13 Ekim 1949 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Ekim 1949 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i i i KŞAM Yarın Küçük ilânlar Sene 32 -— No. 11134 — Flati: her verde 10 kuruştur. Şehir Meclisinde Yazan: A. ADNAN-ADIVAR bir Şehir Meclisinin | karşısına ne yüzle çıkarız» mizi ini dinler ve ve demesi lik halkın kabar- Mİ ee haikının bi nala rai çıkan bir e mümessillerinin mec- teşk il ettiği müessesenin ile “ östiğini rdu. Mm Be isterim | Öyle ya bir defa daha bu (du Ahmet Emin Bey| sütunlarda rından rür). Vâkıâ bu li Belediye Mec LR ve belediyeler intil lisinin yine o arkadaşın di-| bına teşebbüs etmek arzu- ger bir tâbiriyle Mn sunda bulunacaklardır. Çün almaktan» büyük bir il) kü tal GE i PERŞEMBE 1$ Ekim 1949 Doğu Alman hükümeti görüşünü bildirmiştir. San temin li ceğini e da deniliyor ki: yakın mer- — şünenler vardır. Çünkü ESA lis tek parti rejiminde inti- ebesi olan MH ve hap edilmiş hâlis bir tek par|lediye âzalıklarının bilhas ti meclisidir. Evvelden ir tek parti rejiminden çok ni kac defa meclisi Bi ti rejimine geçtikten sonra gittiğim zaman ben de İm ile ayrılmış olmakla be zaruridir. Evvelki gün mec- di im hi eli bekliven bir hava idi. Evvelki senelerde işitti- gim ini havale» sözü- nü hemen va işitmedim şümekie a zevk duymuş- in son saatine yetiştir ük Mil- | makam ün hangi let Meclisinin Hs bir ka-|man ve vin kaldığımı nunla İstanbul Belediyesine | öğrenmek ne kadar ister- hediye ettiği Maçkada! im). Fakat ne olursa olsi ir ee fatiyle şe İtü m diğer yerlerinde olduğu Size BE meclisin eline ve susi un bütçe De icra kuvvetinin de yine bu iştir: çin alâkadar iin oğruya 'vvelâ söyliyeyim ae bira resin alli veril ki belediyelerin. konservatu- m bö; var açıp açmıyacağı su gö- e Mirai kıpırda- eek bir meseledir. Be vi İ malar ti edemiyor. n böyle iel İni roll 'de olamâz a nl böyis Wi A. ADNAN - e po tarafmdan idare eği- . Biz pi e Federal huriyeti gö siye desteklemekte devam leceğiz.» H b mk kn Bakanların a Ankara 13 (Akşam) — Baş- bakan yardımcısı in Erim, Maliye Bakı ür ve serbes meclisin a hala yle biraz seç m- ki ekspresle Kocaeline Mi menlerile mağa (başla temi peh devam ede- ceklerdir, — | Bildir.» demiş İstanbul Valiliği Sadi Irmağa teklif edildiği doğru değil sabahki Cumhuriyet rüşmüştür, Bu görü: teakip çıkan rivayetlere göre, İçişleri Bakanı, esi Çalı Bak m 1 Irmağa, İst bul belediye yağ tel er iş Sadi Irmi irdenbire kabul sm diği, “ düşü inmek için, kendi. sine birkaç gün müddet verii- Ge istediği söylenmektedir. Bu hususta bu sabâh ken. le konağa İçişleri ir nı asına böyle bir teklifte bulun- en Haberin asıl ve esası yoktur. Zaten vali tâyi dai ie kanlar Kuruluna ai b ledir.» cevabını vermişti Diğer taraftan yine m ei re konuştuğumı Irmak eri Bakanı ile konuş- ım. Fakat bu konuşmada İs- a valiliği mevzuuna temas edilmemiştir. ve ber, doğru de- Celâl Bayar'ın seyahati eyi e CAkstin sile mokr; Celâl yar İk) iz m sö; Tüaliiye” vE” has “zlkiğa ser “Duşbaksaı yurUumot: “16 gün), kadar Kandırada kalacaktır, gidecektir. tir. Asıl iş NE tâdil ia Gini mina kale yoliyle Daimi Encümen tarafından verilm eresi hayli sürdü. ii bir neticeye bağlanmadan, ve her vakit olduğu gibi Makama ie Keen ünkü karar a Da sö > Türk parasının kıymetinin düşürülmemesine esas olan rapor seriyet leri söylü a ma- fih daha Dir müdüst ekseri» yetsiz bir mecliste müzake- reyi uzattı, E Bu usul bizde ka nuna uygun sayılıyor mu bilmem? Aynı I Büyük Millet Meclisinde de vâki o- lur, t ori şu fark vi iya- set kürsüsünde bulunan zat n Şemseddin Günal- ami 1 ie k «Vardır &- Big enini Börk açıldı- endim vardır, arkadaşlar) &ı gün söylediği nı > Türk Gerli der. İstanbul | parası kıymetinin ürülme- my isinde e bina- | mesinin uzun boylu söle ne- iç mevcut olma-| ticesi olarak (kararlaştırıldığı- dığı ve hatla meclisin içti-|nı söylemiştir. ma gününün a ine bile| Sterlin devalüasyonu hiç kim mir verecek bir nisabın bu| se için bir sürpriz teşkil etme- Bu ekseriyetsiz müzakere z sulü İngiltere parlâmento-| zine Nazırı Sir Stafford Cripps' sunda da vardır ve YREBelA u müteaki; gecende de e mi mitenin teşkilini ka- ıştır. kez Bankası genel müğdü- İs Sad ie Namık Zeki A- Maliye (o Bakanlığı müs- m. ve ise bu büsbütün h zari bir meseledir. Benim debi söylemek istediğim e Meclisinin havasında Mi Bim bir değisikliktir arı Giyas Akdeniz, Ekonomi Maçkadaki binanın hedi- Ticaret ii müsteşarı ye olarak ka ee bile mu-| Cahit Zam: Dışişleri Ba- Komisyon âzasırdan Sadi Bekter şürülmemesine esas eği eden bu raporun hülâsasını bugün- den itibaren sille emini bu- lacaksınız, arız görünen gözler arasında | kanlığı ticaret ve iktisat dairesi | Rapor 6 kaman müteşek- tâdil nasi i müdürü Fatin Rüştü Zor- ildir. Birinci kısımda lerin erilmesi im gözlenen lu, Hazine genel müdürü İ dev, AL A memleketim nutukların ifade i kuv| Naci Ergin ve Ticaret Bak: ağı genel te- vet ve ısrarla tek an Seda! ml Dış ni > nı e zi Hele Dir Z in) kül eden kom e yon karşısın- uyar İ karada topl ü kısımda rihine kadar devarilı “dl ça- alüas deki ş ve İngiliz e dev, mıştır Gar seçimde biz halkın) Türk Di ymetinin di yonun mali ii teri. Rapor 6 kısımdan mürekkeptir ve son vaziyetin yapacağı tesir etraflı surette tetkik edilmektedir altıncı kısımda «Devalüasyonun ve (lerimize tesirleri incelenmiş e bir de lâhika eklen- miştir. Bu lâhikada da mühim lüasyonun memleke- tiniz ekonomisine yapacağı um ağ sağ ya ve ie a nazara takdirde malisayon etlerin racatı- edi ise e 22, 10 milyon lira ile 7» 64,30 - ki ma ğini 1000 m e imzalı bata Ünmerilern. giriştikleri bu uriyet Halk Partisi alm b e men- supları arasında çe sürpriz ha- vası yaratmış ve iller, Se çim Kurulunun Yaaliyetini tatil bir saat kala böyl Hblerin | e mazbatayı hiömişse de, cemi a vaka en Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı işlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası Rauf Orbay bugün gençlerdenmürekkep bir heyetle görüşecek “Ancak bundan sonra bir karar vermek mümkün olacaktır,, diyor Rauf Orbay hiç bir partiye mensup değildir. erahkiperver fırkasının kuruluşundan vel C.H. Parilniieji istifa etmiştir yeniden gözden geçirilmi ısrar etmiştir. Buna ğin ME ei vaki yapılarak emri nudan Kli 19 Le m ve bi Va ein, vütün ünlversiteli- leri ira yı ta. ttikle- rini ileri sürmeleri irisi baş- kan, mazbatayı kabul etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi em em inin mül irkaç ina an e a in ba- münakaşalai olmuş- |1 ii ” Halbuki aa ni aklar- dan öğrendiğimize göre tered- düdü mucip olacak bir durum yoktur. Rauf Orbay Terakki- a vin üaznE bildiğini söyle- «Tabli bu hususta du- tabilir» Rauf çükü gençlerle ugün görüşecek Rauf Orbayın C. EH. P. âzas; rumu anes EL aydınla- sine . den istifa etmiş ve a li partiye 'kaydolun- mamıştır. Milletvekil- liği teklif edilmiştir, Rauf Or- bay bu teklifleri kabul etmi- yerek kendi hakkında ne olan bir mahkeme kararının uzun seneler | 8 (Arkası sahife 2 sütun 5 dej İDİKKATLERİ «Gafil avlamak» derler Aylarca le keli nizamlarına riaj yor. Derken birdenbire, o o iğ ne mahsus Pl ilama, hut kapılara lanlar pe 8 sağanak gi ili 5 tık Yatıyor. timi tek- mii gün tramvay hal- — Aman, ik. Bugün Mi la miyi e Belediyenin ceza topla- yısı tuttu! — Mi 1 birbirini ikaz ediyo! Halbuki elbette Kakma afil av lamak, ceza | toplar aptığımız ithalât 440,26; 1949 un ilk yedi ayında yapılan itha- 1ât da 252, 35 Bira d ke Bu rakkamların umu RA za nisbeti 7 e ve ve 57 (Arkası 3 üncü akitede) Yeni tefrikamız pa AŞK GECESİ | Heyecan inanet,g özyaşı ve yepyeni diğer bir aşk... || Karen Bramson'un Vâ-Nü tercüme etmiştir, zamlarma — alıştı zartesi günü başlıyor , sevinç, bu şaheserini Yl kolkola gezd iler. | Fakat sonra k arı bir tarafa, itti koca bir tarafa Eski İtalyan kıralı Umberto talya ki bee ia os. eski kıral ise Fransanın güne- yinde canini şehrinde — olur- maktadır. Karı kocayı barıştırmak İçi Json zamanlarda bazı teşebbüs-| ler yapılmı e bilhassa | J İ si Ni içe Helena meşgul kıra almuştur. Jöse, oğ-| Umberto'nun anne: Bunun üzerine Marie e kıraliçe lu ile birlikte Fransaya e karı koca Nice'de iki gür ,İlikte vakit eşime. yuk: , | esnada, rıdaki resimde yağ Lei v kol kola gesintiler ya Fakat sonunda, dün en bir telgrafa göre kr dir ta siri abiyi

Bu sayıdan diğer sayfalar: