12 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

12 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 DI AKŞAM 12 Eylül 1953 Ğİ Fransızlar Fas dâvasını ğe Ekimde yapılacak kongrede Ingiliz iş | mai müza çi Partisi kere edecek! Fabrikası tabripten kurtulan Bir fabrikatörün orduya teşekkürü il h il di İl Tekstil Sanayii Türk Anonim Yı 9 nihayet hallediyorlar Wi mal e ey, veri ort ik “sm Yagoslavyada F.Bahçe . İva imei ab oz a 10 ekim'de Mar; olan is Örfi İdare ARAR gön a - Eski Sultan ile varılan anla e yim Partisi yıllık kongresinde AĞ Ala Lan gi meseleleri | derilmiş olan mektubun sureti Beogi ekiş 78-64 yendi İ- | açıklamaktadtr. aşağıdadır; Rapordan anlaşıldığına göre, ,İşçin Partisini seçimlerde mağ- i emi e Yugoslavyadaki o Fenerbahı dakikasında Fener 58 — re ve | umumi politika meselelerinde |lübiyete sevk ki pe gecesi ruhla | basketbol ei ikinci indi 3 Meryl on İl ER top- diyalar ile aleyhtarları ara- |raştırılı a çare bu- MİR büreledi Td ei 5 eogradski ile yaptı E saha tır. | sında şiddetli bir mücadele ge- nn konusu kup alâka dâr ol- | “PASa Ger b - İve şu tertiple sahaya çıktı: e ln sarı x Tağivertliler ma Masiayfnnca bazı Karşi Sİ çecektir. Alâkalı çevreler, bü |duğu kaydedilmektedir. mizi fazlası ile üzmüş bulun-| Sait, Altan, Can, Hikmet, Me- | çı 78—64 kazandı Başbakan igar Faure Vejların yerine «Tahtı kor ak mücadelenin bilhassa, partinin He, tin. ar: Sait (14), (22), Kabinenin diğer 6 üyesi saat| bir meclis, (âyin gülecktr Ne mali idareciliği için yapılâcak ül Çok oynıyan sarı lâci- | Hikmet (1), Metin (11), Batur in ignon'daki büroda yabet meclisi, 3 kişid €- | olani seçimlerde keridisini belli Milletlerarası paru u fonu vertliler KER 42—24 ilerde | (9, Can (20), Ertan (3), Erol toplanmışlar ve eski Fas Sul-| şekkil olacak ve gayı K mlayyen edeceğini ve geçen yıl olduğu BAŞI SAHİFE 1 DE) bulu; ME bitirdiler. İkinci devrenin ikin- | (2), Fahrettin (4), Mete (0). tanı Muhammed Bin Yusuf ile | hir müddetle iş başında kala-| gibi, Benn ile Hugh Gl Aynı akşam Yedikuledeki fAb- | gd z e RM ağa akl, arasında vukubulacağını, ma-| iz aaamda İran alet 4 - Çelikspor 1 /Rus - İngiliz atletizm Eği yeni dönmüş ii Muhammed Bin yam denciler ve. taşıt şili SENİ Sankdsı urnurağidürü Al ys ni Viron Ermanı silâh t çi Dün Adalet takımı Bursada | tem meli hğkünu oR hal Fran dirilecek (ve | dikasına dayanan Gaitskall'in didi ile çevirerek otomo ön ileri, | general $ deri m saya gel k 1 İgar Nasser, Ebül Hasan Eptaj, € | Çelikspor ile bir maç yapmış ve e grissou'yu | 735 Palkının, kendi ike bu sene de Seçimi kezanmas ri Taplbat Geldin almak ve tecavi mek is işini 4-1 kazanmıştır. İlk golü Salim | Dün ovada Dinamo 'stad Cal in Hi e Yrissou' valn hakkinda bir kazara vitmasına | ŞADONIN. ie olduğunu — söy- azil Rai ani ehdı, | İF grupun elinden alan ve hi-| onuncu dakikada kaydettikten |yumunda, peni seyirci önünde E? cini Kabine | k1da8, her türlü öğ Fani in KA Misi ER rağ ey. eyt e AE eN 1 zamanda |sonra Mustafa 25 inci dakika-| Yapılan atletizm müsabakaları ” sile işi lana. | yetten içtinab edecek! una mukabil Bevancı- | asan Fahri Hâs m Eyed, Xedikuledeki memleketin Ez da peraseriğ çabet Haf- | esnasında, 1000: trelik Oko- z ri , b rıyı gi urun. rast Meclisi arın partinin e me. Lübnan heyetinden; Lübnan | eti olan fabri alay üngör ikinci | suyu, Rus atleti Vladimir Kuts, kanizmasında mühim yerleri|,, Li Ri kurtaran 6 ner keşif bölük ko- | golü e 29 dakil #ariyede koşmak A elde etme ihtimalinin me eğ azmi Mana tanı Yüzbaşı Celâl Si e İkinci devre Adalet daha hâ- | suretiyle birincilikle bitirmiştir. iz a kaydedilmektedir. z teşekkür eder ve bu vesile ğ “Dundar başka, kongre parti | Suriye murahhas heyetinden: | ai ii rana zakrnlaz e mi yarışa iştirak eden fı Refik Siyufi ve Davut Barakav. a Adnan üçüncü 82 inci daki- di atletler, Gordo: 2 li in yerine mi d | döiretünc iple | , Gordon ' Pirie ile 3 çilecek olan kimse hakkında | Burma murahhas heyeti tin ik a ör ii gol yi Ken Nortis, yarışı | beraberce, ,âmet, siyasi, eko- : EK ılar. Bu ma: şi > Gi kültürel sa, |mücadele cereyan edeceği tah- den: Boh Khin ng, Uti “ekstil ie YAD ro ile çıktı: 29 ebe 46.4 ede: bitir- mam APAK e iş ii Maung, Kyav Nyein, meğe muvaffak © olmuşlardır. 1. İmin edilmektedir. Ancak, bu Erol i Yahzi 4 e bali RAL Gi in er oi -| Avustralya murahhas heye- - ei abi a €t İken Minel Pirie de üçüncü ol- apitülâ *. — — Salâhattin, al n — m pür rk, dikkat | ve müzakere edilmeyip ku, | tinden: Maliye Vel Arthur Izmir konsoloslu U » im muşlai nazarı, a: alarak, | Fransa ile mü- he faln etine mevzu teşkil ede, | Fadden Ve Bönnld Hunter 'uran, B. Erol, il e, ee gi Christopher aanbalöxiide istişareler | ya- iğ tedir. Ayhan), K. Erol, ghatavay Müclilei ii 22 e b 418 karar sureti su-| « Dünkü ' tamir ettiriliyor Trabert pe alı — İvan Tehenianski (Sovyet 5 — Fran: ası «Mür ve hü- nulacaktır. Bunların (çoğunun Mısır Maliye ı Keysu Yı Pi 144/10. kümran» bir rev olarak tani- minin başkanlığında, o Maliye) İzmir ( ) — izmir Yu-| rakibini ii pr buna karşılık Muham- X : Vekilimiz Hasan Polatkan, Bir- | nan b ei Zati, 1 müsaba med Bin Lin £ da Kuzey Afri-İBEŞ GÜNDEN BERİ UÇAN )jeşik Amerika Maliye (Nazırı | 8 eylül hâdiselerini takip eden| Ferest Hillis 11 ai — Bir- kalarda, “Sapilizleri maplüp et- ka halkına, tedhiş Sikliil; m Humphrey, £ İngiltere Maliye | günün sabahı kendisini mar e e e yonu | miştir. Rusya 220, İngiltere 142. den vazgeçmesin? Bağ e- Tecrübe balonu Nazırı Butler, Fra-ısa maliye na|eden Vali Kemal iye İz ERA, AYINA İğne anin ar ırı Pflimlin, Batı Almanya |iadei ziyarette bulunmuştur. kibi Roswalli yenmiştir. eç -Danımarka Bütün bu anlaşmalar, tam: > ee 2e2 sal gas isad Nazırı Erh: ney : iğ -1 hiti miyle bir nokta ens olrak 5 Nihayet düşürüldü | atta valiye Nazırı Low, Jan) ger taya va, ln Doris Hart İngiliz futbol mizi | 1-1 bitti bul edilmek suretiyle hazırlan- n Maliye Nazırı İkimada, Çin 7 a — Ulleyaa! Me al kiralanmış — bulunan rakibini ve deyil “önlü seyitel 1- ii Fowler, İndiana, 12 (AP.) —| Maliye g ile Kosta-| kiliseyi iş ve kilisenin PA-| Perest şi z Ni i e Killis — nünde oynanan Norveç — 2 e ren in ai Kuzey İ | Beş gün önce seir de hava- )rika, Hin ay, Gü: 'tmiştir, e £ Ese Boyer De EN im yi aki Kemik Haya ney Afrika Birliği, İngiltere Bir |“ Di etmişti v e in tenis nimarka milli futbol maçı, ii raki ile eBi a bez diki Sultan Mulla Arafa'yı, kuvvetleri araştı balonu Pa |eşik Kırallığı ve Amerika Vilâyet makamı, yardım fas pin rim ee art 3 berabere neticeler.miştir. Gol- Blmemişt İli ie etmeğe razı al zar günü İndiana üzerindeyken | leşik Devletleri guvernörlerin- | ından mühim kara bir a Si at Wardı 6/ z ikinci devrede kaydedilmiş Amerik: ükümeti, sivil aşağıya düşürülmüşi şak den terekküp eden ii omi- | para EE mez > , Yu- tir. İerden başka, e Akal halde, anlaşmı te olan balonun yanı tesi dün toplanmış, e ösyö Zati iv i tehlikeli inen ütçüler dekirir günkü zi feransın gündemini | hücresini bain ettirecektir. e z i masında kaybolan Amerikalıla- kimiz elm Tİgıya paraşütçül zü lemi ük 5 B. Milletler askeri in imdiki halde, akımı m kullanmak |gözden geçirmiş ve ele alınacak | gi: valiliği, 6 eylül gecesi Bir kadın havagaziyle ,İzmirde yapılacak farları ; e > de istikbalini komünist - Mn. ami #ecelemiştiz, an İzmir Yunan i ei dedir. mia n erga ark e mi ekimi idare komitesi. toplantısında im A e ia intihar - etti ni e sık memieke En M: e eee Fakat, güler elektrik İdem m A aliye Vekilimiz | amir ettirecektir. Bu binanın | Beyoğlunda Cumhuriyet cad- Akşam) — Cumhuris kamiiitlrin ninde bulundu- |ler tertip kımı tabanca) oldukla | sı me birine, tamiratına.pazartesi günü baş- |desinde oturan 45 yaşnda Lili yük mey anına nazır büyük ar- O&u belirtilmektedi rmı söylem tali EMME Mek; | anacaktır. ismi bir Kadın, kocasının |sâlar üzerinde inşa edilecek o : ae büküm ga vi İsrail Dullesin müşavir Münir Meştar EM itmesinden /An İzmir modem posta sarayı Şam 11 (A Yeni - ireton'daki hava kuv- tarap temsil edilmiştir. ia binanın tamiri müd- | ke rakıp o gitmesinden | ye ilgili hazırlıklara başlanmış- biney” ii inen tek ni — yö veee mensu; pe bu Yunan Konsolosu mös- bo teessürle dün gece ha- |tır. Şuba! ie yin bir pan elde viş Pazartesiye kadar vor ru'nun mesaisine dev: a gazı musluklarını çarak in-|posta sar; müsabaka- edememesi üzerine Cumhür- anil dl e bal Fi ngi bir izahat eyl slime a YEM oksin |. tihar etmiştir. sında birin. azanan eseri! nr ”İlerini tekrarlamışl USUSİ ge emri urad le mühi k- Jetmek 2 Kane aran ii Hai yaptığı bir konuşmada A — LAN AM ii etmiş 2 z ira sik giderilmiş ei akal © lere başlamıştır. rikanın teklifinin “yerine gez Margaret İzmirdeki ta hrikçiler & (modern bir binaya sahip kılın- Prenses . fiş uş olacaktır e çareyi İsarla İsrail arasında bir hudut İzmir Fuarını BAŞI SAHİFE 1 DE|”© yapılan bir toplantıyı > anlaşmasının yalılamayacağı- Townsendle evlenmiyor 3 Dört bucuk milyon liraya mal elişi nı belirtmiştir. ziyaret edenler olak Gömlekli beğ Ni amir Caksam) — 9 eylül cu-| runiye Rp mütssif | kat üzerini inşa edilecek ve dar .. ün bi ma enter ve müşev- | hili servisler arasında pünüma Otobüs kazalar sa TD e Prens bn esi da ziyaret etmi” | yıkın Gl ve vk bite baş- | tik tesislerini Yİ olacaktır. 12 (Akşaı aret'in hava grup kuman- tir. sene aynı gündeki | lamıştır. Mevcut delillere ve el- Ankara yolunun altıncı ki- dai Peter Townsend ile evlen- Hiğarekii iy 1740: “zedeler nekieelen kira, vi- Ankarada 1 adam lâğım İoeizesinde şolör Mey enkyec rai iidirinekledir. Açıldığı 20 ağustos tarihinden | tün suçlul biti ve adli- mümkü) Z olduğu kad: iş bir refah “sağlamak üzere yeni dahili âni olarak devrilmiş cudan 6 sı ağır, e ani ai alanı in hafif surette yâr: Gazete, haberi, kıraliyet a ilesine yal Ze çevrelerden dün elde Ge ve «bu romantik aşkın artık sona erdiğini» yaz- Ankara - İstanbul 30 uncı a Mare de ger, | Bu habere Bire bundan bir el böyle bir izdi- i- | vacın e buna teşeb- büs eti irde prensesin ü: cevap veremiyeceği Pe- bildirilmiştir. Ankarada vazifeye başlıyan Örtü İdare Komutanı Tuğgeneral ihsan Bingöl 10 eylüle”kadar geçen 21 gün zarfı EE Er E 3 z : E 8 # ME İNE cereyanı s1- rasında hali 3 ve zabıta kuvvetlerinden de 5 kişinin muhte aralar aldığı görül- an hâdiseler m müe ice etiyle © emniyet kadrosu 0 polisle takviye edilmiştir. 15 yaşmdaki aş / marifetleri levyork 12 (AP) — 15 ya- Amerikalı mektep Afrikada 3 ay devam AP) — Pren- vlen: bekle- men İngilterenin Brükseldeki Yy 'Tow send, dür. burada Min bir yarışta derece alamamısfar, gm m pe > ve yağmacı eee ku - la zabıt ve rabıt temin Mez ekleye am Eitim a âlet savuni re yıkıcı sr iy TaMlİŞSİLE srklenen beli r, ice eşitliğine kavi ice ve dahile a mühim ve a- Keen peki il Rufkı A «Bizim ii illi kal na mühlet içinde emi oğlan halk çı diz eöke sıkı kı ılavuzlarını yetişti. medeniyet ve te rakebe mücadelesi yapmalıdırla armamalı Asıl fesad kaynağı anın temeli, binası ve sa hepsi eğitim dâvasıdır. Ocuklarını ilkokul terbiyesi! yn eki 1 a e De DEE uyandırmak ve ei > e EN amini GE ho 'k çocuğu bırakmam: ann alada melidir. terbiye e savaşı açmalıyız. Hepsi aydınların idaresinde bul asi prensip Mala ari birleriyle yalnız mü- ceh le vuşarak r. B adeleyi ve halet v u müe; ta dırlar. Memleket ölçüsünde yeni bir medeniyet ve ei seferberliği ez partiler ii husumetçilik kalkmalıdır. Yoksa yüz yıl daha geçer; yine de ir şey değişmi geçirmek, ve inilip memek esse: sseselere uydu! rtlak b 3. sfiye gü yız. Dİ e in adamları ve aynı zamanda yeni müesseselerin unan siyasi sup tahrikleriyle asla karış- yapmak M Dövalarına e YENİ İSTANBUL: (M. Ner- z pore gi hü- Di si. suka ihtir: yapı im hü- ve Çe ak her şey- , son günlerde, oca ini bir imtihan ge - Fakat aldığımız s0- leket dâvalarında ER e rimizden ayıracak kudrst yoktur ve gili ii ğü yene Onun işin, her güçlü güçlüğü yenecek her dâvayı AN: Istanbula, yalnız merasim ve MR ya bakmak ü zere, miistakil birer vali, Ems, niyet ve komutan in nin tâyini ciddi bir za halindedir. Şehrin, hakika ten mühim olan, Emniyet m sarin nu resen mesul yakından elbetteki üebilmelei için, yakte ve ihtiyaç var miz Müdürlüğünün iş- 0s m m büro açmalı, ya Döstüy teşkilâtına Eg idare ri ve rm 2 Me ai doğru- ruya in hizmet vii kullanılmalıdır. Sonra, her hangi bir hâdi- sında, eski usule ezdi çukurunda boğuldu aa 12 (Akşam) — Ani anın inis semtinde inüesilğ ve e bir ölüm hâdisesi olm Kütükçü bağlarında oturan Hurşit, Mi ak biri, bu semtlerde analizasyon enüz tertibatı plana Ez al nin lâğım en ayağı ki tulmak iin rolunu kararlaştır Hastane ve m mio m Hastanesini yak- Sn çi hakkındaki soruştu! madığı anlaşılmış bırakılmışlardır. ve serbest Cami arsasına va —— suinahmet vriye gez malı zakarak, selâhiyetle iş görme Kn ni kabul ie etmi ei İŞ e Kii ha deler her tehlikeye dü- en ti dilmiş yeni doğan bir cuğu bulmuşlardır. Çoc çülmüş, Mehm: rek Darülâcei erkek ç0- k polis hay vr ni verile mi Zeve

Bu sayıdan diğer sayfalar: