8 Nisan 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

8 Nisan 1931 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Deve kuşu hikâyesi gibi... Belediyenin tanzim ettiği sekiz sabifelik (meğer on sahife imiş, ikisini — unutmuşlar, — sonradan
 Şark hududunda yeniden tahrikât başladı İran bu tahrikâtı teşvik ediyor Geçen sene Ağrı dağındaki tenkil hareketini müteakıp
 haber verilen sabık müze müdürü Halli bey Şehrimizde müntehibi sani intihabına yarından itibaren başlanacaktır. Rey...
 Futbolcularımız geliyor Rıhtımda parlak bır ıstıkbal yapılacak İzmir'de iki maç yapan futbolcularımız. bu gün Ankara vapurile
 Komünistler İzmir'e de beyannameler gönderildi Polis müdürü All Rıza bey Şehrin ötesinde berisinde komünist beyannameleri...
 İstanbulun plânı Bu işin M. Jansen'e havale edilmesi- muhtemel İstanbul belediye riyaseti tarafından umumi vilâyet meclisine
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM Beşinci Altınssiyah di yeli 684 Kupon AKŞAM 5 inci altın piyangosu 40 kupon önümüzdeki pazartesi ir. Nisan gününden itibaren tebdil muame- lesi başlıyacaktır. bitiyo Salı Sene 13 — No: 4487 Tahrir telefonu : 21686 ÇARŞAMBA — 8 Nisan 1931 idare telefonu : 2144 Fiatı 5 kuruş İntihap faaliyeti Namzetler hakkında mühim kararlar verildi Şehrimizde müntehibi sani intihabına yarın m Urfa vilâyetlerine tabi bir iki müteakıp İran'a kaçan kazadır. Bunlar defterleri 23 martta asmı mg ii Buralarda da tehibi sani nındaki intihabatı 23 nisana ia 1S bitmiş çalışıyorlar. olacaktır. Fırka namzetlerinin 20 nisanda ilân edileceği kuvvetle söyleniyor. Dünkü fırka divanında namzet- mu Şark hududunda yeni- den tahrikât başladı İran bu tahrikâtı teşvik ediyor Geçen sene Ağrı dağındaki tenkil hareketini tarikâta başlamışlardır. Bunlar İran Azerbayca- ürt ve Ermeni teşkilâtı ile birlikte İran memurları, doğrudan doğruya aleyhimizde olan bu teşkilâta karşı müsamaha göstermekte, hattâ bunları teşvik etmektedir. liklerinin vazı için müracaatta Her vesile ile dostluktan bahseden İran hükü- Helanen ae e e meti memurlarının bu hareketleri çok teessüf ülmüştür. Divan 5 saat sürmüş- edilecek bir haldir. Hükümetimizin şark hudu- tür ve mühim kararlar ittihaz dumuzda sükünu muhafaza için icap eden ted- Gi irlere müracaat edeceği tabiidir. Bu Gi etrafında azami dir g asiler yeniden bazı cak anlaşılıdığına göre verilen kararlara Komünistler | şu firkirler hakim olmuş! SEE a a | 1 İzmir'e de beyannameler önderildi 2 — Sırf eki himetleri için, mükâfat kesi le kimseyi meb'us ya EN Namzetler arasında bulunacağı verilen sabık ürü H Şehrimizde müntehibi sani in- tihabına yarından itibaren başla- | amele ve çiftçi meb'u ulun: ır. y sandı yarın | caktır. Bu meb'uslar hakiki ye ve hakiki çiftçi olacaktır. Diğer al i şlar reylerini vermeğe başlaya- tar: meclise caklardır. H. eye bir kaç | ancak 50-60 yeni mebusun gire- sandık konulduğu için intihabat ELİ tahmin edilmektedir. Ekse- riyet gene bugü; eclis sından olacaktır. Mecliste ak mütehassıslar olduğu için bu zeva- faaliyeti aynı surette teshil edil- miş olacaktır. Ankara g — Memlekette mün- i sani intihabının yarısına | tın ihtisasları gn air j an EL yakın kısmı bitmiştir. Defterleri | gösterilmiyece! Polis müdürü An Rıza bey. en geç talik eden Erzurum ve (Devamı RE sahifede) o a Gi ilmen görüldüğünü dünkü Futbolcularımız geliyor | simi” sami. Dinde bazı yerlere ortasında kırmızı Bu işin M. Jansen'e havale İstanbulun plânı edilmesi muhtemel Pr belediye riyaseti tara- meclisine ümenden a şehrin müs- takbel plânı hakkında bir karar verecektir. İstanbulun müstakbel şeklini tayin edeck olan bu mühim plân i müti Him Biz hangi maruf edilecek? Henüz muhtelit encümen içtima etmediği için bui ii A değildir. Ancak -E 5 NR üyeli bir cereyan varı ii Deve kuşu hikâyesi gibi... Belediye enin. ei ettiği sekiz sabifelik ye on sahife imiş, ikisini muşlar, (o sonradan dağıtmişlarda” Program gibi mühim Zi garip bir unutkanlık) her Belediyenin on sahifeli ve e eş senelik programı hakkında yazdığımız tenkid Muhiddin beyfendi Belediye (o meclisinde alenen ceva k lütfunda Fakat i İk ve nâçiz fikrimizi maalesef hiç, ama hiç değiştirilmedi. Bilâkis, > gr dü! bu tatbil beşer U seneli onar senelik, yirmişer senelik programlarla tayin edilir. Plan umumidir, program cüz'ü. Plan pü programa gr: plana, li Basit LE mantık me: ini geliri ifadeleri bize eri gösterdi ki, belediye elediye Okanununun 3 üncü maddesi mi şöledi en âz beşer sen programı hayri içn etmek.,, yet sarih ar pri İli » diyor. ise gayet sarih olarak im, e bey v2 temas etmedik... Sarahaten, kanuna malini bir hareket... Cezası vardır! Kanun, imar programı yapılsın diye emrediyor. Belediye, sırf kanunun bu emrine itaat etmiş olmak e bir en si kat imi prograniı madı ayal eiyedi Birinci teza Muhiddin e ikinci bir tezada*— daha düşüyor. (Devamı: ikinci sahifede) Rıhtımda ilm vr istikbal yapılacak nan komünist beyannameleri gel- İzmir'de iki maç miştir. Beyannamelerde ma! - yapan futbolcu- münistler komünist mebus namzedi larımız bu gün olarak (gösterildikten sonra 8 nümayişler yapmıya davet edil mektedir. 1 el Dün “e kadar tevkif edil- porculari: miş kimse yoktur. Mamafih polis Galata rıbtımın- ye badi yerlerde taharriyat yap- a merasimle azı isimler tesbit etmiş- karşılanacaklardır. Bugün tevkifata intizar edil- İstanbullu futbol- mektedir. culara İzmir'de İzmir'de. 'de de aynı tarzda beyan- Yapılan temas va ehir spo arasındaki mile zım, tayyareci Ce üseyin, Kğ e lm Reşat Fuat efendilerle Nikoya dirm K eyle; e davet etmektedir. seyleri İstanbul ve İzmir heyammanı tan- zim ve tevzi edenler hakkında takfbatta bulunacaktır, Ayrı gösteriyor. İzmir muhtelitinin ortasında duran zat İzmir valisidir. e hakkında İzmi gazetelerinin ve Zel 'nin in yazılayı:» spor kısmımızda, dır AR Tramvay Baknğir larından — Yahu, yankesici efendiler, m biraz müsaade eder misiniz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: