10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BU GECE Eczaneler Ps parçaları Şirketleri halen kullanmakta Re 41511 - 42141 - 49309 - 46174 izi telefonları 13 Şubat 1955 Marin itibaren 91141 (5 HAT) olarak değişeceğini ve » > » Tav Atelyesinin O: ğÖ)| numaralı telefonlarını kullanmağa devam. edeceklerini ilgililere arzederler. orkestra müziği ve caz müziği «Pl» müzik. üstadla mektupları salonlarından. «Pİ. iki ES Ta sevdiğiniz. şar- Nevzat Yalçınsu eserleri ampul... ampule benzer! .. FAKAT bunların Içinde yalnız 1 tas nesi, vü tekâmül tarihi ile mu- ıpmış olan General EE yeri markasını taşır. Ampul alırken markasına bilhassa dikkat ediniz. G-E markası üzerin- de ısrar ediniz. sayın bu memleketin ampulü GENERAL ELECTRİC kurulu Ez le raporlarımn okunması, ve zarar hesaplarının tetkik — ire; kurulu üyeleri ile t mukavelenamesinin 24 Eki m ters iiyle ayrı m 2 âza ri yaa ie denetçilerin intihab; 5 — 1954 senesi körün tevzi ve tahsisi hakkında ttihazı. 6 — Yönetim kurulu tin ve haberler yaprak Çaplıdam keman #olo- ve hesaplarına dair yönetim okunması, «P1> m ANONİM ŞiRKETİ YÖNETİM ie melodileri «Pk» ve neticeleri hakkında karar itti- AKDENİZ TİCARET . A. Ş, ren Cad. 61/63 numarada bulunan caklardır. En az mek isteyen 1955 tarihinden in teslim lum 1. 4 — 1955 yılı denetçilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tes- kurulundan çıkan üyelerin yerine yeni üyelerine 1955 Sümen dai yönetim kurulu ve ve hesaplarına ait Yönetim okunması ve tasdiki, ve hesaplarının hu ve “Denet; inin ibrası. eni tâyini ve verilecek üc- 5 genel senesi için murakıbın seçimi irketle ticari hakkında Yönetim Kuruluna selâ- şirketle ticaj ithalât ve ihracat T.A. Ş. idare Meclisinden: ve Hollanda yi ni Viktorya - AL olan u- Kuru ve yaş derilerimiz EEMLAND ve Ticaret Ki Sazları a yüklenmiştir. nün olanların A e ge vi Asat ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatları en en ününd ederek karşılığın- tasdiki ve siri mec- yle 1954 yılı hesapla- teklifi, KOSTANTI ZAHAROPU LOS 1954 yılı bilânçosu- üyelerine verilecek SERADA İl urlarla tasdiki, idare meclisi Ticaret Kanununun 323 üncü şirketle muamele icra edes et itası. iran mülâzimlerinint ve ücretinin tesbiti şirketle iş yapılabilmesi (o husu- ve ENİ tahvilleri ncı > em aranıyor 15 seneye erek yedi mâlik boğu hatta ii e )lânı'tarihinden itibaren 15 se- ni yet karariyle azaltılıp me aki halinde Ticaret Vekâletinin müsaa- lâzımdır.) vapuru LATTAK- — CENO- — NE ticariye N- edecektir. nk ea İsta, a cadesi Fra «BASTAŞ» Balık Sanayii Türk Anonim Şirketi Tasfiye mim R den ald Mei re Me ank ali ri : di Yenisini nema bö acen abim müracaat. Telefon: 44703 - 44707 - 41220 Ticaret Kanunu ve girket esa mukavelesinin mar KP A ölme Gl desi hüküri m göre şirket umumi önün 10 Mart umiye senelik içtima 14 Mart 1965 esl isinin ai e saat 16 da Eminönü, Bahkhane sokak 25 gü & wi 15 de Eminönü Maksudiye han 68/73 No iL olan r opla: in olunur. da yapılacaktır. İçtima gününden on gün evve! hisse senet- G il N lerini merkezimize tevdii ile mukabilinde giriş kartlarını almas ları e erçereğ riea olunur. “ ÜND v 2 — 1984 ço ve kâ hesaplarmın tetkik ağrılara Karşı tasdik Vi pe e lina ai — idare ii ve murâkıp tarafından verilen raporlaz — Tasfiye mein Gi sene 5 öy temdidine karar a okunması a 2 — Şirketin ia ve defterleri kâr ve zarar hesaplarının veya tâdilen kabu O emer Em şeklin laştırılnası 4 — Müddet ın idare meclisi âzaları ve kıbın teks ” rar seçilmesi veya ai başkı 5— Muramba verilecek ücü 6 — İdare mee'isi âzalarına Sr iş 3 özebilmileği için auniyet verilmesi bilinde bir duhuliye ars ile günde 3 adet e me: ma,

Bu sayıdan diğer sayfalar: