17 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

17 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 Ağustos 1955 AKŞAM henüz yirmi şını mz vr kadındı. dolu o- ndaki €- yeni dön hâfızası hitralar ui larak Loni ki ası Fred on t simdi şen ve şatır nny vaki ar yanağına 2 konur z0- uk bir buse ile ü bir köşey 'nni ediyor, «Kocam beni Balat. Bakış- izni bu acı hakikati açık a alim ne ola- cak yarabbi?» Eğik içini kasıp kavuruyordu. kadın ağlı- yordu. Düşün kaydet- yi vâtera elinde Genç ai tutara li kocasının mele yavaş yavaş ime hissetti. likanlı Binny'yi uyumuş sayar. Fakat uyanık gö- Dün darül hilama ola — ir ri e cakır göre an beri hi: emiren bir derdi vard« ;:enç kadın bütün ri e ısrarlarına rağmen ondan hiç bir itiraf o koj evrakını karıştırmağa ve b ye suretle sırrını öğrenmeğe ka- e hâtıra defterine : «Bunu kemiren kı sırrını im. Yena hisse: > yorum. tazyık in. ce öleceğim, evet öleceğim.» Binny evde yalnızdı. Koca- alışma odasına gi Mei bei bulduğı evrakı, heyecanla amaa kala da hiç y lamadı. raştimalnn YA e- onra bulduğu A üzerinde şu satırları —— titremeğe başladı Seni bekliyorum, gel! — bik en başka kimsem yol Beni terketme. Üç gün var yoksun. Niçin? Seni alıkoyan aney laz Erir edi bu- kedi Yalvarırım sana Fred, ya! son. öğleye le kadı nda imza yok- tu. Ra o akşam vuku bulacaktı. OBinny mektubu bir dal du: im- m o yazılmıştı 2 Mile yahut iii ie dının elinden çıkmış olma- lıydı. Binny heyecan içinde sına döndü. karı ie bütün a oda- Hâtıra defterini melleri, hatırlıya- rak âni bir kararla ya şöminenin içine altı. O der. terle beraber romantik ruhu- enüz hareket etmiş ol otomobilini Nl takibetmesini m Az son- ra kocasını Lon dranın fakir, ücra ve ani nı çevirip baktı. sole; — Binny, 'unu öğrenmeni istemezdim, derken ( birden- bire a Mezra son- ra i ik sözüne tiğini vat e yani Babi, ölme- den evvel hayatını mahvet- unca esmer kızı a bakaya Affet beni sevgili. Bağ asma sarılarak perken : — Çok iyi yaptın Fredciğii e e sonra hastanın Si tup dudakıarına gö- ii irüp, tü Niçin ben de sizin yanı- mania alba ıyayım? dire sordu. Fred, karısının ha, met ve ülcemapığından mesi ve hayran olarak koları ara- sına aldı: — Sevgili bean eli sen ömrü ebi mün biricik adr, izi fısıldarken genç kadın — Ben de seni seviyorum, sana perestiş ediyorum, ce- va veriyordu. karı kocanın bu mi bii İz sevgi gö ile seyreden eman dudak- larında tatlı bir tebes: Heper a Yiyiniz Her mevsimde ve her zaman için yerinde bir tavsiye: Bim ci ŞEFTALi KOMPOSTOSU ALDAN KUTUYA | — ye ANTALYA UMU MİLLİ MAĞAZA (Yorgi HAR. Koço VASİLYADİS Tütün alk Cad. 31 » 33 Tel: 20204 Abdülesel MANGÜP ALAMBİDİS) Tütün Gümrük, Kafesli 8. 8. Tel: 21679 Yemiş, Tuzcular No. 36 Tel: 23753 B. 26. Tel zit BIM EA Kalite konserveleri toptan satış yerleri: | isin. KL AMİÇA ğı eni nie Taşçı- r No. 13. Tel; 24176 ANI Konserve KAR Mağazası Eminönü Balikpazar Sünçer- eller No. 91. Tel: 2710 güzellik yeni üzellik banyonuz için güzelleştirici bir sabun seçiniz, Ben Puro kull v BU GECE | Nöbetçi Eczaneler aş», Ortaköy- vutköyde «Gi- eventte riyer lunan Kinlteprak deli Çi nahiye ve bölgelerde bulunan e ler muhtelif ecemnel nöbetçi ve geceleri yapılseak dell ve reçeteli mür mecburdurlar. racaatları kabule İSTANBUL ii OSU 1320 Açılış ve progra KULLANINIZ., 120 D.ns ve hafif Şi müziği diyor. 100 Saz örleri —- 1318. Şarkilar: Ekrem Kongar UN 0 KO KU KUZ 1948 berer 14,00 Radyo salon orkestrası 1430 Şarkılar; Sevi. Süer 2448 Beyaz perdeden < üze 00 Kapanış, çılış ve porgram şarkılar; Emin Gündüg ana müziği «Pl memleketimizde 10 güzel hanımdan 9 unun: kullandığı Tuvalet Sabunudur rn KELEPIR A Arsaların, beton bahçe duvarları, el in vir nu, asfali inn, çamları mevcuttur. Sâtışlai caktır. Bu günlerde ücretsiz vasıtalaı den saat 11 de hareket edecektir. ameli len el veya Mi! dolmuşla veyahut Taksimd: mu: r saat hareket eden Belediye otobüsleri ile gelmek isteyen müşterilerimizi, bir memurumuz, yeni Lon asfali e, Fi ca) du pek az olan villâlar arasındaki ar- r, 4 ki Apartıman inşası, saittir. Beğenen- lerden 500 lira kaparo alınır. Tapu ve çapları derhal verilir. edenlerin inşaatları fevkalâde müsait şeraitle deruh- te edilir. Piyasa rayicine göre ve e kelepir olarak, yarı Ye Vi ğa her i halihazirda mevcut ile bulunm: iler takdirde, son olarak pa- günü, azıhanemiz önünden bir otobüs tesi daha kalkacaktır. ADRES: ital e ri Şirketi hçekaj ie Türkiye - em - akt limanları arasında 15 günde unlamam seferler “ Vakıf > m kat 7 Ne. 15-16. am SEZER 21.00 Yeni buluşlar: Rıdv 21,10 Münir Nureddin ai en seri 2200 Şehirden birröportaj 2215 Asırlar boyunca müzik 200 Caz müziği z 2015 Haberler Program Dans müziği «Pl Kapanış. ANKARA YOSU Açılış ve program Hi Si hun çelemi 'dan haberler 15,15 153 alyan er ” öyülyer 4913 1545 16,00 iş 1659 ve porgram 11,00 Gençliğin köşesi «PT, 1730 o ile ingilizce 1745 vi Seyran'dan şarkılar 188.00 Donald Woorhees ve müziği Patlıcan Bamya iNGiLiZCE 'E Daktilo iy Me Beyoğlu E.K 18İ3 Mefharet Atalay'dan şark 1830 Mithat Akaslan orkestras berler Xx 2015 Rady esi 2046 Müzik ve kor 2 Yeni müzik konseri Ps 24 “ 8. ayarı ve e şarkılı Yarın iin program c38 Açılış ve ye b müziği <E19 700 Kağit mile” <P> 745 Haberler ve apo, .00 Ge Türk m 230 Sabah melodileri «Pl» 106 apanı Umumi Ace Mi e m ii purculuk ve AKLIYATT.A. Ş. İstanbul Sirkeci: Acentelik er İstan Say Odasından nlğının emirlerle. re Vilâyet emri: an NE aylık ih- inde zie tâbi tu- mamull irili n Gikinet sülfit, imitasyon, siren2, ın, gri karton ve row kar- almak ii 'n Odamı saat 17 de Ki i Alt zn- Drt ein de Kadıkö acaktır. Bütün lar ginden Apartımanındaki Cemiy izaların teşrifleri reci o R Di iA yıtlı, kese ağ 4, defter ve mümasili im: neler ile klanlar, ambalâjlık oinmi almak İsteyen ağustosta limanımızda beklenmekte / ve tahliyesinden dek pa elimemicek ee 1955 birinci e rek WU e SONE GEDEN altı ayda filli MN ve 1945 iL BALTİMORE ve PHİLADELFİA için eşya tahmil ederek anlamı eh şeş AÇIM İİ ha cig edecektir dar yazılı olarak bildirmeleri ehemmiyetle tebliğ olunur EKONOMİ ve TİCARET BAKANLIĞI TERE AER Bu tarihten sonraki mür; Ödaca nazarı itibara 2 “İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDE mıyacaktır. (11583) ni de yangın. maklya bayat sigorta işleriy! tigal etmek üzere kanuni Sm "glçesinde te li ve ilân olunan Doğan Si Anonim keti bu kerre müracaatla, Eskişehir scene şirket nam ve he- Ist. Levazım âmirliğinden ane İsabına yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta daierisii mesgul askeri kıtaat İlânlar olmak ve bu derde doğacak dâvalarda bütün mahkeme- lerde dâvacı, dâvalı ve üçüncü şahıs sifatiyle hazır bulun- dez Açık eksiltme le 25 üm satın alınacaktır. mak ve ie vE Noterliğince tasdikli 28.5.1955 ta- | iş rin 19 Ağus » günü saat 10.00 da Top- rih, 5026 sayılı v edeki yetkiler verilmek (üzere tap - Maltepe Sat. Al. e e sanli Eskişehir'de Köprübaşı Çağlayan Palas No. 41/2 de mukim Tahmin edilen da £ beher a üzüm için 59 kuruş Azmi Orhun'u tâyin eylediğini bildirmiştir geçti teminatı 1129 Yiradı. yet, Sigorta Şirketleirnin Teftiş ve Mürakabesine — Evsaf ve şartlar er gün pmu görül dair vi sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân olunur | İ EMEKDARLAR YARDIM CEMİYETİNDEN: sam ürkiye yyl Partisi Kadıköy ilçe kongres 'emiyetimizin senelik kongresi 4/9/955 pazar gür saat mi da Beşiktaş Yıldız caddesinde 47 sayılı Eski Eme sinda

Bu sayıdan diğer sayfalar: