17 Şubat 1940 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

17 Şubat 1940 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

leme hava b dı. Fakat onun: şiddetlöndi. Cephedeki askerlerden: bir kısmı mahfuz mahallerdedir. Bunlar tabit le nanların vaziyetleri güçtür. ul mukavemet etmek için çok tedbirli davranmak mecburi- r. Açıktaki lu rine elekler, süveterler giydikleri gibi bir çi dokunduğu yeri yakan demir kasketin cilde temas etmesine mâni oluyor. kğ tedbirli hareket etmek saye- sini ikerler soğuğa pekâlâ mukâ- venet 4 iyor De ii Tr üzrinde raasud mahallinde i EM Sa in i ransada bu sene kış ok şiddetli seçiyor KIŞIN CEPHEDEKİ TESİRİ Pariste karları temizlemek için bir ay içinde iki zy milyon frank sarfedildi caksın ve etrafı - deseler: una vücu. katiyen <a sAN ir Rİ “ mukavemet oedemiyeceği, . cevabını İleri hatlarda bir otomatik tüfek mahalli verirdim. Filhakika şehirde bu vazi- yette ki birinin hastalanmaması | 1,050 ton tuz kullanılmış, 500 bin | yor. ikerlerin boş zaman- imkânsızdır. ii nda, maal için bady mü- r Üzel a duru- 26, 27, 28 v. ikâ kar bii etmektedir. yoruz, yine emi yi az ol eyi sene ne bik ka- stler e İşin garibi cephede en Si Şe- | yan bi da getirdiğinden e şal mlm ia iti ğ miz 500 radyo var- Bu suretle ikin. leri zaman derhal rd yakalı malarıdır. Bi giyiyor. Şehre gelince bunları çıkarı- yor, tabii e Al karı ii ii ye > see harp muhabiri iz biri “ağn şiddeti hakkında şu mi Iümatı veriyor: «Her taraf Sum kesilmiştir, Sabah kah kahve ve çayını pişirmek için kaz; içine su yerine buz parçaları atılıyor. Şarap- am Eli eyi ib ml mayi büyük deste, e dimi sağ bunlarla par- gali li iste kar Parise sö kar mm vi yağmış, 25 sai peyda etmiştir. Dukan. an erimek il il ton tuz ve bi işçi kullanılmıştır. Ba? ER 1 400 ,000 franga mal olmuştur. 6 - 18 cikânun kar iki santiı j at soğuğun şiddetinden derhal donduğu ii tuza yine mi edilmiş, 550 ton tuz sarfedilmiştir. Bu izleme de 180 bin franga mal ol 21 ikincikânunda yeniden kar yağ- muşlır, Bu defa karın kalınlığı 4 san- time id, Kar çabuk sertleşdiğinden dır. Bunun için iye yi neşriyat- ii 17-Şubat 1940 Haftalık piyasa Piyasada, geçen haftaya nisbetle büyük m göze çarpmaktadır. b mev- eden evve mi e Ce hee olan münasebetlerimizi He ea izah etmeği faydalı buluyoru. çen azdığıı lay e hasıl olm tu. Bu a RE; EEŞ iğ : g a gi mekteydi. Gü- ihracat tacirle- oki s2 Jı vaziyette kalmıştı. Son ticaret anlaşmasında, 0 ley bi rk lirası olarak kabul edildiği için, Romanyadan a darı e) r iç aki tica- Tİ münasebetler gün geçtikçe art- maktadır. aç Eml e Saz sı satı ny > m ği ENİ iğ liğe yiğit etmi EN ei hafta da yazdığımız gibi, bu yeri İtalyan firmaları işga etmiştir, Fakat İtalyan firmaları da, ithelât tacirlerimizin İstediği vermek hususunda ; geç davranmak- ar. ip fabrikaları, le anberi iplik sipariş ettikleri halde, henüz mal mışlardır. 'Türkiye - ya arasında yeni bir e enli laşması imkânları hasıl ol- ün, bu gibi müşküllerin ort: il alan al Romadan gazeteli lerden biri- len bir r telgraf e e m Da bu fazla işçi ücretlerile e raber 2,580,000 frank tuti epi Sa sarfedilecek para da eri radyo, oyun kâğıdı nsız artistlerinden bi- ride da kar ri gi e oyun kâğıdı göndermiştir. Bununla istira- hat öm ve irk belote denilen Fransızların çok sevdikleri me - olduğundan bahsedilmek- vi re ve Fransa ile olan ticare- timizin genişlediğini senede bile El e İngiliz > irmaları, pis asadaki meyvaları emk inn e el en Hye müşte- Lig maçları Beşiktaş - Beykoz karşılaşması aftanın en mühim maçıdır letmek içi arsa, yenerlnlışenln | Lig maçlarına yarm üç stadda birden dream çe lal, pirinci kü ası yapılacaktır. Gün sol m. mühim r: ynamakta, nsile en m eden Ür karşılaşma bile puan cedveli bak; ü alâka toplamaktadır. olması sz serimi n iki maç kendileri için biraz akika Maamafih şimdiye kadar müteaddid şampiyonluklar almış olan Beşiktaşlıların bilhassa hiç ümid edilmedik anlarda bü- sene de böyle bir sürprizle karşılaşmanın imkân dahilinde olduğunu kaydetmek 14- zımdır. Beşiktaşı çe ei muvaffakiyet Pens haklı olarak ümide ekeni bu me Beşiktaşın bundan sonra yapacağı mene geçecektir. Be- işiktaş şampiyon olur. rabere kkidzek: Beşi Fakat Beşiktaşlılar yarın lee beraber kalır! E E K lar karışı ttiği ve biri in sampisonlğun. esini çevireceği muhak! duğuna gö- e Beşkinilar Yale ayran ve- ahemi mmiyetin fazlalığını tabii bulmak icap © Ma Sakini arın Taksim si pılması teka) a Beşikli - sn maçı, Hlerin en mühim ye enferssan Kar. şılaşmalarından biri mahiyetindedir. Çün- kü Beykoz şimdiye kadar muhtelif sür- prizler doğurmakla iştihar eden ve nisbe- üzel rjik bir futbol oynıyan ta- idir. Günün diğer maç- ları da bu maç kadar şampiyonluk arası pon üzerinde zel i oynayacak mahiyette bir karşılaşma yol Fener adında, Pererbahçe HAlAI, Şe- Tet stadında Kasımpaşa - Topkapı, yea - - Pi Spor, Taksim stadında Galatasaray Süleymaniye maçları vardır. 18/2/1940 eşime yem - Vefa saat 15,30 stadı: Eyüp - Kurtuluş saat 13,30 hakem Bahattin Uluös, Fenerbahçe - Hilâl a Tisi haline girmiştir. İhracat e a ziye yumı rm — ünlerde tekrar (ocanlanmıştır. Yalnız ün içinde, RM de a T. umur Son ralık yu Ki AD İ EN ee yu- arımıza, ih kayd bir vazi- yetteydi. Yumurta a geni; için, yum: A di ara- şirket nani evvelki in bit irket birkaç gü ik Sea artmış! Balık al için, am ve Tisiyaden kirk r bile gelmektedir. 2 ihracatına e son gün- lerde İsveçten talepler artmaktadır. Diğer taraftan Almaı a da 150 bin saat 16,30 hakem Nuri Bosut, Hira kıymetinde ii gönen Kuru meyv: Piyasada faaliyet artıyor - ihracat maddelerinin vaziyeti müşteri, İngiltere ve iin ii > Pİ dl Romanya olarak kabul eee İthalât madelerimizin ziye Demir dntlerinde düşkünlük vag gi yasada fiatleri 25 A kuruştur. Bunu ni eden bazı: deri ön Ma stokları pi; yasal .mektedir! ze ktrik b fiatlerinde de 7 bir düşkünü Zey stermiştir. talyadan, İsveçten elektrik malzeme- pe li ni ektedir, Tıbbi ecza ve delerin de diatlerinde bir iin Byrne iştir. uçuk vin erime Kauçuk tedari- mü: mi sip tica- mişlei EĞE ediyorlar. Yü İpliği için İngiltere mişlerdir. vap fabrik: ni hususunda müşki etmişlerdir. Fakat Gemlikte kurulan suni ipek fabrikası önüne geçmektedir. Hüseyin Avni Beden terbiyesi kursu bölgele, “eğitmeni yetiştirmek izde Aslan kursun tatbikab eğiti büyük ları görülmüş ve bu faydal Zn yeniden in tedris faaliyete geçme-. ge seneki şartlardan e olar: er vazifesini ikmal etmiş olma” sı aranacaktır. rülen lüzum - üzeri kurs müddeti altı aydan dokuz aya çıka- rılmış, kuru dağcılık ve atıcılık gibi mem- leket müdafaasnda mühim rol oynıyan ri 3 rama ithal edil- miştir. Kayd ve kabul için talimatname hazır- AAA Bu seneki kursa girmek ar- da bulunan talebelerin kayıd mua- Holöleri Vaniköyündeki kurs binasında ya” pılacakt iL K le meşgul olmak üzere Beden Terbiyesi gemi sekreteri 7 Gökdağ çö rn — ttenberi şehrimizde bulunmak- kaları anbul maarif müdürlüş lüğü mi dag Abone e ücretleri : Türkiye O Ecnebi SENELİK (1400 Kuruş (o 2700 kuru$ SAYLIK O759 >» 1450 > SAYLIK o40 » 8 JAYLIK o 150 >» — > Posta #ttihadına dahil olmıyan mere Boneli 3000, — vim ), üç aylığı 100: ineği al larımı ii es azı işleri: 20763 —İ 20681 ir: 20497 — Kasım 102 8. İmsak G Gün ne öne Akşam vE E, 1130 1,0 a 5 3 İdarehane: Babıâli civarı Acımusluk sokak No. 13 abi ikaları rulmak için bankaların © akredetit | muamelesi açmasını arzu İ nlü sucat fabrikaları yün © Teye sile et bu müşkülâtın ? yeniden açılıyor ei remzi epi direktörlüğü taras ai n & di Sak

Bu sayıdan diğer sayfalar: