11 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAHIBI HIFZ a j Telefonlar İdar A Dİ IM Ş. DERSA Yazı işlerini fiilen idare eden Mesul Müdür iz v Z azı işleri are: 2068, Spor servisi: KŞA TBAA N 20765, 20565 Rİ Yıl 31 - No.132 E V EYLÜL 1955 67 İ TÜRKİYENİN EN ESKİ TI A ii bugünkü inkişafı buldu. 'IN KÜÇÜK İLÂNLARI en verimli ilân vasıtasıdır. Istanbulda gerekli işsiz kalanların günlük Miipüeleği karşılamak yan de ayrıca Kızılaydan 100.000 lira sağlandı; . sicunhur kı 6 önlü tarihinde . İ maksadiyle Çeröel, Türkiye duk, “Yapı Kredi bankası i Said İbrahim Esi'den teri Bu ilk ak e sie b Seçerek faaliyete tir, rar gör- zar Gi ra yal ii a giriş- ilk li ile Türkiye İş ıkasından Bank İstanbul. Ti 200.000 — İstanbul Meclisin yarınki tarihi celsesi ? di e eşkilâtı Esasiye Kanunu- nun verdiği salâhiyele heyeti vekilenin idare kararı elrâ- fında mizakre de. bulunmak üzer, yük Millet Meclisi yarın evka toplantısını yapa 6 EİD elesin içeri uk a çok yakın bir alâka i- bi- milletçe uğ, dığı MUZ ket karşısında hü- iz. şüphe eli kette pibi gençliğin asil bii nı.seklinde başlıyan bir ei zahürün insanlık ve medeni- çörümüzi ü r hey yet düşmanı bazı biçarelerin: kasdi hareketleri . yüzünden pilli bir felâket halini al an bütüz Türk n 0 bugün: nasıl derin le em e bulunduğu bu su- d da anlaşılmış o- tar, mlekette bir daha buna benzer hâdiselerin tekrarlan- maması için elbette ki Bükü met daha şimdide e- her yen cezri te e al- ma; arlamıs' bulunmak- ii ipi izim şokta ki bu musibet gülerim açacak ve yakın, 2 cekte Türk mille m Ea vasfını kirletecek bu kabil. vakalara cak şekilde terli alına- 7 ki muhalefet partileri- güz! yı cani gönülden özle- ar; mek ediler. de teşi seir e niş Odalar Birliği re mani 6 on ir — ana 00. ira Kizi ein ei ' Reisicumhur v ve Dağ ın himaye ve Başvekil Adnan Men. başkanı met ER etmeki sından 000 li cemi yn K ie olay âcil ve güni e d ne fakirlere e karşılama! olarak Fi 000 ibtiyaçi dar geçen anda | mütaakibei ya giderek oarlarda da kara tını kuracaktır. Horsunlu hükümet /binası açıldı Kuyucak, ( ) bi A müd: en beri inşası Börü et- mekte a olan Horsunlu hükümet mal edilerek dün me- mıştır. ıca, Ziraat le ik ara- ından Horsunlu'da oi b merasimle ANİ ba Ankara 11 (Akşam) — Yarı İman bulunmak üzere mi İlerdir. e içtimamdan rek Demokrat Parti, e anlı kar ee | lek Partisinin görüş Ai İMeclis grupu 'dün Parti başka- İni Osman Bölükbaşının * riya- İsetinde grup içtimaını yapmış ve sohü hâdiseler * hâkkındâki görüşünü tesbit etmi; evvel ge- iştir. na “«hoş geldin! demiştir. 4 DEVAMI SARİFE 2 DE Örfi İdare: Kumand törenleri ve düğünlerin yapılabileceğini bildirdi Örfi dare Kumandanlığının 5 numaralı tebliğ 3) — Örtü i- ğından in kâh törenle Ni sünnet düğünleri no, manlarda olduğu gibi yapıla Ancak bunların da şimdilik n olduğu apılabi- lir çi yeri 73 e kadar sona ermiş, ma- h İl n Sekilde v kapatılmış olması nın. de İmui | , Örti amı e yasaklara e DilnsfriN rad Ti 5 reisi Kâzım Taşkend, İstanbul Ticaret odası tedir. | Düğünler serbest ünler. ve| nal za- deresin aki kaş men yardım başkanı Başvekil Anka- reye dündüler Ankara 11 (£ — Reisi cumhur Celâl Bayar, Meclis reisi Re ia Koaltan, Başvekil Adn Devl k Ahm müsteş: Salih Ki lkclllaş “Vekâleti umumi -kâ Muharrem Nuri Birgi, Br- Harbiyel umumiye” ikinci rejsi | Korgeberal Rüştü Erdel- gi dün akşam -İstani rimi dönmüşlerdir. meydanından * doğruca Bayek gidilmiş ve buradı rdımcısı Prot, Fu: R Köprü ü'nün.de irak bir oplantı, yapılmıştır > JBüyün ileri Meclisinin! .yarın yapacağı toplantı Gruplar gerekli hazırlıkları tamamladılar n toplanacak fevkalâde ve ize lletvekilleri © şehrim 1mi: dan başlı murunun mankei dalgası zamandan beri inti A betmiş olan ha yeni bir kuraklığ İdoğru gitmekte bulut İlaşılmaktadır. duğu an- v nlere çıkış İş Emekli kanununun değiştirilmesi on. ulayısiyle nbul Valisinin aliye id günden beti .gazelelerde bahis mevzuu olmaktadır. Bu cümleden olmak dünkü kantin bağ Dr. Gökay'ın değiştirileceği ve- yahi kendir pey re verileceği bildirilmekte ve hat- vekâleten Başvekâlet A. Salih Korur'un ge- gi ilâve Pİ, mekte idi. vsuk olarak haber > iğ göre nbü ei yapmış, nferansının İstanbul'da ge- câbirler almak idrak edetek İcabe- akamlara başvurmuştur. Müessif, vaka akşamı bazı mü- him biğa mil rın İaarruZ- dan masun Kal Valinin sahsi RAE Sözen ere kün. olabilm a ütü mesuliyetler meydana wn 0 vakit heki- kat daha ve daha etraflı şekilde AI tar. e -İiçin yeni bir Şehre yeni bir sıcak geliyor Bir işl Bugün bütün İstanbullular güzel bir lak günü MM gündür yi kaç yer göçer bik ır yi ve iler bir sem em. yaf DEVAMİ SAK 2 vaka am. etmiştir. ya- fazla İnan 1â9d nenleri arasında bir kaç gün yapılmıştır. Yarış Etoile simde bir polis me- ,Erenköyde 3 kadın biribirini ısırdılar ki oturan Mediha ile kardeşi Meliha, içerenköyde 0- turan H Kaya ii e bir| kadınla a e > bir- birler sutet ara- bi b > ld Polis üğ Kadini ze yaka- lamiş ve kalan ve ar ie n. kanuni takibata kei rı hazırlanıyor emeklilik tazminatı alabilmek süresi 10 yıla yak N : ya Sandığı Ok lik yapılacağı kümler ilâve rilmektedir. söğmilire kadar 5 sene İçin memürlüri sedir çıkarılma! ie Bun a şimdiye kad a mış beş yaşında em ma mesaiye de Kai ik ndirilmektedir “Maltepede bir deniz hırsızlığı «Nu lostromosu AN rmel eşyayı aşır- tari yakalandı Dün akşam Kartal Maltep?- di üm bir e ve di- azı ızlığı meyda- e bi- eminin -bordasın: apürün Testrdmnl ndeki © şah sald is verdiği u kendisine ıt eni yle Şevkinin sandalına * yetiş- İmiş ve' yaptığı ada a naylon eşya, bir R nca ele ge çirmiştir Şevki yakalanıp sorguya kilince, iş meydana er ios e Hasret de tutulmuş ve 1- isi de Emniy Müdürlüğüne iğ ak “tahkikatın * derinleşti- rilmesine girişilmiştir. alınması liz harekete ee p Istanbul Valisi Prot. Gökay değiştirilmiyecek Prof. Gökayın son hödiselerden çok önce inzibati - tedbirlerin iği me yalin il ağn sald, a tiyle bahis mevzuu değildir. “Dahiliye | Vekili istifa etti İstanbul Emfiyet Dil EL ği öle ia ei iştir. İDARE SINDA ini KE Ankara, 10 (AA Ankar: Valiliğine ikta Rılıtım önünde yüzen bir adam boğuldu Gökmen isminde ri, dün Galatada Rıhtım isi ii önünde yüzerken, manevra ya- bir vapurun uskur Mn Di sulara gömülmüş ii ei ilde boğulmuştur. Rizeli Ali OTOMOBİL e hursızlığınaı karşi Al ae otomobil ni ri Alman fir- yen çıkar- modeli Nuremi Fuarında a Sli salca bu seri İn çok kullanışlı ve emniyetli olduğu bildirilmektedir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: