19 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

19 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 Ağustos 1955 AKŞAM Belediyenin Bakırköy ile Yeşilköy ara- sında Yeşiiyu Si adı verilen yeni bir ile kuruluyor. ğe ehil mütehas- sısı Pro: rafındar yapılan bui için mo- 1 600 - 1600 metrekareli ikametgâh parselleri, gay geniş çamlık, yeşili sahalar, , cami, karakol, gazi- plâj, is ii evleri şi el sahaları arklar iğ tar, Yolların tanziminde Yeşil- imar plânına v5 makla ağ, Em arı leyici atik kaldeleri ve vale çözümünde bulun- durulm: > yeşil sahaya ay- afın rılmış, kaldırım- isimi Ç Sai ir tır. Bü- tün yolların iki tarafına, çınar, > çitlenbik, Gn kavak ve sare ağaçları kilmiştir. Mahallenin" tazyikli “suyu, tesisat ve pe — Pe mahalleli tarafın edilmiş, elektrik be, vi mahalleli tarafından © yap- tırılmıştır. Hulâsa, bu modern sayfiye köyünün tesisinde ne belediyeden, ne devletten en küçük bir yardım, en küçük bir alâka görülmi lenilmemiş, mah yağı ile kendi tanbula bazünün aranma kA ii Mir say- fiye wöyü kazandırmaya ça- Tışmıştır. hrin YA dibinde n bu alan asfaltları le Yeşil- köy asfaltları arasında kalan yüzer metrelik toprak yolları hiç değilse ei bir- birine bağlam ün- mike mi alâ kalmıştır mz ii sahi rnı asfaltlatırken kirala- gönder- mek lütfunda tile bulunma- mıştır Mahalleli e bu alâkasızlığından essir olmakla beraber sehir hu- dutlarının genişliğini, / bele- diye takatinin mahdut bu- lunuşunu gözönüne alar bunu hoş görmüştür. Fakat artık bu alâkasızlık sararlı bir şekil alm:ya baş- lamıştır. O kadar ki 1952 de kurulmaya başlarmış olan bu modern sayfiye köyünde * radan 3 sene gibi kısa bir za- man geçmiş a rağ- olması: öl n eledi iyenin lândan ve kalmamıştır mh alökas ar silme iptal edilem ve İlâvelerin yıktarıla- acağı kanaatinin - umumi alâkasızlığından apartmanlar een R yazım ie Tayan umumil vasızhı dem sayfiye ürapiteğbir, Köyünde meler neler yapılmak- 'un hazırladığı ve ii yelleri tasdik edip tattlkım emrettiği a el tahsis e mak üzere c sek b na Yapı ve Yollar Kanunun s üncü ve 9 uncu madde) e bina ü bu Gri uk r: Cişbu talimatnamede yazılı Baz — ra- hema — p rde uygula- ı imar plânı kli Evlerin üzerinde ra. nl bile va ve raporlarına göre muamele yapılacaktır.) manlor inşasına ruhsat ver- miş veya göz yummuştur. Zine plân gereğince bu sa- dn yapıla rın dört ari tai metre boşluk ak eti © vardır nin alâ iikas ızlığından ızlık o kadar i- ltmişt ir ki bu blok lacak bi bıra Beled beri Ve sihayet işle Devler Bir bodrum iki kat olan saha değil, dört katlı vi apar ei 8 ante, hatları ile eğri rl de çirlemi Demi Ze; kaldı zarafet bakımından baml e. em laskandıran istasyon apartımanlara Sal ya beşi pılan ilâvelerle bu da aldırılmış, binalar âdeta ie Idırıma yapıştarılmıştır. Ye- niden yapılmakla olanlarda zde zlasına inşaat bazi e Fakat Telelon idaresinin ha- mahalleye kâri vermektedir. yoktur. mıy: hakkındaki iie e hükümsüz bırakılmış, yüz- de 45, hattâ daha tazlk sa- haya inşaat yapılmaya baş- lale ştar. blok annen larla bir. tamamlanmıştır sızlığın müheykel Dört tan dit riy esi bitmek r dördünün de tı tam pa ml sız binalar pılarn bak hiçbiri be a inek yakı eylinburnundan Yazık oldu bu mahalleye! Hükümetin tasdik ve üynen tatbikını emrettiği Yeşilyurt imar plânı nasıl çiğnendi ? ve 8 metre irtifadan bina ırıp getirdiği Gi binalar, e Bn olar, alla ona nazire birl ene insaf la değildir, Kain telefon tesisleri gibi radyo tesisleri de Z'i yapılmış, yyl a ve mey A görülecek çirkin tesis- ler ve telterle bu modern say- İs güzelliğinin bozulmasi isti nilmemiştir. Fakat Telefon İdaresi 'bu- radan havai hat geçirmek, eğri leyi büğrü direklere mahal- eyi kla; mak suretiyle ere telefon eee nil tarif zaittir. görülmez e sale gözlere ve kedi a Killer kime edilecek ve bu deri e vr SERİ Ya nasil” Tani cektir 3 yl Demiryolları İdare, urt istasyonu- na 70 vksizliğin e ola- rak bir demirköprü kurmuş- ur. Zeytin! mal lâyık gö- Sİ için Prost'un mo meyil köyüne nakle- Vi köprü k ii ryüz ka- öprüde Dek yoktur. KM w htiyar rı, n, kocalı cecukin kadı seyreden kıral ailesi görülüy al eğleni iyor Belçika Devlet Tiyatrosu g geçer için bir temsil vermiştir. Resimde, Sahife 5 gün sarayda. : va ve yakınları bu ava temsilini GiZLi SERVİSİNİN TARIHİ No. 209 Yazan: Insan Boran Türkiyenin eski Güres staşemiiiteri Ruslar atom topunun sırlarını öğrenmek için -ajanlarını faaliyete Epiriyoni Atom topu yeni bir keşif, yeni bir silâhtı. Ruslar bunun sırla- ncak casusluk vasıtasiyle elde edebilirlerdi. Şer bira düşündükten sonra çil sopa nk şimdi ban. za e Mili Bir dakil son- ra enerjik yüzlü ve kr bakışlı bir memur olan Frank, şefin yanına girdi. Başiyle selâm ve- rirken şef, gözlerini (dikerek sordu: — ee ek patla- dığı zaman Hank lk big sual Karşısında biraz şaşırarak Ge yi — Val kit k aybetmemek tabii yedek lâstiği takarım. — Peki, delik Jâstiği nasıl tâ- mir e izin de pek iyi bildiğiniz usul iel — Hayır, ia bir şey bilmiyo- Tum. ij i, Tâstik kü- | — Hemen lâstiği glşirerel k su- ya sokarım.Su kal Bip reıkları deli- ğin bulunduğu yeri belli eder. — Tamam. Ben gi sana bu- nu söyletmek İsti: yağ — Fakat bana bun nasebetle eğin ile madım. — Şimdi anlıyacaksın Frank, şunu oku! Şet, önünde duran ma emri ona uzattı, Frank, ide okuduktan sonra şefin önün! bıraktı, ve alt dudağını ısıra- rak: ze ” ekler n, içli muz? Çok fena bir habı land, Şer, asaya dayadı ve ii parmaklarını birbiri ne geçire-İo rek devi etti — Anlı m değil 1? MI Savunma Vekâletinde bir delik var. Araştırma yapacağız; ba- kalım kabarcıklar nereden çı- kıyor? — Evet, çok tehlikeli bir de- lik bu! tr 150 memur call mi buslara casusluk yapan: hain, bu er n ME olmalıydı. Bunu nasıl e bir karar vermiş eli ale fırladı, İlk işi ca- vusluk “servisinin ilgili grupiyle ii etmek Bi pta bi zim Milli Savunma Vekâletimi- de girmişler! — Hainler elde Sini hainler! Bu işi bana mı veriyorsu- en kısa zamanda dene bulekn — dın ya, patlak Pen- A a. bulunduğu bina) 1- inde. İşe nereden başlıyacak- ink z düşündükten sonra mi ae da bahis konusu a göre, evvelâ GH.2 damn calışan memurları e- lekten El ceğim. — Mükemmel, hemen-işe baş- 2| dayak — Peki, — e a r eken ik! ederi mk, hal ayn ile selâm- ladıktan sonra odadan Çıktı. gisi ma odasına dönünce, masasına oturarak bu işi bir daha düşündü. dıni izlı adımlarla i meş- gecirdiği alnan neticeler gali, Harak feri rübeler ve var nalizden anlıyan bu kei enik 150 me- e ek siildeek mk, bunların isimlerini ve adreslerini defterine yazdı, €rtesi gün üç sivil polisle bera- sa erkenden araştırmaya ko- yuldu. sivil polis bu üç memuru takibe başladıla Frank, bun- ların yazdıkları raporları dike k cirdi? -atle gözden gecirdi Hiçbirinin her han; la münasebeti yoktu. Hiçbl: risi ayyaş değildi. Dikkati çeke- cek fı hareketleri rülmüyordu. rı dü 1 Hele tesis ve inşa edilen istasyon binalarının Arzet- tiği manzara inanımız ki Zey. tinourmundaki fakir vatan- aşların binbir mahrumiyetle uda getirdikleri kulübe- cikierin arzettiği manzarayı ei Üstelik bu nda helâ yapılması da RU u yüzden Ye- ta kamp kuran Dev- let Demiryollarının yüzlerce ielesi Yeşilyurt sahasını (Devamı sahife 7 de” Sait KESLER 1 ri min genç k gün mektebe gidem miş ii Yeniden buluştukları man, Necdet heyecandan se nefes nefese gündür görünmedi ve ia 5 “aç ula, dedi. — Halam hastaydı — mü h eği Sevmiş olsun! eşek Keçi sipi gm esle — Bakın e konustu, si- ze bir şey mek um... Kız bekledi. vam edeceği yer lerinden merhamet du, Nilüfer içinden: «Acaba ne söyliyecekt, diye ei En sonunda dayanamadı: — Buyurun, ded liyorum. — ili bu cu gidelim iye Kız, büyük bir o bakarete mi 4 si e .. sinemaya mı? Ama öteki de- de, onun göz miki il din- et imi artesi bir sinemaya ektim! kân olur- sa 7 AŞ li HMET SEYDA IN: MEHİ yada olmaz & wi Dı? Niçin Deli lı büyük bir ıstırap içinde mamyarda. Nilüfer idi: sin 5 2 EEE az dedi. olsun? — a olm; ki neresi ür silki mem! en Sizi saat üçte Aksa- mia beklesem, olur mu? “Ge enç kız bir müddet, Nec- dete asır kadar uzun gelen — dakika sustu. Düşünüyor- — Gelirim ama deği, bir <ibi? — Çok kalmamak şartiyle. Hay hay. Cumartesi saat üçte bu- luştular, Sonra, her cumarte- si buluşmağı âdet edindiler. ei kız evden biran ön a için can e Gi ma, Necdetin doktor El masına dahi Ex ve n Necdete karşı mu- bir av meraklısının si karşı düşkünlüğü e benziyordu. Onu sevdiğini rk my fakat, bu ğa a b zama siki durmadan sa © zamandan sonra enis tamamen sa- “Ne lecdet bir çün kısı aldı, e- vine götürdü. Üç katlı evleri nin kirasiyle ke arası çok geçmeden nikâh ta- kip etti. Daha sonraları o kasabay: kada den gelen ür koduların doğru tarafları ıda, ar peşlei vardı, eğri tarafları (Devamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: