10 Şubat 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

10 Şubat 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gelir vergisi bakı- çİsma il Pak adlı 14 yaşında l4 yasında bir çocu! ÂKŞAM ce Iş aradı. Bulamayınca dı rumumuz büsbütün kötüleşti | Yangın tehlikesi 2 <7 Peki, Sirkeclde dükkân beenii ğa e 9 soymak nereden aklına gel- t til değildir R < nin anin | mesıl hırsız oldu? > di Küçük hırsız İsmail'le Emin- o Ee ie sinemayı çok seve- ehir Tiyatrosu Dram urumu i önü Emniyet Âmirliğinde ko- le hırsız - polis ve 1 binası yangın tuk. İ sorularımızı çanlar pe hiç kaçır- Di - ü i FU tem emlekette ilk defa Ola soğukkanlılıkla karşıladı. Yü- Sirkeci'de dükkânların damlarını delerek kasa soyan mada çalışırken || tehlikesi geçirmiş. Gece ak G zünde üzüntü. işmanlık- i GEMİ börk Mi seyreder, film- si başladıktan lr sf ki düşü tan eser olmıyan İsmail'e: Ismail Pak bu yola nasıl düştüğünü anlatıyor b Şaki i — Anlat bakalım, diyorum. ir, arkdaşlarımla (onları $llan ârıza amelini il Nerelisin? il ' silince, ben de babamın ve aP- gnd ederdik. Fakât bizim müş, salon v. ii — Onun da; kolayını bul- kadaşlarimın Ge para KiB ele 2 a yret Sarde diyot. Gel — Biz Çor! İLe kalanlar ho çalmayı “düşündüm. Babam sinema Çoğu yerli film ge ranlık ge Vergisinde, a Pot tatbik Kadin kyn içi m Gini çakıyle öyle kul önce bu işi anamın yaptığını . 2740 e YE MEn tümir ni , iş ki. Bu yü ve imei MAŞ e pardı. Ben de köyümüzün üç Yavını Ceki ME Sanarak; onu azakliyordu. O. * Yor KU Bu yüzden Sirkeci SR takat biraz sonra tef Sınıflı nr SEE Çok ” m ra NE devan iri si sisteminde vergi nisbetle- kalemle BİN emi parçala- kulda ise öğretmen, bu İşl be- 'e DE SN a yoksuldu! yi Fakat babam ha- ii derdim. Sirkeci slnemalarına lektrikl tekrar öl ri yüksek olduğu için vatan-İ| sızdı hiç bakmazdı. Ya ayırırdı nim yaptığımı anladı. Beni sı- MRI ele a, iile aşın kazancını saklamaya! Okun ği lala mann 20 AN kapa ie kıştırınca, anlatmak zorunda #İiĞiN süne, «e YAMAK İlBu tâmir ve sönmeler üç de- teşebbüs etmesi bir vakıa gın. kaldım. Hıtsızlığım-başöğret-. Otobüs © EAKer, fa tekerrür etmiş, te: sip de gönderirdi beni. dn Mi bir aliyi arar- ilmi: olarak kabul ediliyor, Ge- kulda alışan mıydın? şıldı. Bir gün Hası menin ku ii gitmiş, beni e bi ilede “Bindi lukla tamamlanabilmiş. ir Vergisi medeni bir vergi Evet, arkadaşla ge ee silia ve era ai ME A a sistemi olduğuna göre vatan yalanı m iz Köle e A Kânını gözüme kestirdim. Bir ahşap binanın elektrik kon- daşı evvelâ defter tutmaya, || ım. Öğretmenim zeki olduğu- ban kızmadı mı? Ki tağından tutuşup yanma iş ya, #small, acı bir gülümseme ( gece dam delerek bir dükkânı tehlikesini atlattığı bildiril kazancını saklamamaya a-(| mu a NE ğ ile: soya Ben eşya almam, öl lıştırmak, sonra daha yük- — Hırsızlığa ne zaman alış- satışı sondur. Para da ise bu 5 , e kızması abi, memnun iş i nis i İğ tın? Hakikaten öyle mi? Asla, seke A , ii İsmail biraz duraklıyor. Söy- bile old diye cevap veriyor. - Zorluk yoktur ati li atlatılnış DE çini, gegiemesem mi, diz Babama okuldan ,çıkarıldığı- Bizim küçük hırsız, sonun- İl değildir. On Sn ei e faa ediliyordu. ye düşündüğü belli. Yanımız- — Hursızlıından dolayı öğ- mı söyledikleri aman; «Zaten da bir gece yarısı yakayı ele İl; bi > iz € Oz ce ma- NE ını görün. retmenin seni cezalandırmadı bana yük oluyor, atın kerata- alen 7 ek a da polis bulunmadığını görün. vermiş. Amma ne zorlukla, P0- İİ man başgösteriyor ve vuku xi olduğu kabul ün bu mi?.. yı da calışıp para kazansın? Siler meler cekmiler onu Ya n başgösteriyo, ul-İh — Okulda; yi Babam retmen beni bir kena- kalma uldukça tâmir ediliyormuş. az Di ze ver-İİ okula gitmemi mediği için, ora çekerek, birkaç tokat attı. — Peki, sonra çalışıp para İh İstanbul Bele: iy sürek- gi yerli. tatbikinalİ bana kalem, da (Sonra, «Yaptığın şey,'çok kö kazandın 'mı?.. Hayat ei a ri li dâvalar neticesinde ndi- geçmenin zamanı gelmemiş-İj vermezdi. öğret- o tüdür, simdi hırsızlığını.kim- — Babam beni bir ağanın Sb diğimiz Sele sine ait olan ve kirada bulu- tir. men be azra akt seye söylemiyeceğim, bir da- yanına çoban olarak verdi, (i" toplüm yarasını an İpek, Melek ve Sümer Gelir *vergisinde arttırma: || öğretmenim bana he» gün yapma» diye öğük verdi. Boğaz tokluğuna çobanlık ya- Üzsemistir. Onu bii yo a emalarının o tahliyesine lar yapılmasının gözönünde | Kııvor, babam da yara veri — Öğüdünü tuttun mu 0€- 7 ıyordum. Babamın işleri de , Jsinin kayıtsızlığı, kötü karar aldı.Güya bu binalarda ei miyor, sıra arkadaşım Hasa ertmerinin? Mi iyi gitmiyordu. İstanbulda na- er ve toplumun İlgisizliği sü- İl eâğilat yapılarak biri Şehir tutulduğu şu günlerde va- yor, aş m lie e si zi tâ yapi ik mii Gelir Vereisi|| A çalmağa baş- — 'etmenim, hırsızlığımı Eminönü Emniyet Amirliğinde | şıl Ni 5 bulurum, düşüne, rüklemiştir. Eğer ortada bli Tiyatı kimi İş pe Gelir sildir. | Jadım babama söylemiş. O günden siyle bizl de yanına alarak Suç varsa, bu suçu small de- Öke: ge Komedi Kısmına tah sistemine alışmış . değildir. ki, bu çaldığın eşyala- ( sonra'bana silgi ve kalem al- hş yapmıyordum, Amma ne li Üsküdarda bir (gil, toplum işlemiştir. is tüilecekdi” Bug kürlükte o) ar ra m Meme e e yeniden harçlığım ke- — eve taşındık. Babam günler- DİNİ Same andı İp) nuna öre, vergi nisbet e 7 ik ehli lı ez > ması derhal tahliye ettirildi, İngilterede veya A- .. o T k ZA h la dı ğ 0 fakat uz andan e iL anayı i tiyaç arı ekslil için ehir civarı ağaçlandırdIYON binadaki anat bir türlü ta Y lanamadı. Bunda karşı- muhakkaktır. Ora- dö al sbetleri kazan- ÖVİZ Ağaç dikme mevsiminde 96,212 ağaç di- |laşılan ihale vesair formal bet a: ine al ii en Sanayi Odaları umumi kâtipleri ihtiyaç- kildi, dikilme ameliyesine devam ediliyo Or'İ ainürak Melek Sineması bi adar yükseliyor. © ., . - pp DİN ları tesbit için Ankaraya çağırıldı Ak yıllara nazaran | şehir ve civarına bu yıl ağaç |zergâhına 300 çınar, . Yeşilköy) nasının tahliyesi geriye GER 1 5 elinin i geçen sene 39 milyon dolar| dikme mevsiminde İstanbul tek | Hava ei a a 250 oçınar,İkıldı. im elma seni Türkiye Odalar: Birliği bün- davet a li ' Fa ii tasarruf edildi nik ziraat müdürlüğü tarafın- | Topkapı dışında 50 akçaağaç, er yi ktadır. | yesinde kurulan Sanayi Yardım |vam edecek ola dan 5929, orman işletmesi mü>| Rami Atatürk parkına 50 akça-| ler devam ediyor e Şehir Hattâ Aa rastlamak | Komisyonu faaliyetine devam |ham madde ihtiyaçla ee a yeni im mensu- | dürlüğü tarafından 87 bin ve | ağaç, Lâleli Hayriye Tüccariye Tiyatrolar le a zla ver-|etmektedir. Komisyon sanayi ihlda mühim kararlara varılması sizi Tabakalar Aç açıl TR a ği Belediye ven müdürlüğün- | sokağına 56 akçaağaç, Aksaray ui ii Taka azla e ie tesbiti etmektedir. İbeklenen bu toplantıya iştirak halata konulan, tah | ös derS0ps*piminkieüietek dönsün cile ea masi kc Ein ZADCİEEİN. a lie al, — Bursa, Ada- |etmek-i ee hırlmiz, i ünden: harice tekst aralığı 96212 ağaç, iii dikilmiştir. | Rıza; korusuna 420 muhte- rılamıyı OE. in Sa EN Ti, Mersin,|dası umumi kâtibi. Sami Mak- gi gövi miktarlarıda | ve ağaçlandırma faaliyetine de- |lif ağaç, Küçüksu O mesiresine | Vaktiyle burada kı ME enne lek elikleri Glam Bakşi Sanayi O-İdalan » le umumi, kâlp-muasini a ig ii 410 muhtelif ağaç, Koşuyoluna |pan ehli vukuf h bakımından arzedeceği en Eitiplerii, ABE molan Temalı akşam |yon. dolarlık bir azalma; görül |” istanbul teknik girant müdür İz çınar, Kayışdağına 200 Gr Kısmı binasının elektrik te- büyük tehlike kazancın giz- maks ata ili olarak Ankaraya Ankaraya gitmişlerdir mütür lüğü tarafından Ayazaj nar, Maslak yoluna 300 çinar, |Sisatının gayrifenni olduğu- lenmesi ve tekrar eski müp- ii cümleden o — ön Uığına m Üni Topkapı — Şehremini — Çapa |nu, her an yangın tehlikesi- i ölcü len 224 meli Elmalı bendi mıntakasına 750 | arasına 135 muhtelif ağaç, Ka-|ne maruz bulunduğunu tes- Halbuki vala Eli Ayşe Dölcü Ihracatımız )viz 1953 de 200 miyon dolara ve dd, “Zlrnekei a- durgalar caddesine 50 çınar, Ka- |bit ederek alâkalı makama duğu e oğlunu Manisa 1964 de de 185 milyon dolara| yı arasına 525 çınar, Rami — | dıköy iskele meydanına 38 diş- raporla bildirmişti. olduğu gibi gö östermeye alış- a artı or düşmüştür. aka yoluna 500 adet diş- |budak, Açıkhava Tiyatrosu el rek ki ENpoza da; alk, tır rinak lâzımdır. ya götürüyor y —ğ— budak, istinye sırtına 1000 a-|varına 100 sedir, Üsküdar Duvar yıs eden olmadı. ağ raftan bizim ver- iken İğ ohieriedr > rk et erguvan, ye binası çev- İdibine 100 sedir, Karlık Bayırı- | “enada lah istemi minin en sakat tarafı sine 50 çınar, Elmalı obendilna 350 muhtelif ağaç, Atatürl kazancın işine yatırmak is-| Dün matbaamıza gelen |5 Ge kiz milyonluk |. musikisi kon mıntakasında da 15 kn a- | Bulvarına 70 dişbudak, Karade- |8ın başgö' yeme çeri tabi tu- okuyucularımız Ayşe apıldı “Münir Nurettim”Selçuk idare- | gacı, Orman işletmesi mü i işbudak a-|rin kaçabilm. çıkış vergi in nün yol parasını Son günlerde | ihracatımızın | sindeki Konservatuar Türk mu- | gü Se ln Taşdelen mesire- | gacı dikilmiştir. kapıları > Sak daki olduğu in ettiler a ilgililer © tarafından sikin icra heyetinin önümüzdeki sine 80 , (Bu miktar bi- ili dn çıkmak nda 5 * ir ii n Çi ak zorun! 'Ameri bir, fabrikaför| Evvelki gük gazetemizde 12 p memnunlukla © karşılanmakta- |13 şubat pazar sabahı saat 11 |lâhara 2 bila ka Akan Yapoğya ile tiesket apıdan çık E kazancı ile fabrikasını Ü-İcuklu bir kadının Bakırkö; dır. de; Şan sinemasında a ei köyü suni kalacak. Panik ında ir kıl hastanesindeki al az 3, arası da | Konserde İsfahan ia bin çam ağacı, Belediye, ei anlaşması memnun- vuku le elinizi tek içini 87,65 | muhtelif memleketlere yapılan | eserler icra edilecek, ayrıca s0- iz gür tarafından nda 1 karşılandı Allah diği ve bu yüz- |7 Milyon 278 bin 749 liralık ih-|lo şarkılar da söylenecektir. Florya -asfaltı gü-| L., ile ilan (ticaret li iy raporuna aldı- ığını yazmıştık. Dün jrâcatta bir hafta evveline na- anlaşması ilgililer (e tarafından Bi ME Aa zamanlar- mn zaran “ 74 bir artış görülmek- lukla karşılanı tır, errür eden & EE e Sini - |matbaamıza müracaat eden bir | Zarar rülme memnunlu şı ai va A e ve mi okuyucumuz Ayşe Dölcü adın- | tedir. Durumun d bir müd- elirtildiğine göre, yapılmış ie armanın esaslı şe- İlani) daha a 1 Sez il daki bu kadına verilmek üzere | det bu seyri tekibetmesi beklen- ulunan 6,5 milyon dolarlik an- | kilde gi emmiyeğ i Ep a nek gey PİZe 100 lira bıraktı. Adının ya- | mektedir laşma gereğince Japonyanın ehe Ta sa- Pl “gi de büyütmek dev| zılmasını istemedi ve — şunları — acağı pamuk, krom, tü- hiikesi. LE söyledi: : : ün, ipek gil ddelere muka- Şevket RADO|* < yazıyı 8 yaşındaki kızım | Yedek Parça ithali kamyon, otobüs, | nin ...... .. ss | okumuş, çok üzülmüş. Beni yar ıçın tahsisat makine piyasa ihtiyaçla- i» smen karşılıyabilecektir. Tür k Büy üklerini ve e Jim 2 a e Yuhtelif sanay inal rını kı men karşılıyabilece! dek parça ihtiyaçlarını SE e ehitlerini ıza gelen iki A Ele öç ME Ş erini Anma EM A emrinin karşılamak bakımından fktisat Bir Türk korosu ip ai eği kendi aralarında — topladıkları | Ve Ticaret Vekâleti yeniden ba- İtalyaya dâvet edild Türk büyü Ri VE BERİKER a ekle tedbirler almıştır. Bu cüm- tele ME izi ibi de i anma &i üy V 2 ni anm derneği üyeleri dün sa 194.10 kuruşu Ayşe © Döleüye 1 en larak yedek parça itha önümüzdeki nuz ve nedir bu iy sali dr at da Eminönü ME Lo- > li için geçen yıl verilmiş bulu: kalinde toplanarak, © yönetim |V€'d£ Çok sevindi. Bu sefer de| nan 4g milyon lira, buy ii e er kurulunu seçmişler ve gündem. |sevneten ağladı. Biz de bu oku-| a'da arttlacaktır x Hek lerinde bulunan maddeler üze- i rinde konuşmuşlardır, Kültür ve sanat filimleri rk Film Dostları Derneği kült sanat filmleri için ö- zel matineler tertiplemiştir. Yal nız Dernek üyeleri Us 0- lan bu matineler şubat ve ma- yıs aylarında ayda iki fa ter tiplenecektir. #lk toplantı 14 şu bat akşamı şehir galerisindedir. Seans saati 20,30 dur. Esnaf Hastahanesi C nda cemaat arasnda mevcut ari elan Bee. ilana ilgili olarak İstanbul tese alisi, dün iki taraf temsilelle- e edlr rin sl e e ruma ve yardım cemiyeti reisi, Balen. İstanbul esnaf hastanesinin ça: , rı ve yeni hastane inşa- Kartal'da açılacak inen alâkalanan sergi ve yardımlarını esirgemiyen Va| Sebzeciliği teşvik gayesiyle 11 aya mi heyetin |ziraat müdürlüğü tarafından ak bi telgrafla | pazar günü sant 11 de Kartalda emire bildirmiştir, yucularımıza teşekkür ederiz. Şemsipaşa rıhtımı aaltı msipaşa rıhtımı ların tamamla.Mmıştır. ş ziranda biteceği bil- dirilmektedir. Ermeni . Katolik, i ihtilâf, e katolik emvaM husu- Peynir mayasi ithal en peynir yapılamıyor den müesseseler lar. Haibuk! havalar çok müsa- ittir. Şayet maya ithali temin edilmezse peynir o mevcudu ve üz: lar baş gösterecektir. Vilâyete gelen Ankaralı talebeler Ankara Dil, Tarih ve Goğret, ya küs talebelerinden dün vilâyete Za bul valisini ziyaret şti Şehrimizde e e de bulunan talebelere vali Prof. bir sergi açılacaktır. Jel İmustuı Gökay, İstanbulda iyi günler” ge temennisinde bulun- Bu yılın çorapları : zırlamış ve dâveti tü gibi kadın çoraplarında bir yenilik zöze çarpmaktadır. ço lilerine çölülrlitir. jari th moda mağazası, arını ve jartiyelerini iz a- e ariki klişede Mi tiyelerinde bu sene büy )da miştir. Davet yapan teşekkülün ikin aşkanı Dı tucciolotti, eşgul ol m 2 değe timi baksıi ci bi senelerdenberi ze vam Gini bir memnuniyet duyaca- &ını ilâve etmektedir. günkü konfera! yı ahlâkın münasebeti, mevzuun- verilece saj kursunu itirenler Beden Terbiyesi ie başkan lığında. açılan spor sağlık mo- nitörlüğü ve spor ra s- larını Akmal edenlere, dün AL yette vali tarafından ilim Cemal REFİK İmar komisyonu toplandı Şehir Meclisi ve Belediye İma* nu dün saat 11 de Be- Fabrikasi için Ziraat Bankası- nın köylüye kredisi M Akşam) — Şehrimiz- açmıştır. Bu suretle köylü ML fabrikaya kurucu ortak ol arı LİR

Bu sayıdan diğer sayfalar: