10 Temmuz 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10

10 Temmuz 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EKRANLARI AKŞAM cih ol lerini akşamda Sekreteri KÜÇÜK İLÂNLAR «Akşam» ın Pazar ba arşam- ve Cuma #ithâlarında çıkar. 1 — Iş arıyanlar ME DMM MN ELE GN İŞ ARIYORUM — Askerliğini ikmal Er orta e e pal yar SIZ” ca, rumcayı iyi bir Sn m çimi müc: komisyonculuk, buna mümasil iş y: ğa muktedi Kefalet verebilir. İşine gelenlerin Akşamda rü zuna mektupla müracaat. * a MÜKEMMEL FRANSIZÇA Bi BİR BA — Bir kibar aile evinde bir, yah ocu) vermek terbiye etmek üzere iş arıyor. Akşam- da .) rümuzuna mektupla müra- caat —2 — Mükemmel alaturka alafranga yemek yapabilen ve elinde bir çok bonservisleri bulun: anta- larda v rde ve bu! ümasil yerlerde çalışabilir ve ' her hangi bir yere gidebilen bir Bayan? iş arıyor. Kadıköy Altıyol ağzı Dut sokak 16 numara: Marikaya mektupla veya şifahen müracaat 1 tahsil b resine mektupla müracaat. 2 — Işçi arıyanlar MÜTERCİM BAYAN ARANIYOR — Fransızca, İngilizce, Almanca KE dan bi kolay- n bir veya ikisini iyi bilen lıkla Türkçeye Me bir ii mü- tercime ( ihtiyaç Ovardır. U İsteklilerin şam Güzide (Mütercim) rümu- zuna yazi —>2 MUAYENE EN BİR BAYAN ARANIYOR — -1 ii 22566 ya telefon sk CİDDİ, a HAYAT Şi - NI. ARANIYO) gn yüksek tahsilli, » bekâi TO - ev işlerinde” alda 2 e serbest, olmalıdır. Fransızca bilen ter- nur. Fotoğraf e aşağ istek- göndermesi, —2 3 — Satılık eşya ai imei ei “ ACELE rm DENİZ MOTÖRÜ— Asilindirli 12 ri kuvvetinde Sitro: arkalı sekiz kişilik kamaralı 9 mil süratinde, saatte 2,5 kilo benzin gi eden yeni bi iz motörü et ucuz satılıktır. Moda iskelesinde kayıkhaneci lih reise mü t, 5S IK K — 6,50 metre bo- ATTİ KOTRA e yunda kamaralı çok yollu ve denizci bir tekne görmek için Fenerbahçı Belvü yanında kayıkcı Niyaziye mü- racaat. —1 SATILIK ASTON MARKA 26 BEY- galtı garaj istasyon mi 7 Arif paşa ap. No. li 24 — EKiralık-Satılık EŞ PIYANO SATILIKTIR — Pan- kak No, SATILIK İKİDÖNÜM TAR Kartal Başıbüyük Karakaş yi şimen- difer hattı kenarında iki dönüm tarla 250 liraya satılıktır. Arzu eden iE Ka- dıköyünde Şifada 20 ped a Emineye müracaat eylesi SUADİYE ASFALT YOL DE SATILIK AR m LAR Çatal çeşmede aslalt ve ie yaln mahdut geli 6 parça salar satılıktır. Gala- Havyar Hanını 77 No. da Ye tike müracaat. ÜSTÜN- OLAN MÜŞTERİLERE ik, kârgir, icabında iki bölük kullanılır, yağlı boya, elektrik, su, hamam, bahçe, Sular içinde, Ga Yi bakar satılıktır. Yerine mürac: —9 SATILIK EV — Küçük Ayasofya camii yanında Hisardibi sim 19 numaralı. deniz kenarında içeriden ta- mamile iki eve ayrılmış 6 sn, 2 mut- in Alm gayet kulla; e YA SATILIK EV — Hay- baml Yeldeğirmeninde Düz soka- a Tramvaya yakın 32 iel 7 ğa mi ee kuyusu, elektrik ve su a kâgir ev ikin Telefon rmek için yanındaki akman Been müracaa al m 1 ai satılacaktır, müra- aat edilmi —1ı SATILIK ii — ie ve Oca- ğı, kaynak san olan imden fazla, 16 beyi reid gi taşlı motörü MENCUE arazi satıl Pendik ile Tuzla nal Aydınlı k yakın görü; Ağustosta bu adrese müracaat KİRALIK APARTIMAN — 7 e ee ferah, aydınlık, neşli, bahçeli ve konturludur. İtaiye caddesi No. 41 Güneş ap: havadar, li tımanı, 9 & a 5 3 ş yarısı beş Te 1000 liraya, kür e Ada hiz 17 numaraya telefon gz Lksinz SATILIK ÜÇ DÜKKÂN- EV - — Boğaziçin: de 'Çubukluba iske- telefon, asri a > usi katta muti şırlığı, bahçe büyüklüğünde mezar yarısı seni 4000 liraya satılıktır. Galata e han 17 numara; Yata > fon : 4383! KARAKOYDE — Her türlü inşaata ve her türlü o elverişli ge ve kiralık arsa dükkânlar k ucuz, çok güzel tarile mümkün değil, eğin ei bir defa görmek e doğruca e kei © EN Karaköy, To opcular Necat vay sadi 110, 1 vE ni ARSA AYAZPAŞADA — Fat ransız li karşısında Cennet a eğ ik 6'numaralı arsa satılıktır. Bol hav; sm deniz görüsü, ar ie vardır. Ç üzel, çok ucuz, tarifle a görmek ve doğruca görüşmek lâzımdır. ————— -— mal sahibile —8 am E SATILIK APARTIMAN VE

ANE — me sönmez pe i Hasan o.l senevi (720) lira kira e de daireli apartıman ve ayni sokakta sa odalı mahiye 63 lira kira getir- mekte bulunan ha salılıktır. > Bilumum tesisatı havi olmakla her ahçeleri vardır. Taşı güllemeğiren ucuz salılacaktır. e dekilere müracaat, z İK OLA- CAK YER — Kanlıcaya şose tarikile 20 safede ziraate ve sebze yetiştirmeğe elverişli 54 dönüm arazide köşk, ahı, suyu, havuzu, bostan uy ve mütenev :5 yüz kadar m acı olan 1 a“ Vİ eyva ağacı olan mahal satıl lipler İstanbul beledi tabibi bay Mehmet Rifata müracaat. SATILIK KÖŞK Ad i Si banyı sair konforu bel kiralıktır. aat. Telefon: SATI EV — Şişlide Osman bey kır yn sekiz odalı bir ev satı- lıktır. Mezkür sokakta Şahbaz apartı- manı kapıcısına müracaat. — ACELE SATILIK VE Ki IK HANE — Fatih eski Ali paşa tramvay tavakkufunda dört odalı bir mutfak, 300 arşin bahçe, bir No. lu hane vr le satılıktır. Talib olanlar Eminöni taksesinde ii fatihli Osmana mü- racaat edilm —4 in SATILIK e EV — Gl ekleri : Bebek Feyziye caddesi 34 No. 6 oda Sa- n, bahçe ve lite ideler müracaat, SATILIK EV —5 büyük oda iki sofa hamam ve mutbak ve odun kömürlük ve bir bahçesile beraber, deba- li şında İmaret caddesinde 12 No.da içindeki sahibine müri —— KADIKÖYÜNDE — Nezareti, havası güzel, sys yakın üç hane satılıktır: 1— metre arsa (maa bahçe) bod- rumdan görüm örder oda, 3250 lira bedeli, iki kat maa müştemilât kâgir. 2 — 275 metre arsa (maa bal çe) İ- SATILI! zıtta, Soğanağı ahallesi, ağında Fenerbahçe- n Yedikuleye kadar bütün Marma- rayı al 7 metre murabbaı ve enli Yanındaki 9 miray soru- nUZ. I yaslağpmi amm lilik ağ m SY e SATIN in a — elim x mil kâgir bina, oda, mutfak, büyük antresi, tta da dörder oda, geniş sofaları olan 80-100 lira icara mütehammil hane ve dükkân- lar liraya satılıktır. ek için haneye, konuşmak üzere Cevizlik Şifada 20 numaraya müracaat etsinler. ———— << -< SATILIK HANE—Gedik . cami sokağı 24 No. lu hane, altı h ve bal 2. 5 E g? 8 we a döşelidir. Üç katı si ahşap, gir bir İçindeki mal sahibine A EM İN DOKTORLARA VE si TABİBLERİ- NE — Fevkalâde güzel ve rn kiralık odalar: Her türlü konforu servisi e Fiat e eh niz için bir defa görmek kâfidi Be. e mi Garlğei Mis soka ke akıf apartıman No. 1, 5 — Müteferrik BERE LAZ KAS UR EA ZEND m İzel öy MÜJDE — En iyi dans öğren- mek isterset iz ve e bir fiat ile e b behelak (Bay Yorgo) ya mürai ediniz. Adres: Bayoğlu okalyan va kası Nevi Zade sokak No. 35, 44.551 10 Temmuz 1936 PROTEJiN Frengi ve Belsoğukluğundan © muhafaza eden en müessir ilâçtır. | l Ni | KUMBARA DESTEKTİR Iş Bankasının kumbaralarını almakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı zaman Taliinizi de denemiş olursunuz ! Iş Bankası asgari 25 lira mevduatı e . bütün kumbara sahiplerine nede 7 defa kur'a çekerek 20,000 Lira mükâfat veriyor. Mükâfatların 10,000 Lirası her sene 1 Nisan ve 1 Teşrinlevvel tarihlerinde kur'a çekilerek varilmektedir. Bu Iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir: Birinciye 7000 Lira İkinciye 290 - 710 kişiye 7100 yüzer Viran 7000 20 SOelier . 00. . 175 Monde İ— Cemen 207 kişiye 5000 ikişer bin liralıklar: Diğer mii e her birinde yal kişi ki bin lir TAHSİLİNİ FRANSIZ MEKTEP. ALMANCA DERSLERİ — ERİNDE YAPMIŞ BİR GENÇ KIZ — Üniversi siya m e 3 Evlere giderek 50 kuruşa fransızca ders | rejesi olan Kİ e Alm iğ ve azil izce, husust Bakalorya imti- a; Fransı or. Ders bayanlara ve küçük er- | m ui z Te yönle; kek çocuklaradır. Galata P.R. Pera No. 2. hanlarına hususi surette hazlar. ve seri ir metodu. Fiatla; LMANCA, FRANSIZCA dir. .M. rümuzile damla VE TİCARET USÜLLERİ — ka li 7 diğer odersler Esra ve yetiştirir Viyanalı —“diplom bir o muallim Me Mei Teyimir en ucuz şartla Ain ep Güzel me devam edenlere her sınıf için adres olarak sane En La GD-M e Sekreter - B.B. - BB. 2-Prof. tanen, Almanca çi e le rini en kısa zamanda hazı ve Öğre tir. İsteklilerin Karl Mer Beyoğiu Tünel Otçu sokak 5 sayıda Kosti P; payani apartıman İ Me Fazla tafsilât için er da Kalis kitap evine mü- racaat ediniz, —1 i MM. amlarına gelen elm hünel aldırmaları

Aynı gün çıkan diğer gazeteler