10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Futbol federasyonu ve futbol işleri hakkında Istanbul Milletvekili Füruzan Tekilin gazetemize beyanatı Federasyonu kendi başına buyruk bırakmamak ne kadar lâzımsa onun üzerinde resmi makamların tazyikını Allahın günü icra ettirmek o kadar zararlı bir şeydir KONUŞAN TE on s Terbiyesi v terasyonu işleri spor muhit yal dan alâalandığı mevzu e — Alpman ve Ul lariyle umum müdürlük ve Futbol Federas- yonuna yepyeni şahıslar geti- rildi. ieçenlerde bir basın lantısı yapan o Hasan ER nm spor dâvasını e- ir şekil amı şmamızı Alle 1 duk. kil ut görüşle ele oi me Ge aval üç nok- tada topladı 1 — Bugünkü Futbol Fede- rasyonu, mlekette umumi e” Mi rükmimmsi A, i sporumuz olan gibi işafı İçin ne tedbirler air Bugünkü konuşmamız Fut- bol Federasyonu hakkını ve dır. Ve veni iki mı ul nu ve bu Fedi ye şahıslar hakkında ne dü- , Şi E 3 iğ Yeni Futbol Fede- nu teşkil eden kim bi çoğunluğu ie ya- Di > ız arkadaş- rr evvelâ şöhretli flar Şöhretli sporcu mazhariyettir. Zi- ra Ea sahalarında şöhret yapabilmek için insa zaman e mesi fâzım ge sahalarda olduğ: da derhal ve kol: len bir şey deği ildir, or. nun kendini meraklı kitlele- rine tanıtması kıymetini teslim "ettirmesi, o sahada arecinin ik; beyanın e in r inasn olm: 9 5 i ii ii sa- p olmak da gene lâzım olan e e etti menni rkadaşla- rin m al arına da ma- lik olduklarını ispat etmele- iile cak bugünkü ere teşki- mi hür id sim gördi bazı UN suslar en üsti > eri bile e ta duçar nl eli dir, Netekim bundan evvelki di ş emi zaman hatalara e etmektedi: yal: Sin asıl ol istediğiniz sis- aldır? Cev, Bizim sistem her halde Kildir. Şurasını bilba; ret etmek isterim VA rene durd uz .mleketin umumi kum ması bahsi değildi bahse baska bir zaman te edeceğiz o Bu doğrudan dop. Api leri cüm. olan bi deteilkimir b göre, bunu devletin işinden , medeni lânm gelir. Dünyanın ve ileri memet gibi, kendi olan münasebeler c den de resmi mal linda hiç bir eler olm, ugün ise ili ve keyfi- vi böyle nu Füruzan TEKİL akdirde ne gibi sin pe maz edileceğine i- nanıyorsunu: e 'eva, a faydaları Evvelâ kulüpler e, yani kendi işlerinde lerini intihap hip oldular'mı, kendi seç- ri insanları mürakabe €- » Tâbiri diğerle. böyle bir ni oldu mu onun mua b bir otono- aki 1 içind. hareket edebilir. ne de bazı kulüpler bugün m yi ri memn: dıkları ça üzerin> le resmi makamlara a- atla baskı yapağı Federasyonu kendi başına buyruk bırakmamak n kadar Tâzımsa erinde resmi makan mların e oi in günü icra ettirmek © zararlı bir şeydir “ Ben vi wi mandanberi spor ' muhitine pi kalmış olmakla her gi bir iste gayr! mem- nun e kulübün derhal res- mi makamlara müracaat et İnekte e a z görmekte- yim. Bu şartlar icinde Fe- Ma muvaffak olması zorlaşır. kay sözünü hurada kesmek üzere idi. Fakat me; e bir kere k. Bu alin islevisi # yon arasında ei da nl tedim. lüpler hakkında anil ii ln onul? Daha üzerinde du- politikaların nda toplama vi hepsi Ee e ir rm da abilir? Cevap: Dok ulüp ida ye baş vurmak re sandalvasına buki, kulüp idarecili hu daerumun Frderasvona ne gibi bir t ğrudan d yok zannedilirse Şu intihap sistemine töşekkül- bunlarin unsuru a5- r endi ii bir takım rey endişeleri i Me ii üp idarecilerinin zl lim. fakat beşeri ruya de recisi her çare- suretiyle ida- böylesine eri- Di kend mek Tederas- tle ve al yüz ol- ması icabeder. azı oyuncuların ki pro- fesyonel olmaları neticesinde bugünkü kulüp idareciliği son irmi sene zarfındaki kulüp iliğinden daha kolay idarecili; ir hale gelmiştir. aa. aa Beşiktaş - Beyoğlusporu: güzel bir oyundan sonra 3-0 yendi B« şiktaşlı Recebin kilgili oyunu ve arkadaşlarına hazırladığı hir dai töğü çok gollük fırsatlar kullanıisa idi maçın neticesi değişebilirdi akal stadında hakem Hakkı Gü- esiniz nanan - Beyoğluspor maçı 3 - O galibiyeti ile Dün İzmirli açı nispeten az seyirci Recebin Beyoğluspor Federasyon Başkanı çalışmalarına devam Federasyon komitelerini teş kil etmek ve istişarelerde bu- lunmak üzere şehrimize miş olan Hasan Polat faali- v e ine devam etmiş rada üsü durulan Kn mevzularda isi de seleksiyon ii sinin midir, Bilindiği te müstakile ii ci milli takan teşkiliyle me gul, ola Bu il omiteye det ii yla m, Hasan Ekinci, si Altınordu ve £ lan'ın getirilmesi tir. milli önümüzdeki takımımızı hazırla- a e de yerli antrenörler- den bazılarına tekliflerde bu- lunulduğu söylenmektedir. Bu arada Gündüz al Me kelasine bir hucümu takibetti, haya şu kadro ile Beşiktaş: Bülent — Vedii, iri — Metin, Ki th: Nusret — Bülent m diyor | Ordu Kn ve milli takı- ni e edil- — Ordu takımını, ailevi se- erden Ankaraya gitmem sız oduğu için veddet- mı çalıştırmak nce kulübümden izin sonra fikrimi. be- m bın verdim. vde bu işin de hal- nuhakkak gibidir. rıca em ko- mi ş bihi Sİ lu F lip gi Remzi zik Bos bunlara Ankar ve İzmirden bi bie nl RE olunacaktı Mücteba ar. Oy ğe ncü t bi o vi o ve Halük San e ti beklemek ya © Erd rü Ek eriyle kapatmak azı m diye itidal ve bel zım geldiğini basın Ja derasyonu müdafaa yok dakikada da mühim her işi kım birer a insa Sait Nil, ai Ün- E. Talü, Sulhi G şi iler. ukabil itidal ov ln selöizinl i- eri süre, ii ardı ikka! Sükun için hbeeidiklerini geç ve e- kaj min- ükmektedirler, çalışma futbolümü- r kazandırsınlar. eN > Köti olmamalıyız klemek arkadaş- ediyordu. A ede Kai ek için Emini rıma tavsiye ibiydi. Herkes Sir gen ve şüpheyle hadiseleri takip. ediyordu Federasyonun . basın top- lantısından sonra ise İstan- bul basınındaki a a birden bire değişti aba Polat g: steele tünde bu kadar müspet tesir etmişti. O. V. Sevinçli v2 Polat yaptığı ,basın toplantısında hislerinin de NK antı- ön esizi,.altında: kaldığı. i- or Slm duru! daha mi görün- yor. Tali nun Düşünce. çalışma ve ki üşlerinde aydınlık, berrak? ık, 2 — Basının büyük bir kuy-. üzerinde, 'n kapalı De ilk gölü atmaya muvaffak oldu. ür Oyun süratli ve NE un akınlarla devam © ediyordu. El aşın bu arada sayısız rdığı görülüyordu. Ti e i - 0 Beşiktaş lehi- ne kapandı. kinci devreye / Beşikti lar başladılar. Solaçık yerine kayân “Recep arkadaşlarına bir Şi gollük « pozisyonlar hazırlıyordu. Yedinci daki- kir sıyrıliş yapan Nazmiye geçirdi. Nazmi de bu topu iyi kulla- nara! i ikinci gölü- ya muvaffak oldu. al il uz altırcı daki- kasında ada neticeyi aile Maç Beşiktaşın lehine bi vet olduğunu kabul etmiş bu- lunmal Nezih Demirkent Yeni Sa- bahta, sadece futbolde değil, her Feder: yetle har: dan sonra zamanımız olmamalı?» diyor, Bu hafta Federasyon zuundan hariç, basında dışardan hakem celbi ü: de oldu ürkiyespor'da hakemi Kermen, mev: ii - bâsketbol dışardan Kermen de haksız erimiş giye Ga- ranla kemlerin uns kl yon y. dır. Fakat Federasyoı z vel hakemler kendilerini pa- zarlık metaı olmaktan kur- tarsınlar (!) Bunu Federas- yondan beklemek biraz fazla insafsızlıktır. <

Bu sayıdan diğer sayfalar: