10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahile 4 Yazan: Münip KOÇOĞLU Israrlarını arttırmış ve beni rm: sürükliyerek — çıkarmış, götürmüştü. Yolda bir ta- k Böyle yaşa- besmeleyi çekmiş ve e > başı ya- prveımişti. Dostumun, belki bi- minel defa, bininel dostüma tek. hikâyesi malümdu. muy gibi bir kalbe sahiptim, Ü: dünyalığım — bulundu; gm sise Güller gi İç beş da yaşar) mı klmdl Bn kaz MAMİ Er e lay; Fakat barik Ondan katlarla üstündü daha.. daha fazla e rüyüp gi Dostum el indi aim evlâdı maşa. Artık konuşmıyacaktı. sus- muştu işte. Şimdi yapılacak şey, bal e atacak, — hemen... lüzum Jâllenmişti! ilmişti. Aklı başında (Arkası var) A aE tamircileri ar: i ii alarm gayri meşru olac AKŞAM Şotörlüğün içi, dışı (Baş tarafı 1 inci sahifede) a ömürleri de uzatıla- gri anayiin de teşviki ge- Seki, ml; benim bir ay ve fabrikam var, ve Fak m halde henüz İcap a dım. n şoförler makas bu ml Yedek parça tahsis- leri tez elden verilikie” yedek ari ortadan K kal acı kılan kazançları önlenmiş o) TE » 2 ZZIM so anınmış y£ ça dan Sa zim Bil er ynı mevzuda şunları Sizniş. plan Ne rasını bile tinekleiecek siddet teydi. «Sevgi dediğin neymiş be! E- şeklik, aptallık.» diy: Giz «Bir defa yularını eline geçir- meye görsün, adama zindan €- der hayatını. »Yemez, yedirir; semerler al- tında canım. çıkar, taşır, besler- sin de, ne yaptın ki! de; isi de insana Allahını sari «Neden? yayini bu- Çünkü üç tane sıpa pamir tir, ein m hıncı Mum muşluğu vermiş, pik, mesi zi in e Haşan sesi, dı lukça e a Eşle Ay- söyle diyerek Jâfını değiş- Kapalı zarfla eksiltme ilânı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanlı-|i Kından: 1 — İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesine tah- Kapalı zarf usulile — işin eksi! keşif iy vi Ri : — Geçici teminatı (133.741) ılmıştır. zim «42» kuruştur. Ura Eksiltme, 16 Şubat 1955 ad çarşamba günü saat 4— 1530 da Taşkışla bin: yapılara| sındaki Muhasebe Müdürlüğü odasında 5— Bu işe alt pg Di De mukabilinde Maden Fa- yi Dekanlığından edeki elin Dm — Şartnamı arı kün e karşılığında A (880.000) liralık a- vans ipi (133.741) ra tutan geçici teminat keli vezni Si tr il Teknik Üniver: e hükm er da sini a be Mü ik ilân olun! site DE Kğ rp buna gince hazırlıyacakları at 14302 e komisyon ip 2490 sayılı teklif sartları İTÜM anlığına iel OT: mem vaki gecikmelerden Komisyon mes'ul değil- (1295) yerine ei Ni ir. förü Hikmet la tta: «— Sirkec desinin başında lâmbası vardır, Bir şoför itiraz diyor 12035 plâkalı taksinin Uğurluoğlu dün matbaamıza gelerek $ ide, Ankara cad- iki anlış ep ettikleri bi unları işaret noktad 'Marifet para kazanmak değil, harcamasını bilmektir ! Birl yirmi peş yaşlarında, üstü |Ben başı kirli, uzun ey beri ber makası mış, askal ir raşı uzamı soluk NE. ei delikanlı. üzgün giyimli, akı eN m saçlı, uzun boylu adam. di ei rilerin den dâvacı imişler. | Ki izim delikanlı karşıdan İki- Hid göz süzgecinden e diken sonra kır saçlı adam: şi © acı MISIDIZ gemi elleri işa- ret etti: — Şu terbiyesizin dersini ver- direceğim, Edi yi — Size karşı bir şey mi yaptı? Terbiye. ahlâk yok kera- Ben saban e ME çi tada, Terbiyeyi, ahlâkı bırak, Tüm, Şimdiye kadar hiçbir İ/insanın kıyafetine göre mua- YE liğin ve itaatsiz. İ/mele etmesini de bilmiyor. Ben gim olmadı. e Sirkecide iki e e a Ez lâmbanı > ş A Gi su e dez. İlEvet, aslında beş paranın da Opalid Gü ai kıymeti vardır. Beş kuruşun ni all derneği) 'yö- | v9 sebebiyet verilmiyecekti. Şİ, ynetini bilmeyen insan, bei urulundan Mecdi Önen, |, sesin e “re aym bi. İbin kuruşun kıymetini de bil- de İhsan Gök çay'ın düşüncele- eşidir Ben soldaki İlmez Para kazanmak para sa- rine şunları eklemiştir: ireğin hizasında duruyor- Pipi olmak marifet değildir. A- «Türkiyeye dağılmış 2500 dum. AA iğ Kn parayı iyi fazla yedek pa ia satıcısı var- | 15£al etmedim kullanmasını. idare etmesini pi Bunların hukukunu koru- azeteniz vasıtasiyle mektir. EE EDİ savurara için, e sa yi çoğu | fik müdürlüğünün ikaz edi e milyo; m bile Mi erki MİD Der- İ emsini ve cezamın affını ri- mü trüğ yiz biç za- | ederim.» memi el; Beş ütüyü üstüne beş ir tomobillere bundan Aki yıl ön-) on “or tani an aya 2 ce ayrılan 25 milyon Türk U-İy,en ü rasının, ilk 500.000 pen Pi —- ei ylaryiz inni bi mii em ge raya gelince de güz ra Si e İd yaptı ka par- iy i e ni İsi gelememiş Pu yara iye söyle ipin SEEE > EE P.U. menşeli kamyon ve 0- 1 irse, piyasa, r ir. tır. Karşı tarafın iddi: mesnetsizdir. ayarlanmadan önce irader, hani şu tevalet Mi EN var ya! Hani in ipini de iri die bu akşam yırlar o hazırlamıştı! mereyeydi? Şu Allahın işi; kir Pl len sonra bir akşam meyhanede karşılaşıyorduk da, Van bak re ii lu? m ii en il; buluvermişti birden! huri e adar o Bir huy, bir mel 1e- kel ki onun namusu ve fazileti yanında.. Me ne duruyordum? Allah tekar serin eek Yutkundu. salladı. Ve yi Kerri DE #akları arasından fısladı: Ak- dana nin, an tık? “eni tanırdı, Ben de pırlanta — Niçin öldürdün eski dos- tu!.. dedi, Fevkalâde şeci bir m. bizimkiler Irak topraklarına hâkim ol- dular. — Kesik başı okşayarak de- vam i semere- sini li bütün m lr pa va açıyor, yazık et ran muvaffakıyeti- e Tim ni “Tıb: nin böyle e mit etmiyord. is “> in göğün Abdülme lemek üredi — Gidelim; Iraklılar bizi bekliyorlar. sez MUTİ!,. muhalif, muvafık e aye niş bir şey kalmamıştı. n Abdülmelikin de- diği gi a bütün Irak kab'! Eni takım itaat ediyo ba limen Suriye. Bali” fesi, Haccacın isteğiyle Küfe- İn ne kadar Halifenin bulunu- — Bat seske, il wi rılsınla diniz!) “yecek Ez e imi amir adamın bun- gi EE Saya ;miyec Zavallı abalien erdi tesirini bertaraf edemeyenler o (Hoş geldiniz) diyeceklerin yerinde kaldılar; biat edecek ekseriyet de di- er tarafa geçtiler. Haccacı MR KE biat ede- e SR elâ!. ei e nöbetçilere emir verdi, Kapılar açıldı; blatçiler sıra- 'a ehemmiyet vermüyerek hü- cüm et mili Haccac, hepsi gi- Yad! Ibni Tıbyan muvaffakıyetinin böyle ez Sare hi ümit etmiyordu nra ü elim ler e — Siz de beklemeyiniz, rürüz, 5 Hacene muhafızlara sokuldu, ytan kadar mizi bir ta- vırla mırıldan: idiniz, hep e pa doldurunuz. mi ei eyi ge- Nöbetçiler a» oda bmp üne geldilkeri vakit Haceac: — Cellâtlar! dedi rine dikkat ettiniz, değil mi' bir aZISI lafaa etmeğe e b 0, lk ve yak yedi. ö zevkle, heyecanla, sökünce aya ie e eyer Bi Soli e 'zaptedem: Şe e rin!> - ıykırdı. İşitei Bi e üm kürü ise katıla atin leri n (bir lâhzada) lecek Mi içinde kan ve cesetle doldu. Ceha- rr dişi ari masum ıyorlârdı Kiminin CE ; sanki Haccaca RİN e diyorlardı. O, bunları soğukkanlılıkla tet kik etti, rr sakalını çe- e kapıdan çıktı . m derhal yanına çağırdı, - dizinin dibine oturttu: ir senin zekâna Diye a bulundu. Di- yanmda kardeşi Bişr bin lervan oturmakta cac onu tiyle selâmladı.. Ve birbiri meğ der Me: toki Li E cac z — Acele etmeyiniz! eşim a e an ter süzdüler. Zira m a ii bu adam hakkiyle dikkati çeki- “eğ sel a Bakı; eek nn mite ou onun > ituğu anlarda hazla arka- yaslanıyor« li Bir aralık kalana Eğildi: Artık dinlenmek İstiyo- Elinizi çabuk tutunuz, otenimiz V p ziyade ii a bir ini ayak- ve çiğneyerek £ biatlerini saptılar, selâmlayarak çıktı- ii Halife in. bir nefes alıp kardeşi Bişre — Şu zat olmasa, ben çok sıkıntı çekerim! eği Allah omu başımızdan eksik etme- (Arkası var) ınıftar. n hir mal günler çok olmuştur. mi e ve bütün dünya tanım Alaa Trafik Müdü: arasın İstanbul Şişli şubesi e ferahlık a of ni Kej gözle “gö-İ, ası Çünkü tale onları: 17 kâr 1- yümamahdır. EE zamanla ünençlara sattığımı Bu 17 Di miktarı ei rlükleri |, U- ee e değiştirme işi en Geç; Fi nyosunda şunları söylemekte- eketimizde | y. e , dünyada insanın kıym: lür. P: siyle ölçülür. Parasız adam kikatte ne ee b olar. itibar zandığını tutmasını, K Saki bilmelidir. Mehr sözdür: «Hesabını bil- meyen kasap, elinde kalır ma- Z İsot.» — Şu delikanlı n LİR para meselesi mi gt Bırak — a nasıl — meze bindim. tobüsü denilen iel alm binilir e değil amma, mec: ur kalıp biniyoruz. Bazan Be- lediye otobüsü geç kalıyor. On- ların bilet > xi 3 vi ve a En aşağısı yiri ki halk gme ii çi rada sekiz kuru: E > a yedi kuruşa “götürüyo, ie A- $ fark var. İki)ç; kuruş Vede İzem Halbuki me Kalabalık! le) aranıyo, Arada neden bu Bu şehrimizde yalnız 6. subede tan — 'mak İzi, 6) Savcılık- r. kadar fark | Baktı var? Kanun Ankara'da a İstanbul'da başka türlü mü tat- bik edilir? Sofö arada gösterilen kolaylıkları ikm lda da bul- mak istiyoruz. — bırsızlarla, kaatillerle 5 sıra- ya giri 1 iel izl aldırmaktan asimıyor lar. Bu İş iç n özel uz üre ku rulamaz mi kuruş koy- Böyle ince he- ea yapılan bütçe hiç bozul- — Münakaşa okopibzte ml'ok* u? . Bu kerata herif oto- > İbüst de biç ediyor. e kalabalıkça idi. Ben bir o - İruşla iki iyi kuruş kii tam e al Sonr: e avucuna bi z ve e ei verecek da İki k seyim iletiniz dedi, öyle ei olmaz, oğlum Ben cebimden yirmi ii çı- çeki sana uzattım. Belki de kuruşun D ve düşmüş. «Yere bile reyi en sana yirmi kuruş u- im. bla iğ üç ke geriye '» dedim. seni biliyorum; diyerek ls sözler yz e agi ir to- İğ Er bani — isi knk tşk Şimdi kozu- mede paylaşacağız. Pi ami in Esil gittik. DİŞ- lerinin arasından karşıya doğ- ç dam! ükürük fış- Ja tüklür in sonra ağzını gözünü salar yılıştı: ruk beni dee değil mi? kuruş meselesinden ver m il o moruğu götüyor mu- sun bal Erbabı bilir onun dı Eş ben onun babasının e gı Mahkeme açıldı, e ii nin tükürü Iktı. ş |kırtarak Ce. Re. EY ŞEHİR TİYArRUSU Her akşam «nat 2) de OMEDİ Kısmı YELPAZ n: Carlo Goldoni Nâzım Derssk irkçesi, Her perşembe aksamı talebe gecesldi" li akşamları temsil yoktur atresi ve Çarşamba günleri Saat 14.30 da Çocuk Tivatrosu Dram ve Komedide DE a Saat mba Tai aksamlar temsil yoktur Teli 42157 İNÖNÜ TEMSİLLERİ > ein meri PAŞA HAZRETLERİ Yazan: Schöntnan Kana * Nazan 1530 ite yen nr cinin Bez gün saat KÜÇÜK SAHNE z KAR n e pazar matine 15 MAKSİM TİYATROSU K Operet 3 pi Çarşamba cumarlesi, le matine. ir mba martesi talebeye tenzili ee ve leri tale Pazartesi geceleri beye de temsil vardı Ççığı ses Tiyamosl Gluasınna TUZA ii Yazan: Mihal Sorbul Türkçesi: Cavit Yamaç Sahneye koyan: Avni Dilligil ZAYİ 318.53 Tarih No. 4552 $ 3357 169.553 >» » 4336 $ 3740 16. » » 4337 $ 3483 16. > » 4335 $ 3718 16: » » 4333 $ 36.13 16.953 > » 4338 $ 35.08 16.953 » > 4334 $ 3683 » > 4297 $ 3343 » > 400 $ 2585 > > 4296 $ 3687 > > 4299 $ 26.550 4 >» » 4301 $ 1780 e 8. E > » 4253 $ 3259 > > 4298 $ 3464 Te bi > » 4244 $ 3765 31. > > 4243 $ 33.63 318.53 > » 4249 $ 3750 318.53 » >» 4254 $ 28— 31853 > » 4248 $ 28— 318.53 » > 4250 $ 3925 1.8.5: > > * 3641 Ya; edi kası

Bu sayıdan diğer sayfalar: