11 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

11 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Bulganinle Adenauer dünkü toplantıda karşılıklı ithamlarda bulundular .) — Moskov: Konsolosluklara Moskova görüşmelerine dün devam edildi tecavüz olmadı Örf a Kumandanlığının numaralı tebliği İs kanin 10 (AA) — ÖL İ- da lıgn bil- EBE memleketlerin bazı gazetelerinde İstanbulda cere- yan eden müessif hâdiseler es yal rüş teat pıldığı ve halen Sovyet ve Batı Almanya Dışba- kanlarımın ara olarak Gürdeğet teklifler» o serdine hazır- !soneline tecavüzler vaki oldu- bildirmiştir. gu hakkında yanlış haberler vi çıkmıştır, Dün yapılan | anlayış vardır. Bizdeki bütün e- “ toplantıda e ii Mi — serbest Ge ve) Bu gibi havadisler tamamen göre oturumda Başbakan Ade- lerine fade edilmiştir. |2915iZ “olup “hiç bir Ye maver ile Sovyet liderleri ara- ay ancak harb suçluları Sli 7 konsolosluğuna veya b sında bi tışmalar yer al- | vardır ki, bunlar da Sovyet bir tecavüz olmi muş, karşılıklı olarak acı sözler | kına karşı işledikleri ağır #arfedilmişse de, b , zahir ötürü Sovyet m: Örfü İdare Kumandanı inde Iki taraf tarafında; lanmış ae Bol- si vi vi Nurettin Aknoz tiyatrosunda büyi bir tem- ,ADENAUER' 'İN CEV. Y sil seyretmişlerdir. Tiyatronu! Bulganin'den sonra söz ie lan bulunduğu Yes im sıkı bir kor- Almanya eniden yakalanan doi tı. denaver bütün Batı Kinin sanlı Tan söz alan Bulganin | hiçbir kimsenin Sovyetler Bir- Mi, i söyl demiştir; Bigi kadar kuvvetli bir memle- lys gecesine EE yeni «Biz şu kanaatteyiz ki, Al-| ket aleyhinde kötü niyet besle- n tahkik manların harb esiri meselesi | mediğini, esirleri mess- ae © Hayoğnle. İM il li luları- | KÖZ: Nişancada mas, dedikleri meselede bir yanlış| lesine gelince, Alman ordı erine TAMA RİA KUCUK HABERLER Fas Lara e e feragai Tananarl sayemee (AA) — Br Yi Sultan'ı Si Binme in Yusuf ken sinin Fas'ta şe iye ye Mi rulması hususun; anlaş- Birliğinde ze AKŞAM Neşrişatlaki ağırbaşlılık deyam ettikçe Örli idare gazetelere | sansür Pempe Örfi İdare Kumandanlığından tebliğ edilmiştir: ndan beri matbuatımızın gösterdiği ataması ein doly te ks ederi neşri İ SP (Baştarafı 8 inci sahifede) ve iie takımı ini NE ye Dari Mali nın Sovyetler oluklar a zalimane hareketler! Dİ een de Almanyaya gir- aşağı âikleri zaman rdan kalmadıklarını söylemiştir. “Amerikan basını Türk hükümetinin « İsimlerindeki şahıslar yakalanıp Örfi İdare an tes lim edilmişl Şehre sıcak Di geliyı g vasi Sanirr ! yüzü göstermiyen havanın e |lantasın kaç günden beri İstanbul- eli eği ALM Hasan lim, yarın mal başl alarına Jıyacak e e Para vi ncu yıllık top- al li meşgul olmi > İtimat Fakültesi binasvla Hr ma imzalamıştı ii Bu anlaşmaya göre, Sultan'ın aldığı enerjik caklık derecesinin bugün ar-| kongre komi eki ansa'ya dönmesi a Bi tacağı Yeşilköy roloji is- | mıştır. mümkü: ktır. Diğer ta tedbirleri si ei e Maliye Vekili, kongre müna- raftan Sultan, Fas buhranının t vakit kâh 50-| sebetiyle #stanbula gelmiş olan halline imkân vermek İl le gul ii kan sa çan e bazıları- pe - tanbul'da ve İzmir'de a En im tai rg ON e m ile Fransız muhafazakârla- Ten kdlseler mü pekte olduğu giz ül ve urahhas uygun olarak Ge e © 7 İneyden doğru yeni mi sıcak | yetlerin be ekeni rını Defter- | b; Ale lr Z mekte (olduğu |darlıkta kabul etmiştir. feragat etmeye karar dalgasının (o gelm Sanan. mM fından neşredilen tebliğler, e Maliye Vekili Hasan Polat- içi mi) Ee hava az bulutlu |Kan, dün Japonya Meliye Nazı- İN zar kan geti; ve Stefan © Stefa: alâka, Adnan Menderesin. vi gp N “Milli müdafaa veki dün drada Türl ” in ven li erinde ve ik oldukça yükselecektir. Izmire gitti > Amerikan gazeteli mlm geniş gi 2 ve z ai Milli Müdafaa e ye) ze MDR ni ü müştür, itesinden izahat al- haz > sabah toplanıyor rm Polatkan dün! « ya bir m ziyafeti verdi rı, Çin Milli Bankası İdare Mec- u— iye vi Mr. Beyle: ey. Saray ında bir silin yemeği W Bursanın arılı & bugün kutlanıyor 2 — Matbuatımızın mn bu ağılaşlıık vasfı devam Eli sansür e e kapatmak gibi (o tahditler va kuvvetleri * ik yapmıyacağım. 3 | giz Ge mormal zamanda olduğu gibi bir defa ol een yü yıl an ya; karılacaktır. İkinci üncü gibi ilâve baskı ve Mânlar lik iteniş e le ii a) pp birinci, fakat yer mü. Klin pi bulunmuyan işitme, ta- Â| bakalarında sonuncu olmuş e ve ari tu. Takımımızın bu seneki idle eye dâhi ea m tl ör "şatenin işlerini iğlâk etmeye iş Nilson va ck hareket tarzına £ 2— Gilemin Örfi İdare Kumandanı Korgeneral 35 Gi Nureddin Aknoz 4— Granstrom Lucci Erol: Akıncı Para fonu konferansı | ;< 5.4.» ci eşat Üstüntaş ise “ igne YUVA, 15 inci olmuş- Her devletin en Li derece- yi ala bıkan mumi e sala aldıkalrı ena puvanları toplanarak takımların vi puvanları el- de edilmiştir. Böylece yapı- takım tasnifinin teknik neticeleri. Fenerbahçe Yugoslav- yada Radniçkiyi 57 - 54 yendi Dün Proleter kulübünün ter- tiplediği turnuvaya başlanmış- tır. İlk maçta Proleter, Beograds- kiyi mağlüp etti. karşılaşmayı Radniçki ie Mi ağ ri - civertlilerin ik si 5 da düz, Altan Dinde Siki Vardar, Baturalp, Can Bartu i di. a 11 Eylül 1955" Pentatlonda dünya e olduk üstü! kazanmak AZ Kale gel kal n takımız 1 İİ ve sal kaları sönük müsabakala” rın aldığı derece toplamı Ye- na puvas a il edilerek pıla ferdi tani sir Dpi and Mihiyeti Fen; İsveç 4 ps —— 21 derecesinin aynı) » 22 » 39 de 39 s4 50 Baka 55 , 57 Bili 60 kımın Fen: Derecesi ad puvanı 57 151 15 180 229 255 yapıla e ei ile SİA MA derece alan müsabik ve i takımlara hediyeleri overile- Danyal Tepedelen'in cenazesi ENR spor ze harci EL ükte v Beden ie eşli, asyonu Reisliği v: kaldı peçarlığına üctnelmiştr. “İBMM. nin yapacağı müspet tesir » ker ayl Atina; p: Sebe erken matte yola: “köyul- | HUUR Vekâleti. veki toplantı ç k hükümetinin hâdiselere | muşlar ve güzel bir r ge- Deride il Bursa 10 (Akşam) — Bur İlk devreyi 26 - 19 ilerde ez BAŞI SAHİFE 1 DE Amerika'daki Çinliler vatanla- üre lina 0 'övülmek- e re şehrin pia Harbi; umiye Reis vekili ir 0 üşman ttilasından kre tiren Fenerbahçeliler son KE rına iade &diliyorlar SR irki 5 derli orgeneral İsmail nun 33 üncü yıldönümünü| dakikaya girdikleri ar hem r. Cenevre 11 (A.A) — Ceni ii Milli Müdafaa Vekâle- lame merasimine bugün ba$| yı üstünlüğünü kaybettiler hem 5 > p mi mir. subayı deniz albayı Se- |lanmıştır. Merasime Bursanın| de Altan takımdan çıktı. Can Mem ye a . .g* : Ea m ou halde dün Halk Pari e grupunda ge kerelerinin 14 üncü toplantısı V nedik filim e e si e ün İğ yal evvel kurtuluşunda © gü-| Bartunun. hari 9 erkezce yarınki toplantılara sonunda neşredilen resmi bir e de uçakla İzmir'e hare- İnt yaşamış olan milis kuvvetle- | Fenerliler son'üç dakikada si hazla sümonil dinli tebiiğri, rildiğine göre A- .. . t etmiştir. rinden hâlen hayatta olan milli | rayi açarak müsabakayı 57-: si ik neye Miyii merika, 'da Çin un gece sona erdi dsi ” aaa et kaza ki yar e eler Mlerin kom Çine leri- N ün Yeşili öyde hüva| e e Gökden e mahallinde gören mebusların Ve b. -hasusta , gereken Venedik 11 im TE ner Venedik film Kestivai dün Bugün Yeşilköy şıklar HE Ri Tağağ ve E, Varehelen cafeler © EL kaaylığın görerlimesine, BArIE | gezen. emip mükâfoi e göze yapılacak |dan sehre gir Shen 55 ee net | Yugoslavyaya Demokrat Par Meclis gru- İsör arl odol « vermiştir. ka filmi ğ mr bi ilm Ai reji: . M.V. temsil bürosundan m si, muharebe vaziyeti idem diler puna gelince vw ine Tunusta ücretler arttırılıyor | Dreyer taratın Pİ sn pa alm "Yunanlıların — şehri | gİdemet ötesi b e e Tunus li (AA) — Dün öğle- alan © diğer lak aral ürkek imi ye Fenerbahçe basketbol takı- , yedinci hava den sonra Tunus Ve- enik ingiltereden bir 0SKETİ| pentatlon müsabakalarının s0- |de temsili olarak çıkarılan mi şehrimizden Erdoğan Ka- (Anki ma li Par iller Heyeti bütün ikinci; Anton Çehov'un kı- İn ra ermesi münasebetiyle mü- |80J8n batriyi lerdir. rabelen ve Modasporlu Tur- | yüzünü anlataca, meualiyeti kin beni iin emiri rr eyet geliyor A m im eden altı) Milis Em b m süs görülenler hakkında ifşaatta sna karar le kin Ed pil ere e mr İn Ele ME ie si kani izi önay; zn ia, | maa a em nl ye ondan ır Yesil- gibi ya x il Beledi müddeti hakkında gruptan sa- Cezayir'de dün gebeki Ücüm sBiç Knife» isimli |tir: köy hava meydanında bir gös- e gele lis yi lnildci e Be e istiyecektir. iki filmi, Filmin “reğise- iparatorluk Savun e -apacaklar. Abdurrazık Sözgeçire tarafın- | lnamaması sebebi iye seya- ei ve Ti son hâ- Gonstanli, 1 EŞ C€- İrü Mobert Aldrich, artistleri mi Kolejinden | 10 general ve| yı göyterileri mütaakıp mü-|dan TÜK bayrağı çekilmiştir. | hate iştirak edememişlerdir. memnuni- sayir muka dün mürekkep bir grup, Zn in imi alanlara Bursanın kurtuluş 33 ün- Modus ” — ramı sea ar lere alin gece Constant MeeEkde hava ye Me Evoy'un mükâfatları dağıtılacakt cü yıldönümünün İlk 1 gü- p! YI olan a bir köye âni bir hücüma geç-| Dördüncü: Eleonora ye a akşamı - nün ehemmiyetine binanen bü- yapılama ai V iy leş iLe A , Gösterilerde Türk hava ku-İtün heyecana rağmen vakarla arasında tebeddüller. yapılması, - |adli italyan fil Misafir seri Pe 'Eski- (rumu İleri plânör uçuşu Ve | yı ir olgunlukla Bursa- Dün sade merasi- İişten el çektirilmesi ve Dahi- #l üzerine bir saat süren müca- | Avusturyalı "Kart Jurgens şehir ve Ankarada bazı ziyaret | varaşüt atlayışı da yaj slabakları MR tarafından takib edilmiş-| mine müsaade miki 8 olan İiye vekilinin değiştirilmesi m ir Li son- |dır. arın büyük bir merasim | Modaspor Bayramı görülen |müvacehesinde bu memnuni- geri ai Fransız birlikle- İdeki rolü ile en iyi aktör mü 'İra timiz- | Gösterileri halk serbestçe ta- ii ve sabaha kadar şe-| lüzum üzerine e İleri bir tarihe yetsizlikleri zall olmuştur. “ Bu #l hiç kayıp z kâfatını kazanmış den ayrılacaktır. Kibedebilecektir. hir donanacaktır. alınmıştır. İni deh deki GRE ape hâkim olacağı tabii gö- ea ih. ) | rülmektedir. İzmirde tevkif edilen - Jet asrındayız: lar gördükleri manzarayı del een Mame Ola şet içinde, şaşkınlık içindeğii, konuşmasından sonra lerin sayısı 60 oşanma ii ar seyredip annelerine babaları. || deresi. Konma sre İzmir 10 (Akşam) — 6-7 ylül yemi Bağ GENEMEMM Bölükbaşı da konuşacaklardır.. ii p 2 Kesi z i kullansalar daha iyi değil lil > ağiMGl ei C sile heri el imdi imar e Sokak yn dindikten sonra > Mimari ever ime Mel te ve şimdiye kadar F pic kocasından boşandı. z Ga ii. lerini — yazdır. iv kam in dur, se- 60 a yükselmiş age ee talak Diz YENİ İSTANBUL (M. Nermi —— eğ nin aklın . Dün gece de 15|$ dost, karısını sevdi, aldı, bi- «Bütün pe periler b bir iradeyle desteklenen Türk Hükümeti her zamankinden © etvekili söz ald Peak minin re Topu topu on beş gün- kat kat daha kuvv , Onun için, yıkıcı kuvvet yuvalarının tasfiyesine, çok Beyoğlu caddesinde gördi izin meri gain ve pavyonunun önünde hâdise ge- bir sertlikle saim vx Cumhuriyet rejiminin güvenli Anayasa hükümlerinin doku- po manzara bu işte Lir telgrafla o müra. edenlerin — m gidişle... nulma: al 5 dan buna ihtiyaç vardır. Sokak zi! etini unla işbirliği yapanları kulu bir olmasını mil- İ| sayısı 80 e va MN aktadır. #aklederlerken polisler tarafın- Danslar, çiçekler, tel duvak kökünü kazımak, bizim ancak gayemiz olabilir. Alınmasına karar verilen tedbirler, hiç şüphe- İleten adimi, Eyi kar- İ| Meclisin bu fevkalâde ve haras e siz, Bütün RAE vatandaşlarının dileklerini gerçekleştirmiş olacaktır. Sokağın, demokrasimize şısında da milli tem İlretli içtimamda bulunmak ü- .? - Har mi ihanet hançeri kendisine çevrilecektir. Türkiyede halk iradesinden başka bir uyduğumuz o Çe. nie zere İstanbuldan ve yurdun Biri denizde diğeri nam: a yatışmış, sükünet la- İ| muhtelif bölgelerinden O gaze“ 2 PR a. Hayat, bü aksamalara İ| teciler ve meraklılar şehrimize karada iki yenin oni Halelimteriirkilee ©ye devam ediyor. Yine || gelmektedirler. Meclis Içtimar- ce bin bir vaitli bir aşk filmi (Evet, bu gidişle her şey gibi | olur. Basit ve ve hele © şeylerin alabildiğine üstünde ykm sinde müthiş bir Dususl. bir dav iy e. Net gi Sirkeciden Paşabahçe seyreder. Ertesi sabah doğan ( ©Vlenip boşanma da sürat re- ( kolayımıza birli izli e tut a iması gereken bir mües. bâ- İl rilec. mlin gire fabrikasına si sümen ln güneş İleri filmin son, ayrılık il bu hızı bulacak g z r ay ii en edir.» ML ei ii ei teshis #brahime törü Be- | sahın. seyir ri açınarak daha şuurlu bir me Vitri tâmir dünde titizlik gösterilecektir. bek ker gö yeti yan ame e mı? Jet asrındayız!» ME hissi ile bu dertleri, Knkinliğ uşaklarını Se ANN yapılıyor, m gn çıkmış yandığı ya ben? Ml efen- n > zin üzerinde duralım. — İki lânetle a ız kik va Ni ün ei YE : : belde, tstüye-deniz. mey lde ta- Mecliste yarınki (© önrlann vazifesi halkın Ml le anacağı hirik eyle VA Beylerbeyinde bir yafndan söndürülmüştür. e bir yıldır, toplantı rma çalışmaktı! Çok defa YENİ SABAH: (Müşerref ini Yangnın atılan bir a bük fı: e filân, ii yi a- P hayrına olan seyler halkın — e İstanbullular bir müddet çoban kendini astı çıktığı tesbit olunmı ramızdaki şiddetli geçimsiz- DÜNYA (Falih Rıfkı Atay): şuna da gitmiyebilir, e biri söylediği daha kaybolan milli içölirin Beylerbeyinde Burhaniyede burnundaki ei e Ba-İğ likten ötürü bo: amızı» ve (o “Son hâdiselerin teferruatı (o sa veya uzun bir şey ada uyulan ü- — boşluğunu hissedecekler, bu | Bağlaraltı mevkiinde çobanlık ırumunun amele e gay ilh... Ine e zaman idari oldu- © nünda halk etli il ie o- züntü am atan vu bu boşluğu yaratan komünist hip yi Bozkurt en gete Y Akşama, len yıl. ğu gibi, içtimai derllerimize ( İdmla kötü blanı ayırt eder. halde görmeğe hi da- © uşaklarını da her zaman Jâ- dün Hb Ağ bii ve aielenin yattığı Baraka an | dirim telgrafı; «Boşandınız» Ode ai temas edilmiş Devlet çok ciddi ve pek çok o yanamıyor. Tü ii netle anacaklardır. gizi iyim ubtihar dığı halde söndürülmüştür. etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: