17 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

17 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 İlk toplantı — Federasyon Başkanının dr — Yeni Fikst k DR ık — ket — Küçüklerin çi N stanbul Profösyonel Ku- lüpler geçen cuma günü bölge bina- sında ilk toplantısını yaptı. Bu toplantı aşağıdaki hu- susiyetleri taşıyordu 1 — Tertip ei lansını yapıyo, 2— İliği Futbol Fe- derasyonu başkanı riyaset e- diyordu. v. Tertip Komilesine bir hayli yeni gelmişti T oplantının ilk olması ya- | kın alâka uyandırdı, de başkanı yı | n bir anlayış a ası ink | etti bakımdan sıkışık 0- Inn küçük kulüp N larının tetkik olunacağı hak- ndaki konuşması memnuni- ve uyandı nitesi tesi ilk top- Mali urdı Tertip Komitesine Fener- bahçe, Kasım; Vefa ve Emniyet kulüpleri yeni âzalar| göndermişlerdi. Bu âzalar da | eski) ie le beraber hattâ onlar- dan fazla konuştula | Bu seneki Tertip Komitesi- | nin çalışmasında büyük deği- şiklikler olacağı o emareleri ün kur'a ile tanzimi — - Büyük k AKŞAM uda an- aniyet ve e erine göre ha- lip ayrılığı olmıyacağı — e melarmi KERİMİ olacağı kanaati C Yazan: Necdet ERDEM ) ali mevzu üzerinde bir komitesi pürüzlü Min ken- Mi şmaya varılamadı- (di aralarında halleder dığından İla halli Feder: daha faydalı olacağın al yoridan istenmeye karar ve- nız bu sözlerinin bir temen ildi niden ibaret bulunduğunu Bedi on başkanı söz a- Şayet komite bir mesele hak larak, tertip komitesinde (kında Federasyona müracaat ip halolunamıyan meseleler! Federasyonca (| hallolunaca- e alınacak ki gayri memnunlar bu- halbuki iz me esaslarına göre halledileceği- gın, ya ni e di R ardan lunabile arar; ie göre maçların ha- ı ha Sl taksimi işi Federas- İlk belir- yonca hal yoluna gidilmiş oldu. Netice olarak deriz ki: Bu seneki futbol tertip ko- mitesi eski bünyesinden ta- mamiyle sıyrılmıştır unun belirtileri ilk celsede görül- müştür. Tertip Al bundan sonraki to De he, ii - m ımdan ali tel ve a ge naati umumi ağı Mila adır, KAFA DA VURUYOR: Topa pel z kafa vu antrenmanda Markoç epeyce hava Yal çalıştırdı. ran Lefler'i dün m ANE ÂLEMİ: aaa nn kuzu peş yer- de Galatasaraylılar top çev Turgay ve Suat topla jim- a hareketleri yaparken Körüliğer rlar, TTHANE ile hazırlandı. enerbahçe mümessili bü: tün meselelerde kakkani- | mıyacak ın bulunmıyacağını ileri ekli itambulayar, Kasımpaşa, Fmniy: yoğluspor ve Bey- koz ri küçük ku- in tedbir e inde dür sille plt ni Li tak- ri mesi üz ula ise, rolesi » madığı üzerinde, in dur- H asılatın taksimi nda alâkalı maddenin gi bir hayli m ymevzu- 98 ER Ş$5 u. van ve y a legeli neki lig dere: Eşi nazarı vi 1” “ ire alarak bu seneki hasi- | latın pay limen teklif et- tiler, ahçe müm bii vuzüh hi esbeti NE ürerin- de çalışılmasını o Federasyon Başkanından rica etti, | Yunan ve arar gidiyor arı münasebi Futbol Federasyonu Ea kanı Hasan Polat dün An rada federasyonu ae mevzular hakkında 'gazeteci- lerle konuşmuş ve bazı ma- Mü vermiştir. Feder aşkanı konuşmasında, si vi lig kati olamk ih inde m ve ri gin olursa Bundan sonra, merkez hi kem komitesinin aldığı ka- rarlı MAS si ii > ir serimizde bulunan Yu- nan ve Yugoslav atletleri bu- gün genizden ayrılacaklar- dır. Balkan oyunları şampl- ah Turgoya a Fritz Walterden gelen mektup en milli takımının kap- nı ve namlı santrforu Fritz Walter, bilindiği gibi futbolü er Fritz Walter, uzun ve lak “futbol m in bir kitap kaleme almış, bun- # aray “bütü cı oyunculardan ayların bildiren EMEKTA R KAPTA Baal Emi ii olarak Beşiktaşa Oynıyagaklır, Ve- madur, mektar Ali bu şene de (akımının kaplanı Adalet Eyüpte ei ne- kült ah. t vazifesine: dönmüş oldu Galata: lilar Kâğıtha: nede Günüdüz Kılıçın nezâre- tinde kültürfizik deplasman ve çift kale nışlardır. Ka: d i e ene ALEEİK bereber, teka. Biret Bilsin Vedii bu sene de Siyah-Beyaz mezaretinde iri çalıştırmıştır. Deplasman, kül- ARTİST Mi? Yunanlı kadın g üllecinin güzel bir pozu türfizik ferdi antrenman yy rdır. Vefa dün de mutad antre, ma EAT devam etmiş, Lİ şu ve tek'küle idmanı yap- ve tarafından Sanremo'da açı- lacak olan kursun bilindiği şekilde bir hakem kursundan ziyade, De nn müz tmel ed caklardır. Hakem nt k bu kursa, Ankaradan: Fail Gökay, Muzaffer Ertuğ, Zül- bahar Sağnak, Cezmi Başar, Önen, Osman Yereşen, Hüseyin Maloğlu, Bedri Ça- kır ve Veli Necdet Arığ; İz- en: Hakkı Gürüz, Dün- r Feyyaz vx ail Dikmen, rçil Seyhandan: Bi Timur; Bursadan ai di Parlakay: Eskişehirden: Fikret ekli; Tevfik Elbir, seçilmi vi Bu hak Diler 8 eylül gü: İstanbul böeeinde hazır Mi lunacakla: laçların zaruret olmadıkça a yerli kere - dare edilmesine karar veril- ş ve bu beynelmi hakemliğe teri. ettiğini dirmiştir. Bu listeye Sulhi Garan'ın ithal edilmemesi mele temas eden Hasan Polat, 5: Türkiye - italya milli bil- İm (Galatasaray Köğrthanede - Beşiktaş Şereite - Fener, Veia kendi stadların- da Adalet ilimiz antrenman yaptılar mıştır. Beşiktaş da Cihat Armanın nezaretinde top ulış verişi, ferdi antrenman ve çift kale yapmıştır. Sulhi Garan HN tahkikat açıldı Triyestedeki » Türkiye: maçını mütaakıp ai attığı ve İsviçreli hakemin maypıadiı iki golün nizami olduğunu iddia Me vi ven çın Tür k yanı hakemi Zül harı tenkid eden yek hakem Sulhi Gatan hakkın- da tahkikat Tahkil rasyon merkez hal AKE be elk açılmıştır. ME) “Sulhi alan > pi sini alarak bir karara cağı söylenmektedi! münasebetiyle bazı neşriya sebep olması ve merkez ha- kem komitesi tarafından hak- kında gerekli ta e ve tet- kikatın yapılmakta nma- sı dolayısile a ol- duğunu ifade etmiştir. Memleket hakem meselesi- nin federasyonun daima ön plânda mütalâa ettiği bir mevu olduğunu ve her ne bahasına olursa olsun bunu müspet şekilde halletmek ni- yetinde: olduğunu a ka n S0) ia Ni begi Ba: anı, « Ani si mlüplerinin EE una te- OYNIYACAK MI? Acaba bu kuvvetli ve Fe ya olan Fuat da iyi çalıştı. erbahçe takım mas emiş ve bu'işin olduğunu, gl e duyduğunu ve mevzuun yarın kulü; ün el silcileriyle yapaca&! nuş e tavazzuh een bildirmiş Balkan ya nç takımlar tut nuvasının Yugoslavların VR b lerinden © dola; yapılamıyacağı, NM genç il nal Di da gelecek sene 17 Ağustos 1959 'Basketbol antre- nörü zi Basketbol maili takım in ed an- en erasyc mukaveleli bul inillkie idi Kendisi bir müddet evvel tderasyna Ai müra; atta, ücretinin arttır ve KEL m vigre etmesinin sebebi bilin it raber, bah: n mad- hususlar olduğu uk ii k Antrı izin alı edir. ri er D: elân me: Rİ mizde bulunmaktadır. 5 diğer spor haberlerimiz 2nci sahifemizde ağustos ına — kaldığını ve günüde 7 bizim gol ya ve 1, lan Lr ce ei air hakkında icra komitesinden o müsaade çıkması gerektiği ve bu Işin mezkür komiteye aksettirii- miş bulunduğu şeklinde c8- ve sini olduğunu — söyle- e toplantı sona ermişti apılı yeni transfer unda oynıyacak m? Dün Fuaf ii /Üniversiteler arası spor federasyonuna dahil olduk Saint en 16 (AA, Dün “burada toplanmış olan iii arası spor fe- ı icra heyeti o yeni üra rı tetkik ederek talepleri yerinde bulmuş ve Türkiye, Birleşik erika, nı Portekiz ve İs- railin üye alınmalarına ka- rar vermiştir. Dünkü antrenmanda topla hareketler yapan Sari-Kırmızılılaş bir arada

Bu sayıdan diğer sayfalar: