10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telefon kutularından şikâyet ediliyor Bebekte oturan bir okuyucumuzdan şu mektubu aldık: Telefon meme ey im. Geçen gün üneli tasaray danesi bakı; izli zak “dna için gidip gelmenin ila anla; mg aynı yerden telefon etmeye kalktım; a imiş he Gil Telefon .edemedi: i istasyonundaki kutulardan il ikisi gi kutu do nd: ozuk- e ği rm un önünde 5 kişi sıra beklediği, kin an te- lefon edemi — Ben hal sir e alırım. İyilikle ver gi- it ha. Bak senin nasıl canına okurum ben. — alacağımı İstiyo- m. çalıştım, 5 li- ira. Almadan bir Diler iler sevk gel mişti. o Hepsi kazmaları bi- il get iz e etrafını sardılar, Ve p hil ka 3 yı de ir ln aşamılı be dedi, Siz de mi? Hep gir — Ha, pi diler, Paraları İs- gz Anamız ağladı bi- u grevdir, dedi patron. Mite içeri, Abdullah iki adım ilerledi: il dedi, atsın- a ucunda, sen bizi Suat bey yumuşamıştı: — Bakın, dedi, ben sizi se- in biri, dedi, Suat DO benim (ortak itin oan a parasız aldım yanıma, kutuları muntazam kontrol etmekle sorumlu kimseler JR mudur acaba? si Taksim su deposu- | ' Neslişah mahalle- mir z yaln p ZA nun yerine büyü sinde bir sokağın j- izim paraları iç edi — . * » ” EE, var, dn emir bir bina pimi — durumu yatak, dar. Yusuf SE sat ber sakılı decem, adam (haber salmış bize mek- kapı Nesil akal > NEDE siye özür, > çende, im buçuk O gayme ba sünern. ie laz li Sarman vi ç di öğün yetmez, diyor. inlemeyin bunu, de > diye. Biz fakir adam-İ| 'Taksimdeki su deposunun ye | daki i Çıkmı du. ii ikindi üstü de bir hadı e m ven sim sn e e Yasi bir kuruş fazla İİ rine büyük ie bina yapılma- | ranların im MEL AR parça bir şeyler yemeli. map imle beraber, bi- oraya gideri sı fikrini ileri sürmüştü. Dün | eöre, civarda bir kanalizas am > kaldırıyorum. 8 Konuşa ak arkadan Ya. , 5 Canım Sen İyi işgisin,$İ ielediye Neşriyat müdürlü- yon ve yol inşaatı. yapan bir ee AĞIN Kind makin YE EE Gemi suf yürüdüler. Biraz uzakla- m e den bu mezvu ile İlgili | mütaahhit çıkan Yapiiyisi özenti siliz hem mühendis ve a m Ali: yene. bir yazı aldık. Bu yazıda şöy- i ül bırak, dedi, şu bi- o Sn€a, Acem Al — Ne kadar? İs reyiiiktede rak ve ila Cami bir devriâlem seyyahıdır. Yakında Şimal ve #im paracıklara bi halt ol. ei m. Altı buçuk “veririm, iyi Natis Vekkle2 ee. doldurarak bura- Gi Afrikaya sapa e seyahat için «Hakiki devriâlem masa nyayı Konyayı, mi Ez mi? 55 © tarihinde | ”' > balçık deryası haline yal âsası» isi ismini i bir baston . Yasir da az kuvvetli be. Yağaşi porun bri ln bei ve yol hakikaten ge- u akıtan gk vahşi kabilelerle yapacağı alış — Sigortaya ni dedi, “siler ey me Gy — Şimdi ne kad: Timi imi mi He bir hal al ır. Fa “ ukabil onlara vereceği İrem > ibihler, başımı şiddete Biraz sonra çoktan ME ısındaki su | Kaymakamlığının bu işle a- | li güneşten korumak için bir şemsiye ve medeni âlem İle mu- ği — Ne verirs an kaldı. | âkalanması | beklenmektedir. ia için verici bir radyo, cihazını ua Sant bey Yusufu, yazıhan li gli ie Kvaya yalin ale) EE ANAN au larak. kullanılan ağlamca tersen yirmi beş (o vereyim, umrumi Mrleştiği m saplayıp: mbara soktu. Orta yere yirmi beş de karına yollayım ina in VE — iş mahkemeye A z e a s şa lmüş ve dedi, daha ni 5 sürünürü irin, Yusuf düşün! imar , iş kk pe gösteril- Ben bilirim "pah Snat bey önce kendi otur- — Xetmez, dedi, bir pusat isti makarnacılan alacaz para” (du, sin ni ik e im, alacam, yetmiş beş Gl E Yllbaka elini lerini fi Gizli YU ur bakalım, dedi. Şim- ili ve Me kar zan: Ihsan Boran Ta uzaktan patorn görün. (di anlat derdini, Bilirsin ben yayarım, yüz lira lâzım. Kuruçeşme kömür No. 24 a ri çim ataşemiliteri müştü, yeniden işe koyuldu. ( Seni severim. — iyi ya al paranı (İşte, peri. SPAİN gelib Kaşların “Yi sr a ge, Yalnız bak söyleme kimseye, deposunun kantar ris avi eyi İ j â inin dikildi. Yusuf yavaşça; astalanmış, de. çene Jâzım oldukça gelirsin. 0 n 0 0 Ş — Ben asılacam. nh herife, di e gidecem. Pa- AL ir ve memurları 2 , EM dedi, paraları v SGİYALLNN Doğru iş başına gitti. li racaat eden muh- k I $ I 1 d b d Acem Ali: Bula heye yarmak. yanma Ne Te dediler 1 cularımızın bildir- en an I ima ak m an iri I I — Sen bilirsi - ği Ea : dedi, Sen vk — Bak, dedi, burada bir ii esli mlm yz iki taraflı çalışmak şöy- |Rus İmparatorluğunu on sene — ndeki Arkanlel limanına ka- ii ir yığın adam va; di ya kin EN m le iz bir tarafa bile çalışa- İdevamınca sarsmış olan bütün 800 kilometre tutan - nda sia ka > b tn ir e sepeein tıkır ii ie nda, kantarda tartma 1: a Gil li ae iki vardı. 'USsu! ir müddet azma mi 1, paraları, Aslında e meşgul olan memur a- za yı vere vurup durdu. Patron Si iri — dedinin ikiyi geçmemekte ol- |kımda ölüm cezası game du- yaşından pe Es kontrolu altında lama ondan yana bakmağa baş- Acem Ali güldü am en değerli ari lamıştı. Yusuf gene kazmaya it LİNE melidir “yar üzere gelen müracaatçılar sa (Te göremedi. Kıyafetini değiş- dal ya sürüldü; rağmen genç ihtilâle sarıldı. Bir iki daha vurdu. m Şe mein MİS ez pi gibi atlerce Ee ve ya - tirdi, başka bir hüviyetle Al- görüyor, kendi okendi- sl eli Kadın ona o manda s olarak © kazmayı iste kaz barak nn ei ; zel günler dahi anyaya geçti. Orada bir re çen Çar böyle 15-İyir Yahudinin. — Sini iv iş- mal sahibinden ta- Ne emir ig ei e e : mektedir. ene daha küçük bir tüccar gibi |tiyor, fakat bu haksızlık-İd pu a am karsısma | — “Yak, de gitmem lâ- az tepeye gek- aşadı. ta diyordu. İhtilâlei haya-|port pi ai gelince, biriz özi ve alımı Zim. mişti, işçiler kazmaları atıp Emma bu: -Sepotaki Benlerin m kizil atanı dilli ep il idi Ni Suat bey: mmm doğru yürü- || kani muru adedini ih- ajan olmuş, On-İzun düşündü. Rusyaya hükme- bak Sat bez, dedi, ben İl, İn et öyleyse, içni Güler yen yn a e al e bele Gil yeme dünle yalçın Gele ge: yenii kane so ai “yansa ıral mili lemleketten Bü. . . : bulamadı, mezdi. Çok nutuklar dinlemiş, ber geldi, karı hasta imiş | Genel elektrik Türk anonim ortaklığı | ar. ix kanların hiçbir fayda. vermedi) yağız ertesi gün denir Gia lere ai iç adi genel kurul toplantısına davet: iz . çif atli Haris Savinkat, | ördü. Derken kendisi de|caktı. eybedecek vakit yoktu, ibiryada Vologda'ya s icey- e ii iki elini cebinden aklığımızın 1954 yılı âdi genel kurul (toplantısı arsus Eri iye relsi siniz zi ale 1 Savinkof, elbiseleriyle mücev gr 19/3/955 tarihine rastlı i günü saat 11 de isti i Boris Tarik, e m a İLMİ MS herlerini sattı. Eline geçen para o ir kadi - dl metelik vermem | Galatadz Bankalar caddesinde Bozkurt hanının 3 üncü EET İNE edeli 1 ON e e mba al eyi air Geni size, dedi, Ben bu palavraları | tındaki Ortaklık merkezinde ae Hilesodarların dareri ii beledişe e Bike - İbu yaşlı kadın o şehre gelmişti. | yardımı ile an tmam. İş bitmedi toj Eyi ai bulunmaları ilân olun € iş — imi Easil a Gü D EN M ri gi? lığını yapmakta ol; 1 ret ettiğim! ii den Te Henüz zindana atılmamış oldu ER oldu. Oradan İsviçre- murlu dün birden bire belediye| Nazırı olr efi Plehve ile | fundan, Sibiryada serbestçe do- rek Cenev; geldi. E — 1964 yönetim kurulu ve denetçi raporlarının o- İade, SAĞMll mmndnki PPİ nt başkanlığından istifa etmiştir.İ beraber Çarın amcası Gi şıyor, iş rarını vermişti, una rak abulü, be- | faaliyetine devam ediyordu. Rus) Rusyadan kaçmış olan ihti e yan e diyordu, di- — 1954 yılı bilânço ile kâr ve zarar hesaplarının | Kemal F ER başkanlık- ie birkaç arkada siyle be- ihtilâlinin bu beyaz ve anası |lâlciler bu şehirde toplanmışlar- reti ts an âni olarak istifa oetmesilr. a eee u adamdır. nek 1 Savinkof'la konuştu. Ona ne ol-|dı. Şefleri eski bir zindan mah: — Hakkım, dedi. nasıl ver- önetim kurulu üyeleriyle denetçi ve müdüriye- | halk ri Gİ karşılan nkof, öldürmekten ve), elini sert. e ta'du. Fakat mezmişin? Kanun var ortada. tinin 154 yılı muamelelerinden ibrası ve Öğrenildiğine göre, ölmekten a ME el m mm e | Hastam var, gidi Allah — 1954 yılı temettüünün Kile hakkında yö- al Homurlunun ia lâlci idi. Asker ve şair iken Bö Delen lerin anda kaldığın olsan tutamazsın, e kurulu teklifinin müzakeresi ve bu hususta karar | susu belediye meclisi üy. a- e bir sre oldu. (Beyaz| .. İhtilâlci olmak istiyorum. ön, <koltaktar —kelkemşuz — Gi mahkemeye, e, dedi alınması, rasında sert Makim yol Imıyan şey, Siyah at) gibi Cevabını verdi. Bunun üzeri- | dar kötürüm bi lde Ml Suat bey. Hakkını mahke- 5 — Süresi sona ermiş Di see kurulu üyeleri- | açmıştır. Başkan Homurlu bazı senli vardr ve birçok dillere |ne kadın, mi Rusyadan gitme- k nu vi Rusyada çay ticareti mele nin Gk e seçilmesi ve huzur haklarının tesbiti. üyelerin. m yüzünden 1s-| cev sini tavsiye ee m kkımı mahkeme- yılı için denetçi m ve ücretinin tesbiti. | | tifa etmi Fakat ihtilâlei olduktan sonra) Volo Mei mez Buz De-'YaP! Bunu söylerken beni o bi- Takmış, arka üstü (yatağa Dü- ama; Başka bir yerde Fi Iki. — Evet, mırıldandım, sizi başka min tanısaydım keşki. — Âşık olur muydunuz he- men? Büyük bir dürüstlükle: — Zannederim, diye cevap ve: Ama şimdi de. sie Mâve ettim. O, ıtır kokulu parmaklarını ötürdü: ağzıma götür! — Yalancılığa Tözüm Sİ FERİ: öle kederliydi. — İşe hüzün ka- müthiş öfkelendim, Üzerine tıldım. Can. dan gelinceye okadar taklamak istiyordu. Ama bel rasında bularak n ra. dığımı şaşırdım. «Ço uslu görünüyorsun ama ya- ramazsın» diyordu. E«Yara- maz adamın birisin. biraz da şaşkın !». Daha sonra ln bitenler beni büsl rseme çevir- z Bu PR dışarıdan bir — > Süheyla çabuk ol Diye seslenince yaş: ği dakikaların hakikat, hem de ii Di at olduğunu Di uçarken birden- bire tepetaklak aşağıya > şüvermiştim. Ama her sekten düşen gibi eklinde beter sersemdim. — Hiç rahat yoktı Diye homurdanarak doğ- ruldu ve sonra bana dönüp omuzlarımı tuttu. Ta gözleri- DE içine baktı ve: No. 23 gelir misin? ei çam sal eke işi inde—ki, şimdi öç İn garlp hem de lame dı — üzerime eğildi; — Ha mi in sordu, — Ya demini sözler? — Onları Bir kaç Tiyele eğişl- yeriyorduk. Demin em şan rıydı. ve Jaşmakla kendi O kendimden de intikam alıyorum. dedi, tabii şeke- m var ama, de- yle di gil mi? «Niçin soruyorsu - nuz, ben birşey o sormuyor- um.» n? Hep böyle o- lur, hep. Sen pek İyi bilmez- in ama, biz yine de baky dır. Biz kadınlar... e m e : ' Artı a ll sin mez z İM ve Pazar- dan başka ei aa vr Saat üçten sonra duk nutma şen gene bir yere not Derin derin içini çek- ii çi u— Gelmiyeceğim, — dedim. Fahat Kitağiar m Li nışmasaydık. seni ii UN — Nikâhla mı? Elbette. Dışardaki ses — Süheylâ! diye çizin ? Ama hiç birisininki bu kadar tesir etmemişti, inan Bana öyle geliyor ki, sen İ- çinden geldi ii gibi konuşu- yorsun, meselâ demin de be- ni basbayağı medi Doğ rusunu istersen beni birisi hakikaten dövmeliydi ama rtık çok Aynadan rini ayırma- dan saçını m Ke Gü Tümsemeğe çalışara! 'n meye e diye sordu. — Kediye. dedim — Kedileri sever milsin? im, nankör olduk. Sn ve kendi keyiflerin- dei başka hiçbir şey sevme- dikleri için. Patla e mi? dedikten . Hiç beklemiyordum; ken: #onra yüksek se: vi Hemen dinden g üçü roğyorum! cevap sinirli öpücüklerle beni bo- Min demek? Kacak gibi kucakladı ve apan: sız da bırakıverdi. Ona tekrar >— Ne Paza e ml Okkalı bir küfür SK ie — savurdu. Odaya ilk girdiğimiz EE ann Başka da söy- ediler mi bunu? Hülyalı bakışları 2 ie dolaş göylemiilen eğerler ımde Mi hanımefendilikten eser kalmamıştı ve bu haliy- yak onu daha çok beğeniyor- (Arkası var) (Arkası var) ULMA 1 5 35 4“e 4 ven EŞE Soldan sağa: 1 — Ca 3 — Sıcaklık - Katıksız, 3 — Tersi Er- , 4 — Ters apça - Bi adasında bir Esaretten kurtaran, 8 — Yukarıdan aa: 1 — Ufak tefek eşya, 2 — Değnek - Tersi kulunu, 3— amp ri eden, Hayvani | cı Soldan sağa: 1 — Fransal; 2 Rana, Dar; 3 — Eş, Zalka: 4 — seni li s— Mi Site; 7 — — İzaı « Yukarıdan aşağı; 1 — Frengill; ö da Raşl, Liz; $ — An, Çakma; 4 — Nazif, Er; 5 — Anls; 6 — Adl, re 1. — Laksat ira, Peçe. an, ti 8 — gm 10 1 nm İM İİRRĞİNEİNİMEMELEĞİLLLİLMMEMAİNLİ İMİZ Mİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: