8 Nisan 1931 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Nisan 1931 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarınki Sayımız 12 Sayıfadır Spor - Sinema a mam map ye —— — — 14 üncü Yıl* Sayı:4758 İdare yeri: İstanbul, Ankara ca. Vakit Yurdu Çarşamba 8 Nisan X4 üncü ay) 1931 Telefon: (dare) 244370 — (Yes işleri) 24971 Sayısı 5 Kuruş 15 Nisan Merkez bankasına, hisse senedi için müracaatın son —ünüdür Kaydedilmek için istical ediniz Yeni intihapta Meb'usluk için Müracaat . Edenlerden 299 Kisilik Bir liste Yapıldı. i Bugünkü !Şark hududumuz- Eminönü ve Fatih! Hazırlanan liste Gazimizin | Avrupanın da neler oluyor: | Müntehibi sanilerin yüksek nazarlarına arzediliyor Siması hudadmuza yakın Dibiri > civarında) LİStESİ Gıncı Sayıfa- —— İmanya ile Avusturya ara- | Yeniden faaliyete geçtikleri Ankaradan mızdagğır Şehrimizde müntehibi sani intihabatına Hilşanyar ile Avustüry si el alemilden anlaşılmakta > sında aktedilen gümrük birliği mukavelesi umumi harpten beri Avrupanın siyasi simasında ne büyük bir tebeddül vukua gel- diğini göstermiştir. Bu itibarla bu mukavelenin akti Avrupanın Siyasi tarihinde başlı başına bir dönüm noktası teşkil edecektir. Bugünkü Avrupanın simasın- daki yeni hatları göstermek için büyük devletlerin Almanya- Avus- turya gümrük birliği mukavelesi- De karşı aldıkları hususi vaziyet- | leri tesbit etmek kâfidir: Her Memleketten evvel Fransa bu Bümrük birliği karşısında taar- velenin Versay ve Sen Jermen müahedeleri ile 922 tarihli Avus- turya istikraz mukavelesi ahkâ- Mubı ihlâl ettiğini iddia etti. Bir taraftan da eski harbi umumi Müttefiki olan ingiltere ile ital- Yayı kendi davasma teşrik etmek İçin teşebbüsata «başladı. Fakat ingiltere hükümetinde Fransa “hükümeti gibi biç asa- t eseri yoktur. O, mesele ki moktai nazardan tetkik e GÖhmseksizin her hangi bir tarz- O harekete geçmek istemiyor. iş Cemiyeti akvama sevke- li. Orada Avrupa birliği Yönisyonunca tetkik olunmalı, F alınmalı. Almanya - Avus- tirya gümrük mukavelesi mev- beynelmilel mukaveleler ve bedeler ahkâmını ihlâl edi- ii Mu etmiyor mu, yapılan mu- Yele o Avusturyanın istiklâlini ediyor mu, elmiyormu, bu iyice anlaşılmalı. Ondan Sonra bir tarzı hareket ihtiyar yalı, Diyor. Fakat bu ifade ai hükümet dilidir. Asıl ingi- Ma nazarı daha şimdiden ği gazetelerinde görülmek- ağ Bu noktai nazar ise Al- Ray Avusturya gümrük birliği vw âvelesinin mevcut muahedat mukavelât ahkâmına hiç bir tiğile muhalif olmadığı kanaa- £E, yama hükümeti mukaveleler mar yapmak teklifini tabif Makaş emiyor. Bu noktanın mü- da sını kabul ediyor. Yalınız ti, İnakaşalardan ameli bir ne- Alay, Kiyacağını bildiği için kaval, Ya-Avusturya gümrük mü- ©si hatta rat Yanın istiklâlini ihlâl et- Büy bulunsa bile yine Avrupa tadar SDesini bozacağını bu nok- beynenmilel bir tehlike Vİ eğin binaenaleyh ber teki müracaat ederek bu İN — bertaraf edilmesi lâ- Akağ €ceğini ileriye sürüyor. tüy » Zerek İngiltere hükümeti- <evaptan, gerek in- (agg ttelerini:. elemli t 2 inci sayfada) Yuz hareketine geçti. Bu muka- | âhut Lâhi Hakem mahkemesine | ze Bu mahkemeden bir ! hedeler üzerinde hukuki | işin zavahirini | etmiş olsa, mukavele | dır. Gerçi hududumuzda yeni bir.te- cavüz yoktur. Fakat eski firarilerin İran hududu dahilinde daima tahrikât yapmakta oldukları görülmektedir. Ayni haberlerin bildirdiğine (göre açıktan açığa aleyhimizde çalışan bu Mteşkilâtın komşu İranın devlet memür- larından teşvik denecek derecede mü: samaha gördükleri kanaati hasıl olmak tadr, Hükümetimiz bu hususta icap eden| tedbirleri almıştır. Hükümetimizin İ- ran hükümetinin nazarı dikkatini cel bettiğ anlaşılmaktadır. Naşide Saffet H. geldi Naşide H. rıhtımda 1931 güzellik kralicesi Naşide Saf. fet Hanım dün sabah Lotüs vapurile Paristen şehrimize gelmiştir. Avrupa güzellik müsabakalarına iş tirak ettikten sonra garp memleketle. rini ve Cezairi dolaşan Naşide Saffet Hanımı karşılamak üzere rıhtıma hay li meraklılar toplanmıştı. Naşide ha: vwm vapurdan çıktı, Arkasında beyaz bir manto ve ayni kumaştan bir bere) ivardı. Kendisini karşılıyanları güle rek, elini sallıyarak selâmlıyor ve ken. disini evelce görenler biraz zayıflamış ve yorgun bulunduğunu söylüyorlar. dı. Naşide Hanım gazetecilere: | Memleketimizi ve Türk kadınlığını! j ecnebi memleketlerde bu suretle temsil! etmiş olduğumdan dolayı çok mmnu- num. Bütün seyahat müddetim esna. sında Türk güzeli olmaklığım dolayı. sile diğer güzellerden fazla bir alâka eseri gördüm. Her tarafta bana bi yük bir hüsnü kabul gösterildi. Demiş dir. Vatandaşlar! Reylerinizi veriniz! Bugün sabahlan itibaren İstanbulun her tarafında müntehibi sani intihabatı- na başlanacak, üç gün zarfında bütün vatandaş- ların reyleri alınmış, mün- tehibi sani intihabatı bit- miş olacaktır.Rey toplamak için zaman pek kısa oldu- ğuna göre bir gün evel herkesin reyini vermesi lâzımdır. intihabata iştirak ederek rey vermek her vatandaş için en mukad- des bir vatan vazifesidir. Bu mühim vatan vazifesi- ni yapmak fırsatını çırka- mayınız. Sabahleyin evi- nizden çıkar çıkmaz ilk İ iş olarak mahellenizin İİ sandığı nerede ise oraya gidip reylerinizi veriniz! Ahmet Şükrü B. AhmetRüştü B. Müntehibisanilerdenbirkaç sima Yeni Tefrikamız Harding nası! öldü? T-Nisan cumartesi günü başlıyacak bu tefrikamız bütün yeni ve eski dünya- YI hayrette'bırakan bir ©- serdir; Çünkü esrarengiz bir roman zâhnedilen bu eser hakikaten yaşanmış bir hayatın hikâyesidir. Ayni zamanda Amerikanın yüksek sosyetelerinin en mahrem köşelerini ifşa etmektedir. Meb'usluk istiyenler Listenin neşrine devam ediyoruz Ibrahim Necmi B Yusuf Ziya B. Meb'usluk için müracaat edenlerden İ | önübeüi İ bu akşama kadar yirmi vilâ- yetin, mülhakatile kazanın omün- tehibisani (o in- bit- miştir, Haber aldı- dıma göre dün toplanan fırka divanı namzet- liklerinin o ko- nulması — için müracaât eden- ler arasından, son vaziyetler. * deki şeraite uy» İ ğun addedilen iki yüz kişilik bir liste yapa © rak Gazi Hz. i lerininin yüksek nazarlarına arza karar vermiştir. Bu listenin Gazimize bugün takdim edilmiş Sabık cihan boks şam- piyonu şehrimizde yonu Cen Tuney © yevcesile (beraber idünkü Toros ekspresile Suriyeden şeh İrimize gelmisti; * Jak Dempiseyi iki defa yenmiş olan /Tuney boksu bırakmış ve şampiyonluk ünvanı kendi arzusile başkasına ve irilmiştir. | Gayet zengin olan Tuney simdi se- iyahat etmektedir. Zeveesile (o beraber | Mısır ve Suriyeden geçerek — şhrimize | gelmiştir. Burada iki gün kalacaktır. Oo ————— | Bir tekzip Ankara, 7 (A.A,) — Hariciye veki- leti müdürü umumileri arasında tebed- dülüt olacağına dair bazı gazetelerde görülen neşriyatm aslı olmadığı haber alınmıştır. Herman İspirer meselesi Ankara, 7 (Vakıt) — Herman Ispi-| rer meselesi evraki tahkikiye dosyası gönderildi.! fistanbul defterdarlığına I Tahkikat tamik edilmektedir. | e — | — Sbık dünya ağır siklet boks şampi) ——u. bu sabah Saat yedide başlanıyor Ankara 7 ( Vakıt, telfonla) — | bulunması muhtemeldir. Fırka divanının tekrar bir içtima birlikte 170 | yaparak diger nanzetlik istiyenler arasındadır. Namzetligi şa- yanı tavsiye görülecek zevat varsa onları da aynca (— tesbit edeceğini haber aldim. Şehrimizde istanbul ve mülhekatında müntehibi sani intihabatına bu sabah saat 7 de başlıyacaktır. Kaz dahilinde > Kaç intihap san- dığı olacağı, bunların yerleri ile memurlarının isimleri ve han- gi mahallelerin hangi sandıklara rey atacaklarını gösteren defter- ler dün kaymakamlara gönde- rilmiştir. Kaymakamlar bu def- terler muhteviyatını derhal ihti- yar heyetlerine tebliğ etmişlerdir. Dün davul çaldırmak suretile de şehrin her tarafında ahaliye han- gi sandığa rey verecekleri ilân edilmiştir. intihabata nezaret ve teftiş etmek üzere her kazaya memur edilen müfettişler dün akşam memur edildikleri kâza merkez- lerine giderek hazırlıkları tedkik etmişler ve sandıkları polis mev- kilerine naklettirmişlerdir. . Bu sabah saat yedide sandıklar mer- kezlerden konacakları yere gö- türülerek açılacak ve boş oldu- Lütfen sayfayı çeviriniz) m Garson — Bizim eski müşteri bu akşam pek pahalı ye- (Lime ıncı sayfamızda ) mekler isledi, acaba namzetliğini mi koydu?

Bu sayıdan diğer sayfalar: