21 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

21 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sanife 2 AKŞAM Açık hava | Iş Bankası toplantdarı er imi ve C. H. ği iş 1 kuruluşu- ii el Si nl önü- — Açık İmüzdeki cuma günü ei si yeme m Dahi- in Bu münasebetle banka Tiye Vel e son neşrettiği |dün Ça di köşkünde bir basın tamim ya ari CHP. ge- ia onlan! yapmış ve umum nel ii Turgut müdür Üzeyir A 31 3) öle şunları Keşir. İk faaliyet hakkında izahat vi «— 1946 dan elliye o kadar|miştir. başa miting) Bu 924 te kuru: |; meydanı haline çeviren D. P.jlân 50 senesi s0- ri İn memuru, 74 Dün fuarın açılışında prima alınan iktis m) — Yirmi;Meclis zmir tebşir. 8 de a-|merkezi sevkedilmiş Duz unu ederim. Bu ( banka İzmirde ocaklı.” İzmir dördüncü i Fuarı'dün aat 1 çalmış e m İrinelebete asini temin içini er türlü u lak ş fari 'kür tedbirlere baş vurulmuş oldu- suretle bir kere daha efkârı u- |lüp Safi 3,8 milyon lira kâr ir ez ka mm bir dâvetli grupu ha-|ğunu ve bu meyanda İstanbul- e önüne arzetmiş bulu-|de edilmişti Eği ve İh-| zir bulunmuştur. da bir dış ticaret su kurü- Bu tamimden fiyat 44 müyon Ura (di apar ei 585) lacağını da sözlerine ilâve” gibi bu e Ticaret |miştir. adi tedbirleri anlattı devlet açılıyor Ticaret Vekili Jaçmıştır İzmir fuarının 24 senelik ma k dr iş e olarak, paviyon SP İstanbul a ki muncu hafta Koşularına dü vE hipmiromtnda a - edilmiş iabalik laz ından takib pa ko zi çok çami zünden eğ kapanmış ve bu yüzden müş- terek bahis dolgun para ver- mi 3 inci ikili bahis 630, ikin- ci a bahis 770, üçüncü ikili o- pis in 20 Ağustos 1955 Dünkü koşular sürprizli neticelendi Çifte bahis bir liraya 478 lira ödedi rip ikinci, du. Üçüncü Koşu (Şart 6 ağ iştirak neticesi > zen İkteel Doğan üçüncü giri ke n birinci, üçüncü Topra oşu (Maiden)? b bi böyle açıkhava toplan- Vekilinin bir a masiyle a- tılarını fiilen imkânsz -Jat yekünu 7609 milyona, me-| emiş ii iy sonr Cumra Gi aran RL ba is 2560 kuruş, çifte bahis eti iştirak sele >” ir. Bu da mem-|mur a 2798 e, şul YASA | ktisi Ticaret Vekli Sıtki | Sile Kurdelâyı -keterek' fuari İnin gecikmiş olmasıdır. ra gesi ij Koşuların (o neticesinde Yaylâ Kızı birin- tatbik edil o)-/181 e ve kâr 72 n H- ırcalı nuşmasında 7 ve diş| » v va : el, “ele ikinci, Zaro a duğu gördüğümüz. N rejimin (raya güleimilr Bu retle iktisadi durumumuzu et- ie ü ln irin a arz ü cü old Husasiyetini ve doktrinin hazır-|banka 20, cnede ede e me miş, bilhassa yeni ar car per köprüsü ( (Üsküdar ve Kadıköyde | | 905 isüire etiği kosu ne. Alncı Koşu (Serdar Koşu- z ener çime. esasları üzerinde Şi SAHİFE 1 DE)ili r le i E teş Hkini du ! tedir. i8S0 ilmi e beş sene iki em e yeni atın irak ettiği koşu! ö vaa zen, Elda umumi kinci Koşu (Şartlı) neticesinde ali ar il w Mine ra malümata göre ö iştar? Vi | “afin Bakani ice e mlm b atın iştirak eği ku 5 ivaş İkirici, ei İlim ve fikir adamlarını li dâveti üzerine İZ tutan “Vehbi ile azm eme o maal ana| neticesinde Yıldız birinel, Ga- — oldu. lenme ye: Kali Uludağda ii ri gelen Amerikalı uzman-|türan Orhan, dün gece Kara- «Dinlenmeevi» yaptırmı a sa m | tar, söylendiği ibi Köprünün) aha elitin stikra e -| e azl SESİ ç — i vE e ap dış Hcaret rejimrimizin yerini tesbile değil şehrin ie yi pir hakie kavga “-|C.H.P, çevrelerine göre |Dahiliye vekili Senir- rl rını mal ef ri , e- ral im lr İhazırlama lif yerlerinden yaralamıştır. Başı SAnire 1 DE)kentte konuşt ıya itina yo- Nai Farmasi yg Pe Ale yeni dün artla- ce 4 Kadiküyde Mahmuz Me e Burdur, Isparta ve havalisin- imleme ve istihsal durumumuzun mlgoğl ezine OYİE müiyteriiz | sen yalandaş sinirleri | bu|de bir tetkik gezisinde bulunan Moskova 21 (A.A.) — Rusya- il i metr ayarlamayı da Ih- iğ RS e kadar maz. Biz müs-| Dahiliye Vekili Dr. Namı e Mi lk etmekle olan Yuros- Ordu terfi listesi yarın“. in İN si een 3 EMER İon ii takillere düşen iktidarla | dik dün Senirkent'te halkla ko- lav parlâmento ra Krem: şülü Or ki dendiye kdar o. : cektir di mal Ni yerellik muhalefetin Söz olan sinir nuşmuştur. Namık Gedik, bu 1 eden Sov- öprünün yapılacağı tellerini yumuşatmak £ olacak- | konuşmasında, muhalefetin ik- in Sarayında kabul Ankara 21 (Akşam) — Yük- duğu gibi fiat emniyeti ve hakkında Biğilr” a a tesbit e- ——— ihti sıtma nöbetle- yetler Birliği Yül et Şü OK tikrar politikasına bu yıl da) İihosilar girl nyan EE tır e nn ii rası Başkanı Mareşal Voroşllor, |sek Askeri Şüra yar! m e ey p A Kağitel i ay ae Sanayiciler Halk Partisi © çevrelerinden |ri İçinde çırpındığını ve bunla- bir hitabede bulunar: «Yu- |dafaa Vekili Et! ei Menderesin e ener ellere Jp ri uzmanlara böyle bir Iş - i bühtanlarına cevap goslav - Sovyet münasebetle- b pop ein geçen yıl ilân e. verilmemiştir.» uygun yerin Senir- rinde bir ilkbahar havası başla- |toplan evam ai primli baremi e eek tatlke Ese emelerimize göre, SAHİFE | DE nt olduğunu Mir VE ır. Bu havanın ilk müjde-|tİr başladık. in trafik durumu AML Mi b enir- isi Nikita Kruşçefin başkanlı-| Erkânı OHarbiyei Umumiye Pamukta da emniyeti telkin nacak raporda asma köp | İğöle Dimokrat e ame 1947 yılının Senirkendini gmdaki Sovyet heyetinin. De Reisi Nureddin ekl KE ae Gicik mai yapılıp — yapılmaması, re dağamıı e bir Ez İso e münasibetire — kentler gari Haccacı Zalim | ıda hazıf bı k üze R Kas K amal gradı ziyareti olmuştur. Bun: Nİ pie Ni * dar : sr Bükümeliniz “Hü senede yapılacaksa yerinin tesbiti gi a ukavemet başlamıştır. Bu m m Neri ş çıkartacak sonra ii zi sıcak yaz gelecek re yarın sabah Ankaraya gele-| “e. e olunmaktadır. Müstah ususlar esas olarak ele -a- erin tesiri de D. P. Ü yük İz üm ki il içinde nasıl tin cektir. m # ei zce kalkınma İle|kongresinde kendini göstere- alen ıstırapla Ea Yüksek Askeri ( Şüranin üç ER mani ki ük| cektir. Halbuki muhalefet ik- ii k lantı- x - Sevgilisinden yüz ger e bu Koplantır| ie olacaktır. ihracatçı tacir- fi |lidara karsı tenkitlerini artırır-| “O devrin Senirkent. ve izin de emniyetle çalışma- pe iktidar partisi içinde ba; yla e Yaaarnn mesler 0- lay için ayrıca tertipler düşü- t > yane san bakımından a göz yuman ve; hi .. rülmü ştür, 2 ” tâ iel il m anları, ,, bu; Bir ham pid yıldızına Fındığın kabuklu olarak fiat deği in bulamıya- İ bu memlekette siyasi ve | yi .caddesin- iy tl Bu eş muhalefetin | baskıdan bahsederlerse | lâyık baremi 145 kuruşa yükselmiş- da il as & de oturan on yedi yaşında ero |âŞIK Ola âyan z urla ve an in ig) beş pe mike b bir genç, sevdi-|#zasi uru üzümde fiat farkını 16) Öte yanı iğ esi Jâz defa yine Senirkentten alacak A Sİ ei ven ie | Roma 21 "Türter — İtalya- ak 30 kuruşa çıkarmayı kn Yy ip ii lari b De ee tarafından ib.) Yine veri ilen haberlere göre |'9'OT> vir dün gece fazla miktarda ten-|nin 80 yaşındaki âya dye | YU me erçekleşmeşimköni görmek | "ir »k ticari senetlerinin —— — Peli intihara kalkış, heykeltraş Pietro Cononla, meş Günkü 'n: Ti erinin mİ Toplantı müsuudeleri : hur film yıldızı Silvana P; — e Imiş olmak kaydı ile re-)P. e any ek uzun bir zaman HGİn-| eskonta Kapali derpie edilmek geri alınınca sinde kedavi altına alınmıştır. Jan sevdalı evinin Vahçe- raRlul Ee tahmin suretiyle sanayi erbabına da- lr oni 5 sinde sevimli yıl mi kabul etmiş bulunmaktayız. ir teşebbüse yabancı SEKİ pa müsait kredi imkânları te-/ne il KE Gl edi in e inek, . Iki Amerikan üzsı |: ** imli yıldızın mermer- üyenin a kol e ame. öyan dei EE ni yapmaktadır. | İncirde ise 15 kuruşluk min edilmiştir. tedi Moskovada Esğ Gotik örtüsüne farkı kabul edilmişti ceği öne Banka kredilerini tan: mokrat Parti ise muhale- | timalar Karlunu ile alâkalı bizzat Ri açacak! tün mahsulün ima-| Bilindiği ii a Ame- sitesinin faaliyet sırasında Man iz Di Ki eğ İman; tebliğ hükümlerine göre, kala Moskova, 21 (AA) — Birle-| e — ye edecek tedbirlerin alındığı- me bu gibi vla: We işle- |bu prensip göz önünde bulun- |tılar vasıtasiyle cev; :ermek- | Şulacak mevzu a srih edi Ga MİŞ vw Amerika Âyı o seyh na işaret etmek İsterim. - İri, devlet eliyle: deği), kâr ede- |durularak (sınai teşebbüslerin |te devam GRE için An- | bulunduğundan, o müsaadenin, 1. Rodhes ve Joseph R. rada Bankasının kuru- | ce ceini garanti eden kin Ser- | hakiki yatırım ve kredi ihti-| karada yapılacak olan büyük /geri alınarak il me kel TO mak- iy bk mar dün Moskovaya gelmişler- “İluşunu sağlıyacak olan kanun ml tarafından yapılı ya sağlanması sein ge-| toplantıda rm hatipler | 2 Pe makamların inline Bö” |lâyihasının son şeklini alarak | tadır ekli tedbirler almacaktır. konuşacaklardır. un karşısı sıla Çe > DA Arab üyesi Basyada m Meliki Biri mili veni tertiplerle & kalacaklar muh-|<i Hüseyin Haktetlerinin öte - olduklarını, her kararı ve şehirleri ve tesisleri geze. |1si ols! islcumhurumuz a sürüne, İaıliluğin gizi eeklerdir. Celâl Bayarın dost ve kardeş ettiğini, (o bunların hesabının smi bir ziyaret yap- Millet Meclisinde sorulacağını, Bir doktorun öldüğü ması kararlaştırılmıştı. söylemiştir. ret ati kasımın - > Millet Partisi erkânı bilâhara kendi radyosu rünü başlıyacaktır. AF yola devam etmişler ve sekiz, on : AĞUSTOSTA ZENGİN PARA EKİMDE EV PARA min er ali Sağlık Vekili bu sabah ve Londra 20 (Türktel) — Tol- Ç kalkan göbrindeki tek | Ankaradan geldi : yaşamakta olan 82 ya-| Sağlık al Yardım ve-| YILSONUNDA IRATLI APARTMAN 200000 LIRA doktor Albert Woo-'kili Behçet Uz bu sabahki eks- tonun radyosu, mutad Si s'e Ankaradan şehrimize gel na gece Y. sonra çal-|miştir. ekil o şehrimizde bir r re çi makta devam edince, komşuları müddet tetkiklerde bulunacak- ON YT gi , mun üzerine Bölükbaşı m iç a olmazsa penceresini kapa” | Duşa, yalnız şunları söyle- tar etmişler, faka niştin rai iv SN ugün * sizlerle erkek söz & mi N nsali e ER i “ Gm lar, muhtaç olduğumuz ilâç Şi dertleşmeye “gelmiştik. Ne ya- ru olmaktan uzaktır, doğrudan İzik ki, karşımıza minderden yetten başka kalmamı yet» te Doğan doğruya zehirdir, kaçan kaypak hiv; ikti Gelki “elen ee Ni di li : açan kaypak pehlivan çıktı. i NE siye ir pi » 31 46 sene evvel kabul edilen, al- radyosunun o ö- «Sayı ie e errem. Sa- e yer 7 Bee e m Gi r Balkan ir al © mğndeki, ve itukta. ölü bulmuş- İğ yor, Win Sırlımda ; ig i psi Eerreirna giren terler aba, aramda. san a Kır! va nutkurda Ti Tİ İİ meresinae var ez börülmüş e © soruyor, diy. Mi böyle GüL azsa, ŞİMDİYE KADAR una benzer — şeyler Sık sik İkramiyeli Aile Cüzdan giüliyöe hiplerine Haydi, çıplak draya kadar silen K ndiyi 12 EV ve 310000 lira bir kenara bırakal para” ikramiyesi dağıtu Son Amerikan İleri de, demokratların mamzedi 2 > Stevensonun tabanı delik pa- BUNDAN SONRA beçla gk enin Dek eşhur olm Tani ül bi m de- mokrasi lal ve gör- meli.» a 190.000. para” ikrarsiyesi ağıtacak ETA MARUL CM Her şey tadında kalm alı Yali aliyi yanda a ga el katie rini Kali »da Biri Tercüman» da Cih: çin n «Kıbrıs» dâvasına ve yakını ip il nkü durumu hülâsa bugü e sız dost sahibi olmakan e akıllı e ile karşı iş imi sonra şöyle karşıya bulunmak evlâdır diyen bir e bu üçüncü ihtimal ile karşı adır, toplanacak olan Londra diyor: karşıyı ve ta sözü, bir üçüncü ihtimali utmuş. sz pir gli nan ile raşmakta dır. arda efkârı umumiyesinin hissiyatına tercüman olduğum i ola emin olduğumuzu ifade e İn r e ri niletinin > bir adım geri gitmiyeceğine Kıbrıs meselesi e kendini gösteren ve iki memleket arasına e, v ndak gitgide ateşini yaymaktadı nadan, makul ses ve söz duymak istiyoruz. Biz oruz ki kötülükten bir- we çıkmaz, ostlarımız, durmak istemezler, ve po) olikalarını debişlrmerler , ne yapa- az bi t , biz de gözümüzü kapar, ve biri Hamama giren terler Türkiyenin dış durumuna ve — ciddi ve mühim işler halledilecek bir çok meseleler m ikoğu ı mevcut olduğu hususuna te- s eltikten sonra sözü İç İş- lerimize intikal ettirmekte ve Yay bir giye pee ie alk dai ME bir taraftan böy- ârazıdır. İle ihti r, ği taraftan Bünyemiz, dedikoduların te sirini silkip alm hasta- lığa karsı Türk seviyesine uy- ele geçirilebile. fırsatlar, içeride ise e yeş iddi, çok onların bizi sürüklemek istedikleri ri vasatta kendileri ile kar- milli ve vatani aksülâ göstermelidir. Her türlü tedavi tedbirleri ondan sonra gun meli küsm nevverlerimizin nek Memleketin uy- ökün üzeltmeğe ei ii pi uv nda olsun, kör dövüşünü ihtiras ve gafle: içinde devam etti- renlere e susayan Yu nan ve Moskof emperyal e beşinci kolları göziy- i mak hiç de mübalâğa NR atandaşlar, hedefimiz iti- ze yeter w . düşmanlarımıza gülünç ve â- ŞI siz gösleren bugünkü gidi " ai eli ve ba- mız toplantı on £ ediliyor. Bunların hesabını a 1 Mec ie s OCA ra Osman Bölük- ar ii birlikte Trakya sej C. M. P. li mebuslar bir tel iie çeke- rek durumu anlatımı: şlar mokrat Partinin mahal ei bulunduğu zamanki un öz önüne alınmasını ve a padişah mühürü olan yarım sırlık İçtimaatı Umumiye Ka un tatbik şeklini tetkik mesi m istemişlerdir. erli Di 3 lâyık ol; siretli v talim.» Mükerern Sarol da ilen

Bu sayıdan diğer sayfalar: