum. idarına dayanabile ceğimi biç zannetmezdim. Dn İberi uğraşauğraşa ancak şura raba kısa randevularınızı ra bildim... Çay ve pastacı dükkân- larında, e Bugün İde ee vim urada buluştuk... Doğ- ğ enim evime gel- İma ii basit olmaz mı? © Leylâ — Asla... İstemiyorum... © Ahmet Behlil — Ben istiyorum. (Geleceksiniz. K » I Azıçık titrer: Hâki- faniyetle konuşan bütün erkekler, “zerinde müessirdirler. Bilhassa Behlül onu lal ve şaşalatı- yerl Asla! A: met Dig — Niçin?.. Söz- ilmez ve önüne KT namak iŞ etinde Kiri fen inni nize oyuncak mi (Vâa-Nâ) edeceksiniz?.. Nazarınızda neyim? Adi bir gönül eğlencesi flirt mi? Güz Beyefendi. met Behlül — Beyefendisi Pa Dök Leylâ! Ben sizi seviyo- um. Buna inanın!,.. Zaten muhak- ni k ki bundan siz de şüphe etmiyorsunuz... Sizi viyorum; fakat, aşkın beni ikale; körleştir. medi... İni, hayatın mahiyetini bilirim... Aşk hakkında ve aşkın girdisi lt hakkında fikirlerim Kadın ruhuna yabancı Hiç bi şey beni şaşırtıp küstürmez. Siz a“ bayabsızı bildiğimi size man şaşırmak, meki bek safdilliğini göstermiyin uzum, emi? Leylâ — a nedir? Azıcı nasıl aksül'amel dil) Mamafih, aklayı ağzından herçibadabat çıkarır: | Bildiğimi yiyemez hakikat, çok e Lem'i Rıza'nın > Sıçrıyarak: | A. türel Rezil t1 Ahmet Behlül — Sükün mi Leylâ — Beni ven ediyo: sm Beyefendi! Bura: ki m. | Kalkmak üzere davranır. | mel Behlül — (Onu tutar. | Gitmiyin.. Darılmıyın da... Anlaş- manın çi Bien bulunu- yoruz ki.. Bunu siz de biliyorsunuz. Leylâ — Böyle bir şeyi benden memul etmek? Ayıp! Ayıpl Ahmet Behlü Sükün diyorum üçük hayret komedisini bana niçin oynıyorsu- nuz? Bakın, ben; Lem'i Rıza'nın diğim z: âşığınız öğren: za- man tabiiliğimi bozdum mu? lâ doğru eğil. Ben kimsenin metresi değilim. Olsam bile sizin ne üzeri- nize vazife ( Arkası yarın ) HOLIVUT'TA BiR iZDiVAÇ Muzikası: OSCAR STRAUSS MELEK SiNEMASINDA ANDRE LUGUET in temsili muhteşemi YEŞİL HAYAL ER el bir muvaffakıyetle de- ral kadar li sözlü filmleri en müessiridir. “ie ten : FOX JURNAL halihazır sesli dünya havadisleri N BARTIN - iNEBOLU POSTASI Hilâl Pazartesi Günü vera Sirkeci e Ereğli, Zonguldak, Bartın, sa İnebolu, men ve Jlişe iske- delerine azimet ve avdet edecektir. | Yük ve yolcu için sirkecide yeni handa (1) nümerolu acentesine müracaat. Telefon: İstanbul 3105. rağ kiralık ev e bey sokağında < — e Elife bül nan bir ev mobiyalı veya mo bil- ki Hi öğleden vvel Beyoğlu. 128/7 numaraya delice edilmesi. Ni DuLcALAkı şarkı söyleyecek- mehte- şem filmde: ai ve lüks rip Music- şarkıları dinlene- cektir. Paramount filmidir. g4 KiRALIK DEPO şal sı civarında na elve- yeri olanların ga- ii Sireni müracaatları. GÜNÜN HABERLERİ Maaş Çarşambaya verilecek mike umumi maaşı Çar- mba günü verilecektir. Ücretli inin eylül maaşlarını salı günü alacaklardır. Yeni Dispanserler — Istıran- cada eski bir mektep binası tutularak dispanser haline konul- muştur. Tesellüm edilen Karaköy dispanseride o bugünlerde açıla- caktır. 29 Ey 1990... meze SİNEMASINDA, üzdeki çarşamba Büyük gala olarak irae edilecek ZN ve VİLL FRİTSCH ve LİLLİAN HARVEY tarafından temsil e AŞK VALSI iyana operetinin güzel şarkıları her kesin ağzında dolaşacaktır. sala 7 Bu filim bütün hasılat rekorunu kırmıştır. donanması ziyarete “Piyerrola,, it Filo İstanbul, Mersin ve Pireyi ziyaret edecektir. * Paris ki — Bren sefiri iken Serbest Cümhuriyet fırkası lideri Fethi Beyden inhilâl eden Paris osefaretine tayin edilen Münir Bey dün şehrimize gelmiştir. Mumaileyh demiştir ki: eket etmem e dahilindedir, Orada aldıktan sonra dönec: im ve ay kadar İstanbulda kalacağım. Sonra itmiat- ve alarak Parise geyim Tek taksi — Tek taksi e için otomobil sahiplerinin çen çarşamba akşamki içtimada tesbit ettikleri maddeler hakkında ir Bu hafta , KIRMIZI DUDAKLAR muvaffakiyetle em ediyor. musiki par sonderece 612 matnsinde ve suarede SEE- in trupu delale eğleni erolar. —ŞEFKAT edecek müstesna bir Li Mz Bataille. Yan bir me a ri dl min mümessilleri: JEAN TOULOUT ve MÂRGELLE JEFFERSON COHN ri bir maharet ve itinayı tar ediyorlar. Temamen Fraı şarkılı olan bu film re Çar 'şamba akşamından bii, OPERA SİNEMASINDA gösterilecektir. İKİMİZ YALNIZKEN filmi muzaffer: bir POLİANSKY'n nin tak ruhnivazdır. Bugü eşhur Bütün iri birim ve şefkate ilka cia ile arriri bu ca sözlü Bugün: heyeti umumiyenin fikrinin alın- ması kararlaştırılmıştır. Cemiyet heyeti i müdürl güne üracaatla (Oönümüzdeki çarşamba akşamı hey yan toplanmasına müsaade edil- — Üsküdar, ten memurlar tayin edilince açıla- . * Müze müdürü Halil bey — Müze dike Halil B. mezuniye- tini ikmal için Bursaya gitmiştir. Bir hafta sonra mezuniyeti bite- cektir. Mumaileh bitirdiği için müddetini edileceği tekaüt tekaüt Fransızca sözlü ve şarkılı*film TAKSİM BAHÇESİ BUGUN HAVA MüSAiT OLDUĞU TAKDiRDE VARYETE 7 rogramile BÜÜEK MATİN 5 Teşrini evvel Vr akşamı MAXİM söylenmektedir. İstanbul 27 Eylül1930 (Akşam fiatları) Kışlık bahçesi Avrupanınkilerile rekabet edebilecek büyük MUSiC - HALL programile küşat edilecektir. Kadıköy elektrik abonelerine ilân İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve OMNİNİ sınaiye Türk anonim şirketi (Satgazel) 29 Eylül Pazartesi, 30 Eylül Salı. 1 Teşrinievvel arşamba, ve eşrinievvel Perşembe günleri, Bahariye - Osman - Kuşdili Çevizlik ve Yoğurtçu mahallelerini tağdiye eden tevettürün (safha ile bitaraf arası) 110 dan 220 volta tahvil edileceğini muhterem be dl Mi mahallelerdeki bilcümle ezk ampul kirik öleli cektir. münasi tesisatın ve muhtelif bir defaya mahsus olmak üzere, mec- €anen tebdil Yeni e cereyan itasından itibaren eski ampul, cihazlar ve istimal edilmeyecek ve badema kullanılacak bilcümle yeni ele! mahsus eri ve bir cereyan inkıtama mahal memurlarımıza ii vazife esnasında teshilât ibraz buyurmaları sikdim ahaliden rica olunur. İstikrazlar Tahvilât İst, dahil 98,87,50 | Tramvay 4,40, Şark d. yı 605 | Tünel 4,3 Bi a ti Ru 15,95 ri ra Anadolu 1 30,80 imi 57 “ON 31,75 T. askeriye — “ii 4— Esha | İş Bankası 8,55 | Terkos 35, Anadolu 19,25| Çimente Ar. (2940 Reji 8,70| Ünyon 26,25 Şir. hayriye 16,30 2,80 Tra — x Umumi sigorta —| Şark m. ecza Bomonti 39,50 | Telefon 25,— Çek fiatları Londra 1030,—| Prağ , Nüyork 0,47,22| Viyana 3,35,— Paris 12,02,—| Madrit 4,41,25 9,02,—| Berlin 198,25 Brüksel 338,50 | Varşova 4,20, tim 36,40 | Peşte M0), Cinevre 243,15) Bükreş 7940 Sofya 65,30| Belgrat 26,68 | Amsterd 117,50 | Moskova 1063 | urus 1 isterlin 1 şilin, Av, M— 1 dolar 5 1 pezeta 1, 20 f. Fransız > 50 | 1 Mark S0, 20 liret 9, | 1 zloti 22,50 20 £, Belçika Ti Mağ YRD Yy > m 5—İ 20 dinar 7125 f. İsviçre 820.—| 1 Çernoveç — 20 Gö 31,—) 1 Altın 918, 1 fleri 83, 1 Mecidiye 59 20 eğ (Çek.) 124,—j 1 Bankuot” 42,— Sınai ve tiyatro eshap ve müstecirlerine çhile darülaceze akıl arak arülaceze damga idaresi eyyami ünlerde açıktır. ilân olunur. ı resmiye ve Ere maada Bu hususta mazeret ve şikâyet kabul olunmıyacağı

Bu sayıdan diğer sayfalar: