4 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

4 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 AKŞAM 4 Şubat 1938 Biz, yeni nesil sağlığımızı, sıhhatimizi, taravetimizi ve neşemizi Şu insafsız tabiatin yalı & ve bayatik. ğunız her otuz günün Iâakal dördünü öldüren (Âdet zamanı) dediğimiz üzüntülü vakitleri miz nl m yerinde rahat ye emniyete kavuştu. i âl bir belâ il, Hayat arkadaşları olan i e ei imiş ver ei gizlice yıkamak, kurutmak. ütülemek ve tekrar yüzdi bir !. çekmek, ko; Gin Öyle ya; kanın larca mikrobun üremesine ve bunların uzviyetimizin her tar: si yayılıp harice akmaması, içerde havasız ape kalması, vasatın sıcaklığı dolayısile İl kokmıya, yani dakikada milyarl hesçimizin ve cildimizin taravetini bozmasına, yüzümüzü, yanaklarımızı solgun ve renksiz bir şekilde göstermesine en birinci sebeb teşkil etmez mi? Bu defa bizler hakikati bilmiyerek zâhir sol kremler, pudralar ve rujlar kulla başladık. Fakat bugün oh!, Binlerce şükürler olsun. alay nmıya İşte biz, yeni nesil, sağlığımızı, sıhhatimizi, taravetimizi ve neş'emizi (FEMİL) ve BAĞLARINA sigorta ettik. (FEMİL) ne ideal bir icad! Ayda ufak bir para mukabili geyim Ne kutu (FPMİL) bizi her zahmetten kurtaracağı gibi evde, işde, mektebe, vazifede, seyahatte, baloda ve sporda vücudümüze bütü serbesti verecek ve örermüz oldukça hiç bi Ta him ye sinir hastaliğı'gö ee a evlâd sandetinden de mahrum kalmıyacağız. Her zaman genç, dinç ve neş'eli kala Sevgili Bayanlar; “(FEMİL tutun ve di yanları gibi candan gelen bir mi Her eczane, Parfümeri ve 'Tuhafiye mağazalarında, > 1 al ve alelümum büyük Hkeberknnelerde hizmetinize hazir Vilâyet ve kaza merkezlerinde umumi satışımız, yapmak ve p arzu eden tüccarların Ystambu 0 > müracaatleri yi İ | 49247 in İsmet Eczane ve Lâboratuarı, İstanbul - Galata: ia EA RE DA G AR e ÇE vaz - . ”2>0 - yor Gripinin Faikiyeti i bul dir .. .. fiki Güzel Yüz z Blo için ilk şart - güzel diş si ken old evle zuh âde mel bağ Güzel diş | için ilk ve en Bir esaslı da RADYOLIN > Al Taklit “ hiç bir - zaman nin Kullanmaktır aynı olamaz. — Taklit benzeri lârı v karışık 4 tte 3 kadar 5 ğ demektir EMME En De Lele tene e i rTomat ağrılarınızı geçirir, in bunlara rağmen mi- m K TEV nezle ve gripi önler. Kadınların de böbreklerinize o sıkıntı araş bu itibarla en üstün pl RA iii vermez EE PRL AEE beb ğ kremdir ğü Ye E 8oı m... GRİPİN, i. ısrarla isteyiniz! yi “ Mütenasip bir. Endam © FA En mükemmel,en hoş n en iktisadi Küçük bir ihtiradır Yolunu şaşıran insana JUNİOR bir reh- Me S .. B e Yelek cebinde kola) e Si ümer Bank umum Th Kl el , müdürlüğü ” rl d . Galata, e lesi No. 30 : ugunden: İSMAİL ÖMER İŞÇEN | kiinde yaptırılacak su ham santralı inşâatından olup muhammen keşif be- ie 1,89 lira olan &aptaj, kanal t ü if bie d Bld 080 ira Gi m ln yele bandi “amine (Gi Pek yakında ağ Ereğlide Bez Fabrikası sahasındı ıpılacak 6 usta evi inşaatı tamamen toj İK tan götürü olmak üzere ve kapalı zari usulile eksiltmeye kon bur: İnşaatın heyeti umumiyesinin muhammen keşif bedeli 369,763,52 liradir. | 2 — Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank İrişaât - Şubesinden | alinabilir, tmm e e bm günü saat 15,30 da Ankarada Sümer Bank M E Cc M U A Ss I © I K I Yy o R | — Muvakkat teminat «18540 liradır. - örü ğerli imi: ri İ ime Hüseyin Cahid, Aka Gündüz, Salih Murad, Peyami Safa, | | ar Vekâleti verilmiş müteahhitlik vesikasiyle icabeden dn ler vesikaları . ve Muharrem Feyzi, Selim Sırrı, Faik Sabri, Server Bedi Naşiri: HALK NEŞRİYAT EVİ 28 Telefon: 23125 — ii Muhaberat Şubesi Mü- İ düre teslim edilmiş olacaktır. : Bu irişaatı Banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder. : (250). (591) l Sahibi Necmeddin. Sadak. Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado Akşam Matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: