5 Ocak 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

5 Ocak 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 Ocak 1965 aaa aa TURKIYE On sene a şi azla müddetten e sahipleri erme Bankalar Kanununun #1 maddesi iile ekâleti emrine ralarla, kıymetler 31.12.54 tarihi itibariyle aşağıda eüateril. ya Bundan bankamıza deyredildikleri tarihten itibaren iki sahipleri veya vârisleri tarafından evrakı müsbite Belki rine İdare meyi müracaat edilerek aranılma- kurulmuş ali vroluna- cağı ilân olunur. ! (407) 1968 117.78 Ant Kozenehe Synore Merin; Maröviya Çekoslovakya Ada; 25— Mehmet Hoca: 16.80 İhsan Ee ği * . İzmir 170.64 Oscar Gludici yle dinli liye ağ Giudici AAnha Paris, Giudici İrene - Kolomp Anna - İst, za, 12.4 63.80 Moriconi Giovanni - Viya Corso D'İtalia No. 29 Rom İstanbul 29.6.1953 - Çınar sokak 24— İhsan Ahmet Gökçay İhsanbey Apt. No. 3 Maçka, İst. 4.10.1954 Elise Dandoriya - Meşrutiyet Cad. 127/8 Tepebaşı - İst. Mustafa Ruşen - Taşkışla sokak Mame Unanoğlu - İstiklii Cad. İstiklli Apt, 156 Be- nsan Bilman Aznavur Pasaj 16 Beyoğlu Warie Daleggio - Arabacısokak 18 ab 17450 Alice Girant - Süslü Saksı sokak Marmar 7429 Despina Paçikakis . Valikonağı caddesi No. 25 pak ya 3 Harbiye. 25.60 m Cerruki - Mezarlık sokak Celâlbey Han 39/4 vw N mn Giuseppe Osp. $. Simeone li İtalya Öleni: Apikiyan - Osmanbey Kır sokak 1: İzmoteniz Bekes - Çarşıkapı No. 105 stanbul Reyna Ruso Castalı Maçka Mihail Yoanu - Özmanhap Afitap sokak No. 9 Yuanu rti Angelo lik Mensucat fabrikası Feriköy Charles. Rossin m. Yazıc) sokak 8 Beyoğlu — Evantiya Ananiya -.Fincancılar Uzunçarşı İyne “sokak Türkiye Emlâk Kredi Barlkası > Ankara © 15104958 20.10 Rahmi - MSB. Fen ve Sanat Umum Müdürlüğü 56.93 eriş Münir - .Sabık Ziraat Bankası İdare Meclisi â- zâsi, Havra okdk'No. 4: 1686 Kâtona Yüvükim - Nafia Vekâletinde mühendis 3639 Asaf - Bilecik Mebusu 25.92 Muharrem - D. D. Y. Müteahhidi 3528 Ali Rıza Sun - Adliye arı ANAN oka Bö. 3 e sokak Mardin Milletvekili Ali Kemeraltı No, 2 larından ita No.2 asından ankası memurlarından Sıtkı bey va” 92.07 Seniha Halim - Yenişehir Menekşe sok. 5/A Mimar Hali) eşi. 18.42 Şeref - Yı Ragıp 3085 Fevziye Ecerik . Yenişehir 1903 Hatice - Züleyka a Tâp Mah. Ertem Sol 2932 Ali Akipek - Vilâyet İMLA odacı 29318 Halim Uzun - Bakanlıklar Özgen Apt. 28.76 Salih ii e) misir iy No. 17 53.69 Raşit Kal taş Sol 69.60 Şakir Süer Halk a Paradan sahibi Soysal Ap. “ Adakale sokak Kemal Apt. er All Rıza Dinç eşi İnki- Manisa Milletvekik Hek Fabrikası Muayene Memuru İstanbul - 4111958 5 Roza Yaşar .80 Ata Kayadelen - Feneryolu Selâmi Çeşme No. 201 39.13 Mehmet Mahmut - Fincancılar 65 2292 Fatma Zehra Zellermayer. Belveder Apt. No. 3 Maçka Ankara 13.111953 26: 72. 22311 Panusyan 6450 Cemalettin - $ Şb, den yüzde 30 tazminattan alacaklı 43.38 Ahmet - 3$b. den yüzde 30 tazminattan alacaklı 30.12.1953 99.12 İzzet İzmir e? 15 a nie “Yenice aki DEE id No. 5 Urla 2113 Karşıyaka Zafer ? İetünbel 16.12. A 1552 Ethem 4374 Remzi 1887 A, Armenak 'Muratyan, M. Aşıkyan, Arakel Aras - Pan- galtı Tepei e ee Apt. No. > Galata Okçumusa No. 104/106 na Jozef Biçar ve Yakop Hale Değirmenci - Kuzguncuk Nakkaş caddesi Külell Köşk No. 14. 4059 Mahmut Doral - Beyagıt Turnalı Sokak M. Doral Apt. t5. 100.65 Kâmil Şeni, Falk Soyay - Galata Karaköy Palas kat 8, No. 16. İstanbul Emniyet ay 19.2.1953 2474 Hayriye vârisleri - Ortakö; EŞ No. 9 Zekiye . Fatih Çırçır caddesi e 231726 All - Kuledibi Yazıcı 5939 Muhittin met li Burhaniye 60- kak No, 9, 7429 Mehmet Cemal Bai - Şişli ez 24/86 6532 Emine Eskiciler - ara Kaptan sokak No. M7 iş Billmman - Kadıköy Zeletirmeni lriban Uzunhafız vie el 5208 mille Bul lut - Beyoğlu abe; caddesi on 10. 2150 Tenziye . Heybeliada Mr İşim No. 2034 Hidayet - Çorlu Tayyari emişi T.K. Binbaşı, 29.95 Göksel, Çorlu tayyare alayı 2. bombardıman TT, K. Binba: 21.19 Mel hmet Rasih Kıygıoğlu - Beyazıt Soğanağa Mah. Tav santası s0k. NOxd3.... ! AKŞAM Nafia Sorgun - Cağaloğlu ge sokak No. 1 ve Bogos gan vârisleri - Taksim Tarlabaşı Tiryopalas daire 8. enköy İstasyon caddesi No. 9. Fatma Midilliç Nişantaşı Teşvikiye Fabrika sok, No. 20 Süleyman Özcebe vârisleri - Lâleli ee No. 13 çi, Het oereen şa Küçüktulumba sok. No. 28 tma Akkar im İz Ni sok. No. vin 2417.80 indi Nuri m Galata Edirne otelin: 2351 Saime Örtaş . Aksara; ei erer caddesi No. ie 16.58 Hilmi Sel - Yenikapı Langa Hisar sokak No' 83 364.39 Abdülvahit Elhan - Kara; agümrük, Zincirlikuyu Üçbaş iresesi. 15.60 Ayşe BUâI - Aksaray ye kari Adalet Apt, No. vi 41.90 3 a vârisleri - 18.18 pala lie vârlsleri - Şişli Kodaman cad. Hocaman- li sur sokak Kemalbey Apt. 8.1.1963 16.— Hüseyin (Köseyan) Pangaltı Elmaâdağ-cadesi No. 13 4109 OM. Asım - Bostancı Yenikariye Bağdat caddesi No. 33 1756 Fahri ve Sabri 25.04 Hesna - Sultanahmet Yeniçeri müzesi re 1.9.19) 16821 M. Zeki - Kadıköy Mühürdar Gündoğdu sokak No. 13 2595 Şekibe İn - Gedikpaşa Evkaf sokak No. 18 Maden direği e. — Etibank Genel M İşletmelerimiz için memleket dışından le muadili Ster lie M3 maden direği zl lak re liler bu işe alt şartnameyi; rada: Etibank Genel a mektu) plarının, en geç 3İ ocak 1955 Pazartesi günü mesal saati sonuna ki anka Genel Müdürlüğüne tevdi e- âilmiş olması lâzımdır. tamamen veya kısmen ve- İp vermemekte mutlak serbestiyi iğ olacaktır, (4 al Akşam müziği «Pl» 18.45 Sonat «Pls 1830 Radyo kime fasi heyeti Istanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: zetelerdedir. 1940 1945. Hal 20,00. Barlar Şayeste Ada? 2015: Radyo gazetesi 20,30; Şarkılar; 21,00 Dereden Perihan Sözeri 1,00 tepeden Cemil Cahit Cem ” 10 “Şârkılar, Ekrem Kongar 1,40 Konuşma ii Sevilmiş şarkılar sözel plâka 1731 Behire Atatunç - Göztepe Yeniyol 4 No.lu ali MA meyan AM kimi me Bentenik Nönmür #R15 11.0.1958 larında gösterilen yün ve saatlerde Cağaloğlu'ndaki Bağlık ve beyinlere emire iri 1847 Ml Mardin . Bakırköy Yenimahalle Meral Bosyal Yardım Nüdürlüğü UM - | 2320 “Kambiyo. agam lar Sat yn gekilde ihale- |2335 Dans müziği «PI, 16.72 Yalçın - e gemi kek kekikli No. 4 4 yapı tar: 24,00 Kapanış. 4713 Kedi Mamoptn- Taksi 1) İsteklilerin cari seneye ait Güne ln vesikası ANKARA RADYOSU 198.70 Cemile Atkay . Mâçka reel 2400 kanunda belgele: vü be KANE des Ele ve akşam 1745 Yaril Hayanç - Adapazarı Dişçisi nat makbuzu veya Banka menzil olduğu halde, 1188. Açılış ve programa ğ 1200 Fransiz yıldızları . 30.12.1053 ) zarf usulü el ihaleden (bir sant)| |”, yizenher Güyerden şarkilar Wi kadar (makbuz muki 13,00 M, 5. ayarı ve haberler SE A — İhalenin terası için tesbit edilen saatın bir 1818 Pöpüler müzik «Pl 5 Lİ e - Galata Tophane Kihçali DAŞA| yi çatı saatına halinde zarfın verilme saatinin |1330 Radyo salon ori MM, Eiiyo; YANIN Ayan YARİ ekenler iile nkü santinde faklı MEKO)DİR safa a Bakmaz ağdan 103.52 Fethiye vârisi Yusuf danalar 386.08: Peni ğ 1430 Saz e e leme VELİ 4) Postada vaki gecikmeler şayanı kabul değildir. 1445- asan Sözen Karadeniz 21840 Kamuya pa oan 5) İstekliler bu > lere alt şartnameleri çalışma günlerin- avaları 209— - Üsküdar Toptan Yıldız otelinde NELER 1508 Okul saati 10450 ? a ve onarıma A Mig ihale in Mi gün mw Msi: K lava raporu ve kapanış İz Dürli. niyeti Meşrutiyet Mah' Elhan 80- e LE Ma 1658. Açılış ve program amy 1100, Güzel sesler «Pi» i 200. ib EE Ee Şefik Müesse- Cinsi Mikdarı Muham- Eksiltme gün, — |1720, Riyasetleumhur ermon! mr 35530 Fatma Dal — Aksaray h se adı men bedeli Teminatı (o saat ve şekli lid piri ile İiilizce Kak No. 5 1211955 1815 Köyün saati 209.— Abdulaziz Yazıcı — Üsküdar Toptaşı caddesi Yıldız 0-| Şişli Çocuk 750.— * Saat 15 18,30 Yurttan sesler: Muzaffer Sarkı esi göz pAV- $, Açik eksiltme, |; | </ göm vianeninlei e 21028 Ayşe Huriye — eke Talebe yurdu karşısı No. 29 | yonunun on ; al a ae .— Fatma Leylâ Ban ve ilâvı 20 Bati enterümanlariyle Türk caddı iği nlp Safinaz Varol — lim Süsü M Abacı Lâtif | gam LI 1945 Sevim Edi ve Mediha Fidan- sokak No. 14 «Alsthom» fabrikası mâ- şarkılar pe — mul: 20,15 aya gazetesi 1810 V ai Yeşilk öy Mahmut Şevket paşa cadde ii in bi Kem şe 1123 İsmail B: — Tarabya Çalcı a Vi 2 yetinde buharla mütehar- a an Gill eleği 40.75 Adalet — Beşiktaş Valide Em esi Ni rbi 2900 Büyük Millet Meclisinde bugü, Şb. fabrik 22.15 Müzik eserlerinin dil 6452 Kadıköy Kadostro hâkimli; mm saati 245-“M.S. ayarı ve haberler Mai 3 z liyetinde ve kömür tozu ve- bel Gü 131.67 İ. Hakkı Yazıcı — Taksim Şehit Muhtar Cad. No. 5 |ğ va 24065 Mapa. Sümer Apt. müke; haldı arın sabahi 6047 Bedriye Arda — Şişli Bomonti Silâhşar Sok. No. 63 müsalt fiatlerle satılıktır. 128 “Açılış ve prog Merkez Müdürlüğü 2.5.1954 Şu yazılması: 730 “Karma sabah ağı 172 Kâmile Alçınalp — Kuzguncuk Mesudiye sokak No. ISİ Fr. Woll â Saarebruck NR. gir ği 36.27 Bedriye Arkan — Üsküdar Doğancılar Cad. No. 121 daf Sürat TARA pr 4138 İhsan Sunar — Sarıyer Yeni Mah. Cad. 1 Hstesi 5 72931 Derviş Yalçınkaya — Aksara; LE Kâtip Ka- 440 Şarkılar sim Mah. Ven Acemi SBA <Eİ 2357 Bedia Kaya — Balıkesir iz Hastanesi Ee 4.50 “arkı ve türküler «Pl? 12119! 1000 apanış. 19.92 ER Fatih Hırkalşerif Cad. Eşref Bakkal sokak 91.30 Yan LR ça a Rasim paşa Nemlizade sok. İki ir Köşk astariyan Emirgân. 266.47 — fadıköy Cevizlik Tevfik bey sok. No. 8 51278 Rafet Togay — bakı kara Cad. N: pi Nazire Osun — Arnavutköy İskele Cad. 5 10192 Leylâ — Kadıköy Yeldeğirmeni Düz solak eti Apt. Firengiye hassas e 4 ve kuvvetli Gemi Meli sök S 12188 Halim Ağar — Üsküdar Kısıklı caddesi 3111 Mihriser — Beyoğlu Hamalbaşı Camcı bir Şt SİRİN | YE A NEN Uğur Apt. v. 3370 Nahide Aşkın — kr yirmi ye e 43 ii ui 224 Cemile Kip — Beyoğlu Mis sokak No. ANTİJENLERİ mu Göz Hekimi mazı 22.15 Muazzez — Sundiye mi arkası 6: Yapıldıkları yer: OCEN 21.98 M. Ziya — lebaşı pak teme, No. 20 Sa > 20.25 Osman Atar — Boyacıköy :©e sokak Dr. Necmettin ulke Dr. Necdet Ss 6131 Hadiye Eşkinel — Şişli dimiibez leylim A kat 6 . ezer Nikoli Prodopulos — Üsküdar Murat Rels Allami cad- |) TIBBİ TABLİL Cuğaluğlu - Babıdlı caddesi desi No. 119 LÂBORATUVARI No. 19 Zekibey apartımam 144.68 Sıddık Sezen vârisi bayan bila İstanbul Vilâyet karşısı (Hürriyet Matbaası 230.59 va — Malih' — Beyrut'ta m reiki il No. 13. Tel; 27125 yanındâ) Telefon: 28704 198.10 Brie yi vürisi N ul NEMEEENESNEE, 4 Hamdi Hasan vantayl — m Faraya İstanbul Umum tlgorta Şirketi 2661953 Vi 500.— e sd İzmir Şeytan çarşı 28/30 Jozef İsak Ar- 1630 Neşecen Mu — Kadıköy Di Uzunhafiz A kısı ak No. 1 m Hasan Sami — İstanbul 13297 Ali Rıza Erim — Ortaköy Aydınlık sokak No. 37 26.5.1954 Em; 33.72 Nurettin — La yi Beşi e Tevfik eliyle 76.83 Konstanten Dellagramatiga — Athenes Neon Fallron 22.60 Mukaddes Ergüi rburgaz Tütüncü İbrahim Odos Kehagla 32 ya Özerdem yanındı vii 167.50 Mustafa oğlu Mehmet Fehmi — Manisa Üsürfa mahal- 1696 Şaziment Göktalay — Bebek Veli ai caddesi No. 364 lesi 7 8—Gı 16.10 Hatice Akolt — Üsküdar Tekke e sı Tekkelçi sokak | 87.50 Mustafa oğlu Hasan > BAE aa io mi Ali efendi m No. ituto Nazlonale bize Ji ri Sg. Şti. 28.7.1954 ayi eti a SE Si ye Mehmet Öztek — Küçükpazar Deni okuşu 3 - 1471.35 Hagop Keropyaı a Nİ ME az 113.62 Fatma Çeyner — Beykoz Yalıköy İshakağa Vi 6g) 57283 Vassiliki Kyrolal ağında e Yeri 34.01 Hayriye Kombul — Vefa Kovacılar cad. No. İttihadı Mili Türk Sigorta Şti, 20,12.1954 Şe ir: Cevat Bayar A N huriye Car Cankı eat — Fatih Kabakulak Mah. en 43331 Mustafa Görgün — Söğütlüçeşme caddesi No. 210 Ka- | yeadıköy ikinci sulh hukuk y hâkimliğinden: S4L ni — Benle akerelii 24.63 Ethem Günay — Tüccar Kültür Sok. Ordu li, izde ORAN 2421. Fethi Sedef — Fındıklı Taşm GL Bela Mühürdar Bağı sokak 37 numlü-, 28.95 Ahmet Kasım — Süleymaniye si Mi bili top-| 613.17 Virjin ve Parsağ Abacıyan — Ölü Kevork Abacıyan İrâ-|ada ikamet | etmekte İl rak sok. No 8/9 iye Rüks end Carpeks komisyon evi Hemedan İran | 17054 tarihinde vefat eden ve 7310 Zekiye Arcan — Şehi ini — Parti binası arkası No. 135.74 Aleksandra Harmandaris — Rue Chalcocondili No. 29| mahkememiz: izde terekasime el li Elmas Kuzgun — Bakirkt Emrazıakliye hastanesinde Atina Yunanistan ko, | ulan müteveffa Nadire AT Şükrü Özören —— Bakirköy Yenimahalle Tayyareci Fethi | 19493 A 2 ei — Profesör Covernment Sehool Heb-|pusaz'ın metrükâtmdan bulu-! sokak No. 15 tal nan“ hah, elektrik 1 1014 Raşel Vazber — Karaköy Necatibey Cad. Mimar Apt aeli Halk Bankası İzmit 8.91 kürk ve süte Henkel Miliürmin 5 kat4 89— AN Kula — Ankara Çörleehan No. 1 e tüccarı | satılmasına karar Yerilmiştir 1628 Met Tahsin. Nohalı — Fatih Hasan Hallte Heves-| 30.07 Sadık Efe, Hamit Turan — İzmit Yalıhamam sokak) meliplerin 19/1/955 ami kâr sokak No. 3 öl 2046 Mehmet Beşe Çemberlitaş Eminpâşa hanı No. 7 .. Mühi ii ii ili di 7036 Kıymet Ağar — Defterdar Arpaemini Zahireci sokak Bu ilânın ve bugünkü diğer yevmi rl ev bulunmaları ban ül Gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: