14 Ekim 1949 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

14 Ekim 1949 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM TRAŞ BICA KA PARASIZ HAL > İİ ire SON aku UN. YE Z Sene 32 — No. 11135 — Flatl: her yerde 10 kuruştur. CUMA 14 Ekim 1949 Rauf Orbay adaylığı kabul etti öeçim mücadelesi çok araretli bir safhaya girdi: Eski Başbakan, seçilirse vatandaşlar arasında sevgi ve emniyetin hüküm sürme imiz sine var kuvvetile çalışacağını söylüyor Ny Eski b ini Rauf Orbay ksek © tahsil ani eğiti milletvekli- Uğine namzet am tek- Utini dün kabi | Londrada büyük elçi bulunduğu sırada 2: bayramı münasebetile Lon. 3 nisan Çi Çocuk dra eee tebrike gelen İngilis ocukları ara; Sahibi: Yeni Fransız Kabinesi Yeni Başbakan Moch itimat oyu aldı Londra 14 (Radyo) — Ye e kabinesini kurmağa me edilen > baha kadar dereli len akaşalardan sonra Fransız nala den Iti- — oyu almıştır. Komünlstle- in itimat oyu © verdirmemeğe lr manevraları akim kal- mıştır, İngilterede yeni seçim gelecek yıl Lon: Radyo) — Bi iz Basbakan ip yeni seçimle- rin gele Ee sene ya Geağa bey: miştir, Yeni harb çıkarsa Türkiye ve Yunanis- ti e m lpeinin” ar- > sisi e 1 Hong Kong 14 (Nafen) — Sovyet. Rusyanın komünist iş Çinin idaresi Rusyaya geçti Sovyet uzmanları, memleketin -Jidaresini ellerine almağa başladılar tur. Şimdiki oOhalde komünist işgali altındaki Çin boğa di eski rında ısrar etmekte ve Orbayı adaylığı kabul dini hiç bir yil eğişmiş çimler iştirake davet etmek- "Rauf sne ın beyanatı Gençlik etrami Orbay dün aşağıdaki beyanatta bulunmuştur e Kadar hiç haberim hal İstanbul a vata, Bm ir be- ni mün- rekli rak ir olmıyacağını Ri -İsında söylen, Çinde bi İst tanbul almaya | mai başladığı gelen LR an vaş avucunun n bazı hususta irki malümatı açık kendi uzmanları elinde” bn tığını gösterir deliller bei yunların | başlı İdaresini. “doğrudan doğruya lun: İnk “ bildirilme 'ktedir. bazı Diğer vyet | te: miyon i ken Çinin bü eli n teknik işle; idare eee er b e ta ve kendileri yardım asim iii dirler, in | lirtmekte: şebekesine verdikleri önem de ehiğmriiyetle belirtilmektedir. Kıskançlık... Önün sığmaz bi m RA sevinç. ukadder, mukadderdir Pazartesi günü ) Yeni tefrikamıza pazartesi. . - Yeni bir ihanet. başlıyoruz AŞK GECESİ | geçilmez mi | | ne diz ki li Yeni bir aşk!... ve Fransız edebiyatının bu şaheserini Karen Branson yazmış, (Vâ - Nü) tercüme etmiştir. başlıyoruz Ankara'da m - Gram ticaret muahedesi şede iki memleket müzakeresinin başladığını ismi Yukarıkl temsilcileri toplantı halinde görülüy. Amiral Conaliy Vaşlngton 13 (A.A) salmak belirtmiştir. ami Hinnavi general oldu dan bil a. göre kei Zaim rejimini deviren albay Sami mayı generalliğe terfi etmiş Me Lib a Londra 14 (Radyo) Birleş- m4 Mellgtler. , Kolüsyonu Ti son günler esnasında devamlı | de cak bağımsız Libyaya, Trab- (pi, Staline e medhiyeler aha ger: El kendi kendilerine garp, (Bingazi Pin zanın okum aşlamış olmasıdır. he gerek çi ese ispat etme- ie edilmesine ve bu gayeri rin | i için bir eğei tahakkukuna işid ıma ka-İ Fakat siyasi çevrelerde de be- çiz ri yol a de- tar vermiştir. İlirtildiğinâ göre aşırı Komünist i biri de Necmeddin Sadak — Na parasının ürülme- mesine esas olan ve Ankarada te vkalâde bir ke ni hazırlanan kısmını neşr etmiştik ayni run şrediyoruz: 8 n bi Bugün de diğer kısımlarını B — İTHALAT: 1948 yılında vâki 770,1 milyon liralık genel ithalâtımızın 440,2: milyonu ının 7 6; mızin “457 sini ifade etmekte- Devalüasyonun fiatlere tama- si n olm. ceği şüphesizdir. Binaena- ie ithalâtımız > bakımından devalüasyonun nisbi in ucuzluk YE beklemek yerinde- dir. ncak, Yüksek earlrdii ithal sali mallarla, bundan e kurlardan ithal e £ mallar dolayısiyle hâsıl asa dahi kısmen ei Ki Şu kadar ki bu tedbirler ara- ladik durumun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması lâ- Zi Yazı işlerini fiilen idare eden; C. Bildik — Akşam Matbaası Türk parasının düşürülme- mesine esas olan rapor İleri sürülen başlıca âmiller Iithalât bakımından nisbi bir ucuzluk beklemek yerindedir — Bazı mallarımızın fiatlarında bazı gerilemeler raminmakcan doğru olur prim usulü ha iğ bir ekle saymak yerinde a iş icap e- biti, ei demi alınarak rışıklığa meydan ithalât bakımından lehte telâkki etmek isabetsiz sayılamaz. 71 üasyı onun Prag şehrinde tedhiş devamda Hükümet ellerinde silâh bulunan fertleri, bunları teslime davet m parlâmento binası ler ile li ek Ni eği uçu r ki pek rai et e TN vukua beklenmektedir. ini gelmesi an ükümetine bir tebrik mesajı gönderdi ınya çapında büyük iş- İse srecekleriniz bildirmiştir. Celâl | Ba ayar Ankara 13 — Celâl Bayar, Do- & ine pazar günü çıka- cağından seçim gününü trende gi ir. oBayarın evvelâ vi ”) -aması muhtemel Koraltan bu akşam Merin ii Ora: Adana geçecektir. D. Şila idare kurulundan Sa- med Ağaoğlu ile Nur! Özaslan ( suna hare uğra; yarın (bugün) Samsun, - ket etmişlerdir. Oradan Giresun Ordu ve Trapzona yacak- i lardır. Londra 14 (Radyo) — Çek: lovak hükümeti, ellerinde ateşi silâh bul ep erdleri, “bunları hükümete ll 8 etmeğe dav etmiş Prag 14 (Nafen) — perde gerisi AE siyasi temiz- g si klerin on harp vardığı ve yakında gayet mühim hâdisele- re intizar öle lâzım geldiği bildirilmektedi Bilhassa «milliye! yanının en fazla ilik» cere: a yayılmış oldu- e kes- mesele lip ali ahislardan Çekoslovakyanın Cum- | hurbaşkanı Götwaldd'dır. Be- neş'in yerini almış olan bu'ko- münistiin' temizlenmek üzere ol- duğunu gösteren bir “delil de m yoktur. Tevkif ceği belli ölüye İba b izi ARADA BIR Muhalefetin tin ktlüiğiksiziiği üniversitelinin Raufj hi Orbay yı Hai »|takalarının arz lüp ve istikamı mediğini de ETE ayın Cumhurbaşkanı, s asın toplantısında da, leri vam ederler, eçimi de, in ol tütü tutmadı etikleri anlamış - | rotalarını Gi oi an- caktır. r ev szleri lerse | lkın arzusundan inhiraf ilm i 20 t “tây en, m rs Wa smet İnönü esefle a ağ m Alâka, iştiri m elbette m en ola- Mühaleetn Tineini ârı umumiye danbul” evimi zedi Siler D. P. P., takib ettikleri usul ir mağlübiyete ul ramış sayılacaklardır. ve M. <

Bu sayıdan diğer sayfalar: