11 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

11 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 7 Kilis Alay Satınalma na Komisyonu Başkanlığından CİNSİ Miktarı ni ee Saat Şekli Bulgur 42000 2340 00 1790 26/9/955 Ji Kapalı zarf Kuru Fasulya 15400 00 1555 00 Ni 10 Açik eksiltme Patates 16100 0 207 59 28/: 10 » , 1 — Alay ihtiyacı e? en cins ve' miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı ve ir eksiltme tn alınaacktır. iameleri ai — Şartı bul Mh. ve Ankara Gmr. Mh. Ul pi Sat. Ün komisyonu ME ve balayi mesai saatlerinde tebilir. 3— sağ in Kanuni muza kğ cikmelerin niz Bölge mum Kuman- görü- £ mektuplarile ihale gün ve saatinde komisyonu- tekli! “ vi ği e özelini ihaleden bir me: ağ vermeleri, postadaki ge- iyeceği ilân olunur. Frank pi (Baştarafı 6 me sahife: gibi hareket edişleri, iz a ık gömleği, bede z di Km ei bisesi onu bir eli ıgsterden farksız yapmaktadır. Yine gangsterler gibi. Lak anamaş ve iri birlerinden lesenli ft stili el- sis ite - dir. Saner ei e Luelano'mı lam Jae Pisehetti e si Ya fıkı dosttu. Frank Sinatra ye cok ve Kolay bir gangster gibi etrafa alamama yi yahır. 106 dola: para taşımaz onlara iz tevzlet kâğıdı gibi deste ya- Pap ceplerine tıkar. Bir arka- daşmmn düğününe 5000 dolar kadar ig lik e e yem e 3 bidir. Judy Garland Boston- İT emip ii ma her gün çiçek in 7 ve e dear bina doldur: ood'danı ton'a Judy, ari 1 ziyaret Kiz götürmüştü. İşte, Hollywood'un ME ak- törü böyle bir adam Erich Von Stroheim (Başlarafı 6 ne sahifede) 'da Streheim'e 0- tir : — Hollywood bir gösteriş e gürültü şehriir. Bir gen- sevgilisine seni seviyorum miri yetmez. Bunu, mega- foniz bağırması ktür. 9 re zenginlik için ölç malar, elbiseler, iamsobiller değil, sigarayı dolarla yakmaktır. Orada arılar bile o motö, m bi vızıltı inle « Çetin A. ÖZKIRIM Izmit Dz. Sat. Alm. Kom. Rs. den: N.G.A. 60000 metre n e an vi Kapalı zarf usuü 4— ile Lâstik kablo satnr alınacaktır. Muham lup, muvakkat teminatı (2801) lira (25) ku ip” — Eksiltmesi 13/10/95: ER ünü ale “1300 de İz- Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamele- mit Di Ank, İstanbul Lv. Amiriik e Komisyonumuzda görü- siltme ed bir saat evve- vermeleri. (2847 — 12876) MN İsteklilerin en geç ek: line kadar eki zarflarını Komisyon: Beyazıt Umumi Kütüphanesinden p Paşa e 14999.74 lira xeşif bedelli baoişarm ikinci talip e n münakasa ünü pm 10 tüphanemizde . toplandcak 955 salı gi da k ner eliyle ze İğ yapılacaktı Bu işe ait evrak çalışma szatleri içinde kütüphanemizde görülebilir. Istanbul Belediyesinden: inde mevcut lira zartesi isi & dei 15.00rde Karakö; prüs Mühendisliğinde pazarlıkla lal ilân olu (42890) Motosiklet şoförü mk ul PTT Bölge Başmillriu ie ndap marka yedi buçuk beygir kuvvetinde motosiklet ku rzİMEE ehliyeti haiz İlk okul mezunu ran ihti- yaç vardır. 'Taliplerin Kumkapıdaki Başmüdürlüğümüze ları ilân Olunur. (12477) siye 'müracaat- Puro Sabunu cildin gıdasıdır İrini “eldinizden şikâyetçi iseniz bu sabundan istifade ediniz,, diyor. TY Yİ GAYRİ MENKUL sb İLÂNI İstanbul 3, “Sul - ir : kimliğinden: taş ibare atice Diğ ir Os- hissedarla; kabil olmadan şuyuun sulh hukuk tt gıda yazılı günlerde satıla: GAKlERLİM Beyoğlu Ömeravni Mah Meclisimebusan o caddeisnde 2, 3 fta 22 a- 1135 ada 24 12. 1 tünde odası ve ami 5000 lira değerinde bulunan dükkân lie kadar . Art- bedelleri di lâyıkın ğı art- gü- a sel |22 ve di BE 34 M2 iki Me yat S li kârgir ga; aşi Dİ ki si 10'dan 11 e kadar ait suretile mlaaklır. Arttırma — bedeli m Kadıköy icra sema 2 1209 Hacizli ve adet ve cinsler yazılı açık arttırma suretiyle | satışı yapıcam” gerin. deri. a- lunan gün ve saatlerde satış mahal Kadıköy İçerenköy Üsküdar caddesinde 37/39 No. lu ane hazır bulu- nacak olan satış memuruna müraca; Lira Kuruş insi 3034 20 o 5057 Briket tuğla 22 0 6 mz içük Bl, 20 37 2000 09 1 yayan briket makinası Elektrik mo- 224 00 s2 Otuz gp? torba çimento beher torbası 7 H- 45 15 oc pa Tablası 150 00 15 On beş kamyon. curuf e tozu 240 00 Adet seyyar baraka için tuğla di ala emvalin ilk arttırmasının 209955 salı gü- Şi . Izmir Yollar 2. Bölge Müdürlüğünden İzmir ilinde: Menemen - Bergama yolu Km. 39 -- 600 56 -- 250 arasına çekilecek stabilize malzeme nakli işi olup Ke- şif bedeli 100.000.— liradır. Eksiltme: 24/9/1955 tarihine rastlayan cumartesi gü- ar ME (11) de Yollar 2. Bölge Müdürlüğü binasında yapıla- 3 — Eksiltmeye girebilmek e ppi ve çizimi yatı- rılması ve 1965 yıh Ticaret Odası azı lâzımdır. 3 — Bu işe ait bilümum evrak EA bilir. i Saksi mii — İstek! a benzeri işleri rape a rir Hamal birine “riikte ihale önce bölgeye dil le müracaatla bu iş için seti eme almaları ME 5 — Kapalı zarfların ihale günü saat 10 a kadar Komis- yon ee mir Kli vaki gecikmeler (o kabul edilmi Me ye e bulmadığı | Aklı a öl saat 10-ile o a ri ele o eyoğlu Mia Yükssekaldırım. Mah. Galipdede m api sayılı. e 20 M2 ni lira kerimde ama nü saat 15 den 17 ye kadar wi bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi halı > gün temdit edilerek ikinci arltırmasının — 23/9/9: 5 mi ie ein müsadif cuma günü aynı saatte ( yapılacağından takiplerin e halkına Temel eek Ü mezkür mahalde hazır bulunacak olan satış memurumuza| beher kilosu 17 kuruştan ceman müracaatla, mi izle suretiyle sat Satışm De para ile yapılacağı ilâ nolunur. (12924) | yıso » Izmir . Başkanlığından : müdürlüğündeki Ümeek ke şehri- € 92500 kilo ağaç kömürü 15728 lira mukabilinde kapalı Mis g teminatı pazartesi günü saat 15 tedir. İs- satın alınacaktır, - İDarülâceze imdlathaneleri işletmesinden İşletmemizde 7/9/955 saat 14 de ilen takriben otuz ve sa: *klilerin 2490 sayili kanunun emar dama ee dari teklif rağ ihale günü, e kadar En. cümen “Başkanl a vermeleri ilân ol 2 — Fen işleri üğündeki şartı gereğince tâmiratı Si ma be Tİ gayrimenkullerin “73 ini takdirde Ikinci art- 20/10/9855 O perşembe ü saat 10 dan Il e kadar hammer kân 11/10/955 salı 10 dan Ek . İmei açık bal ma ile - bedeli m balk egeli 75 ini semai takdirde ikin- pd r: Sok. eski 671, 673 A iy — sup, 9 No. 108/114 İSTANBUL RADY. 4321 Açıbş 1220 Kam; OSU ve program k hafif müzik ePl az. eserleri Şarkılar: Sabite “Tur Bülermei Haberler | tans ve caz müziği raber sarkılar Dünden vugünden Teeumiğ Güzel metali akşamı dçin üze riler ems Yağtıman zihe Darga 5 mist Charlle Kun: mai a Üstün 0 arm; yokuş 345 gede ir Muallâ Mukaddes E T iyano melodileri torçerto abiler ğ 30 Program GAL z Ek 2388 Alim e melodi akdi ikinek art 19 Ken INKARA RABYOSU rika dans orMeetrie a ve oğul havalar incesaz Radyo ile İngilizce » Dans müziği «Pi» ya Sarısözen'den türle mesai yapral 190 Akşamın neşeli Şa «Pia icra (545 Sevim GEN sarkılar N , Radyo Skeç - Tara - Müzik Tarihimizden seçme fikralaf ve — <P> e hal Ebi, bk İM ei or e |20 pm e «Pi Kapa ükkân hal saik Akre- MEL mankeş Mah. Ne- |ditİf ve vesaik mul kabil yapılan catibey eydi 42 kapı sa- ithalata di Banka ve muhabir yı 97 9 parsel No. lu 3.5 |dekont ve hesabı cari hülâsa- M2 ii 1 alçak odası bulunan (ları, Ticaret odası tarafından kârgir ve 10000 lira değerli dük- | tasdikli Proforma faturalar, ticari bilümum defter, fatuıp; ilden hiç bir kıymet ve a kümleri kalmamış bulunduğu - İalâkalılarm malümu olmak ü- zeer ilân olunur. e ir Limited klığı Halıcroğlu Hlk caddesi İ BİÇKİ - DİKİŞ YURDU Kayıtlar: Cumartesi ve maada Saat 10 17, Feriköy Tepeüstü. Pa- 116 üdürlü; mesi Zayi — 6/9/955 gecesi 372 beş rize Tira| iz muhtelif kundura malzemesi hurda demir mütemadiye p İzi kullanılmak üzere 100,000 adet Bandırma saat 10 danile hü > pik il satışı 12/9/955 günü saat 14 Si talix edilmiş parke taşı kapğlt eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Muham- er olmaca. ; Yeni a al ğım- tir. ve miktarı işletmemizden o öğrenilebi- 'n cari 30,000 lira ve Se 2259 liradır. İşin iha- Bey: Ara; i Ba- öm ün hük; mr. lir. Muvakkat tenimatı 1500 Jiradır. a 6) si 269.965 p: rtesi Ne at.15 tedir. İsteklilerin Sr sayılı Sok. 10 Bini No. lu ve ta fatı dairesinde a acakları teklif mektupları- — yam e — e e il sirri tari! ya p! punun 1478 ada 6 7 ime Demem Inhisarlar Umum Müdürlüğü ilânları ie gönü en peş saat Me Encümen başkanlığına) kayıtlı 92,5 Terli lüzumu ilân olunur (12689) İlira muhammen değerli kâr- a atöl 12/10 mi a Satınalma Komisyonu Reisliğinden & şoray aat 10 dan > kadar can yim m | İzmir yollar 2. bö e Müdürlüğünden ürik artırma saree star 43013 rah ye a kay: bettim. Yenisini m &kisinin hükmü mat Hiriste meyi gürler ak 113SR mu- ikamet; ae tezkeremi kimmiş Yenisini alacağım- dan eskisinin hükmü yoktur. a Cala — İş Bankası EE ee zayi ba yemem C.H. kay- tim. OY. en alacağımdan ra hükmü yoktur. Elefita” Çolis cut şartnamesinde — iken grubu kapalı yazılı olduğu veçhile a- zarf usuliyle eksiltmeye rini 4 — Şartnamesi idari ve te ke komisyonumuzdan e İzmir inhisarlar Baş müdürlüklerinden 15 ra bedeli mukabilinde temin edilebil — Talipler2490 sayılı enin. yeli izhar edecekle ğ ktubu, mruva kbuzu eya — Eksiltmesi eri Cumartesi günü saat 11 de İs iz Kabataş da müdürlüğü ( salınalma kaman irin mr. dedinin muhemmen bedeli 300000 Irz olup| akiLE reiki 272500 liradır. Anka- — | | | | İzmir ilimde: o Mer zama yolu Km, 56 -- 250 1ize78 4 000 arasına eller ee malzemesi nakli io 0- Tup Tak di Mi 170,000 — liradır iltme 965 farihine rastlıyan Cuma günü saat elde eri 2 Müdürlüğü bin Ni yapılacaktır 2 — EK n liralık geçici temi yatırılı Gali vesikasının ii — Bu İşe ait bilimum evrak Bölge merkezinde görülebi- Bir İsteklilerin bu veya benzeri işleri yaptıklarını bildirir lüz lgeleriyle birlikte ihale gününden, en az üç gün a €T. vi günleri yari. Bölgeye dilekçe ile müracastla bu Iş için yeter lik belge alar lâzrn. vi 5 alı 2 ihal af ona kâdar Komisyon ğa ite yp da vâkı gecikmeler kabul e ne (1258: İmucibince ie değerinin takdirde bedeli muhammen 75 ini bulmadığı 22/10/955 cumartesi ie dan 11 e kadar kadı giren gayrı mi addedilecektir. İpotekli a- muş lacaklılarla | İrtifak al hiplerinin hususile faiz ve mas- Rd edi; an ağam se İran Map Ke satış gününden k san le o adık: tış bedeli paylaş- mas hariç kalırlar. İs- teklilerin yukarıda gösteren güh ve saatlerde İstan tanahmet, Adliye eN 3 ei Sulh Hukuk mahkemesine gel- meleri. Şartnamenin divanha- Heye asıldığı fazla e , dosyasından öğrenim ilâm olunur. a BL)

Bu sayıdan diğer sayfalar: