27 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

27 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/AHİBİ: K V DERSAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mesul Müdür * CUMARTESİ AĞUSTOS 1955) Fiatı 15 Krş. Yıl 37 - No. 13252 TÜRKİYENİN BUGUN KÜÇÜK İLÂNLAR Sayfa: 6 da EN ESKİ AKŞAM GAZETESİ LONDRA KONFERANSI BiTiNCEYE KADAR alk P Partisi mutedil bir politika taki Milli birlik ruhunu hâkim kılalım ç politika tartışmalarının nahoş bir mahiyet ala- u ak Kıbrıs dâ olduğu li birlik “ ezakiiri karşısında partilerarası mü- ei ımından o ve belki de ii için tatlı ü- mitler beslemek mümkün gö- rünmektedir. Kıb caya kad tile rin hükümeti Geek hususundaki kararları etraf fında liderlerin la rane beyanatları yurdun her tasli derin akisler uyan- dırmış ve büyük ferahlık ya ratmışt İnönü'nün; «Dış Be Aİ Kıbrıs ile meş- gul olacağı DüziMEiE iç po- yiti vasının da Kıb- unu dünya izdir. Böyle v zularda iktidar ve muhâlefetin bir ME e afında birleie bilec: sevi gil el sözlü rinin 1 çoktandır bazalar çek- tiğimizi düşünürsek bu man- zara karsısında ieileke duy- du ini recesi Her leri beyanatları politika mi al muhalif parti lider- ara İekete hıyanet ri va- sıfta muhalif tur ki milli emniyete zarar dişesile halif partileri il istişareler yapmayı ane haline koymakta memjekete ir. Je ile şunu iz belirt- inde olur ki bu gibi a a- yardım edecektir. He şu ferahlatıcı duruma Kâzım Ş. DERSAN || p edecek: | Osman Bölükbaşı da muhalefetle er | evini tehlikede gören iki kardeş birleşmiş olduğunu söyledi. | b 21 vi şam) — C.H.P. Merkez idare Kurulu | Genel Sekreter Kasm Güleğin başkanlığında bir dei E düğü GMK in başlamıştır. Merkez Ida: ni aların iç ve dış siyaset lal ele rini gözden geçirecek, bilnlağsa memleket dahilinde muhalefete dünden müd- e Ku ki y vi son baskılar münasebetiyle alınması gerekli ted- birlerle görüşünü tesbit edecektir. NC ek 5 e topla- |biri, bu mevzuda şunları söy acal ei dan gresine tir Gi nispet — Kıbrıs mevzuu, bütün mil. di bir müh tet enik âi ri üzerine bayi titre- diği bir meseledir. Bu içinde ya yulcak dan Londra Konferans u- | mınca memlekette uzur ve DEVAMI SAHİFE z e iie /— Kıbrıs hakkında neler söyleniyor: —< LEK : 28 ağustosu katli- 33 yıl önceki 30 ağunlası şerri AŞI: Kıbrıs rr ime Tü n Akden etle ir- 'AİZ KAYMAK: Kıbrıs'ı dedelerimizin e edeceğiz. Dr. FAZIL KÜÇÜK: Kıbrıs'ta Türk- ler tam bir birlik halindedir. MAKARİOS: Londra konferansının kararları Kıbrıslıdar tanımı- fetheden torunları olduğumuzu is- vereceği acaktır. Ş PAPA EFTİM: Makarios gibi dini siyasete epi edenler telin edilmelidir. STEFANOPULOS: Biz hürriyet ve adalet inmek De ko Die te ln usunu “da CHP. istih daf liderlerinden /Kumkapıda dört arkadaş birbirle- rini bıçakladılar Kavga,“kadın yüzünden “çıktı. | we Yarahların ikisi hastaneye kaldırıldı atmak al eek | l z Dün & apıda iki kişi- İnin ağır li alamı İneticel enen ll bir vaka Timi Ni: Asya. sokağı se kama Mini pi ise in gi a dört genç Bugün şehrii de Teşkilâtı» eşi a lanma | Amerika, Asya ve Orta Doğu de S.İldün üç ayrı uça vs şehrimize £ Gelenler arasında tanınmış tadır. Resimde dün şehrimize gi tedir. yapılacak olan Kıbrıstaki Volkan Cemiyeti ilân etti : Her Türkün hayatı dört tedhiş- | Şehrimizde : Ş inin ha atı le ödenecek vekil Adnar saat 18 de İhsan Alt Lefkoşa, Kıbrıs 27 (AP, Polis komisero Robbinsin dün ||| ği zi gece söylediğine göre, Türkle mik leme al ii eti | ln ağ imi âdiselerin ii gayet gayrimuhlemel olmakla bera | in pi dışında da değildir. Li “ Cumhurbaşkanı ya- tamamen ihtimal ebe ita) As Piyasanın muhlae “bü hakkında “Lontraya * gönd va a | bağa su Eseri ŞEN -İ/Meyve ve sebze) intleri düşüyor İten üzüm 40- 60, şeftali 60-80, do- mates 25-30, ayşe kar dın 40-60 kuruş Manavlarda ise fintler iki üç misli © «Leş kargaları,bir asır, i toz h ine r öç inle imize meyve çeh-İş) ED toplar ani inlerin çok sebze stünde e imekte dir 2 askerlerim Verdiğim emi leri dinler anin takdir DEVAMI HİVE 2 DE)|dahu selere ihtar da Ken DE 2 Dİ EVAMI SAHİFE otellere bundan böyle i k bilmez memu ve ni milliyetç ka la si e e e Yemeklerden zehirlenen çoğalyör. — Güzetelerdeni — İl area Saki tren Fastaki » Fransız generali şöyle dedi: | — ———— İl imtiyazlar mi ban | O gibi oteller mehileket i- daha ayaklanır- km Yi | | ılacak? Fataza şi | angi bir otelin lokantası- sanız hepinizi toz haline getiririm»! na irk, bee Sade Taşi | ce, Fince, Patagony bir Y N TO'daki Fransız kuvvetlerinin | | Ri getirseler, “ anlamasak, protesto etili arson eyi KLM iliği için ce verme- » Afrikada kullanıl masını F le törün altında patlıyarak ölmüstür BİA son e memnun | hri li | rez üzere, kald arını “Ve RA sır Şe rimize ge iyor | m metreye “baliğ mi za ettiklerini söy Celâl Bayar İzmirden | olacaktır. : tir. Adada görünür bir EE Etrüsk vapuriyle ayrıldı | mi Başbakan teme- suzluk yoktur. İzmir 27 (Ak: Bir |İ| le ilk harci koyarken gö- Türkçe Hürsöz gazetesi, Or- tt beri rülmektedir. han Zihni imzali bir makale- » Ee Shia sinde, sulh ve nizamın ancak SE şehrimize dönmüş Londra muvaffaki- mili İs-İ VAZ : etle” nökleslandiği Makara Te” "tm | Kâğıt fabrikasında 5 essüs edebileceğini * yazmakta-| gelişle z | İdır işlerinde “bh il ü 2 Ilkan adındaki tethiş al asın gün iy tarı Türk cemiyeti, her ö a «Dünya Mânevi Sİlâh-İ| ecek Türk Haini 1945 te 1.440 ton olan köğıt ve k edecek Afrika, Avrupa 1 hayatı ile ödemeğe G rfiyatı 1954 de 16.000 rine mensup 180 delege and demiş ir, tona yükseldi mişlerdir. »pulos Londra'da birçok şahsiyetler bulun! ve Londra 27 (AP) — Yunanis-| yı; toplantı- | rik en Hintli temsilciler görülme gp DEVAMI Samire 2 DE Yİ d iş iv ——— | e mur dinle me kampında » terliplenmiş- a tle basın t nin davet edildikler Umum mü- e vet ed li ntıda İşletme DE VAMI SAHİFE 2 DE Ürkmemeliyiz «Tw elimesi acaba o sıfatı taşı- e oteln söz şu «turistik» Se, araştırsak, Tür 'kğe bilen birini Güçlükle b ei da az k çok işin emi sonra beled Mi ye veya a kama: a b makamı üzerir f bir lar rekete rü ; esseseyi bi erine eriyel i an © Selimpaşa'ya olmağa da mez Turistik» kelimesinin za- manla küçük mânada «ka- pitülâ Ke gelme: sini muhal ik önlemeliyiz. Modern ti şam, tarihin aliliöyem Türkünü ürküt- memelldir, plâka “sayılı ör, * Bahçelievler ve traktörür gi çıkarak takla şar ında “Niyazi rak- almış ve Beyan kara rilme Sirz TEDBİR...

Bu sayıdan diğer sayfalar: