29 Ağustos 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

29 Ağustos 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

E m DEE Sahife 3 Namuslu hayata dönüş kolay olmalı G azetelerden birinde nie çarptı. Küçük bir ha ER ye yakın sabıkası Di se Ali Dalım e! de bit al $ , seçilen iŞ ye| edilmiştir. e Al Dalmış, ceza) evi İnt Bee edei imi EN yor GE Kİ Elmali bimde: : | Cibali sigara ve kutu fabrikalarında bir ele e ene mak y Arin na Dala am ol-/İ (| Cibali sigar: fabrikası, bina durumu e ihtiyaca yetmiy Sigara ve a çalışacağım, Zira sl | kutu fabrikalarında kaç işci çalışıy o ve bozuk paketleri fırlatıp atan ettir işti i ba ne lr KL EM tir.» | makin menin male e len sigara. — ra müzesinde e ve D.P. siga- e EL Mİ e il Si) raları, — 27 senelik yavru alam tes ilâtı.. € 2 rehanede beni şörmeğe & z bir adamla (konuştukları ıkseri Haliçten Yazan İnhisarlar dış ticaret grupu mi ar va iy müdür muavini Sami Sunal katil suçi ve Tütün ve Sigara fabrika- düşmüz ceza müd alk ları subs müdürü Sıtkı Tek- durduktan sonra İRİ 7 Si ll şin ia ilk al söz her biri, Ker sorulân su- üyük ışıkları ında ibi g derh ce" landırıyorla ederek ve artık hayatta bir(j i z li derhal cevapla ei insa burnunu dahi ka-|| e yolanan Tütün ve Sga * sanın z a si aya ederek çalı: e on Tütün ve Sigara fabrika- y larını alevler içinde yanar gi- sında 2 A w bi görürüm ve şimdiye ka 1600 ü İİ der hakiki şekilac yanan bir İdare bersoneli de (81) kişl. anlattığı gına | çok resmi dairelerin kor- Fabrikada mevcut makine yi niyetini yerinelİ kunç h'vralarını zihnimde ve işçilerle bugün saatte dört yordu. ü i ken canlandırmağa © çalışırken : milyon adet sigara hazirla- i kimse normal «Aman Allah korusun» duası- nabilmektedir disin bir a- dam olarak kabul la di du.“ Kimden 15 istese “gali ski Osmanlı Rejisi zama- öze ie bulunduğunu nından kalma, ufak tefek tâ- ıvorlar, bir katil yüzün-|| dilât görmüş kora bina, fab. eri teş Sene hapi at rikanın bugünkü mesai şek- > nı a â el sövlediği anda bütün kapı | © e MN Vey la mine kapanıyordu miyor ve mutlaka yeni bir ar Apa il Tütün ve Sigara fabrikası in- Çünkü herkesin gözünde!/İ sası zaruretini ortaya koyu- bir sabık alıdan başka birlİ yor şey de a e bi hiç de İnhisarla; esi, kendi bir da ti bütün | tesisleri gaze- yaşamaya tecilerin bıkalı ekmek pa mekten hadak kazanacak, Hedi halinde bir hayata nasıl kavuşa | Bana Dn ei sa- bıkalı ağlıyordu şi a luk oç ebilirim? aş durabilirim? dliyordü; “ dil e A n ıslahı hal derel EE em > sadece bir yliyen Ali Di çi e bir istikbal bekliyor iye korkuyorum. Mütaad-İİ kında san ei dit suçlardan sonra kendisi || « mörebi er ha malümat hakikaten uslu, doğru bir a- dam olmaya : karar vermiş, Cibali Tütün ve Sigar azmetmiş olabilir. Fakat bir/İ fabrikası müdürü İhsan Tek- e Ba vatandaş) var le Kutu fabrikrsı mü- karşılıya- | dürü İsmail Hakkı Himran z a ikisi.de genç ve eneri sanlar san Tekv yi için hiçbi be zırl yoktur. Hapi pleracla ia ındaşı va kapıdan Kii salıvermekle eh amlı bir yüksek makine mü- he Er si lâkalı ika diğer ida"e Âmirleri Bak;:m ve işleme evlerinde Tonga halinde o hazırlıman tütünler fabrikaya geldiktet sonra inlepimeyide yirmi dört aat bir ubetlen ZE araeli ie tabi tu- tulmakta, bilâhare ( bunları işliyecek, kıyacak, harman sigara haline getire- sırasiyle geçi- dr gara kâğıt- ve Sizara Tütün kı glarını tütün di ara bir hale Tekvar © etiren, sigaraları birer birer Gibali Tütün Şu gördüğünüz vakalar makineleri, eksik veya bozuk geçirimez ve otomatikman fırlatıp yürütüp, bir turafizn hazır- olsa ve yahu aralarda, lanan e re verteştiren her hangi biri İni veya maki idden görülecek üzerinden vozulmuş olsa. ma eyler kine eti. diğerlerinin İşçilerimizin gönük avuta- İanmli türltıp d dışarı atı- temin yor. Fabrikanın her salonun- da bir arı ğ için bu fabrikanm salonla- kovanı faaliyeti rında radyo ve pikap neşri a İşte salona girdi- skenderunun O Yaylâdağı miz anda çalmakta olan bir tütününden yapılan pipo tü- plâğın <ulağımızda bıraktı- tünü İle gene HAA hu- gı bir mısraı susi ekimleri den evda öyle e > onu Türk t çekenler bilir Yirmi sigarayı bit kete dolduran makir eler çök las rek hariçte co) Pakette bir tane eksik yormuş adı- ında: n bunlar ei ayak- lar altar durmaktadır. e Fabrikaca en fazla edilen sigera cinsi ine nevi... Bundan suhra a Kulüp, KE Yenice diğer sigarala gelmektir Ayrıca İsi ini markalı sig ada çapılıyoi Müdürün e) a ayrıca bir de sıgara ve tütün müzesi var. İşte Cumhuriyetin on bi yıldönümünde «C. tarafından hazırlattırı!- inden biri İşte «D. P.» ıl İdare kufulu- nun MER taşıyan he- yüz sigara e Mi. Fabrikada yedi sene Gel kurulma ii Yay ru Bakım teşkilâtı İki ile yedi yaş arasın cuk sahibi ise Emile yav- larını buraya o bırakarak “eği paketleri kanaldar (Devamı 4 üncü sahifede) 2 30 Ağustos | zafer bayramı Şevket RADO Bir yıl içinde 400 a yangını Yarın ee de büyük bir tören yapılacak man umum müdürlüğün- 0 iliğaz mulümata göre 1955 yılı içinde mem'eketin muh- telif yerlerinde çıkan orman yangınlarının sayısı 400 maktadır. Böyiece bu yangın- m lar neticesinde 50 mily 30 Ağustos Zafe münasebetiyle İstanbı' Garni- zon kumandanlığınca bir pro; ram hazırlanmıştır. Bu progra- Bayramı Ağustos saat 9dan itiba- ren Ordu adına 1 ie ordu mi fettişi vekili Gi a Şerei salonunda keri er son beş yıl nın, İs- > et ve se Mec- çindi kaçakçılığı, se tanbul Vilyet yar hu orman — kökle-İlisi ve sair teşekkül mensupla- mesi, odun ve kereste teminilrinm tebriklerini kabul ede- e iyle Ksatlı 2 rak va tir kini ori Aki milli servete 44 San 10 e Taksim meyda- milyon 110 bin 42 liralık zarar|nında Garnizor Va e eyl ik tişini mütaakıp birlikle duruşuna geçecekler verdirmişlerdir. eri tef- Milletlerarası Hukuki .1: . 5 marşı İle âbide direğ ilimler cemiyetinin rak çekilerek ve âbideye lenk konaaktır Mütaakıben Başkumandanlık auharebesi hakkında kıdemsiz bir su- kuraandan buluna- toplantısı M arası Hukuki KN meydan F Garnizonun hitabede bayı ve ekili birer vade tü- deniz motörlü bir- likler ve itfaiye müfrezesi me- geçişi vapılacaktır nı gün saat 12de Selimi- Fatihten merasim atış- ları yapılacaktır. ye ve saat 1 Takimi oplemcikr. 600 TALİHLİ 100.000 Lira Kazandı Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine Bankasının Ağustos sonuna hesiye edeceği 100000 kara balye murakıp ZİL 20 kişi 1000 er lira 40 » 500 » 40 » 250 şer » 500 » 00“'er * Talihliler posta ile haberdar edildikleri ibi isimlerini g: teler bütün şubelerimirde Önümüzdeki aylarda iki çekilişte 90.000 Lir hediye edilecektir. YAPI w KREDİ BANKASI İzmir Mektupları Ege bölgesinde yol ve mizi inşaatı hızlandı ED daimi Da atına dev programı yolundaki yapmı nl me iş tamamlan- İhümmalı bir şekilde devam et-| mıştır. Bu yolun Aydın tarafın- mektedir Hali inşada olandan ia ması işine Ş- Selçuk - Ortaklar yolunun bir /lanmıştır Eylülün e aş hususunda İzmir (Akşam — Ege sindeki yol ve köprü an evvel bitirilmesi İkadar ikmat edilecek gerekli tedbirler alınmıştır. Bu| f - Çeşme yolunun yolun bu yii içinde brlmes mn va yapılmıştır. — İçim | 21 ve 26 - 4İ kilometrelerilda bi ne çalışılmantadır Balıkesir - Bandır yol emuneter inşaatı iş çin tedbirler A ve ma- rasını ihale iki milyon 500 bin liradır. İn ilgili istimlâk muame- ur bütün şaat ile kine! lesine başlanmıştır, İzmiri a mühim turistik lanan pi lu olan bu yolun yeni güzergâh- | *: Susuz uktaki vary yon la ve yeni standartlasa göre| anmış o yapılması için bütün tedbirler Sa İ alınmıştır bir ko anat y | — Menemen > Be n | Sleçuk - Meryemana yolu ta- i | mamlanmıştır. Meryemanada ki «Duruha otablike ; : e rahatça park yapma- bir park sahası da tanzim edil- acaktır. Manisa a yolları ikinci bölge da- iz 2878 kümeli devlet 387 kilometre en geç bir ay zarfında başla- |dalmi bakım ida ulundu- bak 0 yolla DEDE oldu b pa Buna dair çıkarılan haberler İzmir ve amamen hilâfı hakikattir. Bu yolun inşaatı henüz ikmal edil- şaatına devam rünün in; memiştir. nektedir. şuyor. Gaye, tip zaman ka; kısa olan ii ilk ye 18 ni u bedeli | vasızlıktan arını temin maksadiyle geniş | Kullandığı «Of 20» tır. civarında | nesine k m, mükeli boyda 80 küsur köp- b ealimeninn lüzum görüldüğüne edil- M ii sürat peşi de olanca hıziyle ye mı öm bi Edi nsan rümün ik k şeyler eyle sab eniyetin in cı var, Sürat sa- lan ta ml | yi örnrünün uzatılm; EN ie) in havi yolan ryalar aşıp kıtaları rine bağlı, yan insan oğ! nunla medi, pervane- akşai Suzani or. e ni dört buçuk saat bir zamanda yapıyor. bizim trenlere ba- r de net halım irice ile Soğuksu münasebet- arı nı tahammal edil- banli ötarlar Siz ri me, malarla EB zaman din gidiyor ında yeni bir or haberin geçen gün azetelerde okuduk eke hareket €- den marşandiz treni ancak kilometre Süraat saatte 3 ki la ei insanın normal RAE ea saatte 5 ki- en yü ia Beri yas eri ayni anda ürat e in Saatte e Kilomein re bile rn alamı- m n tre a sıtası de- meğe na' al ane? Zir yüri lü olan kağnı Mey Ban daha li yol alır. e « Ma aşka lerde vi) binalar bu il Sirkeci gelen trenin ö nde 22 kafes dolusu tavuk uzun yolculukta ha- ölmüşler. Heba ve bu zarara değil mi? olan zamana yazık Cemal EEE Iki otomobil çarpıştı. esildi ioför Asım Mutlu idaresinde- n 10» plâka sr otobüs- le şoför Ma tobüs, dir pesinde Tugay yolun! ken ekler üşi Duruhan 1 Kale 1s- ın kol Ti kırılmış- ani Kale, Kümüne, ii aldırılmış ve şoförler yakalanarak hak- larında takibata geçilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: