21 Aralık 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Aralık 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— AKŞAM'ın — Yarin be e DÜRYAR 4 k K 9 A M üç ilanlar e De Va yök Sene 31 — No. 10843 — Fiati: her yerde 10 kuruştur. Dışişleri Bakanının demeci Fransız - Anayasada tadıilât Vm İl Italyan Harb biteli uzun yıllar geçmiştir, görüşmesi Ya Minor annes şehrinde Ü i if i ii buna rağmen her tarafta hâlâ “izi | york Anayasa demokretik my uygun hale getirilmelidir, korku-ve endişe hakimdir a Tml Pimi Bü erememnr Millet Mec- Birleşmiş Milletler Kurulu daha - iyiişler hale getirilmeğe m Akdeniz havzasında sulhun bozulmaması ve ekonomik işbirliğinin artma- 69 yaşınd a var sı için en semereli vasıtaları araştırmaktan hâli o Kkalmamaktoyiz. Temas tike ettiğim bazı MN e adamlarile görüşme esnasında — mevzuda Tito da bir tebrik Bunlar ileri sörülen abkat halinde olduğumuzu gördüm telgrafı gönderdi fikirlere itiraz ediyor A lar, meselenin bugün grupta görüşülmesi muhtemel SALI 21 Aralık 1948 Sahibi: Necmeddin Sadak — Yan işlerini fiilen idâre eden: C, Bildik — Akşam Matbaası Makaleyi Yügoslav bir Sulhu tehdit eden meseleler Amerikanın Birleşmiş illetler heyeti başkanının demeci - Dele Bakanı Necmeddin Budak eg Milletler Genel' heyetinin: son toplantısında Yunan “Dişişlei* anı: Çtdavis, “İngiliz. Dışişle: , Lüksemburg Dışişleri Bakanı Beck “ile” görürşürken Kendi evimiz işe, kendi çöşitli “dertler “Ve türlü Prof. Cemil Topuzlu ile mülâkat IKKATLE Bizim çamaşır ipi niçin Veremle yapılacak kopmaz? .. . e 3 vini mücadelenin ilk şartı sirayetini önlemeğe çalışmaktır, bunun için de-20-25 milyon lira kâfidir Zain, azil gır ta ela : bir olmak Harb biteli uzun yıllar ve. n her tarafta kimdir. Bu li- | sında menfaat ve ndi ie ii ta Gm ve edilmiştir. Maymun ve Ruh

Bu sayıdan diğer sayfalar: