25 Nisan 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

25 Nisan 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Nisan 1948 AKŞAM Mısır mektupları (Baş 4 üncü ede) #in kapıştığı artık yemeklere asia ie b Tuhlu esaret arkadaş ın, bir kısmı yurdunu, her birl derdin) döküyor, Bazısı talebe, bazısi pi ba- #abrliiabör, bazın da emekli #0“ ğu bir havayı arr ölen sevgili bir ata okunan bir mi siye: il kulumundan avkerim idin Sey he birip idim Yılğ dan sipirtganda bözü yi bir sinçil görüp idim. ye biten memleket) isimli run bir turuyor ve mânasını ediyor, “De ğduğum ME pnlkei Onun neresi eşi lil pu em amma, Şap onu eşiti orlrl. ağn akan #u- tatlı, ne Jezzetliydi. Ah, o su lm Yala yün Ormanları bilmem ki li Kuşlar yaz boyu gelip oralara c1- yıldaşırlardı. Ah o çağlar ne güzeldi, Dayanamıyorum oraların e tini Doğduğum, aydin manın. Açık eksiltme ilânı * Jetanbul B: e ânı ak Bal şi Kabataş lis: iiimeye çıkarılmıştır. Ke- " si X e erk 5. ra eğri günü saat 16 de İstanbul ba- pi el toplanacak erse -afından İmani — Bu İşe alt eyrak şunlardır: vele, eksiltm. dırlık işle- ii hususi ve fenni gn vi hülâsasiyle mel müteferri di- er m as görülec: $ — Eksiltmeyö girmek Şar taliplerin (1874) lira (02) kuruşluk mu- -) ret Me kaydı bulunduğuna dair belgeyi hâmil va #İL günleri hariç eilyek vesikası alması ve yukarıda ikinci maddede sap kabul ettiğine dalr imzalaması şarttır. (48: vE evrakı 'Kulagir daha yavru iken sevkilim- din Doğduğum yere iL ii Seni halamın le istemiş, | Lâkin doğduğum memleket sana Jdim. dönemiyorum. za Cat sürüsü) e amal di Dünya aramızı açmış, yol eN inden geçerken ne yarami çe Ah o göz.. İşte vi ogün yi Doğduğum, MA ilen Em Kası bir sihirbaza raslamıştımi. en sağ ol.. tapu var) Bir başkası nam tugan, üsken ilni Sagu e > hayla anın di adi. Bundan evvelki yazılar 7,8, 14, 19 ve 20 a ta- rihlerinde indişar etmiştir. re başlâyı Ri pi ilim sine l Tekel Genel Müdürlüğü İlânları | Malzeme Alım Şubesinden: i to ni di tın eri — Pazarlık 11. 5. 948 salı günü saat 9.30 da Kabataş genel mü- ank malzeme sm reid omiyada Yay artnameleri her gün eçeh şubede ve Samsun Kastamonu mike dir illeri eril lebilir. — İst m rin belirli gün ve saatte 4500 liralık güvenme parası ve isyonda, ibraz edilmek üzere kanuni vesaikle birlikte mezkür komis- ma ibni ilân olunur. İdare kısmen: veya tamamen veya kısım kısım ayrı ayrı taliplere 4halede seyh. (5287) ( TÜRKİYEĞBANKASI 2 BEYA İNT JAY Aİ NAİL Milli Ml ya Ee üshal De mi miştir: İKRAMIY YE PÂLNI Sahife 7 ——— A GEZ T. € Ziraat Bankası Tasarruf Hesaplar Hesapları 50 lir: a e a min verilecek olması eksiltme gü- (9) gün evvel vilâyet makamına erke e- 4 tane nm Hralık 6.000 4 » 500 » 2.000 4 > 20 , » 1.000 . v ” Bakanlığından: “ > NM Maliye ğ : gd: e onarım; Tarım Bakanlığı binasında 040 j 20 > 4.800 Kir nr (2490.26) lira 400 > 10 , 4.000 Geçici teminat: (1836.77) lira, Ekslitme mahalli ve tarihi: X günü saat 15 dı GÜNLERİ: ei Bakatbığı Mili Emlâk Genel ana dükünde: e ite 16 BL 10 Mayıs, 28 Temmuz, 29 Aralık amiyeler, in bir yılda rel m in alınabilir. l aşağı düşmiyenli o 10 ölmem e ais ei bu iş için Bayındırlık Ba- Öğ! aşağı dümeni z 5 ğından alacakları We belgelerini Yöre fbraz etmele- m zan Re düşmiyenlere ri şarttır. azlasile ödenecektir, 3656 sayılı kanunun 3 üncü ve 3659 sayılı kanunun 5 iel maddele- gel lr şu ve eler verilecektir: zinin H fıkrası A Baka, ii Kurulunca itihaz 20 a 2 ralık” — 1.000 & 1940 tarih ve 2/12916 ve 10 Ekim 1940 tarih, 2/14517 gec kararlar: > ii ; 500 göre Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Edebiyat ii 40 > 50 5 2,000 kültesinde yapılacak olan 1948 Mayıs dönemi Devlet memurları çe 80 > 20 1.600 dil imtihanları için Ankara'da Ulusgazetesinin 29. 31 mart, 1948 100 > 10 > 1.000 2 İ İstanbul'da Akşam gazetesinin 27 mart 1948 ve 1, 4 ki m larında, yayınlanan tebliğin 6 inci maddesi aşağıdaki ge- Bu ikramiyeler de hesaplarındaki paralar bir HERAMEYE GİKMALAN YERLER İÇİN 21 Hazira, n ve 10 Aralıkta ayrıca yapılacak yılda 100 liradan aşağı düş: 7 104 miyenlere azlasile ödenecek: İİT, 1948 Mayıs dönemi Devlet yabancı dil imtihanlarına Ankara Dİl ve Tarih - Cöğrafya — bl mi va bul Edebi: yi Fakülte ei ven M yıs 1948 cuma güni başlanılacaktır. Mayıs Fransızca, 15 Ma; m ak günü İngilizce, Mayıs ri mi maları ilân olun (5160) Baya rağmen akanlığımız, * yurdum urlığı ve yapıcılığı gibi önemli me- selelerin bugünün İstek Ve im göre düzenlenmesi ve bu İşlerle sü gi erinin ii yurt işlerinde ahe nk ve beraberlik sağlıya: in nkara Halke si ii mayıs 943 günü açılıp 7 mayısa kadar devam gear olan ve «birinci Türk yapı kon; Ti adını alan kongrenin inceli- gi konular aşağıda ei rl — Temel ve zemin ei Belediye Başkanlığından: ır belediyesinin Hidrolik santralına alt eg malı bir adet e Almanca yazılı ve 20 Mayıs 1948 perşembe günü de Fransızca, İnei-| epg Bezi beygirlik su türbinleri ile türbinlere akuple edilecek izce, Almanca sözlü imtihan günleri olarak tesbit edilmiştir. Jeneratör ve e yerler m ayaası kapalı a ide ve 240.000 lira talyanca dilinde imtihan yalnız İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-| muhammen bedelle 45 iadrlietiB eksiltmeye konulmuş olup ihalesi tesinde yapılacak ve bu imtihanların sözlüsü 17 Mayıs 1948 kin lez vel 24 mayıs 948 pazartesi ini saat 14 de bel ikale encümen huzurunda Ev da diğer dillerle birlikte 20 Mayıs 1948 perşembe günü yapıla-| yapılacaktır. Müteahhidin ihaleye iştiraki için ehil oldu dair vesika- ca arla geçlel teminat akçası 17875 Ilrayı belediye vezne makbi bank: ye itlerin pukanda tesbit olunan günlerde imtihan yerlerinde bulun- ME hazine tahvilleri olarak gösterebilir. — İhalı üteakıp müteahhit iç ay zarfında akreditif MERE aredli açi “açilan BİNE Lem olunan makineleri 18 ay içi; tral rek işler vaziyette teslim sesi e je il Lİ kedere mim akçası hiç bir hükme hi: kalmaksızın irad kaydetmeğe ve ayrıca belediyenin maruz kalacağı m istemeğe belediye Keli sr el, 3 — Mukaveleyi müteakip mi 50 > merkez ban- li kasıhda alarak Kn kabili rücu akreditif Için ve © 50 makineler e sek mühe, ni nim Türkiyeye sevkedilm: ere vapura teslim edildiğine isa ürkiye Elçili- lardan ve görü: KR konularla gi uzmanlardan teşekkül si üzere e vize ei kanşimetanın ibrazına akreditif için belediyece tedi- bir yapı koni ie plam e 'a bulunulacaktı roje, hususi ve fenni şartlarına göre tanzim edilecek mukave- Je. Bükümleri — kısmı veya tamamının İndi 1. edildiği taköirde | beledi ea zminat vermeğe müteahhit mecburdur. Mal mübayaa edeceğimiz EE Türkiye elçiliğince kabul edilecek mücbir sebepler tazminat hükmünü durdurabilir. aleden mütevellit bilümum mukavele, ilân, vergi resim ve ma- kinelrin mi resimleri müteahhide aittir. hususi ve fenni şartnameleri öğrenmek istiyenler 30 lira — a — İş verme v nur meslek taşların er an konuları 11 — Hazırlanan y nl ra t cetveli. hakkındaki r: — Bina a yl 1 Da arının en uygun ve Iktısadi şekilde İnşaatları için prensip kararları bula sayın davetlilerinin açılış günü olan 3 rica olunur. mayıs pazartesi gü (5431) İstenll Liseler Alım, Satım Komisyoni Ba ubndan : . kilo tah- İ tname min fiati Oo Miktarı (o teminatı o bedeli Kuru: Kilo Lira Lira Badeyağ 515 26500 8073,75 6,32 Beyaz peynir 200 13200 3637,50 243 şar 340 6500 Mangal kömürü 16 27000 324 gürger ve me; MN (çeki 1150 2200 1942,50 1,30 gürgen ve meşe Eediliila eki) 1200 50 Komisyon: yatılı Usenin 1948 yılı ihtiyacı olan Li karıda müfredatı yazılı yiyecek ve yakacakların 7/5/948 cuma günü sa; 15 ayrı kapalı zarf usulile Beyoğlu İstiklâl Cad. 349 da üni lanan komisyonda eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 848 yılı Ticaret veya Esnaf Odası vesikası; temli kb ya tekliflerini havi ke- ya ia yukarıda sözü saat evveline kadar Postada olacak amin ığına, vermeleri, roje, ağ belediyemizden temin edebilecekleri ilân olunur. (4668) Otomobil Meraklılarına mühim ilân bir Emiş ve 1948 modeli bir Kullanı 1947 modeli ŞEVRÖLE otomobil 5 Fevkalâde san arabala- ve de Rad; e teshin cihaz! Inşaat ilânı Zal Kombinalar elimi Reisliğinden: İn nel Vakıf Han. li il i No, 10, müracaat. “rel 22613. MANN Devlet Denderolae e Limanları İşletme Genel 1 İdaresi İlânlari asta Tecer istasyonu, ilometre uzaklık! gide © m 252716.15 lira ir bni iki adet dörtlü lojman, ; bir seri api çamaşırhane ve yo; bir revir Inşaatiyle bir ya- salesi ve ERG Işi kapalı zarf usuliyle eksilt- taki Ulaş üre 5. 948 günü saat 15 de Ankara - Yenişehir Atatürk bulvarı 265 almada zi ar dairesi relsliği binasında müteşek- ziral at rl İE ında yapılac: ndan saran eksi EE yi Bin saat evveline kadar daireye tevdi eylemeler! 1â- kom şkan ler kii edilmez. Mm Galatasaray 14- #esindedir. 34) adıköy ve Havalisi İnşaat Sahibler r türlü ihtiyacınızı A ve ebat NE e ari yila dila | iran kiymetli m kereste, mir; parke ve salreyi; knlmakl olan, miz ei ii LL ad- dan temin edebilirsiniz. Müı Kadıköy, Kizıltoprak, Bağdat c: A ei N 39. mam stankul Askerlik Dairesi Başkanlığından 928 doğumlu ve Hi işlemli muvazzaf hizmete tâbi (sağ- m ve sakatlarla 927 doğ unlu sakatlar dahil) eğitim ve öğretim T s 1948 pazartesidir. Belirli şagi gel meyen hakk ında ani ön uşturma yapılacağı ilân ol (1275 - 04) - lati anla çıkarımı Ankar 7 yy Komisyonu Başkanlığından lu emeli aşım durağının ikmali inşası kapalı zarf usulü ile ıştır. Tahmin edilen da (30008) Ilra (33) kuruş olup muvakkat teminatı inoleum alına eb ai Ee pe i undan: yum kapalı zarf usuliyle ali ağ aktır, Kid eli 17250 Ura olup muvakkat teminatı 1203 Ura 75 bar, — Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta: kil inşai caktı — Eksiltme 5 mayıs 1948 çarşamba günü saat 15.30 ER Haydi ar- — Bu işe alt a ve nz ve salr lüzumlu evrak 12,64 lira meni bi binası dahilindeki Haydarpaşa satınalma komisyonunda yapıla- edel muka bi da r dalresi tesis şubesi müdürlüğünden elınır m Üye a sür bil e kli Meka o gün sai kadar ça mukabilinde Eksi v ki 948 yılına el içaret odası vesika- | komisyona verimi yahut muayyen olan saatten evvel ele geçecek mr ibraz url dairesinde 13 861,05 tarzda Jadeli deli olarak posta ii gerilmesi, (4810) BALAST ALINACAK rpaşa I ci İşletme Komisyonundan 'darpaşa - Ankara hattı üzerinde Til dağ civarında kilo- metre vi 257 deki taş ocağından çıkarılacak 2500 metre mikâbı balast işl il 5 ile e ii konulmuştur. metre mikâbı balastın muhammen bedeli 500 beş yüz kuruş v ilam bedeli (12500) on iki bin beş yüz lira olup ML uz Da (2850) yi (62) kr ir, teminatı (937,50) dok ye otuz yeni a kuruştur, Eksiltme 10, 6. 948 e 6. 5. perşembe günü saat 15 de vilâyet konağında il dalmi tarihine rastlayan pazartesi günü Haydarpaşa 1 el işletme ko- koml: yamunda di il rf usulü ile yapılacaktır. misyonunda yapılacaktır. İL Er gereğince hazırlıyacakları ka- ip olanların ticaret odasından aldıkları vesika ve ihaleden üç gün | Palı zarflarını eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri âyet a yapacakları aaa üzerine alacakları bu işe lâzımdır, yılı kanun hükümlerine tev- vilğ; ui yl e lkasl; s8 > 4, dö. ei adar 11 dalmi komisyonuna e kapalı zarfların, mi günü saat Postadaki geçikmeler sayılmaz. tn Şartnamesi komisyon kaleminden alınabilir, (5110) makber | da vermeleri Bu EN şartname he: parasız almalı. Talip olanların 4 dalmi kom'#yonuna müracaatları Wğa olunur. 421) zaman ii daimi komisyonunda görülür ve oi Rum Hastanesinden Hastar kadın hademeler alınacağından isteklilerin Yedikule dı- şında, Bad open yanımda pağlayem mesul müd de pazaı- dan manda hi nat 10 da e kadar mürsenatları

Bu sayıdan diğer sayfalar: