19 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

19 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Turistleri kabul etmeye hazırlanmalıyız 1 stanbulda (o toplanacak ongresi için ücret mukabili mobilyeli o- da kiralamak istiyen hemşe- roya b rica edilme! ün bunlar turist çekini püniE le taşıyan şe- hirleri sıkıntılarıdır. «Ot tezim miz neden yetişmi- yor? andı 1 yapmaya | ver es ME o- telci bir iş halinde eni be eki ii a aman Sehirde vik turist için de oteller in- şasına gidilemez. Otelleri miktarda sa- yılan büyük / vi e d rl » hirde bir müzik a e duğu için, oteller yer bu- lunmadığını; Lie e yi ren ler bu türlü em hazır tuttuğu ö öludar geçir- yi nı u: iü bizde e tatbik ir zarurettir. Orta Öğleye doğru, karnımızı doyurmak için kasabaya çık- deyip tık. Kasaba de geç- cadde üstünde var. Gi gunun bakı: yor. ala amk çanak te mizdir. Hele servis mından değ e İstanbul e il ile psi dı bulluların Şile için birdenbire artan ilgileri, ka- sabanın alış veriş hayatında büyük bir canlı > » Şileliler bu dur vra- makta, gereği il ran- El ei Otelle- bulup uzandık. Eşeği yanımızdan geçen bir Şileli urdu — Hoş geldiniz > Kardesim, die vi SE Da Jena değildir ya, özi Kai e kadar zah- met etseydiniz Ca ha rahat ei Buz gibi bir suyum kumdan kaynıyor. a latalıklarım da Sizin gibi a imiz lirler çoğu çeye — Hadi dayı. bahçene, dedik. m mi ai ve ei bah- bizi uzun götür Yol . yarım cigara içi- mi ürer “kardesim, alan ağaç altında wi oturup yârenliğe 07 Alış verişte büyük bir dan kalktı?» — Satış kan Şile kadınları — Şil. Vai ârlıca havalarda Şile sahili zarif dai erin nasıl? ma, Hamdolsun iyi... daha nteller örer ve bra var — ie sırasında bile rai rdır ç rla- ergefizriri ili çalış- anal okullar açılmalı — İvi neden o bre dalgalar uzaklardan kö bir çarpışla ürmeğe başlar, MEn sahile nize girenlere tatlı masaj ya; kiden malı istanbula götür- “daha mı iyi dayı nemiz gerekirdi Asfalt da EN yapılmadan sandallarla, mo: torlarla ik. Uzun olur du tabii, v. komi da A inden aç yıl önce — Şimdi şimdi değişen ne? ya girmiş. Ne yemekler var? 'emsil, (çivi kalktı or- | diye a bölmesi! ii gi- ila an, Kilosu altı, yedi lira ( Tince me görsün? Yemek tep- diyorlar ama, kendi yok or. | Silerinin üstünde m bir tada. Köylü kısmı hayvanı- ,, Sinek Gi Tanıdığım, © nı nallıyamıyor. Kuzum bu lık içinde ahçıya niye böyle oldu? — Çok sinek var, diyebil- Simdi sorma 1 ona “mi gelmişti anlaşılan. Biz ise tiny ahçı İse m armut yemekten cevap ver- — Vardır ei demi meğe vakit bulamadık. El oğlunun gök Yüzü Dayının bahçesinden dö- ,yapma ay salmağı düşündüz nüşte, denize karşı bir sırı (o gü bir çağda, vu Belediyesi üzerinde, bezlerini satılığa ( sineklerle vi çıkamazsar .. . < m . çıkarmış Şileli (o bayanlara ( biraz ayıp ol Şile'nin, atlarında oyuk o mağaralar bulunan meşhur kayalıklarından bir görünüş rastladık. İşlemeli: gecelikleri Pe Eski Ürdün kıralını damada yenen Savaş Horasan yayıkta ayran dövüyor e koymuşlar, bir yan: nuş! iterken mi GE razı olmadılar. Yaşlı bir hi vakit gecir irmağin ele alm 5 bir döndurmacı- girdik ir e öz gözü ikâyetimize g 5 a 5 Eş 5 g 2 » anfi eğ ML Armutla | iskelesi Yolcular iskele tami- rinin uzamasından Şehir Tiyatroları 1 Ekimde faaliyete geçecekler erp Şeki Tiyatroları 1 ekimde kle Öl dese temsiline antik yanın lat silinae en İşlek) Dram kısmı (Georg Büch- iskele olan Armutlu iskelesine, /n€r) İn, dilimize N. Berkin ta- tari dalişsiŞik iz ir aydanberi rafından çevrilen (Dantonun vapur yanaşmamaktadır. Yolcu |ölümü) piyesi ile | perdelerini indirip bindirme işi bu yüzden | acacaktır motörlü vasıtalarla yapılıyor. | Komedi kısmının ilk piyesi, ve sevdirmiş) Halbuki tamir işine daha baş ike ie TİRE ei anmış da değildir. Bu maksat- |tarafından adepte edilen (Me- Tini güzel bir turistlla getirilen kalaslar hiç doku- rak) Ev MARY ibi A nulmamış halde suların içinde nin biraz kısa olması sebebivle şehri olmaya namzettir. Mİ (Jean Paul ii rtre) ın o «Gizli na göre hazırlanmamız da Oturum» adlı bir perdelik piye i ini) Ayrıca, yol e bir zaruret olarak kendini minin ii sl de sele temsil edilecektir. göstermektedir. m mi yetçidirler. |, Her IKİ sahnenin ikinci piyes : leri de tesbit edilmiştir. Dram Si kısmının ikinci piyesi © (John : Van Druten) in «Annemi hatır Ticaret Odasına pi if, yolcu adam akil lıyorum, piyesidir. Bu eser Fik- ayıtlı sanayiciler Denizellik Bankasının dikka- |'€! Arif tarafından türeme e anayi Odasına kayıtlı Ol-İtini çekeriz MR hinyip .d& ÖrarM Odu Fe ri Komagdi kumanda Merak yıtlı bulunan Sanayicilerin ye- 7 so) Georges Berr ve Touls dek parça ihtiyaçlarının sal Manifaturacılar ei, Verneull'in yazdıkları ve Yaa rafından teşebbüse ,geçlimiştir. Hollania hükümeti- nin Belediyeye hediyeleri Şipilanda ve hükümeti e rklarına zere k soğanı ei ğanları rn yola çı- karılmış bulunmaktadır. İ (Bah gz İstanbul |a dikilmek Manifaturacılar çarşı kooperatifinin Unkapanı mi yasına karar verdiği büyük ma- nifaturacılar sn kurula- bilmesi için yaz pla arı çalışma- lar ilerlemekte, etinin Beledi - iyi ne- Abe aşında yapı- e İlacak genel kurul toplantısındı Jinşaat için gerekli kararlar alı- acaktır. Koop: idare — he; sa ela ile yaptığı temaslar © vermiştir. vine Ele si eri EL Bir intihara teşebbüs Hayim Çiprut adlı bir şahıs dün evinin bayıpmpa aldığı kö mürle intihar etmek istemiş, fa kat eve gelen karimi mu gö, polise amine. tur.Ha koma halinde ha haneye kaldırıl mıştır. rek, YAPI Şubelerinin seksenincisi İZMİRDE EŞREFPAŞA Şubesi Bugün hizmete girdi 19 Ağustos 1955 YAPI ve KREDİ BANKASI ve KREDİ BANKASI Fuara gidecek vapurlar Sahife 3 Gazetecinin vazifesi I stanbul Gazeteciler Ce i ve Sendikası ta- iliye Vekili Dr. Namık Gedik'e çekilen tel- Bi göretlerde okudum. 'nel ei guld. ide İstan- il elbette ket öre bir siyasi kanaati var- dağ Fakat gazeteci haber al- ma ve haber verme vazifesi- ne başlayınca şahsi kanaât- iamen objektif bir görüş- le hareket etmek zorundadır. maktadır. Haber ? a ve haber verme işlerim- areket iyen esle| ne amaz. önerin ay? mi yıkıyle yap: a lmesi eri doğru ilmesi, otog e ei lerek o kuyucu! izi i mas ahusu' dan âzami müzahereti, ko- laylığı g miyet hay dandır. fında böyle gi bir hal âmi faati bak dan bir müddet ger e en ve umumi Mn ienmesi icab edebili kat mumun gözü Ö- de cereyan eden gi bir hâdise esnasında gellemeğe Ikışmanı u- : mumi efkâr üzerinde menfi İstanbul vapuru da - |tesir uyandırması da ink†ilâve sefer yapacak İedilemiyecek bir hakikattır. mir Enternasyonal (o Fuan| Ha, dizenin göreyan ettiği yarın açılacaktır. Bu Yüzden) yerde hazır bul ar aa Bari bni gerekse İzmir İten bu İml a nde kan — |yenler inni önle ve en rağmen. yer kalmamış- duyacaklar imz kal im ek ri unu bu m am 19 da hareket girmeyi ye karar (o vermiş, saat ket Sk iz: imal da seferi Bi ni ayın adar İ: decek bütün vapurların Sisi leri satılmıştır. 500 işçinin Ankaraya yaya gideceği doğru eği n bir hafta önce gaze- Denizellli - İAmerikaya gönderile- cinin vazifesi bu meki meydan ver- Mn lı makaların azil, e gaveteciye emnk er ve huzur içinde serbest- çe çalışma imkânlarını sağ- lamaktır. Cemal REFİK Bankası yükleme, boşaltma se visinde çalışan 500 işçinin An- 00 kl. 1) karaya yaya olarak” gideneği > fındıkların gümrük hakkındaki haberler üzerine, ii an, Tahmil ve Tah- mi /Suriyeli bir misafir ca-| Çeşme m ağır iye Hİşgileri Sendika dün bir) Amerikan Hilkümeti Gali aralam çıklama yayınlamıştır. hakkında mühim bir karar al- milerde lin kalkışmış | Y HN baliridlğine aşır. Gelen haberlere gö ba | Burada bir dığının evin-| Kâğıthane köyünde (oturan) göre, ra Banka; -İyılki kolaya (o eklenen 675 ton de kalan BE. “tebalı Sini ut | Sevim Çoban oğlu adlı bir ai me, boşal rvisi içi ra ındıktan evvelce alınması ka- İkadıl adlı bir şahıs dün izni o- |dınla Fatma Kılıç çeşmeden sı meler a aku sunulacak aral 10 cent'lik ilâve e aa ve als do> alma yüzi Wa kavgaya ll diyerek işçilere bir dilekçe im-| gümi ele ÜRE Aartınazar e muşlardır. kavga, sırasında laik Bununla sendi-) edilmi: laşırken yakalanmış, yaplan 80| Fatma kanın hiçbir ilgisi yoktur. Yaya| Ayrı DE “gelecek yıl için yeni ruşturma sonunda Mahmut ye tlyl Sevim'in ae vurarak olarak 500 işçinin Ankaraya gi-İbir kota tesbit edilmiyeceği ve -İdil'ın bâzı camilerde vaiz ver-|&ır surette yaralanmasına sebe dn hakkındaki haberlerin 1- pine miktarına göre Ithalâ$ (ği de tesbit edilmistir. biyet vermiştir, e aslı yoktur. apılacağı bildirilmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: