10 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

10 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahile 4 Kapı sürgüsünden, perde yayından ve çorap lâsti ğinden yapılma .ğg m I bi . ilik d e . ' Mau Mau silahları var ara bir Bm ik e yım dedim ! Temiz kiyafetli, uzun boylu, zum, ndan Bir a istiklâli için yap- | mu; Jattâ bu kadar mütekâ- seyrek beyaz sâçlarına mahkej eler delimi nere- sıyhcağı oktur. Tarih gös- mi olmıyan tüfekleri bile var men dinç görünüşlü bir zat. den çıkardın? termiştir ir hangi millet hür in basiti bir karıştan bir Elindeki boncuk tesbih ile O — Hüseyin beyle oyunumu- yaşamağa azmetse, bunu ger-| uzun giz borudur. Bunun ar- oyalanara Di orda, dola- zu tamarılıyd Ek dediniz gekleştirmek e yaratmıyaca- | kasından elle bir kurşun sürül- şıyordu. ketli “delikanlı ya ize yoktur. Mücadelesini | mekte ve kurşonu arkasını, karşısına, dlilip selâmladı - O başka, mahkeme baş- yürütmek İçin elinde silâhı bi- | bir taşla vurulmak — suretiyle sordu Hüseyin bey şimdi kıra- de olmasa, dişi ile, tırnağı ile vie dır — Mahkemeye mi geldiniz, Me beni bekliyor. Ba- ei iel ni ür. au Maular iki namlulu ta- y baba şıma bu işlerin açıldığım bil- banca aile YEMEME edi ie fade eden e- mez, merak eder tetiği yoktur. İKİ Menteşe, islik, yay gibi basit vasıtalarla yapılmış Mau Man da ME beğ) sal âyete yüzünü — Hayrola. Başınıza gelen kurşun süzüküeLiğ erbi yay- etiğin ekşitti: iş nedir? la geriley iki iğne elle birakı- — Bir de bu çıktı başıma, işte, polis efendinin ya. lınca İki kurşun birden 'patla- | Yasak edilse bile, bünları evler- | kü, torna tezgâhı gibi daha.mü Sas iie kıraathanede nida duruyor baş belâsı ke- maktadır. Fakat bu tüfek 15 a- m Birol de güç değildir. lekâmil âletler lâzımdır. ki, | Hüs yle satranç parti- (ra tıştan sonra . yı hal Yalnız bu silâhlar daha mü- bunla” da yerlilere satılmamak- | çini m Dün O delikanlı başmıza iş | gelmektedir ununla beraber | kemmel olamamaktadır. O Çün-! tadır. İ ladık, o tamamlıyamadık, — açtı, öyle mi uları m izan rmek | ie bırak — Görüyorsun ya, onun mkü. | meri iban , yö nden « satranç oyununa Afrikada Tie müaamle. u tüfel | süratli ya ig Esatlının denek. gidemedim, buralarda vakit kesi olan la gö iie sir apliyetr yoktur. Çünkü 2 kz e o ge oil Bir kaç yıldır kulaklarımız bu |her atıştan sonra okovanla 1 © y N |, memleketten gelen haberlerle ale namludan kanıma iin azetemiz ülarinlrinden e o delikanlı? doluyor. Bugün Mau Mau adı- | betmektedir. Bun: Nebim bir yiz Ragıp Esatlının kizi Ele yemeğinden sonra nı duymayan kimse kalmamış mali e görmüşler: ti ile Osman Sai Güm m gitmek için gibidir. Mau Mau'lar da hürri- | Bu silâhların İM kulla- Gi irem t izim hanım, yetleri için mücadele ediyorlar. vi kiler de basittir. Bir tor- | 13 te Ba) Dai emi Diire- n Yol pe yapi makinesi dahi kullanma: sinde, seçkin bir dâvetli huzu- i irin dö en lü mıştır. Bütün âletler çekiç, ker- | rında yapılnuştur. 2 in pens, tornavi e ve) Ge melike Saadetler dile- | 'P £ bem çe di ya Aha Evden “cıktım; doj se iç ekim rt ağ da eöotleriii yakalar arıt- uca kalaycıya uğradım. Es) Bu ayr mü- | Buna rağmen, son a ei Ka a an” me a güm ırak va Mz pe eadelenin asıl il, ci tarafı, | bu u alhlardan 3450 tanı sep Ü b ür gümbür gümbürded e- yince gidip kapları alır ve ka ulan. mücadfie Nasi | girmiş olması, Man Manların | EĞEN ŞENKELİN e 3 Jeğlnikeim Krim yi m asıl Lİ ne ei anın gös- ; : a id ei yardım! gör- kızı m ci ie a Kami. Yeni spk ev yen, sanayileri olmıyan bu lâh imalâtınin önüne ge| Gazeteci açip Ea yasi bsi varsa etrafımıza çevrele- öözetinek için raki tee #nsarlar, İngilizlerden çaldıkla- ilemi Çünkü kulla- |rul Şevket Avaro kızı ci ağ il e i 2 rı bir kaç tüfek ve tabancayı | nilan malzeme her yerden ko- | imre ile yüksek mül üç Ya- nr in (ber dönmeğe mecbur kaldım odel ittihaz ederek (şayanı | Jayca te dilmektedir. Si-|yuz Üstün'ün nikâh iş li $ hayret silâhlar yapmışlardır. İlâhların her parçasını nalburi- | Kadıköy Evlenme memurluğun- | & ann en gü zel t Bu silâhlarde kullanılan mal-İ ye dükkânlarında bulmak müm | da yapımı bi z me de insanı şaşırtmaktadır. | kündür. Silâh imalâtını önle- re saadetler dileriz. kr mel mendiller uç- Töleklerin namluları su boru- | mek için nalburların kapı sür- Anadol m ir ik W ndır. “Mekanizması kapı | güsü, perde yayı, su borusu sat- â, doruk doruk, ö- güsü v> perde yayı veya sa- | malarını yasak etmek lâzımdır TEŞEKKÜR nümüze rl Ada ciçek- ki, bu w çorap lâstiğinden — yapıl- âkin bir hata ile bozuldu. Ve Sultanım B 5 5 KE 2 Li R 3 kaldı, — Kaldı, kaldı a, m da ai iktisantz. dahi gö meyen gündüzü dakikada” ari ta- am olur. ensesin aleyhinde bulu- Da Padişahı iltizam eden bey yüzünü buruştu:du; son meal e söyledi: 'arkında değilsiniz e Ta çelikel Bir gün altı gazaba gelcek ii Er kaybedec m İçin elli dei, Nazik bey gülümsedi, kalk- ei unlar bizleri alâkadar i İş ağzın; geldikleri Zaman dur- dular, beriki geni uştu? — Dervişe Mei ne İü- artık. Öyle pis bir m ne ümit edilir?, 1 dervişi gördün mü?. — ik . Bir iki defa git- iysem de, yanma girmedim da mü Bişi 12. Pi iy inde Yok canım Evs desimie” Bre da olacak şey Kl ildir. Nazik bey prensesi ihtiyata davet etmek üzere dairesine gitti İkincisinde raktım, döndüm. üncüsü hastaları susta ui yürütme. Onu gören bilir. S k değerli bir adaı ncık da ancal Rahm: onun kadar değerliydi. Seni, beni ee — Hay Diyen yi Şöyle bir düşün- dü ve e Di prensesin 0- nla ol münasebetin, ii güzle im Belki, Padişa- an hoyratlığı ora- n ge zilğp — atiye Ben işin-için- deyim. Sal ii başka yerde bu sözü tekrarlama dostum, a bir dedikoduya yol açar- sın — Yok canım, çocuk mu- yum?. Tekrar yürüdüler ikisinin de kafasında kım vehimler düğ Km den Fakat bir ta. tim. düğüm Padişahı iltizam e- min eyler ide p düşünülenlerden Kari in plânlar okuru- “Aynı zamanla kendi. za- emeği ini ak- yordu sinin İyi msi lâz Bö; öy ımdı kapısına, birer selâm ayrıldılâr Ve Tiler, rinden m Hastanesi 5 nel servis doktor Semiha Büçierin hazakat ve kudretli teşhi: ye! alâka ve ihtimam kendilerine teşekkürü bir veci- Şükrü Güner İşçi Genie ve tedavisi sa- dolayısiyle det gazetesinde ir sinde keski vvet eyledi- gimden aynı zamanda hemşire Ser: Tunçay'ın o gösterdiği sa lanır. Şifa bulur hastalar, ie zulanlar düzelir. Bu ruhtan gr cennete giden ii Bu a n kaynar «âbı hayat». Muteriz bey ye ila hın dairesini zik Enbe "ihtiyat avet eylemek m da iresine doğru gi ) Padişah divanında oturmuş, bazı evrakı tetkik etmekle meşguldü. Bey huzura girin- ce irkildi; doğruldu. Hattâ e e Fakat bunun- urmasına müsa- Ti iri — Nasıl prensesten bir ha- ber var mi?. — Zatı devletiniz bilir, sul- tanım, kulunuz eli iz bii Sultân elindeki kâğıtlar e m ie soktu; wi u işin ya tarafına gi- delim artık, dedi, ben can yakmak temiyrum. e sine nasihat düğün hazırlığına — Ona sorm: mı efendimiz haneni; dıktan sonra mesel miştir. O halde | bina tevessül edelim. | — Edelim mi?.. Bir bikesin ( kalbini incitmiş olmıyalım. Kat'iyen... Ancak bi noktaya işaret eyl iste- rim. O da prenses hazretleri- ni dervişe gitmekten mutlak surette men' buyurunuz an mi akıl veriyor?. Evhamı artıyor iyii iç ii gitt (Devamı var) sel ni nlan'ın davula bi şı halkın ilgili ilk di nan niz? oyunca e ki kavga zik : satranç oyunundan mı geldi- Bakışları küskünleşti: — O nasıl lâkırdı, efendi oğl Pia Hi o, çoc Soğukkanlılıkla lama Ni imse l p im. Kalaycının çırağı evi a, İli Mika bilmediği için beraber getir- . Sat a ME klibe Si A dim» dedim. «Bu nasıl İş, e- yün 5 la Sany Jena e anız, kadar e 1 bi; likanlı gel- çok ke: Mahkemeye de MM Ji; «Beni beyefendi gönderdi. m Evde bakır lik a kalaylı nız? > ye tembih etti, dedi Ben de mutfaktaki raki rın hepairk #ozli yıp verdim mi biraz evvel çıktı. Yolda aşmadınız?» biri ai bizim hanımı kandırmış, ba- kır aki nepsini alıp sa- vuşmu Yolda nı karalaşmadığımıa gi mek ki öbi ti miş. oi le ber hemen dışarıya fırladık kemeye gel- di. Satan oyununu kaçır- Maznun zayıf bir delikanlı Zabıta memurunun başını Sor yanında eğmiş, düşünüyordu. — Sen va çırağı Ym- , ahbap a dik dik baktı; — Neden sordunuz? Kalaycı çırağı olduğunu d söğlemişsin e. p E ilik etmek için ilâ kalaycı çırağı olmak mı 18- zım? “3 meni iyilik ediyorsun de- mel sir etim öyle idi amma, olmadı. Üstelik belâya ç tı at- p — Niyetin nasıldı bakalım? Benim mi? Şey... Sokak- tan geçerken m adam Giz ıktı. O sırada mda 8 m, rasım ii dedim ları kalaylattırıp getirec k- tim amma, herif ki, Üstelik, hırsız ya getirdiler beni. Mahkeme il yere ba- karak salona girdi na e bur: Ce. Re. E 1. O zaman vzun olan saçları va kâhküller Da oyunun hai U hizl.sağa sola gider lie se . Bu kez de o günlerdeki kadar genç gördüm Karayılan'ı, Oy- marken en aydınlık gülüşlerle gülen güzel gözlerinde m en bir şey yoktu. Dirhem güzellik 1 ” di ml mii eksiimemişti e e öm — Konya'da trafik ka-/Armutlu iskelesinin bir yeni güzellikler ka- zalarr artıyor dma? e : ğe o kadar. Anadolu'nun |, <99Ya > tamiri hâlâ bitmedi tariinin le vekile Karaman Köle e Konya, * (Akş doi v şeye olmuştur. Konya Ağır Bakım | mizde ve vilâyet içinde son za- Lİ a nn a davulunu elinde bir oyuncak |. : iç kalesinin Yi ii dona h e bu halk adamın. JTâMIr fabrikasına ait ciple EE e haline getiren bu halk adamın. | kestegiden Mehmet Tekşen i; ei e a işin Kİ şia vi ibi bea a elim bir kaza neticesinde öl- ri, ir değildir. vr oya iken giri or. |müştür. Mehmet Tekşen'in biz-| fazla süratten ve fazla yolcu al- | (0101. — ami heladirmal dü i— zat gi ettiği cip, Karamana | maktan ileri gelmektedir. i, ya > r de i ai i de ö çık cümle, bugün Akşehir yo- | vapurun iskeleye yanaşması i- Karslı kız bileğini ne güzel | : 1 ekli deri g 5 ; yle ki Gr İsi Gem için yo-İlunda feci bir kaza olmuş 28| İn gerekli tedbirleri alması ge- İlan kenarı sapi ini fakat | yolcu yaralanmıştır. iyi m yolcular bu durum- kum ek rna saplanarak| #kşehir 145 plâkalı yoleü o- Di on derece şikâyetçidirler. zde, | devrilmiştir. Mehmet li tahini Kala kat yüzümün | AY? vapura yolcu inn an nefesi | EYDİ rçalanarak o ölmüş, ye ve a aa dolmuş ölüleri de katiye, : içinde bulunan astsrbay oSey-|pütün hızı kontrol edilmiy: ei oyunla eskiz İfullah da yaralanmıştır. pi E ani Li e Gİ RA OŞMİYORRM ine özle 0 yolcudan ancak Akisi yara | pura yanaşıncaya kadar bütün oynanmalı, İşten anlamıyanla- Kon a” lanmamış, .2 ME yolculardan bilet parası almı- vn yersiz karışmalarile pına LA da M Merinos muhtelif yerlerinden yaralan- |. e İlin SD Game suyu bulandırılmamalı. Kore gi Aksay ır. Otobüsü idare eden şo a si a taflar bunlardan faydalanarak Sa siber erer söz tör Mevlüt Kara da yaralılar e ven yeni ai ozisyonlara gid ri termiştir. vilâyetimi arasındı ina aşk aaa ye ler aman İş ös eği yetiştirme min Besi -İ Yine, Kony er zabıta | “9/29 e ilini ler le Bu lü sahtlir. Bu m e neticelere | memurlarından Süleyman Kay- m ze Eeniz bir şeyler yal e zlar- | dayanılarak “bu şehrimiz hanın idare “olan ğa | mıştır. Memurun kaburga ke- sa gülerler Al yle ha- | harası 50 bin ko; Bi Merinos ii osiklet, fazla sürat yüzün- | mikleri al 1 pa ine, £ SILACI| tohumlaması yapacaktır. olanca hiziyle duvara çarp- | çalanı | Lindbergh artirir aş Lingbergh'ın Parfise varış sahnesi Bourgöt . (1927 hava KAAN in ilk defa Atla lımmakta ve baş roll James alanında “iSKN ve bu girin 7 000. Tiçükai «atılı, ie uçana ak geçmesi hâdisesi dilme rt oynamakladır. Geçen gün aşar,

Bu sayıdan diğer sayfalar: