17 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

17 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zarar görenlere yapılacak yardım nasıl düzenlenmeli? , muhakkak, 6 Eylül hâdisesinden Günün mevzuu, en mühim m el sardriğir, bilha e, e al kimse: le Ta tblkatta his iğ e vzuu, zor durumdan kurtarılmala e e his, adalet rımıza karşı tertiplenmiş hiz) Yazan: olmıyanları zararına İst | ik Di İM cig e Ki; İsüikast olduğuna kanaat getir- vi m e serimi niş ve bunun imi şiddet- enkidler doğurmuş ir mev le duymuş olmakla beraber, dur. Bizde de, meselâ gayri mü- badillerin haklarının tâyin ve tevzi iş 7 birin kadar devam eden, dedikodulara e iş bi skiet 5 ie ok. geniş | hiyet arzettiğine göre, bazı müs ölçüde bir ım ve a Kr t va vE mecburiyeti cine son hâdi | ONU e zriihlâye yaranı yapaklamııa; ç hâkim unsuru belirtme bli olan romantik © zihniyetin mak yerinde ve kurul dışında, 1, beşeri imkân- min ana hatlarını tâ- ra göre bir sisteme bağlan 1 göniş oluruz. Sahir erelişi ir müşahede ile bile Fa hal olaral an 1 öğhribe- nize yerlerinin gi ia lu duğu içindir ki ruz kalan İş belki cepheleri her ç EİN ez bir ta! yi akı hi le Cevat NİZAMİ Lİ zarar Bunun el şa rıdır. 'nsibi, mânevi deği İz çük ve orta imallihane veresiye almı lâzım & bedeller n mejların gr tikali çareler! Bu temin edil- | i S.hlfe 5 leci ma EL dükkânlardır. sie: dan alman ba minata penseti- lerek, hi yeni hede ve EA İfade İanralu. EMİ ız. # b ek, işi | birinden, hiç olmazsa kısmen, | kurulmasına tahsi: edilmez, me ayırmak lâzmi gelir. selâ gayrimenkullere © yatırılır, Galatada VE in Beyoğ- daha kötüsü, şu veya bu tarzda lunda tahrip wlesef yağ-|memleket dışına o kaçırılırsa ma edilen dül kk ie belki Bai hislerimiz | ların, bazı İs imalar san önün- | tatmin edilmiş olur, fakat mem de bulund nutmamak | leketin me li ii bakımından | bil kürkçüler arlı bir iş görülmüş olur. ların hususiyetlerini tesbit et-| Yardım mevzuuna Wi ol- nek şartı ile esirin rafların- | ması lâzım gelen es& ol- göre, işi çok di ikkat ve LİN 2951 ie Gi dairesi ii No. çıkı iiya ar. 30.000 liralık ikramiyelerden Zonguldak'ta No. 11! diğeri a Şi sahibi ne kare ii 'de No. BAŞK. iğ isabet etmi den niz Ziraat Bankası izahat isteyiniz. ZRMAT BANKASI Vâdeli, vâdesiz tasarruf hes ma sahibi Fevzi'ye ap 656 hesap sahibi Refika'ya biri hesâp sahibi Turan'a Tire'de No. 65 ie sahibi Mestan'a 7135 hesap sahibi Tarık, Afyon- sahibi erit Ezine'de No. 1496 hesap 1 ti Galata'da No. 42983 ei sa- N hesap sahibi Abdul 1.000 er Lira 500 » » 20» » » de eşya İkramiyesi > Z işlere katılabilmek için Bankamızda şimdi- bir seyler hesabı açtırmak suretiyle talihinizi siz de sının bütün şube ve Ajanslarından (13079) ihtiyat e tanzim etmek lâzım gelmektedi Biz, vi LA ki, böyle nim bir- mevzu iyi aylar den hiçbir z an şüphe câiz a r kaç şahsın kdirine Dakak Me Bu- örenler 0- emin yol bu olmakla, be- si belki bir Jki maddelik bir salâhiyet Okanunu (çıkararak mevzuu bir ören. bir ta limatname ile nlemek mümkün olabilir, Kanun ile olsun, kararname ve e ile olsun, bu geni diden A güç a- lar. belki sulis- ı ae bir piri n tan Aksi ii SE kıstas- ların yerine bazen hissi ölçüle rin kaim olması tehlikesi beli- rebilir. Biz, mevzuu ele alan müe: se ve şahs ahsiyetlerin asaletini El olm Bera- emlak işl olduki ndan tanzim e a şa yüzde yüz emin e ta ber, işin BELEDİYE konservatuvarı Tiyatro bale bölümü- ne bu yıl rm fazla Bu yıl Belediye Kon sanat |Çekoslovakya ile ticaretimiz “pr ekâleti tara- “bugünler rde Vel ını ie billirecektir de daha bla arın mâna ve nahiye tini de değiştirieidir Heyecanımıza Ne in ya 811 İyi, çok iyi verelimi kararname yolu rdım komite- i 3 f insani ve milli hisle- rin sevki ile, e de işini ve ind hissi önliyerek kendilerin huzuru bahşetmiş o mütalâa iltifata görül ün veya görülme- halde mevzu İlk bakış: Eği ve basit değildir dikkatle tetkiki lâzım zel »h altı unsurları ihtiva etmektedir. n- Hattâ bel bu w Hn derhal dikke nil ehemm. beta si şubelerde t yapı li mler tuar talimatnamesinde y nek İst m tedris ücreti in mı- yacaktır. ve ndan, bu yıl Şehir e Komedi “kısmının “ İpel tro: ni nakli lm sahnesi luharrem 29 — Hızır 19: Umsik Gu sa ikindi Ak, Yas E. 9441126 552 9221200 V. 401 542 1208 1538 1816 1950 man am yatrosu binasının Konservatı tiyatro ve Me bölümü tatbi rak o kullanılm dığınd: an, boş kalan Komedi Ti- MİNELİ — Delikten bakmaya ulanmı- yor musunuz” ae mediği takdirde çok geniş öl-|X ö © a e İİ ii Gla Küpe” i çüde akisler doğurucu bir ne EN YAŞLI FRANSIZ 79 yaşında olan . Celestin 10 kili yan ld rastlar. ELİZ mr sulistima disesi ile şılaş: Prouvst ısanın en yaşlı ğında bir erkek çocuk dünyaya ii irmiştir. Yaşıtları arasında nak muk e Bunu önle- | adamdır. Fesimde Prouvost'yu goğum gününde köyünde vatan- | ağır beee ine addedilen yavruyu annesinin kucağında menin tek yolu yardıma, v | daşlarının tebrikierini kabul ederken görüyorsunuz. görüyorsu ii pildiği gibi e iaha ağ tazminat değil, fakat iş yeniden kurumasını se alay Belediye bütçesi np a “KOMUNIS TI 0 O rem pi z Klm ve İMA ANİ Bağl İİ 2 No. 237 Yazan: a Boran Türkiyenin esk siaseminteri Hidrojen bombasına o muhali j uhalif olanlar im . .. İhune uğundan bu kanun hüküm A k il k k A li İ i i di i lerine göre her İki teşkilât içi meri m en yüksek üâlimieri idi ayrı ayrı bütçe tanzimi m di. Başkan rae ogün|daimi surette sıfırın oâltında)ni gören bazı âlimler gelmektedir. Bi n müşterek den sonr: bomba: ali derecede bulunması . lâzım | değiştirdiler. Vaşingtond dö e kısmında yer alan ve bu ayrıl- | yapılması ee a atom e-|geliyordu. Tabli bu şekilde ya-İzırlanan yeni umumi silâhlan- ma işiyle ilgisi ii an iy nerjisi Mn gereken | pılmı: PE ii bombasının bir u- EO ELİŞİ H. bombasına lerin tekliflerinde bu cihet gö di unu dün- İçağa yüklenip çok uzaklara ve daha yeniş bir dizmesi ye önü lacak demeçle a, İLE götürüle- İrildi. Atom enerjisi komisyonu- lere yal Meni esi mümkün değildi. nun bu işe muhalif başkanı ye- eni iğ i ru karar.Dr. lde anım kuru İrine yeni bir başkan getirildi. c unvan opel nhelmer'in nüfuzuna indi- mba olması lâzımdır. Bu) Nihayet Teller ile Los Almas” tebdili yüğlelür a tel kei €- /rilen büyük bir darbe oldu. Fa- ele atom ikin imali-İtaki tesislerin müdürü Bradbu- ölmemesi lin mekle muvak |kat bu Yahudi âlim yılmadı. O|ne yardım etmiş olan meşhur)rü, atom enerjisi komisyonunu mahiy an İşlerde) e işe Mark bir Mir atom âlimlerinin yeniden L0s|1950 yazı ilk bombası a bir en min. Alamas'taki lâboratu: nn dön |tecrübesini yapmağa ikna etti arı ln niy Wi on, ie er Nm mesi e Şe mak-İler. 4 k bütçeni tri ithali lr > de kay gedir ği satla Tel ye en) Amerikan Möktet bu tec Ey edilmektedi! e bu kan mühim ii âlimlerini Ri rübenin Nev debi, Pasi- e ırdı. Fakat sadece beş âlim |fik” şal a - | saç kurutma makineleri| e , Başkan Truman'ın ka- TENE kabul etti. üyeli m güm ii rarı bu 5. Alamas'a dön-| H. bombasına muhalif olanlar |beye kod ism cen- geğiimek için teşebbüs | düğü zamn hâlâ birçok Allm-| Amc, rakamın en yüke ek di NE yim çö mi adı ark or ie şk di sırasında İlerin H. bombasının aleyhinde İriydi. Einstein, Ay —— ve di- |olduklarını gördü. Öte yandan |Conan, illa öm ipa Pak e olan berberlere,/Teller'i ürküten birçok güçlük- bunların başında geliyordu. e ii için (ler vardı; az Telerin yi adasında ei is istemek üzere Adil Var-| Evvelâ ham iinde olarak 14- ga Kumla Buasada arlı'nın başkanlığında bir he- (2m olan tri iğ anfinmli Sin |olân ii âlim yi tekrar üniver, | Karsılyordu. yet önümüzdeki günlerde An-jderece zordu ve çok pahalıya | sitelerine li Teller'e bul Âlimler iki grupa e dd gidecektir. mal pi ii sosunun İşte e dım iii e Frm imali beş milyon dolar tutu- göst ecek Ba mamasını İstiyor, bir ei Içki girip yordu, hayı yaz 25 ei 8 de batar ile neticelenmesine Teller'in ie göre, Bi zey Kore'nin, Güney Koreye |ediy bir akm ti Me GELİ yaln lime ze EDİ Lİ yer aym Fön r tih Hasan Halife mahal- |bir H. bombası bir dani ola-|deki mücadeleye ara verdi. Ko-|Enivetok (adasında geldikleri ği oturan. torahim Güner caktı. infilâka elverişli olan tri- İmünistlerin dünya çapındaki İzaman her şey hazırdı. Puesada ile eniştesi Hamdi tlum ile dötesium'u mayi halin ar erişmek için silâha Şaban Dinler dün içki erleri de tutabilmek için sıcaklığinlbaş vurmaktan çekinmedikleri- Arkası var) Ken aralarında münakaşa çık- mış, Şaban İbrahimi taçakla | fe a sırtından yaralamıştır. Suclu yakalanmış, soruşturma za NV. AŞIRI | YE OZAEMEHMET SEYPA —6s— — Doğru söyle, diye onun (hasreti, Doymak, kanmak 7 e teminat vermesini istiyordu, £ bilmeden Mrna ia ileri ” ali Mifiçyerek soyundu, yata- beni eskisi kadar seviyor (o atılıyordu. «||| Ii m Bile Onun aşağıda ne musun? Genç kadın ise; zayıf bir e m iel yaptığımı e merak vap Eskisinden daha çok se- (o mukavemetten sonra onun i yi u bü & isteklerine boyun eğ- zi li) nn yi ene e, ses çıkarmadan azı "li M | | ir bahane, ei İlk önceleri ol- .İ m m rşi- iin ime Ruhunda , i ir korku, her şeyin Se El m | mağ: geliyo, va üstüne kanad geriyor ve duy- i m | bah kahvaltısında, duğu bütün zevki kısırlaştı- r ni sinden sonra süzüldüğünü adın yatı — i SN Selçuk, ye » marıldandı. Erkek, cunda ve e bir sesli ftetmek mi, neden? di- düt vakfe: içeri Genç zap ve dikildi ye sordu. Haşin bir hareketle kadı- nın üzerinden yorganı aldı. a leri yepyeni, ba: ufuk açılmıştı Kilüter, kumral başını âş Eını ş göğsünde dinlen- bam- .. A | Bahimanı İN 1 — rip bastırıyordu. Daha sonra ae de- vam ettikçe, hâlâ çılgın bi sevildiği Kusunu geçti, Ar ei Me işi Ei erkeğin eline değecek sabahlığımı sırtına ecekken.. kol- yend di, akış- bir Sine a 1 Her ikisi 5 arzularının elinde t hayatı yaşı- VR Erkek; lar: eğ birik- Si O zaman.. İşte an... ırlı bir intizar dev- çuk şüphe ve pl düt İ- Key bütün his ekli bocalıyor; akti bırakıl- o kulağına çalman 3 yi a koduları hatırlama sini menedemiyord seçamı ear) ini zan ilmi bile ta.. içinden-on:

Bu sayıdan diğer sayfalar: