1 Nisan 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N i EE > Ş VE © m HERA | Italyanın Avusturyaya i gizli silâh gönderdiği İ/ iddia ediliyor | 9. | ” Sene 16 — No: 5557 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZAR — 1 Nisan 1934 © Telefon: 24240 (İdare)- 24249 (Tahrir) - 24248 ET 20 ise) Amerika hükümeti Insulle dair olan dosyayı gönderiyor Mahkeme, dosya geldikten sonra karar verebilecektir. Insull hasta olduğunu iddia ediyor, fakat karaya çıkmıyor (1 Yunanistan Insull lehinde eee mi bilelmzak? e Maiotis cık önlerinde demir bulunmak- tadır. ; ul vapuru, transit vapurla- rın se limanımızda dura- İ bilecekleri yirmi dört © diği ve bu müddetin inkizasında, a, İ kahri usul ve nizamat 5 g “e 3 a Log Eg SN 3 s g. Maiotis vapuru pratika . aldık- tan ve sıhhiye ve zabıta memurla "rı tarafından kane? edildikten ' ve AÂmerik. Y reti tarafından banker in ni talep edil- dikten sonra V Vcek karara intizar etmesi tabiidir. ti geçire Banker iInsullun iadesi için hükümetimize müracaat ei Amerika sefiri M. Skinner Polis beşinci şube müdürü, va- urun tte serbest olduğunu, sini Büleln müflis bankerin Türk adliyesinin Yunanistanda bulunan ve ya- latios ve min Hüklnride vereceği kararı bekle- Mmeğe mecbur olduğunu beren ey- İemiştir.. a TDevami 2 inci sahifedel Heybeli deniz lisesi mezunları İ | Yuka | Deniz iisesi mezunl Bu sene Heybeli deniz lisesini edilmiş ve bu merasimde erkânı bahriye hazır ,bulunmuşlardır. , Bu sene diploma ie 53 efen- dinin isimleri şunlardı Ziya Vehbi, m Meme "gi Tevfik, Sabri İsi met, Celâl Meli y Perii han Nazif, Hilmi Süleyman, Hayri Mustafa, Tevfik Refik, Kenan Bi- can, Cemal İbrahim, Nureddin Ah- met, Necdet Abdullah, Saffet Şev- — ket, Sadeddin Behçet, Ziya Şerif, Hilmi Kasım, Mustafa İzzet, Hak- 1s il *U Yusuf, Sabri Salim, siyetş Hayrettin Ruşen, arıda: Deniz llsesi mezunları teftiş salin aşa; in bir arada çeklimiş resimlei Fikret Nebil, Muhiddin el Şe- mut; Sermet Niyazi, Faruk Ali, Behzat İbrahim, Mehmet Sabri, Uğuz Hulüsi, Cemal Ali, Cenap Mustafa, Adnan Hıfzı, İbrahim mal Hü- nan, Muzaffer Salih, Muzaffer Mehmet, Fikret Şevket efendiler. Resmimiz bu merasimi ye me- zunları bir arada göstermektedir. Italya, Avustarya| » ve Macaristana si- lâh gönderiyormuş| Bir Belgrat gazetesi mühim haberler imi Belgrat 3 31 (AA) A.) — Havas ajansı muhabirinden: pe gizli bir surette Avusturyayi ve Macaristanı teslih etmekte oldu- ğu temin edilmektedir. , Burada çıkan Politika gazetesi- vusturya vagonlarının leri örtülü idi ve Linzde ös değiştirilirken, e. yığın karnabaharı, lı otomobil ve DEE a üniformaların bulunduğu . görül- mü Ir, Bu katarın Avusturyada mi kal lığı yoksa Macaristana mı sevke: dildiği meçhuldür. İm ve Bründen böyle daha RM geçtiği haber verm tedi on gün evvel dü fa, a pilotları 13 tayyare tirmişler ve bilâhare kendileri “ mendiferle avdet etmişlerdir. Bu tayyareler, 750 şer b kuvvetinde Fiat tayyareleridir. A £ 2) 1 çay iç ş ziyafeti verilmiştir. da getirilmiştir. . tüzin Me Ci mee bek- ımisi Hergün bir anket.. “Türk edebiyatı devletin himayesine lâyıktır..,, Medlis reisimizin edebiyat, sanat ve spor hakkında düşünceleri Ben payım dedin im. Va ini a simiz bugünkü edebiyatımız hak- kında ne düşünüyor? inen sa- nat hayatı hakkında fikirleri edir?. Bugünkü Tü rk sporu hak- kında ne düşünmektedirleri 2 Meclis reisimize bunları yım “dedim. “Tokatlıyan sine ittiğim zaman kendisi y. An > a Kâzım paşa telin küçük salonunda ii sormağa başladım: > — Paşa Hz. bugünkü edebiya- timız hakkında ne düşünüyor- Biyik millet meclisi reisi- gü- vs a Bu benim ihti- bir'mesele. sasım haricinde olan Büyük bir tevazula ilâve öttiz vik elle Millet meclisi relsi Kâzım paşa Hz. — Bilmem... Bu hususta beya bulunabilecek kadar fikrim ve salâhiyetim var mı?. 5 olarak şunu söyliyel Bu- inkü ede yatımızn çok göze çarpan bir fı vi da şu: si Türk &debiy: Ee tikçe 'millileşiyor Bu yolun üzerini ğa edebiyat sn hamızda çok muvaffakiyetli lere tesadüf ediyoruz. Bit muva tatmin edecek (kadar la (değildir. e Fakat bir zama! milli © tımızın kuvve z di, ne raflarımızın milli eserlerile dolacağı şüph — şeyin ilerilemesi, ei içli lâ rağbet görmesi Dinim “Edebiyat müs essesesinin küvvetli bir hale gel b: | mr Devam müze saka — Bi etmedi? -? “Mâllah artık

Bu sayıdan diğer sayfalar: