9 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

9 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ik SAHİBİ: KÂZIM Ş. DERSAN Yarı İşlerini Fiilen İdare Eden Mesul Müdü NURETTİN ORYAN Telefon: Yazı İşleri: 20765, İdare: 20681 SENE 37 — 13059 İATi 15 Er Malenkof'un devrilmesi inde Rus dış politikası biraz sertleşecek Molotof dün, NATO'ya karşı Demirperde memle- ketlerinin bir komutanlık altında toplanması kararının tatbik edileceğini açıkladı Malenkof'un istifasını bildirmesi ve yerine Bulganin'in getirilmesi hakkında bu sabah verilen talsilği pm , Hazineye para lâzım fakat... elir Vergisi Kanununda yapılması düşünülen ti in G; ayı ık düşüne! rize gin etraflıca dik yi fay dah gördük; İlk bakışta iş basit görünür: Kere sanayini, ticaretini ekonomisini top- bir zamanda alan Pp. dei ig nispetlerin geek sene nasıl bir — AKŞAM MA' MAL Malenkof'u deviren adam KRUŞEF z BULGANİN Bitğeşmiş Milletler (Nevyork) | Sovyet Anayasasında derpiş Halef ile 9 (A.A) — Birleşmiş Milletler|lünan parlâmente usulüne mahfilleri, Malenkof'un Mareşal DEVAMI SâHirE ? | - selef gece Bulganin ile değiştirilmesinin m nm konsere iile Dünyada tefsirler. ece ve bu sabah fikirleri hükümet başkanları neler söylediler? AK ÇARŞAMBA 9 ŞUBAT 1955 AM KURULUŞ TARİHİ: 1918 Yazı ve haberleri son sayfa Da ili Orhan Eyüboğlu şoförlerin iddialarına cevap veriyor ameleciler — Yan dürü ilede konuştuk Ehliyet değiştirme işi 1 Tei İstiklâl caddesi — Kamyonlar Karaköy çemiyor? — Eyüboğlu, şofö yi yüzde 80 inden memnun Şoförlerin Trafik kanunu ü- | duyduk, doğru mu Jspler. kurarak, ve sahip- zerindeki düşüncelerini öğten- | — Bu iddia ir oi 20 lerinin ayağın galyoru. dikten 80) könuda İstan- |hıs evrakını tamamlamışsa, işi en| Bu ehliyet 1 eden but “Trafil nüdürüne daniş- an ye saat sürer. Yok, bir.kı- İnel Ee una na- ayı faydalı > büld Iduki Orhan'İs seksik ise, ba İst “üncü sahlfede) Eyüboğlu'nun çeşitli şik yetis ala ie amgreieire , He verdi cevaplar aşağıdadır: İğ işme ii aktar. Biz “| — Ehiliyet “değiştirme - işinin elden selen. kolaylığı 2 13 gün sürdüğünü şoförlerden deler a Öyle ki: seyyar e Celâl Bayar Yeni Sovyet Başvekili Londra 9 CAP.) oskava e yönü Başbak aka Bul- ve eski Başbakan wi yda: Gabi duğu halde, Rus ildelrerinin dün y t- m amatör müzisyenle- şi Til Çi BE sorulan gece Bole bulunması istendiği vakit, «İs- pil tikbal karanlık bir perde “le Mos örtülüdür» demiştir mein DEVAMI s İldei a Zi sırayı taki II SAHİVE 2 radyosı EİN DEVAM SAHİFE 2 Özel teşebbüs işçileri (de ikramiye istiyorlar Akaryakıt Mi Sendikası dün bu mevzuda anname yayınladı Cenevre 9 (Radyo) v Gnber verilmek- inde Bayar bu tarihler- im at'ta imzalanacak İstanbul © Akaryakıt © işçil sn | beyannamzde şöyle denilmekte- veee Irak paktının imza Sendikasının; dir; z Gren hasr Balim ak- ile işleyen işyerlerindeki içler kk e Meniere de ilâve tediye yapılması enede b P kında, milletvekillerine itaben |miye vw nil teşebbüs : bir beyanname yayınlanacağını e Hi li GİDİKKA susta bildirmişti, 7 şubat tarlhli bu|M maetayız. #utirlalcıbaği Lo CAP) — Sovyet Baş- bakanı lenkov'un düşmesi, tı başşehirlerinde dün gece ilerisi için kötüm. şünce- lere yol açmıştır. Başbakan . Churchill Kamarasında Ml —— vatandaş” hesaplarını mevcut | ve yi göre yap- ütün im ini bu hesap- tmüş, maliyet- lerini on "gö öre ei Şu halde yeni Ne a mış lara rafa bırakalım, fakat mevcut mehil göre hesaplarını ya- parak milyonlarını Türkiyeye getiren yabancı sermayedar- lar şüphe yoktur ki karşıla- rında istikrarlı bir vergi reji- mi bulmak isterler. Aksi tak- Endişemizi mucip olan ikin- ci eğ vere nispetinde der- piş edilen artışın 954 sene geli ne de teşmil edilmek istenme; yeni hüküm- lerin geçmiş zamana şamil ol- masıdır, bu hu- seri ili kd angaje vala ndaş için Yukarıki izahattan yor ki m yane. den çok daha ir bu pi uzun erki lir, Ancal 95 yi tikrar, prensiplere izim gibi çe rlıdır, Unutmıyalım iktisadi ve itlmada borçludur. mi dahi aynı ali sahada doğru yürümemiz memleket olda eşi olur kanaatindeyiz, KŞA ye bei, hür mil-| broşür ha Bu kanunu! günkü işçi de gi ü e, fotograi kabul etmekle beraber diğer zi laleli yn vitrinlerinde yemek teşhiri- bir işte ve çalışmada ik ik- ni yasak etmiş; «iyi etmi yamiyesi olarak da kabul Ef.) pakat bizim yakından. bü mil 3 iğimiz şudur; Sekiz, on se- hususi sermaye İl ne evvel, hem de Belediye si ie İşeeş işyerlerine şam talimatnamesine hususi bir 21 bara teker teker büyük RR aa bizleri üzmüştür. Ma- et arzetmiyen, fakat a- zırladı. Bunda semra der : © Sanayi kurulma devresinde Zon böyle bir vergiye tahammül edeme mafih kanundan istifade ©de-/İ yasak ez şii öd DEVAMI SAHİFE 2 DEVAMI SAHİFE 2 rarın . alınmasında sürekli b 4 neşriyatımızın tesiri olmuş- tu, Zamanla kontrol gere di, vitrinlere sürülen © Küçük gelirler vergiden ietlilin edilme- idir. © 4: im e bu vergi- nin yü r halka intikal eder. o RR dışındaki bütün imalât müesseseleri Gelir Vergisine tâbi ol- malıdır. » Spekülâsyon kazancları vergilendiril- melidir © 100 bim lirayı aşan gelirler için yeni vergi nispetleri kabul edilmelidir. Sanayi" Odası tarafından ya- erlöşmiş olması ile müm- yınlanan bir broşürde * imalât Sanayi henüz kurulma vergisinin ama Jeyresinde ise bu giye taham ı aleb edilmektedir. | Jem nayi Odası bu konuda hükü- Müdü mele vergisi mahiyeti et programını ele almakta ve|itibariyle ancak mahdut sayıda malât muamele vergisinin ta-| işletm r mem mamen kaldırılması hakkında) lekette maliye idaresi, verel mev İsi, u fikri savunmaktadır zuuna, giren tün m İ Muamele vergisi esas İ-| vergi alma lerin emmi. kesiği çe güklörini vergiden Astisng et- mi sanayle has bir vergi- Jai Büyük zararlar tevlid et- lar kazındı, örtülen pere 1 “ hir olu; mözeciler pi inan Pi$- İş gıda * maddesi, meselâ milk işe midye dol- | ması, enginar "> tablar; ölmeli ra 5 e pişmiş yemek > — iy, TIK (Yeni bir çöküntü 2 kişinin ölümüne sebep dei a lie » lâzım! R Gazetelerden: oldu. ALLAHA EMANET ÖNE YARARLİ EN EK a ŞE mt e e a RE ERE

Bu sayıdan diğer sayfalar: