26 Nisan 1933 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

26 Nisan 1933 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 | Memleket haberleri Akşam 26 Nisan 1933 Ezinede büyük bir ev buhranı var Kasabada her şey ucuz ev kiraları vE usi) — Çanak- ir: (Ezine des asaba ortasından geçen bir » Ezinenin tığı > > a — 5 5 ge a 7 ? e: çalışkan bir beledi- yenin in etidir.. Bir çok büyük şehirlerimiz he- nüz elektriğe kavuşamadığı halde Ezine belediyesinin Heran 1 me- saisi neticesinde (şehrin ihtiyacı- a tam manasile b il edeme- elde beraber) elektriğe kavuş- Bir sinema binası yaptırılmış ve yn karşı tedabir alın- mışta beyin ohimmetile ma: halli ee kalabalık olmaktadır Çok şirin bir şehir: Burdur.. Mayıs gelince Burdur ve civarı bir ; meyva bahçeleri önünüze çıkar. Bu bahçelerd ia ilerileyin, önünüze yem şil e serilir yet ay bi- rını pazar günleri ucuz bir fiatle idari” Geli edir. Ezinede yiyeceğe müteallik bü- tün eğer ucuz olarak alındığı halde ev kiraları > pahasında- dır. Bilhassa son zamanlarda müt- ai bir ev buhranı İükül sürmek- ge. Çanakkale ve Bayrami muntazam bir şose ile blm Ayvacığa da e iz yarı pıl- Ma pi yolla rapedilmşir. gün geçtikçe artmaktadır. Hilâliahmer, -himayeietfal gibi cemiyetler bu- rada büyük bir faaliyet ve uya- nıklıkla çalışmaktadır. Kasabada birisi Ak ve ür 3 sınıflı iki ilk mekte, üni Biz acıl (Hususi) — Bu, gençlerinin çalışmalarile (vücut uş (Gençler birliği) sj klübünün idare heyeti intihabatı yapılmış. Malmüdürü Şükrü b. ve Saim, Reşit, Şaba Adna ve Vasfi beyler de âzalıklara se- çilmişlerdir. Çok çalış sz olan ae bey birliğin faaliyet nı çizmiş ve klübün var- (23) nisanda bir müsamere verile» «cektir. Gençlere çalışmalarında re girip yep ei oturduğu; yer: niz size iş yorgunluklarınızı unutturu; Size birz da Burdurun mazi- sinden bahsedeyim. Burdur âdeta istihale en bir şehirdir. Bu- ünkü ur temiz ve yeni bina- okaklaği rının, caddelerinin güzelliğile insan elinin eseridir. Burdurlular bu güzel şehri ei urdur haline koymak ii çok çalışmışlar, çok ağrişikşler ları ve sol Yi sella Burduru Otamamile > gül buketi halini alır Burdurun umum! manzarası ve askeri Şube bahçelerin etrafını Seir. Şeh. mıştır. man urdur âdeta bir harabe haline gelmişti. Fakat imi derhal ile sıvadı» az zamanda evlerini yaptı- ie “Bükük eski haline benzet- tiler.. Fakat aradan bir kaç za- man geçti. Bu sefer büyük bir yan- gın Burduru baştan aşağı kül ha- Bm ediyordu. ipe bunun i gin güzel Biraz da size Burdurun sanayi ve ziraatinden bahsedeyim Burdur bir çek çok i gitmiştir. Bundan başka ba- eek debbağlık. sanatları da ileridedir. Erzincanda neşeli bir balo Hububat satışı için bir şirket yapılıyor ende yapılmış, riyasete doktor opar Sadık bey seçilmişti. Ye- ni hey yük bie faaliyetle işe pr ır. Cemi; iyet perşembe günü akşamı bir balo elâla: bileme sözel takdim edil- Balo fevkalâde rağbet buldu. Erzincanda hayırsever . ailelerin laba memur belediye kabilesi Es- ma hanıma karnesini uzatanlar bir kat daha ziyadeleşti. Muhtelif eğlenceler ve danslar geç vakte adar devam etti. i lı ve pek eğlenceli bir gece geçirten! hilâlia| hmer cemi- in anda hububat işlerini bir yeli bir limited şirket teşkili düşün nülüyor. Bu kar geçenlerde ana hat- il di gozluk şayaı e ziraati dikk derecede lerle Bur tafa Asim, lap, san- ida yetiş: Bir alık yetisek secil pe ileridedir Bürdinileşe Yekilare ok turfanda sebzeler Kakyoki ak altında! Bir öks işi dirk çıkardı Balıkesir 24 — Burada bir otel- de tuhaf bir vaka olmuştur. bir ihbarda sadile bazı kadın- lar getirildiği bildirilmiştir. Bu- nun üzerine otelde araştırma ya- EEE bi hiç bir kadın bulu- 5 < 5 EE RE EB al esnada bir e altın- ” bir öksürük sesi işitil- unun üzerine karyolala» rın bamiben kaldırılınca zabıta me- muları şaşırmışlardır. Şii > her bir ei altından dın Sri altın kaçıranlar — Mer cu ği İlana Antu Mihran ile kardeşleri bir e bille huduttan Suriyeye külliyetli Cz ami sinde im | KA yakalar. | erinin - Futbol maçında Edirnede müessif bir a e 23 (Husui) — Halkevi kupasi için o muallim mektebil. lise il ları arasında Porşe: pilan ve den bir talebe hafifçe yaralan- Mektep idareleri meseleyi lâ- zım olduğu kadar ay tahkika Ai ve bu yüz den cuma günü (birinci anlar Muhafız iade için Mölüreğ ne Edirne kokil futbol takı- mının Ankara gücü ile yaptığı maçta 8 « 0 mağlüp olduğu ha- a : Oturak ilemi Konya zabıtası şiddetle faaliyete geçti ya 24 — Bura zabıtası bir yı ehemmiyetle takip Ber — e burada lk âlemlerin. lmak için be türlü tedbiri kii Fakat buna o geçenlerde bir. oturak âlemi pılmıştır. Bu e 12 yapımda Emine ismin- müdürü Şevki, ilke âzasın- dan Süleyman, tüccardan LA ra rahman, Nalcı zade Mi t, Za- za a zada V böcisi Hâzım beye > veri ğe i Evsidekillari pek m Aydin derilerinin aş ustafa mii sebbü dın vilâyat ace bir Pi ir muşlardır. Deveciler, mallarını dev: satış pazar ve 5 elele göndermiyen ve ların maili develerden başka mine rm edilmiştir. illeri hakkında pek şid- detli davranılacaktır. lar üzerinde fena bir tesir hu- sule getirmiştir. Daha kuvvetli ve Edirne Spk daha şe- refli temsil edecek bir takım teş- kiline imkân varken yapılmıya- rak Sanatlar mektebinden oyun- cu alınarak bir ekzersiz bile hiç bir vesaitin lere taşımamağa karar yermiş- lerdir. Ordu kütüphanesi gedeleri do açik bulundurulacak Ordu — Bura gençlerinin teşebbüsü ile Me — kü“ tüphanesinin geceleri k bus yar ilma: eker Ordu —.. arasında bilhassa son zamanlarda büyük bir okuma merakı vardır. Kütüphane hergün lk ie Ji İl di iz yapılmadan yola çıktığı. kana»

Bu sayıdan diğer sayfalar: