30 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

30 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 Eylül 1930 Françeska Bertini yeni çevirdiği “Bir gecelik kadın filminde Jan Murat ile birlikte Gazetemiz tarafından tertip edilen FOKS-FiLM sinema yıldızları mükâ- fatlı müsabakası hakkında izahat marlesi, Pazartesi ve Perşembe günleri gazetemizin sinema sahili Foks - Film sinema yıldızlarından birinin resmi intişar edecektir. Bu resim karışık bir halde EMELE parçalardan mürekkep olacaktır. 2— üsabakaya iştirak edecek karilerilerimiz bu karışık parçaları kisstek beyaz bir kâat üzerinde resmin aslını teşkil edecek surette milk 3 Bu surettle neşredilecek olan 25 resmi aslına irca ederek ilân edilecek günlerde ida keşideye o kadar fazla hd ile dahil olacaktır. , şehrimizin büyük sinemalarından birinde yapılacak ilân edilecektir. mard Kizi ve 5 eşi ve larihi a Tevzi edilecek ikramiyeler temiz tarafından tertip n yeni müsabakada Md tekdim eölecekhediylrin ia ae oruz. Bu eşya ismi zikre- Hiç ihtiyarlamıyan eski bir sanatkâr Françeska Bertini ilk sesli filmini muvaffakıyetle çevirdi Françeska Bertini.. Bugünkü | yapmamıştı. Bertini hâlâ on beş nesil içinde bu ismi bilmiyen, bu | sene evelki gibi taze ve cazibeli artisti tanımayan yoktur. Uumumi | idi, harpte, el dah. adi u sırada sesli filim ortaya eN sinema sanatı bugünkü derecesini Bu, Bertininin işine pek çok yarad. bulmamış, Holivut sinema payi- | Çünkü güzel smile yesil tahtı lini almamışken Avı başka bir k: lisanı, obilhas. pada şöhreti dünyayı (tutmu: 'ansızça mükemmel bilir, bir kaç artist vardı. Bunlardan | Bertini derhal işe başladı ve Jan iri de Fra Bertini id Mürat ile birlikte “Bir gecelik nl tkârı im çevirdi. Bir zamanlar bu güzel sana seyretmek için her çevirdiği filme eril Jin oşardı. sahneyi gösteri M Umı Avr filim | Bertinin bu filimde ek muvaffak sanatını Gani El La Ber- E tiniler, Pina Minikelliler, Lida izim en çok nazarı dikkatimizi Bar ekelliler ortadan kayboldular. celbeden kırkını ço| geçmiş Bertininin zengin bir kont ile lan bu sanatkârın son filminde e sas ve bir müddet- | de hâlâ eskisi kadar genç ve ler ismi tuldu. hiç Gk görünmesidir. Sinemadan e karar 5 vermiş ln Kolin Mor bu fikrin- şe 8 den vaz geçmiştir. Tai “Gen Aradan geçen /seneler rin. iç bir tesir A s | bü |k | | sevgili,, isminde bir filim çevire- | Ver " cektir. | süs Şa Bu i | e mağazaları mekânlarında mg lr Hakiki imei Sl derisi. Gi ryadis maruf ticarethane- ölü İstiklâl caddesi 391 numa- Ez arzu edilen eşya alınmak rada rem büyük Mi ma- üzere 50 liralık bir bono. Bazası mamulâtından, neti: | 10 — Galata Karaköyde (o mahallebici 150 lira. fevkinde kâin Ekselsi or m 2 — Maruf Lonjin ri erkek v kasında kadın için ka i muşamba, Kıymeti: Gi 11 — Gi lisesi © karşısında um Davit tic inci © ve tü- yünden mamül bir rob dö şambr ra. 3 12 — İstiklâl caddesi 449 numarada ekner ticarethanesinde Eyi edilmiş egon markalı bir g zramofon. Kıymeti: 35 lira. 4 13 — Yeni açılacak Gloria sinemasın- da bütün mevsim için daimi © koltuk bileti 14 — İstiklâl nde berg'in idaresinde FOto Franse 5— İstiki dal emi b şehrimizin pek de 50X60 ebadında sipariş edile- maruf eski bir müessesi olan cek renkli büyük fotoğraf. Kıy- Lazaro Franko ve mahdumları meti: 40 lira. ticarethanesinden ipekli bir çay | 15 — Beyoğlu Tünel » Lumiere ası örtüsü ve altı poçe- mağazasında AN Bigi meşhur Ze: 6 7 e üzere 50 liralık bono. çift ayakkabı ve ie Mi ME 8 — İstiklâl caddesi 270 numarada 30 lira. kân Au Lion büyük ticaretha- | 17 — Dn caddesi -588 numaralı nesinden aazu edilen eşya alın- imo: moda mağazasından mak üzere 50 liralık bir bono. arzu edilen eşya alınmak üzere > 9 — İstiklâl caddesi 408 numaralı 15 liralık bir bono. Şehrin ışıkları Şarlonun filmi yakında | em Zi Amerikada gösterilecek rlonun (çevirdiği “ Şehrin ışıkları,, filmi nihayet bitmişlir. filim teinievel li ktir. ve bu filmin at'i bir zarbe vuracağı edilmektedir. tahmin Sinema | haber leri nt eken kısmı bir in içerisinde metin müsaadesile > -Nevbabals | Sesliiilim alınmış oluyor. f, | bu ln çok şa- | | İl a,, nın yanı dikkat ve çok yeka hir Mekteplerin açılmasının yaklaşması, havaların serinlemesi üzerine filim olacaktır. yatar Monb- | sayfiyeye gidenler şe Bigi i öç eee başlamışlardır. Köprüde vapur de kane va iskelelerine her gün gö enlerin eşyası yığılıyor. Resmimiz iskele ede üzerinde dyran bu kabil” eşyayı gösteriyor. £ .—

Bu sayıdan diğer sayfalar: