10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a. SAHİBİ: KÂZIM Ş. DERSAN —v— Yazı İşlerini Fiilen İdare El Mesul Müdür: NURETTİN ORY Telefon: iz ii NES v5 tk 20681 13060 VİATİ i SI çonp 15 Kİ — AKŞAM MATBAA! J Mısır ile münasebetin kesilmesi muhtemel Radyo Gazetesinin Mısır'ın meş'um maksatlarını açıklayan neşriyatından sonra bu sabahki tefsirler Hükümetin gösterdiği vakar ve samimiyete karşılık Mısır idarecilerinin kötü niyet tezahürleri havayı çok gerginleştirdi ağ Di tçl Cin uçakları Komü- | a Milliyetçi Feci bir sühnez nistlerin işgali altında bulu- nan Foochon adasını bömbardıman etmişlerdir. . Bir Çinli melesi ailesiyle beraber bu e esnasında telef er e aleme e Fransada Kabineyi | Pinay de kuramıyor |. M.R.P Kabineye katılmıyacak bi idirdiler. Pinay, kesin kararını gün Pepee Cenevre 10 (Radyo) — n-İ upu idarecilerinin y $ız Başbakan adayı dün Kabi bir el hükümeti mesini. kur k için girişt e-İr gebbüsler: üyük “güçlü karşılaşmıştır mühim gü lük MRP. Partisinin dün Ka- GF arının bu ineye n yapacakları m eyi “ ve kararını| karardan doğmuştur. 19 z bundan sonra açıklamayı uygun cil beraber çalışan Pi- görmüş lan Kabine kurmayı ka ii etse bile artık Meclisin « önüne | 'enmekte idi. v aberler relerden sızan kara radyosunun Mısır idarecilerinin son ket tarzları açıklamak lanması timali iketimize karşı an vır şehrimizde büy ındır, r ve 8 İleti miş olduğu ha Mı- | sırlıların eönterdikler anlayış- EZ AK PERŞEMBE: 10 ŞUBAT 1955 Ankara 10 (Akşam) Şa dün hakkında da çok sert bii yasi mün. asebetlerinin üzerinde Mısır idarecilerinin mıştır. Hüki » DEVAMI SAHİ DIKKATLER Hafif hizmet e kuru- AM KURULUŞ TARİHİ: 1918 Inönü'nün kızı ii ek C.H.P, genel Laşkanı ismet inönü. nün kırı Bali İnönü ile Akis der- arkadaşımız. Me “Yazı ve haberleri a f ayfada son 8 Bugün de yedek parçacılar konuşuyor Piyasada neden yedek parça bulunamıyor ? Eldeki yedek parça mevcudu hakiki ihti- yacın ancak yüzde onunu karşılıyabilir söyledi-| Emi Gel bir yol tutul - İ müş ol m al göre, yet dek parça ga ea den tal tahsisleri verilmiş, Tamircilerin ve şoförlerin ye- | ini karşılayacağını parça bulamadıklarını 5 dek jl rendikten sonra, er. bu konuda ye| | Ye: arçacıların ne düşündük- mi eden şoför ve tamirciler! Bu doğru bir ie değildir. lerini ği istedik. aklıdır. Bilhassa küçük m a furyasına Bundan 6—7 yi önce Ticaret | yonların yedek parcaları bulun Bakanl yedek ( parçacılara| muyor. Dife) Km e şanjı dernek id izni vermişti. Bu man, akü, ön ve di gi ta a izin üzerine İstanbul'da çeşitli|ları bilhassa b mi Kanyon Sülri ış | dernekler kurulmuştur. Bunla-/lar arasındadır. ineli sana takdirde, büyük bir dö le — ie Opalid ve Kolad)için verilen lisansı bir müddet) viz tasarrufu yapılacak, ayrıca kesseler de, parça ithalini si (Arkası 4 üncü sabifede) a Kedi dün * bilgisine baş - Opalid başkanı İh şte: kimdi yek kullanış- sız. izim asıl aca, den cihet, e güc işi öbür otobüslerdekine 13 BIÇAK BULUNDU Dün gece in zabıtaca u- mumi olarak yap bir a- ma ve taramada mi elif mın- g takalarda 13 kişi üzerinde bi- ay mıntakadan parça çak, bir kişide de e; bulun-| int ri sordular. o Dernek muştur, Ge e büyük bir çoğunluğu Gökçay sorularımızı esvapladrı , we üye dür. Par tahsisi ile yüzde 55 ini Kolad. yüzde 45 ini de diğer iki birli! m hay: şö gün elde mevcut parçaların ece Ek ne ek bu şehisla Adli Verileceklerdi: " ancak hakiki ihtiyacın © 101lâ Ye öyleleri lidir, Kaldı ki bizim gibi. a- kalan yaşlı müşteriler diy. Kimiz oluyor Re. - Ha. Başbakan adayı dün Bağımsız- ya tâlik edilmiştir. orta Voleybol Ta Hükmen galip med hükmen galip sayıl Nişantası Kız nde bekliyen Nişanlası Kız Orta Takımı görülmektedir. evsafta kö ME kları lara ali dövizleri Sanayi tahsislerinin transfer- Sanayiciler kumaş, kauçuk, kısım ithal ni ze mâmullerden çok Saka isteniyor. men'ini istiyor ülüyor ve bun- ithaline tah- leri süri ide sahnesinde Bedia Muvahhit ve Vasfi Rı za ra Tiyatrosunda “Yelpaze,, temsili temsilin bir mulâtını, plâstik mamulâtını ve Çamlıca sek rakinle, kımı dün, miştir, ra Resimde cı bulundu lerl hususunda son aylar zar-| mâmul derileri sayabiliriz. 7 Dersan'ın Göldo; di Tiyatrosunda oynanmaya fında b a rağ- DEVAMI SAHİVE 2 düne çevirdiği Yelpaze piyesi | başlamıştır. Vasfi Rıza Zobu” men ( memleketimizde o imâl 8 geceden itibaren Şel un sahneye koyduğu bu eserde mümkün ve Şönil n mâmullerinden bazılarına ithal için müsaade © verilmesi e yapılması öl ara- nda hoşnutsuzluk ndır. maktadır ün bu o könuda görüştüğü” “DEVAMI SAHİP 2 müz İtiler ezcümle şunlar söylemektedi! a — Hali hazır nd m — — ii dahi s Yi ithalât T t İh e ops tahsisi İn nil inden daha yüke fta mal imal r du- e sanayi komitesi r Bu ia kadın ve ri. bi ini am An- Je 1k mâ: ar, diyorlar Iki e Ticaret Vekâleti t: Yeni bir verem satndan > 3 yılı ara- n bu mevzu iş z sanayiciler em il rdir ok ölüp bil- em eti testleri dirilmiştir z z z | DEVAMI SAHİFE 2 MISIRIN İSTEDİĞİ ARAP BİRLİĞİ Rİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: